ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 Г.

 

В сила от 01.01.2022 г.

Обн. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г., изм. ДВ. бр.51 от 1 Юли 2022г., доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.

 

Проект: 47-202-01-6/01.02.2022 г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 18 247 722,1 хил. лв., както следва:

 

П О К А З А Т Е Л И

Сума

(хил. лв.)

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

18 247 722,1

1. Осигурителни приходи

9 534 340,3

1.1. Осигурителни вноски

9 534 340,3

2. Неданъчни приходи

144 774,7

2.1. Приходи и доходи от собственост

5 600,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

22 944,7

2.3. Други приходи

116 230,0

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 040,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

240 600,1

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства

8 329 047,0

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 18 247 722,1 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

18 247 722,1

1. Разходи

18 240 322,1

1.1. Пенсии

15 506 924,3

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

15 266 174,3

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

239 550,0

1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

1 200,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

2 285 653,8

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

447 553,5

1.3.1. Разходи за персонал

92 005,4

1.3.2. Издръжка

48 290,0

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

500,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

150,6

1.3.5. Капиталови разходи

6 607,5

1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост

300 000,0

1.4. Отбрана и сигурност

190,5

2. Предоставени трансфери

7 400,0

2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 150,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд"

4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

1 000,0

2.3. На Министерския съвет във връзка с Разпореждане № 5 от 22 декември 2021 г. за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик в капитала на "Български пощи" - ЕАД, и за обезпечаване на разходите за одит по чл. 92, ал. 4 от НПОС

250,0

 

(3) Приема дефицит (излишък) на държавното обществено осигуряване, както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 6 615 225,0 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ -
ВСИЧКО

6 615 225,0

1. Осигурителни приходи

6 578 574,9

1.1. Осигурителни вноски

6 578 574,9

2.3. Други приходи

36 000,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

650,1

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 14 038 110,4 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

14 038 110,4

1. Разходи

14 038 110,4

1.1. Пенсии

14 037 501,9

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

14 036 301,9

1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

1 200,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

608,5

 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-7 422 885,4

 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" по приходите и трансферите на обща сума 829 934,3 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

829 934,3

1. Осигурителни приходи

829 934,3

1.1. Осигурителни вноски

829 934,3

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Приема бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" по разходите и трансферите на обща сума 1 172 134,3 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

1 172 134,3

1. Разходи

1 172 134,3

1.1. Пенсии

1 172 132,5

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

1 172 132,5

1.2. Социални помощи и обезщетения

1,8

 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-342 200,0

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 239 550,0 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

239 550,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

239 550,0

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 239 570,0 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

239 570,0

1. Разходи

239 570,0

1.1. Пенсии

239 550,0

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

239 550,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

20,0

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-20,0

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 270 121,8 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

270 121,8

1. Осигурителни приходи

270 121,8

1.1. Осигурителни вноски

270 121,8

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 76 943,6 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

76 943,6

1. Разходи

72 593,6

1.1. Пенсии

57 739,9

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

57 739,9

1.2. Социални помощи и обезщетения

14 853,7

2. Предоставени трансфери

4 350,0

2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване

350,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд"

4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

1 000,0

 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

193 178,2

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 1 455 518,1 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

1 455 518,1

1. Осигурителни приходи

1 455 518,1

1.1. Осигурителни вноски

1 455 518,1

 

(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 1 700 354,0 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

1 700 354,0

1. Разходи

1 697 554,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

1 697 554,0

2. Предоставени трансфери

2 800,0

2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

2 800,0

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-244 835,9

Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 400 591,2 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

400 591,2

1. Осигурителни приходи

400 191,2

1.1. Осигурителни вноски

400 191,2

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

400,0

 

(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 572 615,8 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

572 615,8

1. Разходи

572 615,8

1.2. Социални помощи и обезщетения

572 615,8

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-172 024,6

 

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 8 436 781,7 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

8 436 781,7

2. Неданъчни приходи

108 774,7

2.1. Приходи и доходи от собственост

5 600,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

22 944,7

2.3. Други приходи

80 230,0

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 040,0

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства

8 329 047,0

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 447 994,0 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

447 994,0

1. Разходи

447 744,0

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

447 553,5

1.3.1. Разходи за персонал

92 005,4

1.3.2. Издръжка

48 290,0

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

500,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дей
ности

150,6

1.3.5. Капиталови разходи

6 607,5

1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост

300 000,0

1.4. Отбрана и сигурност

190,5

2. Предоставени трансфери

250,0

2.3. На Министерския съвет във връзка с Разпореждане № 5 от 22 декември 2021 г. за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик в капитала на "Български пощи" - ЕАД, и за обезпечаване на разходите за одит по чл. 92, ал. 4 от НПОС

250,0

 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Приема дефицит (излишък) по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

7 988 787,7

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март:

а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 650 лв.;

в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 420 лв.;

г) максимален месечен размер на осигурителния доход - 3000 лв.;

2. от 1 април до 31 декември:

а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1А;

б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 710 лв.;

в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 710 лв.;

г) максимален месечен размер на осигурителния доход - 3400 лв.

Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2022 г.:

1. от 1 януари до 30 юни - 370 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) от 1 юли до 31 декември - 467 лв.

Чл. 11. Определят се следните дневни размери на обезщетението за безработица за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март:

а) дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 12 лв.;

б) дневен максимален размер на обезщетението за безработица - 74,29 лв.;

2. от 1 април до 31 декември:

а) дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 18 лв.;

б) дневен максимален размер на обезщетението за безработица - 85,71 лв.

Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.) Определя се следният размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по чл. 53ж от Кодекса за социално осигуряване за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март - 650 лв.;

2. от 1 април до 31 декември - 710 лв.

Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2022 г. - 540 лв.

Чл. 14. Определя се следният размер на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март съгласно приложение № 2;

2. от 1 април до 31 декември съгласно приложение № 2А.

Чл. 15. (1) За 2022 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

(2) Определя се следният максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март - 1625 лв.;

2. от 1 април до 31 декември - 1775 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 90 000 лв. от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за 2022 г. съгласно приложение № 3.

Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2022 г. съгласно приложение № 4.

Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2022 г. съгласно приложение № 5.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.

§ 2. Министерският съвет може да одобрява допълнителни трансфери по бюджета на Националния осигурителен институт за 2022 г. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси за допълнителни разходи за дейности, свързани с ограничаване на разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19, в т.ч. за персонал.

§ 3. (1) Утвърдените разходи за персонал се извършват до определения размер.

(2) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението, включително извън сроковете по наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 10 от Кодекса на труда.

(3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост Надзорният съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт може да одобрява съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Националния осигурителен институт.

(4) Алинея 1 не се прилага по отношение на увеличение на разходите за персонал за сметка на:

1. получени средства от помощи и дарения;

2. вътрешно преструктуриране на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала;

3. получени трансфери от други бюджети, които не са част от държавния бюджет;

4. получени трансфери от бюджети по държавния бюджет в годишен размер на увеличението до 2 млн. лв.;

5. получени трансфери за разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта;

6. проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

7. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато Националният осигурителен институт изпълнява международни договори и програми през текущата година;

8. разходи от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. при участие в спасителни и/или неотложни аварийно-възстановителни дейности.

(5) Промените по ал. 4, т. 1 - 7 се одобряват от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт, а по т. 8 - по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.

§ 4. За 2022 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 5. През 2022 г. средства от бюджета на Националния осигурителен институт може да се разходват и за мерки, свързани със заетостта, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

§ 6. (1) Ограничението по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване не се прилага за 2022 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, за 2022 г. се определя, както следва:

1. от 1 януари до 30 юни - 1500 лв.;

2. от 1 юли до 30 септември - 2000 лв.;

3. от 1 октомври до 31 декември - 3400 лв.

(3) За 2022 г. добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване се изчислява от ограничения размер по ал. 2.

§ 7. (1) За месеците април, май и юни 2022 г. към пенсиите се изплаща сума, представляваща разликата между:

1. сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите, преизчислени на основание § 7е от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 60 лв., изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ДВ, бр. 1 от 2022 г.) и сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите за месец декември 2021 г. преди преизчисляването, заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 120 лв., изплащана на основание § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.;

2. сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите, определени от 25 декември 2021 г. в съответствие с Постановление № 451 от 22 декември 2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост (ДВ, бр. 110 от 2021 г.) заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 60 лв., изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите за месец декември 2021 г., определени до 25 декември 2021 г., заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 120 лв., изплащана на основание § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

(2) При изчисляване на разликата по ал. 1 не се изключват дължимите от пенсионера удръжки по наложени върху пенсиите запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и удръжки за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания, както и средствата за добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, които Националният осигурителен институт превежда на Агенцията за социално подпомагане на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за личната помощ.

