1.00.003
• Направена е актуализация във формата, бланките и начина на изчисляване на Декларация обр. 1 и Декларация обр. 6 във връзка с изменения в Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005 г., обнародвана в ДВ бр.103/28.12.2012г.;
• Актуализирана е справкa Вноски по параграфи, във връзка с промяна на кодове за Вид плащане на осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ към бюджета;
• Добавен е експорт на текстови файлове за подаване на данни в електронен вид от осигурителните каси, съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба за осигурителните каси:
• Файловете се създават в директория C:\, по подразбиране;
• Създадените два текстови файла се наименуват, както следва
•„_B_001_0.TXT“ – файл с данни за осигурителните вноски и данък по единната сметка на бюджета (при код за вид плащане 111111)
• „_B_001_1.ТХТ“ – файл с данни за осигурителни вноски по сметка за фонд ДЗПО (при код за вид плащен 581111)

Преди експорт на файловете към НАП, те трябва да бъдат преименувани от потребителя, като се спазва следния принцип:
ОК_БУЛСТАТ_ХХХ_0.ТХТ
ОК_БУЛСТАТ_ХХХ_1.ТХТ като:

ОК – статичен текст;
БУЛСТАТ – ЕИК по Булстат на Осигурителната каса;
ХХХ – пореден номер на файла допълнен с водещи нули

За актуализиране на програмата се обърнете към нашият екип на 02/ 955 55 15, 02/ 955 55 15, 02/ 955 72 26 или 0700 44 700 (от цялата страна)!
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X