1.02.024
⦁ Добавена нова функционалност за автоматично добавяне на стоките към номенклатурата на Microinvest Invoice Pro при импорт на операции от Microinvest Склад Pro;
⦁ Добавен е режим Показване на скрити стоки за визуализиране на стоки, които са въвеждани при изготвяне на документи без създаване в номенклатурата и стоки добавени при импорт от Microinvest Склад Про. Меню Редакция → Стоки;
⦁ Добавен е режим Показване на скрити партньори за визуализиране на партньори, които са прибавени при импорт от Microinvest Склад Про. Меню Редакция → Партньори;
⦁ Добавена е възможност за запомняне настройката на размерите на прозорец за избор на Стоки и Партньори при следващо отваряне през меню Операции → Издаване на Документ;
⦁ Добавено е указателно съобщение за успешно записани данни за електронни документи. Изготвените файлове се записват в посочената в меню Други → Настройки → Електронни документи директория;
⦁ Добавена е проверка за задължително попълнени данни за контакт при Изпращане на съобщение до Microinvest;
⦁ Направена е оптимизация при зареждане на списъците със стоки и партньори за постигане на по-голяма бързина на работа при наличие на големи номенклатури;
⦁ Направена е оптимизация при генериране на документите, извеждани от програмата, при наличие на изготвени доработки;
⦁ Направена е оптимизация в логиката на Бързи команди на Помощен панел в меню Бърз импорт от Microinvest Склад Про;
⦁ Направена е оптимизация в логиката на бутон за потвърждение на операцията при импорт на номенклатури от Microinvest Склад Про;
⦁ Коригирано е несъответствие при визуализиране на справка Монитор на операциите;
⦁ Коригирано е несъответствие за възникваща грешка в преглед преди печат на документ в определени ситуации.
1.02.022
⦁ Промени в бланката на справка "Издадени Документи". При избор на отметката "Избор на детайлни редове" ще се показват позициите по документите;
⦁ Промени в бланката на справка "Стоки по документи";
⦁ Скриване на реда с ДДС % и сумата ако е избран документ с формат "неначисляване на ДДС";
⦁ Прибавяне на ДДС Номер на получател при издаване и печат на международна фактура;
⦁ Добавена възможност за избор на път при експорт към eFaktura в Други/Настройки/Електронни документи;
⦁ Прибавяне на текст за незадължителен подпис и печат за фактурата;
⦁ Прибавяне на настройка дали да се презаписват номенклатурите за стоки и клиенти при импорт от Склад Pro - Други/Настройки/Презапис на съществуващи стоки и партньори при импорт от Склад Pro;
⦁ Корекция на несъответствие - пропуск на импорт email на партньор след "Импорт на партньори от Склад Про".
1.02.021
⦁ Добавенo попълване на поле от документа "дата на падеж" при експорт към електронна фактура;
⦁ Промяна на визуализацията на документ "Протокол за ВОП" при печат - документът се визуализира като "Протокол по чл. 117 от ЗДДС";
⦁ Корекции в справките при визуализации на големи суми и текстове;
⦁ Коригирано несъответствие - грешна сума при издаване и печат на "Документ с произволна сума";
⦁ Коригирано несъответствие - неправилно изчисление на сумите в електронна фактура при избрана настройка "Цените на стоките са с включено ДДС";
⦁ Корекции по закръгленията на сумите;
⦁ Корекции по навигацията с клавишите при издаване/корекция на документ.
1.02.018
1. Коригиран е проблем с ненужно създаване на паразитен файл text.xml при стартиране на програмата.
2. Коригиран е проблем с некоректно изчисляване на ДДС при експорт към счетоводство.
1.02.017
1. Добавена е пълна съвместимост на архивите, създадени с версия 1.02.015 и следващи версии.
2. Подобрена съвместимост с Microsoft Windows 8.
3. Коригиран проблем с избор на партньор при издаване на документ.
1.02.016
1. Добавена възможност за изписване на НЕОГРАНИЧЕН брой символи за име на стока.
2. Добавена фукнционалност за избор на документ за редакция с двоен клик в списъка с документи.
3. Добавени са нови визуални стилове.
4. Оптимизиран модул "Импорт от Склад Pro" при работа с големи бази данни.
5. Коригиран проблем при изтриване на банкова сметка в модул Моята Фирма.
6. Коригирано невалидно съобщение в прозорец "За Microinvest Invoice Pro".
7. Коригиран проблем при дефиниране на нов потребител в модул "Потребители".
8. Коригиран проблем с автоматичното подсказване за имена на стоки и партньори в прозорец Издаване на документ.
9. Коригиран проблем със загуба на цената при промяна на име на стока при редакция на документ.