(3) Разликата по ал. 1 се изплаща, когато се дължи на извършеното на основание § 7е от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване преизчисляване на пенсиите или на определените размери на пенсиите в съответствие с Постановление № 451 от 22 декември 2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост.

(4) Разликата в определения съгласно ал. 1 размер се изплаща от Националния осигурителен институт в един и същ размер за всеки от месеците, включени в периода от месец април до месец юни 2022 г.

§ 8. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2022 г., се зачита за трудов стаж.

(2) През 2022 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.

§ 9. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г. и бр. 12, 19, 21 и 77 от 2021 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 70 ал. 19 се изменя така:

"(19) При определяне на размера на пенсията във връзка с изчисляването на индивидуалния коефициент се взема предвид и броят на месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд, спрямо общия брой месеци с осигуряване в държавното обществено осигуряване, по ред и начин, определени в наредбата по чл. 106."

2. В чл. 79, ал. 1 думите "чл. 70, ал. 4 - 7, ал. 10, т. 1 и 3, ал. 11 и 19" се заменят с "чл. 70, ал. 4 - 7" и думите "чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и 3, ал. 11 и 19" се заменят с "чл. 70, ал. 8 и 9".

3. (В сила от 01.04.2022 г.) В чл. 90а ал. 2 се изменя така:

"(2) Размерът на социалната пенсия за инвалидност се определя в процент от социалната пенсия за старост, както следва:

1. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 100 на сто с определена чужда помощ - 160 на сто;

2. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 91 на сто до 100 на сто - 140 на сто;

3. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 на сто до 90 на сто - 130 на сто."

§ 10. (В сила от 04.03.2022 г.) В Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (ДВ, бр. 8 от 2022 г.) чл. 2 се отменя.

§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г., с изключение на:

1. параграф 9, т. 3, който влиза в сила от 1 април 2022 г.;

2. параграф 10, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 22 февруари 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2022 Г.)

 

§ 12. Законът влиза в сила от 1 юли 2022 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2022 Г.)

 

§ 15. Законът влиза в сила от 1 август 2022 г.

 

Приложение № 1 към чл. 9, т. 1

 

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.

Пореден номер

Икономически дейности (ном. А31)

Икономически дейности (код по КИД 2008)

Наименование
на икономическа дейност

Ръководители

Специалисти

Техници и приложни специалисти

Помощен административен персонал

Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Машинни оператори и монтаж-ници

Професии, неизискващи специална квалификация

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

А

01, 03 без 1.49

Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство

1034

779

707

655

650

650

650

688

650

2

А

02

Горско стопанство

935

650

650

650

650

650

650

650

650

3

А

1.49

Отглеждане на други животни (пчеларство)

