Микроинвест притежава следната система, която има регистрация с полезен модел:

 

„СИСТЕМА ЗА ОТДАЛЕЧЕНО ПОВИКВАНЕ И КОМУНИКАЦИЯ“


Характеристики на системата:

Настоящият полезен модел се отнася до система за отдалечено повикване и комуникация, който ще намери приложение в медико - социалното обслужване на населението и по - специално при обслужване на старчески домове и хосписи. Предимство на създадената системата е, че осигурява двустранна връзка между инициатор на комуникацията (пациент) и служба за консултация (лекар или друг персонал) в съответствие с предварително дефинирани приоритети на повикване и картотекиране на всички входящи сигнали. Системата позволява класифициране и съхранение на всяка комуникация, архивиране на съобщенията на локални и отдалечени носители, както и възможност за динамични справки в реално време, така и за хронология на текущи и минали събития.


Допълнителни ресурси: 

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X