ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.

В сила от 01.01.2020 г.

Обн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.34 от 9 Април 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020г., изм. ДВ. бр.84 от 29 Септември 2020г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 13 455 690,4 хил. лв., както следва:

 

П О К А З А Т Е Л И 

Сума

(хил. лв.)

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 13 455 690,4

1. Осигурителни приходи

7 624 656,1

1.1. Осигурителни вноски

 7 624 656,1

2. Неданъчни приходи

 89 542,9

2.1. Приходи и доходи от собственост

 6 200,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

 25 121,9

2.3. Други приходи

 58 221,0

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 040,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 178 264,4

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет

за покриване на недостига от средства

5 564 267,0

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 13 455 690,4 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

13 455 690,4

1. Разходи

13 448 290,4

1.1. Пенсии

 10 577 667,6

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 10 399 353,3

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

 177 214,3

1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

 1 100,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

 2 739 340,4

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

 131 113,9

1.3.1. Разходи за персонал

 75 638,6

1.3.2. Издръжка

 45 690,0

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

 550,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

 147,8

1.3.5. Капиталови разходи

 9 087,5

1.4. Отбрана и сигурност

 168,5

2. Предоставени трансфери

 7 400,0

2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

 

3 150,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд"

 4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

 3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса

 

за социално осигуряване

 1 000,0

2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС

 250,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Държавното обществено осигуряване, както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

 -

ФИНАНСИРАНЕ

-

Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)

-

Наличност в края на периода

-

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 5 254 917,8 хил. лв., както следва:

 

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

5 254 917,8

1. Осигурителни приходи

5 196 267,7

1.1. Осигурителни вноски

5 196 267,7

2.3. Други приходи

58 000,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

650,1

 

(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 9 496 094,4 хил. лв., както следва:

 

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 9 496 094,4

1. Разходи

9 496 094,4

1.1. Пенсии

 9 495 527,5

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 9 494 427,5

1.1.3. Капиталов трансфер за пре-
хвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

 1 100,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

 566,9

 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-4 241 176,6

 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" по приходите и трансферите на обща сума 715 405,5 хил. лв., както следва:

 

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 715 405,5

1. Осигурителни приходи

 715 405,5

1.1. Осигурителни вноски

 715 405,5

 

(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" по разходите и трансферите на обща сума 862 947,6 хил. лв., както следва:

 

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 862 947,6

1. Разходи

 862 947,6

1.1. Пенсии

 862 946,7

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 862 946,7

1.2. Социални помощи и обезщетения

 0,9

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-147 542,1

 

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 177 214,3 хил. лв., както следва:

 

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 177 214,3

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 177 214,3

 

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 177 234,7 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 177 234,7

1. Разходи

 177 234,7

1.1. Пенсии

 177 214,3

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

  177 214,3

1.2. Социални помощи и обезщетения

 20,4

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-20,4

 

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 224 031,9 хил. лв., както следва:

 

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

224 031,9

1. Осигурителни приходи

 224 031,9

1.1. Осигурителни вноски

224 031,9

 

(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 59 151,5 хил. лв., както следва:

 

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 59 151,5

1. Разходи

 54 801,5

1.1. Пенсии

 41 979,1

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 41 979,1

1.2. Социални помощи и обезщетения

 12 822,4

2. Предоставени трансфери

 4 350,0

2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване

 

350,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд"

 4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

 

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

 

1 000,0

 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

164 880,4

 

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 1 166 316,7 хил. лв., както следва:

 

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 1 166 316,7

1. Осигурителни приходи

 1 166 316,7

1.1. Осигурителни вноски

1 166 316,7

 

(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 1 290 438,5 хил. лв., както следва:

 

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 1 290 438,5

1. Разходи

 1 287 638,5

1.2. Социални помощи и обезщетения

 1 287 638,5

2. Предоставени трансфери

 2 800,0

2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

 2 800,0

 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-124 121,8

 

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 323 034,3 хил. лв., както следва:

 

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 323 034,3

1. Осигурителни приходи

322 634,3

1.1. Осигурителни вноски

 322 634,3

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 400,0

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 1 438 291,3 хил. лв., както следва:

 