755

709

673

650

650

650

650

650

650

4

В

05

Добив на въглища

901

738

699

650

650

650

699

650

650

5

В

06

Добив на нефт и природен газ

865

694

675

650

650

650

650

650

650

6

В

07

Добив на метални руди

926

770

682

650

650

650

674

650

650

7

В

08.11

Добив на строителни материали

705

650

650

650

650

650

650

650

650

8

В

08.11

Добив на декоративни скални материали

677

650

650

650

650

650

650

650

650

9

В

08.11

Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

709

650

650

650

650

650

650

650

650

10

В

08.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък

890

740

650

650

650

650

650

650

650

11

В

08.12

Добив на глина и каолин

916

761

657

650

650

650

650

650

650

12

В

08.9 и 09

Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива

712

650

650

650

650

650

650

650

650

13

C

10.1 без 10.12, 10.2

Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

1486

982

784

650

650

650

650

650

650

14

C

10.12

Производство и преработка на месо от домашни птици

1226

1018

883

650

650

650

650

650

650

15

C

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия

904

727

650

650

650

650

650

650

650

16

C

10.4

Производство на растителни и животински масла и мазнини

982

883

650

650

650

650

650

650

650

17

C

10.5

Производство на мляко и млечни продукти

1057

697

650

650

650

650

650

650

650

18

C

10.6

Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

1247

1039

987

650

650

650

675

831

650

19

C

10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82

Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти

831

650

650

650

650

650

650

650

650

20

C

10.81 и 10.82

Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

1143

940

873

650

650

650

650

650

650

21

C

10.9

Производство на готови храни за животни

1122

987

894

655

650

650

675

675

650

22

C

11 без 11.05, 11.06 и 11.07

Производство на напитки

869

675

650

650

650

650

650

650

650

23

C

11.05 и 11.06

Производство на пиво и малц

821

696

650

650

650

650

650

650

650

24

C

11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

935

790

717

650

650

650

650

650

650

25

C

12

Производство на тютюневи изделия

1034

1008

705

650

650

650

650

650

650

26

C

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

987

673

650

650

650

650

650

650

650

27

C

14 без 14.3

Производство на облекло

925

675

650

650

650

650

650

650

650

28

C

14.3

Производство на други трикотажни изделия

997

717

675

650

650

650

650

650

650

29

C

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

906

650

650

650

650

650

650

650

650

30

C

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

650

650

650

650

650

650

650

650

650

31

C

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

852

650

650

650

650

650

650

650

650

32

C, J

18, 58 и 59

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

650

650

650

650

650

650

650

650

650

33

C

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

1763

1310

1034

756

882

650

958

967

650

34

C

20

Производство на химични продукти

870

680

650

650

650

650

650

650

650

35

C

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

870

680

650

650

650

650

650

650

650

36

C

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

650

650

650

650

650

650

650

650

650

37

C

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

827

670

650

650

650

650

650

650

650

38

C

24 без 24.5

Производство на основни метали

810

650

650

650

650

650

650

650

650

39

C

24.5

Леене на метали

769

650

650

650

650

650

650

650

650

40

C

25 без 25.4

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

769

650

650

650

650

650

650

650

650

41

C

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

790

686

650

650

650

650

650

650

650

42

C

27

Производство на електрически съоръжения

790

686

650

650

650

650

650

650

650

43

C

28 без 28.11; 25.4

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси

862

650

650

650

650

650

650

650

650

44

C

28.11

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

987

650

650

650

650

650

650

650

650

45

C

29, 30

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили

1018

675

650

650

650

650

650

650

650

46

C

31

Производство на мебели

650

650

650

650

650

650

650

650

650

47

C

32 без 32.5, 33

Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

705

650

650

650

650

650

650

650

650

48

C

32.5

Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)

929

697

650

650

650

650

650

650

650

49

D

35.1

Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

987

779

738

650

650

650

650

650

650

50

D

35.2; 49.5

Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт

1461

1008

958

650

650

650

700

772

650

51

D

35.3

Производство и разпределение на топлинна енергия

873

670

650

650

650

650

650

650

650

52

Е

36, 37

Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

810

727

655

650

650

650

650

650

650

53

E

38 без 38.12 и 38.22; 39

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

832

650

650

650

650

650

650

650

650

54

E

38.12 и 38.22

Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

1013

842

758

650

650

650

665

650

650

55

F

41, 42 без 42.11 и 42.22, 43

Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности

790

650

650

650

650

650

650

650

650

56

F

42.11

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

878

696

650

650

650

650

650

650

650

57

F

42.22

Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

696

650

650

650

650

650

650

650

650

58

G

45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

1299

1070

945

665

650

650

650

650

650

59

G

46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки

923

650

650

650

650

650

650

650

650

60

I

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

966

831

650

650

650

650

650

650

650

61

I

55, 56

Хотелиерство; Ресторантьорство

1266

1090

800

800

800

800

800

800

650

62

H

49.1, 49.2, 52 -
само за железопътен транспорт

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт

927

822

675

650

650

650

650

650

650

63

H

49.3, 49.4

Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване

845

650

650

650

650

650

650

650

650

64

H

50

Воден транспорт

1011

924

789

650

650

650

650

650

650

65

H

51

Въздушен транспорт

1201

1103

900

650

650

650

650

650

650

66

H

52, без железопътен транспорт

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)

1038

973

760

650

650

650

650

650

650

67

H

53

Пощенски и куриерски дейности

650

650

650

650

650

650

650

650

650

68

J

60, 61

Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения

933

817

700

650

650

650

650

650

650

69

K

64, 65, 66

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1589

1008

756

650

650

650

650

650

650

70

J, L, M, N

62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82

Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1008

656

650

650

650

650

650

650

650

71

N

80

Дейности по охрана и разследване

848

650

650

650

650

650

650

650

650

72

M

72

Научноизследователска и развойна дейност

673

650

650

650

650

650

650

650

650

73

O

84

ДЪРЖАВНО УПРАВ-
ЛЕНИЕ

650

650

650

650

650

650

650

650

650

74

P

85

ОБРАЗОВАНИЕ

686

650

650

650

650

650

650

650

650

75

Q

86 без 86.1, 75

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност

1045

668

650

650

650

650

650

650

650

76

Q

86.1

Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)

1336

987

650

650

650

650

650

650

650

77

Q

87, 88

Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване

650

650

650

650

650

650

650

650

650

78

R

90, 91, 92, 93

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)

