Качествено счетоводно обслужване, полезни консултации и ефективна данъчна защита!Microinvest Ви предоставя уникалната възможност да поверите изцяло финансово-счетоводната отчетност на Вашия бизнес на грижите на доказани специалисти от Microinvest Счетоводен отдел. Тук ще получите качествено счетоводно обслужване, полезни консултации и ефективна данъчна защита.

 

 

 

Високият професионализъм на екипа на счетоводния отдел, водещата позиция на Microinvest в областта на счетоводния софтуер, 10-годишният опит и традиции в обслужването на български и чуждестранни компании – всичко това ни дава възможност да Ви предложим едно наистина печелившо за Вас партньорство. Нашето обслужване винаги отговаря на изискванията, залегнали в счетоводното и данъчното законодателство (въпреки непрекъснатите промени!) и винаги търси най-доброто решение в полза на клиента. Ние знаем как да приведем в законен вид резултатите от икономическата Ви дейност, поемайки нашата отговорност пред Вас и пред данъчната администрация.

 

 

Ние осигуряваме професионално счетоводно обслужване на средни и малки компании, без значение какъв е предмета на тяхната дейност. Абонаментната форма включва в пълен обем оперативно текущо счетоводство, ТРЗ и Личен състав, годишно приключване, а така също представителство пред данъчните власти, НОИ и НСИ.Абонаметното счетоводно обслужване - какво включва?

Като основни раздели могат да се отбележат следните:

 1. Стандартно месечно счетоводно обслужване, покриващо законовите изисквания на българското данъчно и счетоводно законодателство
 2. Месечно обслужване по конкретни изисквания на клиента
 3. ТРЗ обслужване, покриващо законовите изисквания на българското данъчно и счетоводно законодателство.
 4. ТРЗ обслужване по конкретни изисквания на клиента
 5. Консултантски услуги
 6. Административни и други услуги


Стандартно счетоводно и данъчно обслужване включва:

 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност съгласно изискванията на счетоводното и данъчното законодателство.
 • Изготвяне на месечна ДДС декларация и свързаните с нея други документи. Подаване на документите в данъчната служба. Подготвяне на документи и справки по насрещни проверки и по процедури за възстановяване на ДДС.
 • Годишно приключване – изготвяне на годишния финансов отчет, годишната данъчна декларация и всички задължителни справки към тях. Подаване на документите в данъчната служба.
 • Изготвяне на годишни статистически форми за Националния Статистически Институт. Подаване на документите в НСИ.
 • Обичайни консултации по счетоводно и данъчно законодателство, предоставени в офиса на Microinvest.
 • Пълно представителство пред данъчната служба при ревизии.
 • Съдействие при заверка на годишните финансови отчети от експерт-счетоводител.
 • Месечна справка за финансовия резултат на български език.Стандартно ТРЗ обслужване включва:

 • Изготвяне и регистрация на трудови договори в Националната Агенция по приходите.
 • Изготвяне на месечна ведомост за заплати и фишове.
 • Изготвяне на платежни документи за разплащания за осигуровки и данък общ доход.
 • Представяне на информация за осигурени лица в персоналния регистър на НАП.
 • Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на отпуски и други справки за персонала.
 • Обработване на болнични и представянето им в НОИ.
 • Оформяне и поддържане на картотека с досиета на персонала.
 • Обичайни консултации по осигурителното законодателство, предоставени в офиса на Microinvest.
 • Пълно представителство пред НОИ при ревизии.Допълнителни услуги

При поръчка от страна на КЛИЕНТА, Microinvest може да приеме да изготви допълнителни справки, отчети, регистрации и други документи и процедури. Тези услуги не са включени в месечната такса по т. 1.1 и т. 1.2.

 • Регистрация в Агенцията по вписванията
 • Публикуване на ГФО в Търговския регистър
 • Регистрация в инспекцията по труда                                                       
 • Регистрация по Закона за защита на личните данни                                 
 • Регистрация по Закона за мерките срещу изпирането на пари
 • Регистрация по Закона за БУЛСТАТ
 • Регистриране на касов апарат, заверяване на  сервизен договор и свидетелство
 • Водене на склад – завеждане, изписване, следене на складови наличности
 • Издаване на удостоверение за актуално състояние
 • Издаване на удостоверения за наличие или липса на задължения
 • Съдействие за преводи и легализация на документи
 • Изготвяне на граждански договор по бланка на Microinvest
 • Издаване на служебни бележки за кредити на служители
 • Изготвяне на длъжностни характеристики
 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • Събиране на документи от банки
 • Изготвяне на пакет документи за откриване на банкова сметка                  
 • Регистрация на договори за кредити с чуждестранни лица в БНБ
  • Изготвяне на тримесечни справки към БНБ за вземания и задължения към и от  чуждестранни лица. Подаване на документите в БНБ
  • Изготвяне на тримесечни справки и отчети за НСИ (ако фирмата попадне в извадки)
  • Изготвяне на VIES декларации
  • Изготвяне на ИНТРАСТАТ декларации
  • Изготвяне на документи за финансиране на фирмата (протоколни решения, договори и др.)
  • Изготвяне на междинен отчет за приходите и разходите на английски език          
  • Изготвяне на междинен баланс на английски език                                      
  • Изготвяне на междинен отчет за паричния поток  на английски език
  • Изготвяне на други счетоводни справки на английски език                        
  • Изготвяне на междинен отчет за приходите и разходите на български език          
  • Изготвяне на междинен баланс на български език
  • Изготвяне на междинен отчет за паричния поток  на български език         
  • Изготвяне на справки на български език, различни от справки по сметки 
  • Представителство при данъчна, НОИ или друга ревизия на КЛИЕНТА за периоди, в които Microinvest не е извършвал счетоводни услуги за КЛИЕНТА       
  • Консултации и услуги, свързани с освобождаване от данък по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с различни държави.

Срокове за предоставяне на справки се уточняват след заявка за съответната справка. Минимален срок за изготвянето на справка е 3 работни дни след получаването на последната информация, касаеща справката.                                                                      

Месечната цена за обслужване се формира според броя обработени документи и служители (осигурени лица). Таблица с размера на месечната цена се включва в Приложение  към договора за счетоводно обслужване. В нея може да се проследи  как се променя месечната цена при различен брой документи и осигурени лица, както и при регистрация по ЗДДС. Моля, обърнете внимание на определението за „документ” и „служител” (осигурено лице).

 

Повече информация можете да получите на телефон: +359 888 515147.

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X