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 1 438 291,3

1. Разходи

 1 438 291,3

1.2. Социални помощи и обезщетения

 1 438 291,3

 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-1 115 257,0

 

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 5 594 769,9 хил. лв., както следва:

 

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

5 594 769,9

2. Неданъчни приходи

 31 542,9

2.1. Приходи и доходи от собственост

 6 200,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

 25 121,9

2.3. Други приходи

 221,0

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 040,0

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет

за покриване на недостига от средства

5 564 267,0

 

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 131 532,4 хил. лв., както следва:

 

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 131 532,4

1. Разходи

 131 282,4

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

 131 113,9

1.3.1. Разходи за персонал

 75 638,6

1.3.2. Издръжка

 45 690,0

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

 550,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

 147,8

1.3.5. Капиталови разходи

 9 087,5

1.4. Отбрана и сигурност

 168,5

2. Предоставени трансфери

250,0

2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС

250,0

 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

5 463 237,5

РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ

-5 463 237,5

 Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)

 

 Наличност в края на периода

 5 463 237,5

 

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 610 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 420 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 3000 лв.

Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 г.:

1. от 1 януари до 30 юни - 219,43 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември - 250 лв.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2020 г.) (1) Определя се следният дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2020 г.:

1. от 1 януари до 30 септември - 9,00 лв.;

2. от 1 октомври до 31 декември - 12,00 лв.

(2) Определя се дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2020 г. - 74,29 лв.

 

Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 г. - 380 лв.

Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2020 г. - 540 лв.

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2020 г. съгласно приложение № 2.

Чл. 15. (1) За 2020 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2020 г. - 1525 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 81 000 лв. от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за 2020 г. съгласно приложение № 3.

Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2020 г. съгласно приложение № 4.

Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2020 г. съгласно приложение № 5.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.

§ 2. За 2020 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г. и бр. 12, 35 и 83 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4а, ал. 6, т. 4 след думите "или в неперсонифицирани дружества" се поставя запетая и се добавя "лица, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица".

2. В чл. 5:

а) алинея 7 се изменя така:

"(7) Осигурителят е длъжен:

1. да съхранява за срок 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения; документите се съхраняват по реда, определен в Закона за Националния архивен фонд;

2. по искане на осигурено лице или негов представител да издава безплатно, в 14-дневен срок, документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд за периоди преди 1 януари 2000 г.;

3. по искане на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 да издава безплатно, в 14-дневен срок, документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд на осигурени при него лица, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с такива документи;

4. (В сила от 01.01.2022 г.) до 25-о число на месеца, следващ месеца на прекратяване на осигуряването, да представи на Националния осигурителен институт документ, удостоверяващ продължителността на осигурителния стаж от първа и/или втора категория труд, придобит при него от лицето; в документа осигурителят вписва и съответната разпоредба от Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране (обн., ДВ, бр. 102 от 1967 г.; изм., бр. 97 от 1969 г., бр. 67 от 1972 г., бр. 7, 46 и 64 от 1975 г., бр. 4 от 1977 г., бр. 82 и 83 от 1978 г., бр. 65 и 93 от 1979 г., бр. 31 и 56 от 1980 г., бр. 68 и 100 от 1981 г., бр. 8 и 68 от 1982 г., бр. 39 и 55 от 1983 г., бр. 35 и 61 от 1984 г., бр. 20 и 85 от 1985 г., бр. 3 от 1986 г.; попр., бр. 13 от 1986 г.; изм., бр. 35 и 81 от 1986 г., бр. 56 от 1988 г., бр. 3, 45 и 59 от 1989 г., бр. 2, 7, 10, 25, 43, 49, 52, 58 и 103 от 1990 г., бр. 35 от 1992 г., бр. 2 от 1993 г., бр. 74 от 1996 г.; отм., бр. 39 от 1998 г.; доп., бр. 123 от 1998 г.) и/или от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (обн., ДВ, бр. 123 от 1998 г.; изм., бр. 114 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 64 от 2001 г., бр. 13 от 2011 г. и бр. 15 от 2013 г.), по която предлага да се зачете осигурителният стаж.";

б) (В сила от 01.01.2022 г.) алинея 8 се изменя така:

"(8) Съдържанието на документите по ал. 7, т. 2, 3 и 4 и редът за тяхното представяне се определят с инструкция, издадена от управителя на Националния осигурителен институт. Данните в документите се използват за отпускане и изчисляване на пенсиите, паричните обезщетения и помощите.";

в) в ал. 10 изречения първо и второ се изменят така: "При прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, документите по ал. 7, т. 1, както и неполучените от осигурените лица трудови книжки, издадени удостоверения за трудов/осигурителен стаж и осигурителен доход и други съхранени от осигурителите документи, въз основа на които може да се установи осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд, се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт въз основа на писмено заявление по образец, освен ако в закон е определен друг ред за съхраняването им. Заявлението се подава по ред, определен с инструкцията по ал. 13.";

г) в ал. 12, изречение първо думите "разплащателните ведомости" се заменят с "ведомостите за заплати".

3. В чл. 6, ал. 11, т. 3 след думите "или в неперсонифицирани дружества" се поставя запетая и се добавя "лица, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица".

4. В чл. 9а:

а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите "ако не е зачетен на друго основание" се добавя "и са внесени осигурителни вноски съгласно ал. 3";

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) За осигурителен стаж при пенсиониране на лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, се зачита и времето, което не им достига като осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но не повече от 5 години, ако за това време са внесени осигурителни вноски съгласно ал. 3.";

в) в ал. 3 се създава изречение второ: "Вноските са изцяло за сметка на лицата, като се изчисляват към датата на внасянето им в размера, определен за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.";

г) алинея 6 се отменя.

5. В чл. 13в, ал. 1, т. 4 навсякъде след думите "отглеждане на дете" се добавя "до 2-годишна възраст".

6. В чл. 33:

а) (В сила от 01.01.2022 г.) в ал. 5 се създават т. 16, 17 и 18:

"16. води регистър на данните от документите по чл. 5, ал. 7, т. 2, 3 и 4;

17. води регистър на лицата с осигурителен стаж по чл. 9а;

18. води регистър на решенията на медицинските комисии по чл. 98, ал. 4.";

б) създава се ал. 8:

"(8) Националният осигурителен институт осъществява текущ обмен на информация с Националната агенция за приходите във връзка с изпълнение на правомощията им по ред, определен с инструкция, издадена съвместно от управителя на Националния осигурителен институт и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите."

7. В чл. 40:

а) в ал. 3, изречение първо думите "лична банкова сметка" се заменят с "лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната";

б) в ал. 4 в текста преди т. 1 след думите "отглеждане на дете" се добавя "до 2-годишна възраст".

8. В чл. 49, ал. 2 след думите "отглеждане на дете" се добавя "до 2-годишна възраст".

9. В чл. 54ж, ал. 4 думите "лична банкова сметка" се заменят с "лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната".

10. (В сила от 17.12.2019 г.) Член 69г се отменя.

11. В чл. 70, ал. 17 се създава изречение второ: "Преизчисляването се извършва от датата на подаването на заявлението."

12. В чл. 75 се създава ал. 6:

"(6) Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 1 януари 1997 г. съгласно чл. 70, ал. 17."

13. В чл. 79 се създава ал. 5:

"(5) Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 1 януари 1997 г. съгласно чл. 70, ал. 17."

14. В чл. 98, ал. 1:

а) в т. 1 се създават изречения второ и трето: "Разпореждането се издава в срок до 4 месеца от подаването на заявлението или от получаването на необходимите документи и/или данни съгласно предвиденото в наредбата по чл. 106. В случаите на прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност разпореждането се издава в срок до един месец от получаването на всички необходими документи и данни.";

б) в т. 2 се създава изречение второ: "Разпореждането се издава в срок до един месец от получаването на всички необходими документи и данни."

15. В чл. 101, ал. 4 думите "чл. 68" се заменят с "чл. 68, ал. 1".

16. В чл. 106 думите "уреждат с акт на Министерския съвет" се заменят с "определят с наредба на Министерския съвет".