659

650

650

650

650

650

650

650

650

79

S, T

95, 96, 97

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ

650

650

650

650

650

650

650

650

650

80

S, U

94 без 94.91, 99

Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби

896

650

650

650

650

650

650

650

650

81

R

93.12

Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)

   

650

           

82

   

Централен кооперативен съюз

665

650

650

650

650

650

650

650

650

83

Q

86 без 86.1

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

697

650

650

           

84

Q

86.1

Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)

1103

               

85

Q

86.1

Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

766

709

697

           

86

S

94.91

Дейност на религиозни организации

 

650

             

 

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - Приложение 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

 

 

Приложение № 1А към чл. 9, т. 2

 

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.

Пореден номер

Икономически дейности (ном. А31)

Икономически дейности (код по КИД 2008)

Наименование
на икономическа дейност

Ръководители

Специалисти

Техници и приложни специалисти

Помощен административен персонал

Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Машинни оператори и монтажници

Професии, неизискващи специална квалификация

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

А

01, 03 без 1.49

Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство

1034

779

710

710

710

710

710

710

710

2

А

02

Горско стопанство

935

710

710

710

710

710

710

710

710

3

А

1.49

Отглеждане на други животни (пчеларство)

755

710

710

710

710

710

710

710

710

4

В

05

Добив на въглища

901

738

710

710

710

710

710

710

710

5

В

06

Добив на нефт и природен газ

865

710

710

710

710

710

710

710

710

6

В

07

Добив на метални руди

926

770

710

710

710

710

710

710

710

7

В

08.11

Добив на строителни материали

710

710

710

710

710

710

710

710

710

8

В

08.11

Добив на декоративни скални материали

710

710

710

710

710

710

710

710

710

9

В

08.11

Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

710

710

710

710

710

710

710

710

710

10

В

08.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък

890

740

710

710

710

710

710

710

710

11

В

08.12

Добив на глина и каолин

916

761

710

710

710

710

710

710

710

12

В

08.9 и 09

Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива

712

710

710

710

710

710

710

710

710

13

C

10.1 без 10.12, 10.2

Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

1486

982

784

710

710

710

710

710

710

14

C

10.12

Производство и преработка на месо от домашни птици

1226

1018

883

710

710

710

710

710

710

15

C

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия

904

727

710

710

710

710

710

710

710

16

C

10.4

Производство на растителни и животински масла и мазнини

982

883

710

710

710

710

710

710

710

17

C

10.5

Производство на мляко и млечни продукти

1057

710

710

710

710

710

710

710

710

18

C

10.6

Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

1247

1039

987

710

710

710

710

831

710

19

C

10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82

Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти

831

710

710

710

710

710

710

710

710

20

C

10.81 и 10.82

Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

1143

940

873

710

710

710

710

710

710

21

C

10.9

Производство на готови храни за животни

1122

987

894

710

710

710

710

710

710

22

C

11 без 11.05, 11.06 и 11.07

Производство на напитки

869

710

710

710

710

710

710

710

710

23

C

11.05 и 11.06

Производство на пиво и малц

821

710

710

710

710

710

710

710

710

24

C

11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

935

790

717

710

710

710

710

710

710

25

C

12

Производство на тютюневи изделия

1034

1008

710

710

710

710

710

710

710

26

C

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

987

710

710

710

710

710

710

710

710

27

C

14 без 14.3

Производство на облекло

925

710

710

710

710

710

710

710

710

28

C

14.3

Производство на други трикотажни изделия

997

717

710

710

710

710

710

710

710

29

C

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

906

710

710

710

710

710

710

710

710

30

C

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

710

710

710

710

710

710

710

710

710

31

C

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

852

710

710

710

710

710

710

710

710

32

C, J

18, 58 и 59

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

710

710

710

710

710

710

710

710

710

33

C

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

1763

1310

1034

756

882

710

958

967

710

34

C

20

Производство на химични продукти

870

710

710

710

710

710

710

710

710

35

C

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

870

710

710

710

710

710

710

710

710

36

C

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

710

710

710

710

710

710

710

710

710

37

C

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

827

710

710

710

710

710

710

710

710

38

C

24 без 24.5

Производство на основни метали

810

710

710

710

710

710

710

710

710

39

C

24.5

Леене на метали

769

710

710

710

710

710

710

710

710

40

C

25 без 25.4

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

769

710

710

710

710

710

710

710

710

41

C

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

790

710

710

710

710

710

710

710

710

42

C

27

Производство на електрически съоръжения

790

710

710

710

710

710

710

710

710

43

C

28 без 28.11; 25.4

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси

862

710

710

710

710

710

710

710

710

44

C

28.11

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

987

710

710

710

710

710

710

710

710

45

C

29, 30

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили

1018

710

710

710

710

710

710

710

710

46

C

31

Производство на мебели

710

710

710

710

710

710

710

710

710

47

C

32 без 32.5, 33

Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

710

710

710

710

710

710

710

710

710

48

C

32.5

Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)

