КАЛЕНДАР на очакваните промени и нови версии
в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro и Microinvest Делта Pro

календар

Във връзка с честите изменения в нормативната база през 2019 година се налагат определени изисквания към производителите и потребителите на софтуер.  

 

За удобство и по-добро планиране на дейността на нашите клиенти предлагаме информация за планираните нови версии и заложените изменение в счетовдните продукти на Microinvest.


Microinvest ТРЗ и ЛС Pro, версия 2.00.032. Очаквано публикуване до 28.02.2019 г.

По-важни изменения, заложение в новата версия:

Нормативни промени, в сила от 01.03.2019 г.

  • Aктуализация на бланката и начина на попълване на Уведомление по чл.62, ал. 5, съгласно Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.5 от КТ., обн. в ДВ бр. 12 от 08.02.2019г.;
  • Aктуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Уведомление по чл.62, ал. 5 КТ, UTD62_2019.TXT, съгласно публикувана спецификация на водните файлове с данни от уведомлението по чл.62, ал.5. на страницата на НАП на 08.02.2019г.;
  • Добавяне на спецификация за структура и наименование на файл с данни за импорт на отсъствия в папката на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro;

и др.

 

Microinvest Делта Pro, версия 1.01.063. Публикувана на 19.02.2019 г. Изтеглете от тук.

По-важни изменения, заложение в новата версия:

  • Направена е актуализация в Отчети и Баланс по НСИ,  в съответствие  с публикувана промяна на формулярите в  ДВ бр.5 от 15.01.2019г.;
  • Добавени са съкратен Баланс и  ОПР за микропредприятия на английски език, меню Справки→Отчети и баланс;
  • Направена е промяна  в наименование при избор  на тип справка  в Амортизационен план тип Преоценка по МСС, меню Справки → Дълготрайни активи;
  • Добавено е предупредително съобщение при осчетоводяване на  документ: Кредитно известие (КИ) и Кредитно известие-Касова отчетност с положителни стойности;

и др.

 

 

С цел оптимизация на разходите по придобиване на актуална версия на софтуерните продукти на Microinvest предлагаме различни варианти:

  • Закупуване на пакетна актуализация, при която се получават кодове (3, 5, 10) с по-ниска цена, без ограничение за периода на използване;
  • Пропускане на версии, които не са необходими, например ако не се подава определен документ;
  • Преминаване към SUB версии на продуктите, които са на абонаментен принцип и включват автоматично получаване на всички нови версии.

Тъй като при различните клиенти има различни изисквания и организация на дейността, изборът на подходящо решение е индивидуален.

 

Екипът и регионалните представители на Microinvest остават на разположение за съдействие и консултация.

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X