17. В чл. 110 ал. 4 се изменя така:

"(4) Разпорежданията, актовете за начет и задължителните предписания се връчват на отговорните лица лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен адрес или на съответния адрес по чл. 18а, ал. 8 от Административно-процесуалния кодекс или по електронен път по реда на Закона за електронното управление. Когато връчването не може да бъде извършено по реда на изречение първо, за съставянето на съответния документ се поставя съобщение на таблото за обявления в териториалното поделение на НОИ или на интернет страницата на НОИ за срок от 7 дни, след изтичането на който документът се смята за връчен."

18. В чл. 114, ал. 5 думите "ал. 3" се заменят с "ал. 3 и 4".

19. В чл. 158 изречение първо се изменя така: "Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят в сроковете по чл. 7."

20. В чл. 343в:

а) създава се нова ал. 2:

"(2) Лице, родено след 31 декември 1959 г., което не подлежи на задължително осигуряване за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд, чието правоотношение с институция или орган на Европейския съюз, по което е било осигурявано в пенсионните схеми на Съюза, е прекратено, има право по свой избор да прехвърли средствата, представляващи придобитите от него в тази схема пенсионни права:

1. във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване; за лице по чл. 127, ал. 5, родено след 31 декември 1959 г., което не е упражнило правото на избор на осигуряване по чл. 4б, средствата се превеждат във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване, както и в универсален пенсионен фонд, или

2. във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, който изплаща пожизнени пенсии, или

3. на застраховател, който има право да извършва дейност по т. 1, раздел I, буква "б" - "анюитети", от приложение № 1 към Кодекса за застраховането.";

б) досегашната ал. 2 става ал. 3;

в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите "ал. 1, т. 1" се добавя "и ал. 2, т. 1".

21. (В сила от 17.12.2019 г.) В чл. 343г:

а) създава се нова ал. 2:

"(2) Когато лицето направи избор по чл. 343в, ал. 2, т. 1, Националният осигурителен институт разпределя средствата, получени от пенсионната схема на Съюза, в следната последователност:

1. в случаите, когато са прехвърлени средства в пенсионната схема на Съюза по реда на чл. 343а, сумата, равняваща се на размера на прехвърлените средства, актуализирани към датата на трансфера, се превежда обратно във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване; в случаите, когато за лица по чл. 127, ал. 5, които не са упражнили правото на избор на осигуряване по чл. 4б, са прехвърлени средства по чл. 343а, ал. 1, т. 2 в пенсионната схема на Съюза, средствата се превеждат обратно във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване и в съответните видове фондове за допълнително пенсионно осигуряване, от които са били прехвърлени;

2. от сумата, останала след разпределяне на средствата по т. 1, съответно - получените средства, в случаите, когато не са прехвърлени средства в пенсионната схема на Съюза по реда на чл. 343а, се прехвърлят средства, както следва:

а) за лице, което към датата на избора по чл. 343в, ал. 2 не подлежи на задължително осигуряване за допълнителна пенсия - във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнаграждението, върху което лицето е осигурявано към момента на прекратяване на правоотношението му с орган на Европейския съюз, размера на вноската към момента на прехвърлянето и осигурителните периоди на действителна служба в Съюза, както и всички други осигурителни периоди, зачетени от Съюза, без тези от Република България;

б) за лице, което към датата на избора по чл. 343в, ал. 2 подлежи на задължително осигуряване за допълнителна пенсия - във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване и в избрания от лицето универсален пенсионен фонд; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнаграждението, върху което лицето е осигурявано към момента на прекратяване на правоотношението му с орган на Европейския съюз, съответните размери на вноската към момента на прехвърлянето и осигурителните периоди на действителна служба в Съюза, както и всички други осигурителни периоди, зачетени от Съюза, без тези от Република България.";

б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите "ал. 1, т. 1" се добавя "и ал. 2, т. 1";

в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите "ал. 1" се добавя "и 2";

г) досегашната ал. 4 става ал. 5.

22. (В сила от 17.12.2019 г.) В останалите текстове на закона думите "отглеждане на малко дете" се заменят с "отглеждане на дете до 2-годишна възраст".

§ 4. (В сила от 17.12.2019 г.) Подадените до влизането в сила на § 3, т. 10 заявления по отменения чл. 69г от Кодекса за социално осигуряване за отпускане на пенсия се разглеждат по досегашния ред.