929

710

710

710

710

710

710

710

710

49

D

35.1

Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

987

779

738

710

710

710

710

710

710

50

D

35.2; 49.5

Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт

1461

1008

958

710

710

710

710

772

710

51

D

35.3

Производство и разпределение на топлинна енергия

873

710

710

710

710

710

710

710

710

52

Е

36, 37

Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

810

727

710

710

710

710

710

710

710

53

E

38 без 38.12 и 38.22; 39

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

832

710

710

710

710

710

710

710

710

54

E

38.12 и 38.22

Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

1013

842

758

710

710

710

710

710

710

55

F

41, 42 без 42.11 и 42.22, 43

Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности

790

710

710

710

710

710

710

710

710

56

F

42.11

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

878

710

710

710

710

710

710

710

710

57

F

42.22

Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

710

710

710

710

710

710

710

710

710

58

G

45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

1299

1070

945

710

710

710

710

710

710

59

G

46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки

923

710

710

710

710

710

710

710

710

60

I

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

966

831

710

710

710

710

710

710

710

61

I

55, 56

Хотелиерство; Ресторантьорство

1266

1090

800

800

800

800

800

800

710

62

H

49.1, 49.2, 52 - само за железопътен транспорт

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт

927

822

710

710

710

710

710

710

710

63

H

49.3, 49.4

Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване

845

710

710

710

710

710

710

710

710

64

H

50

Воден транспорт

1011

924

789

710

710

710

710

710

710

65

H

51

Въздушен транспорт

1201

1103

900

710

710

710

710

710

710

66

H

52, без железопътен транспорт

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)

1038

973

760

710

710

710

710

710

710

67

H

53

Пощенски и куриерски дейности

710

710

710

710

710

710

710

710

710

68

J

60, 61

Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения

933

817

710

710

710

710

710

710

710

69

K

64, 65, 66

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1589

1008

756

710

710

710

710

710

710

70

J, L, M, N

62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82

Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1008

710

710

710

710

710

710

710

710

71

N

80

Дейности по охрана и разследване

848

710

710

710

710

710

710

710

710

72

M

72

Научноизследователска и развойна дейност

710

710

710

710

710

710

710

710

710

73

O

84

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

710

710

710

710

710

710

710

710

710

74

P

85

ОБРАЗОВАНИЕ

710

710

710

710

710

710

710

710

710

75

Q

86 без 86.1, 75

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност

1045

710

710

710

710

710

710

710

710

76

Q

86.1

Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)

1336

987

710

710

710

710

710

710

710

77

Q

87, 88

Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване

710

710

710

710

710

710

710

710

710

78

R

90, 91, 92, 93

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)

710

710

710

710

710

710

710

710

710

79

S, T

95, 96, 97

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ

710

710

710

710

710

710

710

710

710

80

S, U

94 без 94.91, 99

Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби

896

710

710

710

710

710

710

710

710

81

R

93.12

Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)

   

710

           

82

   

Централен кооперативен съюз

710

710

710

710

710

710

710

710

710

83

Q

86 без 86.1

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

710

710

710

           

84

Q

86.1

Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)

1103

               

85

Q

86.1

Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

766

710

710

           

86

S

94.91

Дейност на религиозни организации

 

710

             

 

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - Приложение 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

 

 

Приложение № 2 към чл. 14, т. 1

 

Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.

Код

КИД

2008

Наименование на
икономическа дейност КИД 2008

Осигурителна вноска (%)

