Решения за големи предприятия 

 

 

Изберете вида на Вашия обект, за да научите повече:  

Производство Покупки и продажби Логистика и материални запаси  Финанси и счетоводство   Управление на взаимоотношенията с клиенти и партньори
 Производство  Покупки и продажби  Логистика и материални запаси  Финанси и счетоводство

Управление на връзки с клиентиMicroinvest
предлага комплексни софтуерни решения, подходящи за големи предприятия със сложни вътрешнофирмени процеси, голям документооборот и специфична отчетност.

 

С грижата си към клиента Microinvest разполага с цялостни ИТ решения, които могат да отговорят на нуждите именно на този тип компании и се отличават с възможността си за персонализация, лесно внедряване, управление и употреба от крайния потребител.

 

Чрез софтуерните продукти, които предлага Microinvest за големи предприятия, потребителите получават мощни инструменти за комплескно управление на целия бизнес цикъл - постъпления и плащания, складови наличности, приходи и разходи, печалба.

 

Високият клас управленски системи, които нашата компания предлага, отговарят на всички европейски стандарти и притежават редица предимства като планиране на ресурсите и дейностите, пълен контрол върху всички звена на предприятието, едновременно следене на всички фактори от бизнес процесите, както и възможности за анализ на резултатите и управление на взаимоотношенията с клиенти и партньори.

 

Всичко това е придружено с графики, анализи, прогнози и съвети за правилно управление на складови и финансови ресурси.

 

Процесите, които може да управлявате успешно са:


Производство Производство


Включен е набор от функции, създадени в интерес на оперативната ефективност и организация на производствените процеси.

 

Цялостно може да бъде обхванат потока от производствени документи и правилното използване на материали, полуфабрикати и готова продукция на склад.

 

С подходящите софтуерни инструменти могат да се обхванат:

  • основно и разширено производство; 
  • основно и разширено производствено планиране; 
  • разходни норми; 
  • алтернативни структури на един и същ готов продукт, свързани с варианти на продуктите; 
  • дефиниране на базови разходни норми за завършени продукти или техни полуфабрикати
  • поддръжка на техните варианти.

Начало

Покупки и продажби Покупки и продажби


Документите за покупки/продажби позволяват постоянен контрол на взаимоотношенията с клиента/доставчика от самото начало на преговорите до момента на фактуриране.

 

Със софтуерните програми на Microinvest ще можете ръчно да въвеждате документи или автоматично да ги генерирате, следвайки нормалния документооборт.

 

Ще управлявате офертите и поръчките от клиенти, ще планирате продажбите, ценовата политика, като в допълнение ще получавате изчерпателна статистическа информация.

 

Управленските решения на Microinvest Ви дават възможност за планиране на поръчките към доставчици, генериране на напомнящи писма и приемателни документи.

 

Издаването на всички документи за продажба в избран вид валута – фактури, известия, протоколи, придружаващи документи е максимално улеснено, както и управлението, контрола и документирането на доставките от момента на офертата до издаването на самата фактура.

 

Решенията за големи предприятия включват и управление на отпадъците от електронно и електрическо оборудване, а също така и продуктовите такси  за опаковки на стоки, пуснати на пазара от производители и вносители.

Начало

Логистика и материални запаси Логистика и материални запаси


Софтуерните програми на Microinvest са ценни помощници за рационалната и ефективна организация на складовите наличности, с които е възможно да се извършват всички необходими операции за правилната обработка на стоките.

 

Автоматично се управляват транзакциите по придобиване и изписване на материални запаси с предварително зададени средства, които могат да се локализират, спрямо изискванията на клиента.

 

Предимство е оптимизирането на дейността по прехвърляне на стоките от мястото на тяхното производство до крайния потребител, като софтуерните системи осигуряват обслужването на валидността и проследяването на количества по партиди и серии на стоки.

 

Това в допълнение с възможността за подобряване на процедурите по подреждане и разтоварване на стоки в склада, както и премахването на излишни такива и работата с мобилни устройства с пълно покритие на територията на склада, прави управлението на складовите наличности много по-лесно.

Начало

Финанси и счетоводство Финанси и счетоводство


Софтуерните системи на Microinvest за големи предприятия, предоставят лесни и директни методи за изпълнение на фискалните задължения на счетоводството и проследяването на корпоративните резултати в реално време чрез реален управленски контрол.

 

Решенията в сферата на финанси и счетоводство са предназначени за управление на финансово-счетоводната дейност, като обхващат дълготрайни активи, анализ и контролинг.

 

Те покриват всички изисквания за финансова отчетност, като включват сметките на клиентите/доставчиците, главната книга, разполагат с макети на документи за автоматично осчетоводяване.

 

Позволяват контрол върху въведените данни и автоматично генериране на статии за счетоводно приключване.

 

Също така е възможно да се генерират необходимите справки и отчети за данъчната администрация – ДДС, VIES, ИНТРАСТАТ.

 

Сметкопланът може да се управлява, позволявайки до 5 нива на аналитичност.

 

Прогнозните отчети и баланси са възможни за всички нива на сметкоплана, а също така и месечно за активи и пасиви, печалби и загуби, както в абсолютна стойност, така и в проценти.

 

Включено е управлението на отчети към държавните институции и погасителни планове.

Начало

Управление на взаимоотношенията с клиенти и партньориУправление на връзки с клиенти


Microinvest предлага набор от технически и програмни средства, чрез които фирмите могат да следят и управляват взаимоотношенията със своите клиенти.

 

В една обща система могат да бъдат обединени договори, комуникация, маркетингови проучвания и друга търговска активност.

 

Решенията на Microinvest са подходящи за автоматизиране на съществените за всяка една организация маркетингови и търговски процеси, свързани с фирмените контрагенти, придружени с детайлен анализ.

 

Имате възможност да получите бизнес стратегия, фокусирана изцяло върху удовлетвореността на клиента и тяхното грижливо обслужване.

 

Предвидена е платформата за групова работа, което позволява бърз и лесен достъп до фирмената информация от всички звена.

 

Предлагаме Ви решение, което спомага за постигане на разширение на пазарния дял, увеличаване на приходите и намаляване на оперативните разходи.

Начало

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X