10. Коригиран проблем при тип на операцията по ДДС 9% в модул "Експорт към счетоводство".
11. Коригиран проблем с неправилни закръгления на суми при издаване на документ.
12. Коригиран проблем при промяна на формата на количествата в програмата.
1.02.015
1. Добавена е номенклатура от потребители и разграничаване на номерациите по документи по потребител.
2. Добавена е автоматична проверка за нови версии.
3. Добавена е интеграция с Microinvest Валидатор.
4. Добавена е форма за съобщаване на проблем или предложение към екипа на Microinvest.
5. Добавена е връзка с Касов Сървър за печат на фискален бон при издаване на документ.
6. Добавена е последна версия на Microsoft SQL Server 2008 при нова инсталация.
7. Коригирано е несъответствие с различни режими по ДДС при експорт към счетоводство.
8. Коригирано е несъответствие при импорт на документи от Microinvest Склад Pro.
9. Усъвършенстван е потребителският интерфейс.
10. Усъвършенстван е изгледът на справките.
11. Подобрена е съвместимостта с всички 32- и 64-битови версии на Microsoft Windows.
1.02.014
1. Коригиран проблем с неправилно разпределение на стоките в ДДС Група 9%.
1.02.013
1. Интеграция на системата за електронно фактуриране на Prepiska Finance.
2. Коригирано несъответствие при избор на дата на данъчното събитие при издаване на документ.
3. Коригиран проблем с генерирането на бланки за документи и справки.
1.02.012
1. Добавена ДДС Група 9%.
1.02.011
1. Оптимизиран модул за Електронна фактура.
2. Добавено поле за електронна поща в модул Партньори.
1.02.010
1. Експорт към Ажур-L.
2. Два нови визуални стила - Зелен и Индиго.
3. Поправка на открити несъответствия.
1.02.009
1. Съвместимост с базата данни на Microivnest Делта Pro.
2. Отстранен проблем при експорт към Microinvest Делта.
3. Поправка на открити несъответствия.
1.02.008
1. Подреждане по азбучен ред на групите със стоки и партньори.
2. Закръгляване на цените след втория знак след запетаята в експорт към Делта.
3. Отстранен проблем при преинсталация на SQL Server.
4. Отстранен проблем с печат на документи при 64-битов Windows.
5. Отстранен проблем при Възстановяване на Архив от предишна версия.
6. Отстранен проблем при изписване на сумата словом в бланката за документ.
7. Коригиран процент на ДДС в бланката за документ при стоки със 7% ДДС.
1.02.007
1. Отстранен проблем при Възстановяване на Архив от предишна версия.
2. Отстранен проблем при печат на документи с изключена опцията Преглед на документите преди печат.
1.02.006
1. Поле за дата на падеж в документите.
2. Поле за ДДС номер в документ Международна фактура.
3. Подобрена функция за конверсия на фирма от Microinvest Invoice.
4. Поправка на открити несъответствия.
1.02.005
1. Импорт на стоки и партньори от Microinvest Склад Pro.
2. Експорт на документи към Microinvest Делта по групи стоки в предварително зададени сметки.
3. Поле за описание на сделката във формата за международна фактура.
4. Сумиране на количествата в справка Издадени документи при избран филтър по стока.
5. Отстранен проблем с автоматично попълване на полето за избор на стока в прозореца за редакция на документ.
1.01.004
1. Добавен е удобен дневник на несъответствията в менюто Помощ.
2. Подобрена е функцията за преобразуване на фирма от Microinvest Invoice.
3. Поправен е проблемът, заради който Invoice Pro се разпознава като вирус от някои антивирусни програми.
1.00.003
1. Възможност за работа с повече от една банкови сметки.
2. Монитор на операциите.
3. Автоматично попълване на Място на сделката, Тип плащане и Съставил спрямо последните използвани.
4. Точност на сумите до шести знак след десетичната запетая - премахва разминаванията при малки продажни цени от типа на 0.1735.
5. Команден параметър /nologo за премахване на логото при стартиране.
6. Сортиране на номенклатурите във възходящ и низходящ ред.
7. Трансформация от всеки към всеки тип документ.
8. Режим на печат само на копие на документ.
9. Меню за формат на документите в прозореца за издаване на документ - Стандартен, Документ без начисляване на ДДС, Документ с нулева ставка, Документ с произволно ДДС и Документ с произволна сума.
10. Променени бланки за документите, съответстващи на най-актуалните счетоводни изисквания.
1.00.002
1. Възможност за издаване на международна фактура.
2. Поправка на открити несъответствия.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
counter
Microinvest Chat 1.0 beta
X