1

2

3

02

Горско стопанство

1.1

05

Добив на въглища

1.1

07

Добив на метални руди

1.1

08

Добив на неметални материали и суровини

1.1

09

Спомагателни дейности в добива

1.1

12

Производство на тютюневи изделия

1.1

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

1.1

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

1.1

20

Производство на химични продукти

1.1

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

1.1

24

Производство на основни метали

1.1

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

1.1

30

Производство на превозни средства, без автомобили

1.1

31

Производство на мебели

1.1

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

1.1

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

1.1

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

1.1

41

Строителство на сгради

1.1

42

Строителство на съоръжения

1.1

43

Специализирани строителни дейности

1.1

49

Сухопътен транспорт

1.1

50

Воден транспорт

1.1

68

Операции с недвижими имоти

1.1

77

Даване под наем и оперативен лизинг

1.1

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

0.9

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

0.9

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

0.9

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

0.9

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

0.9

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

0.9

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

0.9

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

0.9

53

Пощенски и куриерски дейности

0.9

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

0.9

06

Добив на нефт и природен газ

0.7

10

Производство на хранителни продукти

0.7

11

Производство на напитки

0.7

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

0.7

27

Производство на електрически съоръжения

0.7

32

Производство, некласифицирано другаде

0.7

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

0.7

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

0.7

51

Въздушен транспорт

0.7

61

Далекосъобщения

0.7

80

Дейности по охрана и разследване

0.7

84

Държавно управление

0.7

90

Артистична и творческа дейност

0.7

92

Организиране на хазартни игри

0.7

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

0.7

14

Производство на облекло

0.5

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

0.5

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

0.5

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

0.5

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

0.5

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

0.5

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

0.5

56

Ресторантьорство

0.5

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

0.5

60

Радио- и телевизионна дейност

0.5

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

0.5

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

0.5

72

Научноизследователска и развойна дейност

0.5

74

Други професионални дейности

0.5

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

0.5

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

0.5

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

0.5

85

Образование

0.5

86

Хуманно здравеопазване

0.5

87

Медико-социални грижи с настаняване

0.5

88

Социална работа без настаняване

0.5

91

Други дейности в областта на културата

0.5

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

0.5

99

Дейности на екстериториални организации и служби

0.5

03

Рибно стопанство

0.4

55

Хотелиерство

0.4

58

Издателска дейност

0.4

62

Дейности в областта на информационните технологии

0.4

63

Информационни услуги

0.4

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0.4

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0.4

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

0.4

69

Юридически и счетоводни дейности

0.4

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

0.4

75

Ветеринарномедицинска дейност

0.4

94

Дейности на организации с нестопанска цел

0.4

96

Други персонални услуги

0.4

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

0.4

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

0.4

 

Приложение № 2А към чл. 14, т. 2

 

Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.

Код КИД 2008

Наименование на икономическа дейност
КИД 2008

Осигурителна вноска (%)

1

2

3

02

Горско стопанство

1,1

05

Добив на въглища

1,1

07

Добив на метални руди

1,1

08

Добив на неметални материали и суровини

1,1

09

Спомагателни дейности в добива

1,1

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

1,1

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

1,1

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

1,1

24

Производство на основни метали

1,1

31

Производство на мебели

1,1

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

1,1

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

1,1

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

1,1

41

Строителство на сгради

1,1

42

Строителство на съоръжения

1,1

43

Специализирани строителни дейности

1,1

49

Сухопътен транспорт

1,1

50

Воден транспорт

1,1

68

Операции с недвижими имоти

1,1

77

Даване под наем и оперативен лизинг

1,1

12

Производство на тютюневи изделия

0,9

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

0,9

20

Производство на химични продукти

0,9

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

0,9

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

0,9

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

0,9

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

0,9

30

Производство на превозни средства, без автомобили

0,9

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

0,9

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

0,9

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

0,9

53

Пощенски и куриерски дейности

0,9

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

0,9

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

0,7

06

Добив на нефт и природен газ

0,7

10

Производство на хранителни продукти

0,7

11

Производство на напитки

0,7

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

0,7

27

Производство на електрически съоръжения

0,7

32

Производство, некласифицирано другаде

0,7

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

0,7

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,7

51

Въздушен транспорт

0,7

61

Далекосъобщения

0,7

80

Дейности по охрана и разследване

0,7

84

Държавно управление

0,7

90

Артистична и творческа дейност

0,7

14

Производство на облекло

0,5

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

0,5

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

0,5

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

0,5

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

0,5

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,5

56

Ресторантьорство

0,5

60

Радио- и телевизионна дейност

0,5

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

0,5

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

0,5

72

Научноизследователска и развойна дейност

0,5

74

Други професионални дейности

0,5

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

0,5

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

0,5

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

0,5

85

Образование

0,5

86

Хуманно здравеопазване

0,5

87

Медико-социални грижи с настаняване

0,5

88

Социална работа без настаняване

0,5

91

Други дейности в областта на културата

0,5

92

Организиране на хазартни игри

0,5

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

0,5

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

0,5

99

Дейности на екстериториални организации и служби

0,5

03

Рибно стопанство

0,4

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

0,4

55

Хотелиерство

0,4

58

Издателска дейност

0,4

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

0,4

62

Дейности в областта на информационните технологии

0,4

63

Информационни услуги

0,4

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

0,4

69

Юридически и счетоводни дейности

0,4

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

0,4

75

Ветеринарномедицинска дейност

0,4

94

Дейности на организации с нестопанска цел

0,4

96

Други персонални услуги

0,4

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

0,4

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

0,4

 

Приложение № 3 към чл. 15, ал. 4

 

Бюджет на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

 

(в хил. лв.)

