УЕПС грижата си към клиента Microinvest стартира партньорство с „Информационно обслужване“ АД, за да предложи лесна и удобна процедура за издаване или подновяване на удостоверение за електронен подпис (УЕП) за физически и юридически лица, директно в офиса на компанията в град София*. 

 

 

>> Поръчай електронен подпис от Microinvest

>> Цени и условия

>> Необходими документи

>> Предимства


 

Какво е УЕП и защо е необходимо?

Удостоверението за електронен подпис (УЕП) изпълнява ролята на саморъчен подпис, с който подписвате документи и се идентифицирате онлайн.

Електронният подпис може да се ползва от всички физически и юридически лица за онлайн плащане на данъци и такси, подаване на митнически и данъчни декларации, достъп до граждански и търговски регистри, ползване на лична електронна поща, електронна търговия, получаване на оторизиран достъп до конфиденциална информация, възможност за електронно подписване на документи и договори, оптимизиране на разходите и време при комуникация с държавни организации.

Удостоверението гарантира автентичността и конфиденциалността на информацията при интернет транзакциите и на лицата, които кореспондират. 


Кога можете да използвате удостоверението за електронен подпис?

 • Работа с портала за електронни услуги на НАП: https://inetdec.nra.bg
 • Подаване на данъчни декларации за корпоративен данък;
 • Участие в Електронния пазар за малки обществени поръчки http://smallsrv.minfin.bg/
 • Електронен Портал на Българското правителство http://egateway.government.bg/
 • Приложение при различни видове услуги към Националния Осигурителен Институт (НОИ);
 • Достъп до системата за фирмена информация Делфи;
 • Достъп на Общинските администрации до Национална база данни "Население";
 • Възможност за промяна на настоящ адрес към ГРАО;
 • Възможност за подаване на формуляри за годишни отчети към НСИ;
 • Възможност за сигурни международни транзакции;
 • Възможност за защитени комуникации с административни структури и бизнес партньори, които използват софтуерни; приложения за Универсален електронен подпис;
 • Приложение при различни видове услуги към Национална агенция по приходите (НАП);
 • Възможност за работа и под операционна система Linux;
 • E-mail адрес с висока степен на сигурност за притежателите на StampIT с възможност за цифрово подписване и криптиране на личната кореспонденция, 20MB пощенско пространство и 8 MB за прикачен файл.
 

С помощта на удостоверението за електронен подпис можете да извършвате следните дейности:

 • да подписвате документи;
 • да ползвате електронни услуги, включително тези на НАП, Агенция митници и други;
 • да криптиратe електронни транзакции, включително да изпращате съобщения по електронна поща, така че да сте сигурни, че обменяната информация ще може да бъде прочетена единствено и само от адресата на дадено съобщение;
 • ако имате сървър, с който предлагате някакви услуги, да осигурите идентичността му в интернет пространството и да гарантирате, че обменяната със сървъра информация не може да бъде прочетена (разшифрована) от никого освен от идентифицирания сървър и неговите администратори;
 • да подписвате софтуерен обект, с което се доказва авторство върху него, и други.
  

Предимствата за Вас, ако заявите получаване на електронен подпис от Microinvest:

 • Спестявате време и разходи. Вече няма да се налага физически да посещавате административни гишета, ще работите с различни институции и банки изцяло онлайн чрез Интернет. Вие избирате удобно за Вас време и място за това.
 • Получавате сигурност. „Полагането“ на електронен подпис е един от най-сигурните начини за използване на електронното банкиране и за гарантиране на автентичността на съдържанието на издаден от Вас документ.
 • Осигурявате поверителност на електронната си кореспонденция. Можете да изпращане криптирани съобщения по електронната си поща, така че да сте сигурни, че обменяната информация ще може да бъде прочетена единствено и само от адресата на дадено съобщение.

 

Видове електронен подпис, които можете да поръчате чрез Microinvest:

 • StampIT Doc - за физически лица
 • StampIT DocPro - за физически лица, които са упълномощени да представляват юридически лица
 
 

Необходими документи за издаване на удостоверение на електронен подпис:


Необходими документи за издаване на електронен подпис за физически лица:

 • Копие от документа за самоличност на физическото лице, което ще бъде вписано в удостоверението като Титуляр/Автор;
 • Попълнени на място в офиса на Microinvest (по образец):
  • искане за издаване на удостоверение за електронен подпис;
  • бланка за регистрация; 
  • договор за удостоверителни услуги.

Необходими документи за издаване електронен подпис за юридически лица:

 • Копие от документа за самоличност на автора на удостоверението;
 • за юридически лица СНЦ:
  • Съдебно решение за регистрация;
  • Документ за регистрация по БУЛСТАТ - оригинал и копие;
  • Удостоверение за актуално състояние, издадено или заверено от съда по регистрация не по-рано от един месец от датата на подаване и подписване на бланка "Искане за издаване на удостоверение за електронен подпис" - оригинал или нотариално заверено  копие;
 • за юридически лица ТД, регистрирани в АВ - справка от Агенция по вписванията;
 • за други институции:
  • документ за регистрация по БУЛСТАТ - оригинал и копие;
  • документ за създаване на институцията;
  • документ, удостоверяващ, че упълномощителят е управляващ/представляващ институцията;
 • в случай, че основанието за овластяване не е включено в другите документи за статуса на ЮЛ или институцията - нотариално заверено пълномощно;
 • Попълнени на място в офиса на Microinvest (по образец):
  • искане за издаване на удостоверение за електронен подпис;
  • бланка за регистрация; 
  • договор за удостоверителни услуги.
 

Цени за издаване на удостоверение за електронен подпис:


Услуга или продукт*

Цена за издаване (УКЕП)

Издаване и управление на УКЕП StampIT Doc с период на валидност 1 година 12,00 лв. с ДДС
Издаване и управление на УКЕП StampIT DocPro с период на валидност 1 година  48,00 лв. с ДДС
Издаване и управление на УКЕП StampIT Doc с период на валидност 3 години   32,40 лв. с ДДС
Издаване и управление на УКЕП StampIT DocPro с период на валидност 3 години  126,00 лв. с ДДС
Подновяване на УКЕП StampIT Doc с период на валидност 1 година  12,00 лв. с ДДС
Подновяване на УКЕП StampIT DocPro с период на валидност 1 година  48,00 лв. с ДДС
Смарт карта за 1 брой  9,60 лв. с ДДС
Четец за смарт карти за 1 брой   14,40 лв. с ДДС
USB токън 26,40 лв. с ДДС
Абонамент за ползване на ел.пощ.кутия за период от 1 година  12,00 лв. с ДДС
Абонамент за ползване на електронна пощенска кутия за период от 3 години  33,00 лв. с ДДС

 

Забележка:

За ползването на Удостоверението за Квалифициран Електронен Подпис (УКЕП) са Ви необходими: 

 • смарт карта, на която се записва удостоверениeто за електронен подпис (сертификата), и

Смарт КартаилиСмарт Карта                

 • карточетец

Карточетецили Карточетец - USB токън

 

Към момента услугата по издаване на УЕП е налична само в централния офис на Microinvest в град София. Адрес: ул. Бойчо Бойчев №12; Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.; Телефон: 02/9 55 55 15.

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X