§ 5. (В сила от 17.12.2019 г.) Подадените до влизането в сила на § 3, т. 21 и 22 заявления по част втора "А" от Кодекса за социално осигуряване за прехвърляне на пенсионни права се разглеждат по новия ред.

§ 6. При превишение над предвидените разходи по бюджета на държавното обществено осигуряване Министерският съвет може да одобри допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване по реда на Закона за публичните финанси.

§ 6а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2020 г., в сила от 01.07.2020 г.) През 2020 г. средства от фонд "Безработица" на държавното обществено осигуряване може да се разходват и за мерки, свързани със заетостта, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

§ 7. В едномесечен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник" Министерският съвет съвместно с Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса извършва анализ и разработва мерки за ограничаване на злоупотребите при получаване на краткосрочни парични обезщетения по Кодекса за социално осигуряване.

§ 8. В Закона за Националната служба за охрана (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.; изм., бр. 103 от 2017 г., бр. 103 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) в чл. 116, ал. 1, т. 3, буква "в" думите "53 години" се заменят с "55 години".

§ 9. В Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г. бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 24 и 61 от 2015 г., бр. 15, 101, 103 и 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7, 27, 55, 56 и 88 от 2018 г. и бр. 7, 17 и 94 от 2019 г.) в чл. 110, ал. 1, т. 1 числото "60" се заменя с "63".

§ 10. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на:

1. параграф 3, т. 2, буква "а" относно чл. 5, ал. 7, т. 4 и буква "б", и т. 6, буква "а", които влизат в сила от 1 януари 2022 г.;

2. параграф 3, т. 10, 21, 22, § 4 и 5, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 4 декември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2020 Г.)

 

§ 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2020 Г.)

 

§ 7. Законът влиза в сила от 1 юли 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2020 Г.)

 

§ 2. (1) Паричните обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, отпуснати с начална дата от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г. включително, се изплащат за срок 7 месеца.

(2) Срокът по ал. 1 се прилага и за паричните обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, чийто срок не е изтекъл към 1 октомври 2020 г.

 

Приложение № 1 към чл. 9, т. 1

 

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2020 г., в сила от 01.07.2020 г.)

 

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности

и квалификационни групи професии - 2020 г.

(без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2020 г. - 610,00 лв.)

Пореден номер

Икономически дейности (ном. А31)

Икономически дейности

(код по КИД-2008 )

Наименование на икономическа дейност

Ръководители

Специалисти

Техници и приложни специалисти

Помощен административен персонал

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Машинни оператори и монтажници

Професии, неизискващи специална квалификация

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

А

01, 03 без 1.49

Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство

1034

779

707

655

610

610

618

688

610

2

А

02

 Горско стопанство

935

644

610

610

610

610

610

610

610

3

А

1,49

Отглеждане на други животни (пчеларство)