П О К А З А Т Е Л И

Б Ю Д Ж Е Т
2022 г.

І. ПРИХОДИ

2 500,0

Приходи от вноски

0,0

Приходи от лихви и инвестиции в ДЦК

2 500,0

Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви

0,0

ІІ. РАЗХОДИ

4 756,8

Обезщетения и помощи за домакинствата

4 500,0

Разходи за гарантирани вземания на работници и служители

4 500,0

Разходи за дейността

90,0

Разходи за дейността, извършени по чл. 13 от ЗГВРСНР

90,0

Разходи за заплати и възнаграждения на персонала

43,1

Други възнаграждения и плащания на персонала

67,7

Осигурителни вноски от работодатели

20,0

Издръжка

36,0

III. ТРАНСФЕРИ

0,0

ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК

-2 256,8

V. ФИНАНСИРАНЕ

2 256,8

Покупка на ДЦК на първичния пазар (-)

-12 000,0

Получени погашения по ДЦК на първ. пазар (+)

7 449,3

Наличност по сметка от предходна година

67 659,6

Остатък по срочни депозити в БНБ в началото на годината (+)

0,0

Наличност по срочни депозити към края на годината (-)

0,0

Остатък към края на периода (-)

-60 852,1

 

Приложение № 4 към чл. 16

 

(Изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.)

 

Бюджет на Учителския пенсионен фонд

П О К А З А Т Е Л И

Б Ю Д Ж Е Т

2022 г.

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

105 452,3

Данъчно-осигурителни приходи

100 282,0

Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд

100 282,0

Неданъчни приходи

5 170,3

Приходи и доходи от собственост

5 170,3

Приходи от лихви и отстъпки от ДЦК и общински ценни книжа

5 170,3

Глоби, санкции и наказателни лихви

0,0

Други приходи

0,0

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

83 760,3

Текущи разходи

83 760,3

Издръжка

29,1

Други финансови услуги

29,1

Пенсии

83 731,2

Пенсии от Учителския пенсионен фонд

19 735,5

Добавки от Учителския пенсионен фонд

63 995,7

III. ТРАНСФЕРИ

0,0

IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)

21 692,0

V. ФИНАНСИРАНЕ

-21 692,0

Суми по разчети за поети осигурителни вноски

0,0

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)

-22 843,4

Покупка на държавни ценни книжа

-48 000,0

Получени погашения по държавни ценни книжа

25 156,6

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

1 151,4

Наличност по сметка в началото на периода (+)

26 563,6

Наличност по депозити в началото на периода (+)

25 000,0

Остатък в БНБ към края на периода (-)

-25 412,2

Наличност по депозити в края на периода (-)

-25 000,0

 

Приложение № 5 към чл. 17

 

(Изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.)

 

КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ

на администрираните от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2022 г.

П О К А З А Т Е Л И

Сума

(хил. лв.)

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

18 355 674,4

1. Приходи

9 786 027,3

1.1. Осигурителни приходи

9 634 622,3

1.1.1. Осигурителни вноски

9 634 622,3

1.2. Неданъчни приходи

152 445,0

1.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 040,0

2. Получени трансфери от централния/държавния бюджет

8 569 647,1

 

IІ. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

18 336 239,2

1. Разходи

18 328 839,2

1.1. Пенсии

15 590 655,5

1.2. Социални помощи и обезщетения

2 290 243,8

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

447 749,4

1.3.1. Разходи за персонал

92 136,2

1.3.2. Издръжка

48 355,1

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

500,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

150,6

1.3.5. Капиталови разходи

6 607,5

1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост

300 000,0

1.4. Отбрана и сигурност

190,5

2. Предоставени трансфери

7 400,0

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

19 435,2

ФИНАНСИРАНЕ

-19 435,2

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа - нето (+/-)

-27 394,1

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

7 958,9

Наличности в началото на периода (+)

119 223,2

Наличности в края на периода (-)

-111 264,3

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X