3.13.746
1. Запис по номер на всички анулирани документи
2. Защита на Касовата книга, така че да е достъпна само за Собственик
3. Преизчисляване на всички среднопретеглени цени при редакция на Доставка
4. При работа в Търговски обект и плащане над сумата на документа се печати ресто на фискалния принтер
5. Възможност за разпечатка на дневния отчет по оператори върху кухненски принтер
6. Добавена е справка за издадени фактури по дата на фактурата във Визуален мениджър
7. Възможност за ограничаване на Операторите за достъп само до модул Изписване
8. Въведено е закъснение от 2 секунди при печат на принтер ISL 3811
9. Блокиране на системното меню за настройка на програмата при ниво Оператор
10. Защита от промяна на датата при ниво Оператор
11. Въведени са нови функции при изтриване на период
12. Въведена е електронна Ценова листа
13. Ресторантския екран може да работи в резолюция 800х600
14. Търговския екран може да работи в резолюция 800х600
15. Възможност за изписване на Доставна, Продажна или Нулева цена
16. Нова система за следене на залежалите стоки
17. Настройка за забрана за промяна на цената в Реализация
Нова справка Оборот по дни
18. Автоматично попълване на колечиство 1 при избор на стока
Нова справка за съответстващи фактури със салда
19. Възможност за ръчно, непоследователно номериране на документите
20. Разширено е Архивиране на период
21. Отстъпките в ресторантски режим могат да се дават без клиентска карта
22. Ново меню за повторен печат на фактури в
23. Забрана за печат чрез Ctrl+4 и/или Ctrl+9
24. Забрана за управление на скриването на доставни цени от 25. Операторите и Администраторите
26. Добавена е нова операция - Промоция
27. Разделени са Брак и Изписване на две отделни операции
28. Работа с магнитни клиентски карти и магнитни операторски карти
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X