755

709

673

610

610

610

610

610

610

4

В

05

Добив на въглища

901

738

699

610

610

610

699

635

610

5

В

06

Добив на нефт и природен газ

865

694

675

610

610

610

623

610

610

6

В

07

Добив на метални руди

926

770

682

610

610

610

674

610

610

7

В

08.11

Добив на строителни материали

705

610

610

610

610

610

610

610

610

8

В

08.11

Добив на декоративни скални материали

677

610

610

610

610

610

610

610

610

9

В

08.11

Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

709

610

610

610

610

610

610

610

610

10

В

08.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък

890

740

639

610

610

610

610

610

610

11

В

08.12

Добив на глина и каолин

916

761

657

610

610

610

610

610

610

12

В

08.9 и 09

Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива

712

610

610

610

610

610

610

610

610

13

C

10.1 без 10.12, 10.2

Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

1486

982

784

610

610

610

636

610

610

14

C

10.12

Производство и преработка на месо от домашни птици

1226

1018

883

623

610

610

610

644

610

15

C

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия

904

727

613

610

610

610

610

610

610

16

C

10.4

Производство на растителни и животински масла и мазнини

982

883

644

610

610

610

610

610

610

17

C

10.5

Производство на мляко и млечни продукти

1057

697

610

610

610

610

610

610

610

18

C

10.6

Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

1247

1039

987

610

610

610

675

831

610

19

C

10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82

Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти

831

610

610

610

610

610

610

610

610

20

C

10.81 и 10.82

Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

1143

940

873

623

610

610

613

644

610

21

C

10.9

Производство на готови храни за животни

1122

987

894

655

610

610

675

675

610

22

C

11 без 11.05, 11.06 и 11.07

Производство на напитки

869

675

610

610

610

610

610

610

610

23

C

11.05 и 11.06

Производство на пиво и малц

821

696

639

610

610

610

610

610

610

24

C

11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

935

790

717

610

610

610

610

610

610

25

C

12

Производство на тютюневи изделия

1034

1008

705

610

610

610

610

610

610

26

C

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

987

673

644

610

610

610

610

610

610

27

C

14 без 14.3

Производство на облекло

925

675

623

610

610

610

610

610

610

28

C

14,3

Производство на други трикотажни изделия

997

717

675

610

610

610

610

610

610

29

C

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

906

615

610

610

610

610

610

610

610

30

C

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

610

610

610

610

610

610

610

610

610

31

C

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

852

634

610

610

610

610

610

610

610

32

C, J

18, 58 и 59

 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

610

610

610

610

610

610

610

610

610

33

C

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

1763

1310

1034

756

882

610

958

967

610

34

C

20

Производство на химични продукти

870

680

610

610

610

610

610

610

610

35

C

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

870

680

610

610

610

610

610

610

610

36

C

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

614

610

610

610

610

610

610

610

610

37

C

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

827

670

625

610

610

610

610

610

610

38

C

24 без 24.5

Производство на основни метали

810

610

610

610

610

610

610

610

610

39

C

24.5

Леене на метали

769

610

610

610

610

610

610

610

610

40

C

25 без 25.4

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

769

610

610

610

610

610

610

610

610

41

C

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

790

686

610

610

610

610

610

610

610

42

C

27

 Производство на електрически съоръжения

790

686

610

610

610

610

610

610

610

43

C

28 без 28.11; 25.4

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси

862

610

610

610

610

610

610

610

610

44

C

28.11

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

987

623

623

610

610

610

610

610

610

45

C

29, 30

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили

1018

675

610

610

610

610

610

610

610

46

C

31

Производство на мебели

623

610

610

610

610

610

610

610

610

47

C

32 без 32.5, 33

Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

705

610

610

610

610

610

610

610

610

48

C

32.5

Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)

929

697

610

610

610

610

610

610

610

49

D

35.1

Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

987

779

738

610

610

610

644

613

610

50

D

35.2; 49.5

Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт

1461

1008

958

610

610

610

700

772

610

51

D

35.3

Производство и разпределение на топлинна енергия

873

670

639

610

610

610

610

610

610

52

Е

36, 37

Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

810

727

655

610

610

610

610

610

610

53

E

38 без 38.12 и 38.22; 39

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

832

610

610

610

610

610

610

610

610

54

E

38.12 и 38.22

Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

1013

842

758

623

610

610

665

623

610

55

F

41, 42 без 42.11 и 42.22, 43

Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности

790

644

623

610

610

610

610

610

610

56

F

42.11

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

878

696

634

610

610

610

634

634

610

57

F

42.22

Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

696

610

610

610

610

610

610

610

610

58

G

45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

1299

1070

945

665

610

610

623

613

610

59

G

46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки

923

610

610

610

610

610

610

610

610

60

I

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

966

831

649

610

610

610

610

610

610

60а

I

55, 56

Хотелиерство;

Ресторантьорство

1266

1090

800

800

800

800

800

800

610

61

H

49.1, 49.2, 52 - само за железопътен транспорт

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт

927

822

675

610

610

610

610

610

610

62

H

49.3, 49.4

Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване

845

650

610

610

610

610

610

610

610

63

H

50

Воден транспорт

1011

924

789

610

610

610

610

610

610

64

H

51

Въздушен транспорт

1201

1103

900

610

610

610

610

648

610

65

H

 52, без железопътен транспорт

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)

1038

973

760

610

610

610

610

610

610

66

H

53

Пощенски и куриерски дейности

610

610

610

610

610

610

610

610

610

67

J

60, 61

Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения

933

817

700

610

610

610

610

610

610

68

K

64, 65, 66

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1589

1008

756

610

610

610

610

610

610

69

J, L, M, N

62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82

Дейности в област-
та на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1008

