Европейски фонд                                       ОП Иновации и Конкурентноспособност

 

Микроинвест ООД е бенефициент по Проект BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 

Общата стойност на проекта е 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.

 

Проектът е насочен към подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. В резултат на получената подкрепа по процедурата ще се постигане положителен ефект за Микроинвест ООД по отношение преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Повече информация е налична на сайта www.eufunds.bg

 

Микроинвест ООД е бенефициент по Проект BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”  Микроинвест ООД е бенефициент по Проект BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” 

Микроинвест ООД е бенефициент по Проект BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”  Микроинвест ООД е бенефициент по Проект BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X