3.07.018
1. Възможност за генериране и печат на ценови баркодове.
2. Създаване на нова база на MS SQL Server и МySQL
3. Печат на разширени баркодове с поддръжка на скипрове и математически операции.
4. Добавен турски превод.
3.07.017
1. Поддръжка на арменски език    
2. Поддръжка на грузински език
3.07.016
1. Възможност за работа на испански език.
2. Възможност за печат на етикетите сортирани по наименование, код, баркод и др. добавени в шаблона.
3. Усъвършенствaнe на печат на етикетите при работа с партиди и липсващи количества от дадена стока.
4. Коригирано несъответствие - добавяне на десетичен разделител "запетая" при форматиране на цени по-големи от 999 при работа с MySQL.
5. Коригирано несъответствие - при ориентация на елемент "Вертикална (270)" и увеличение над 100%, не може да се редактира етикета/елемента.
3.07.015
1. Усъвършенстване на печат на баркодове в режим Code128
2. Оптимизация на печат на текст завъртян на 270 градуса.
3.07.014
1. Еднократно попълване на 'Трансфер' в списък за избор на операция
2. Добавяне на възможност за избор на режим на работа:
    - Станадартен
    - Бърз - без избор на база данни
    - Експресен - без избор на база данни и без избор на нов документ или шаблон
3. При избор на обект сравнява/получава количествата за стоката/ите точно в този обект.
4. Усъвършенстване на работата с клавишни комбинации
5. Не се зареждат стоки, които не се използват често.
6. Възможност за печат на поле за забележка към операция.
7. Печат на баркодове от операция 'Ревизия'.
3.07.013
1. Печат на тегловни и ценови баркодове - когато програмата срещне символ различен от цифра го замества с 0(нула) .
2. Филтър по подгрупа
3. Възможност за избор на стоки чрез 'Локатор'.
3.07.012
1. Възможност за печат на текстовe с шрифт по-малък от 8.
2. Печат на сериен номер като баркод.
3. Добавена възможност за избор на обект.
4. Дованена възможност за форматиране на цените във вид 0-00.
5. Добавена настройка за цифрово групиране (3 000 000)
6. Усъвършенствана работа при включена настройка за номерация по обекти.
7. Печат на цена по коефициент на трансформация.
8. Оптимизация на функция Access denied при опит за печат на документ при липса на админитраторски права.
9. Подобрена функция при запис на документ в Program Files при липса на админитраторски права.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X