656

610

610

610

610

610

610

610

70

N

80

Дейности по охрана и разследване

848

610

610

610

610

610

610

610

610

71

M

72

Научноизследователска и развойна дейност

673

610

610

610

610

610

610

610

610

72

O

84

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

610

610

610

610

610

610

610

610

610

73

P

85

ОБРАЗОВАНИЕ

686

610

610

610

610

610

610

610

610

74

Q

86 без 86.1, 75

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност

1045

668

610

610

610

610

610

610

610

75

Q

86,1

Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)

1336

987

650

610

610

610

610

610

610

76

Q

87, 88

Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване

610

610

610

610

610

610

610

610

610

77

R

90, 91, 92, 93

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)

659

610

610

610

610

610

610

610

610

78

S, T

95, 96, 97

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ

610

610

610

610

610

610

610

610

610

79

S, U

94 без 94.91, 99

Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби

896

630

610

610

610

610

610

610

610

80

R

93,12

Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)

 

 

610

 

 

 

 

 

 

81

 

 

Централен кооперативен съюз

665

610

610

610

610

610

610

610

610

82

Q

86 без 86.1

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

697

610

610

 

 

 

 

 

 

83

Q

86,1

Дейност на болници (само за началник клиника/отделение)

1103

 

 

 

 

 

 

 

 

84

Q

86,1

Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

766

709

697

 

 

 

 

 

 

85

S

94.91

Дейност на религиозни организации

 

610

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - приложение 2 към Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

 

Приложение № 2 към чл. 14

 

Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2020 г.

код КИД 2008

Наименование на икономическа дейност КИД 2008

Осигурителна вноска (%)

1

2

3

02

Горско стопанство

1,1

05

Добив на въглища

1,1

07

Добив на метални руди

1,1

08

Добив на неметални материали и суровини

1,1

09

Спомагателни дейности в добива

1,1

12

Производство на тютюневи изделия

1,1

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

1,1

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

1,1

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

1,1

24

Производство на основни метали

1,1

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

1,1

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

1,1

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

1,1

41

Строителство на сгради

1,1

42

Строителство на съоръжения

1,1

43

Специализирани строителни дейности

1,1

49

Сухопътен транспорт

1,1

50

Воден транспорт

1,1

68

Операции с недвижими имоти

1,1

77

Даване под наем и оперативен лизинг

1,1

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

0,9

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

0,9

20

Производство на химични продукти

0,9

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

0,9

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

0,9

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

0,9

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

0,9

30

Производство на превозни средства, без автомобили

0,9

31

Производство на мебели

0,9

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

0,9

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

0,9

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

0,9

53

Пощенски и куриерски дейности

0,9

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

0,9

06

Добив на нефт и природен газ

0,7

10

Производство на хранителни продукти

0,7

11

Производство на напитки

0,7

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

0,7

27

Производство на електрически съоръжения

0,7

32

Производство, некласифицирано другаде

0,7

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

0,7

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,7

51

Въздушен транспорт

0,7

61

Далекосъобщения

0,7

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

0,7

80

Дейности по охрана и разследване

0,7

84

Държавно управление

0,7

90

Артистична и творческа дейност

0,7

92

Организиране на хазартни игри

0,7

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

0,7

14

Производство на облекло

0,5

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

0,5

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

0,5

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

0,5

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

0,5

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

0,5

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,5

56

Ресторантьорство

0,5

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

0,5

60

Радио- и телевизионна дейност

0,5

63

Информационни услуги

0,5

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

0,5

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

0,5

72

Научноизследователска и развойна дейност

0,5

74

Други професионални дейности

0,5

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

0,5

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

0,5

85

Образование

0,5

86

Хуманно здравеопазване

0,5

87

Медико-социални грижи с настаняване

0,5

88

Социална работа без настаняване

0,5

91

Други дейности в областта на културата

0,5

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

0,5

99

Дейности на екстериториални организации и служби

0,5

03

Рибно стопанство

0,4

55

Хотелиерство

0,4

58

Издателска дейност

0,4

62

Дейности в областта на информационните технологии

0,4

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

0,4

69

Юридически и счетоводни дейности

0,4

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

0,4

75

Ветеринарномедицинска дейност

0,4

94

Дейности на организации с нестопанска цел

0,4

96

Други персонални услуги

0,4

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

0,4

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

0,4

Приложение № 3 към чл. 15, ал. 4

 

Бюджет на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

(в хил. лв.)

Показатели

Бюджет 2020 г.

І. ПРИХОДИ

3 500,0

Приходи от вноски

0,0

Приходи от лихви и инвестиции в ДЦК

3 500,0

Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви

0,0

ІІ. РАЗХОДИ

4 233,1

Обезщетения и помощи за домакинствата

4 000,0

 Разходи за гарантирани вземания на работници и служители

4 000,0

Разходи за дейността

81,0

 Разходи за дейността, извършени по чл. 13 от ЗГВРСНР

81,0

Разходи за заплати и възнаграждения на персонала

39,1

Други възнаграждения и плащания на персонала

57,4

Осигурителни вноски от работодатели

16,6

Издръжка

39,0

III. ТРАНСФЕРИ

0,0

ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК

-733,1

V. ФИНАНСИРАНЕ

733,1

Покупка на ДЦК на първичния пазар (-)

-15 000,0

Получени погашения по ДЦК на първ.пазар (+)

22 012,5

Наличност по сметка от предходна година

40 989,5

Остатък по срочни депозити в БНБ в началото на годината (+)

0,0

Наличност по срочни депозити към края на годината (-)

0,0

Остатък към края на периода (-)

-47 268,9

Приложение № 4 към чл. 16

 

Бюджет на Учителския пенсионен фонд

(в хил. лв.)

Показатели

Бюджет 2020 г.

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

80 591,6

 Данъчни приходи

71 424,2

 Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване

71 424,2

 Неданъчни приходи

9 167,4

 Приходи и доходи от собственост

9 167,4

Приходи от лихви и отстъпки от ДЦК и общински ценни книжа

9 167,4

Глоби, санкции и наказателни лихви

0,0

Други приходи

0,0

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

47 650,7

Текущи разходи

47 650,7

Издръжка

64,3

Други финансови услуги

64,3

Пенсии

47 586,4

Пенсии от УчПФ

14 873,0

Добавки от УчПФ

32 713,4

III. ТРАНСФЕРИ

0,0

IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)

32 940,9

V. ФИНАНСИРАНЕ

-32 940,9

Суми по разчети за поети осигурителни вноски

0,0

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)

-10 982,9

Покупка на държавни ценни книжа

-95 000,0

Получени погашения по държавни ценни книжа

84 017,1

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

-21 958,0

Наличност по сметка в началото на периода (+)

23 147,7

Наличност по депозити в началото на периода (+)

5 000,0

Остатък в БНБ към края на периода (-)

-17 105,7

Наличност по депозити в края на периода (-)

-33 000,0

Приложение № 5 към чл. 17

 

(Изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.)

 

КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ

на администрираните от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2020 г.

 

П О К А З А Т Е Л И

Сума

(хил. лв.)

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 13 539 782,0

1. Приходи

 7 797 250,6

1.1. Осигурителни приходи

 7 696 080,3

1.1.1. Осигурителни вноски

 7 696 080,3

1.2. Неданъчни приходи

 102 210,3

1.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 040,0

2. Получени трансфери от централния/държавния бюджет

5 742 531,4

 

 IІ. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 13 507 574,2

1. Разходи

 13 500 174,2

1.1. Пенсии

 10 625 254,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

 2 743 340,4

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

 131 411,3

1.3.1. Разходи за персонал

 75 751,7

1.3.2. Издръжка

 45 874,3

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

 550,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

 147,8

1.3.5. Капиталови разходи

 9 087,5

1.4. Отбрана и сигурност

 168,5

2. Предоставени трансфери

 7 400,0

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

 32 207,8

ФИНАНСИРАНЕ

-32 207,8

 Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа - нето (+/-)

-3 970,4

 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

-28 237,4

 Наличности в началото на периода (+)

69 137,2

 Наличности в края на периода (-)

-97 374,6

 Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)

 

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X