Лого EU

  ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0783-C0001 "Подобряване безопасността и условията на труд за служителите на "Микроинвест" ООД" ПО ДОГОВОР № ESF-2303-01-01035      

ЕСФ
  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  

«МИКРОИНВЕСТ» ООД изпълни проект „Подобряване безопасността условията на труд за служителите на „Микроинвест“ ООД” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-2.3.03-0783, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен труд”, Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите; Основна област на интервенция:2.3. Подобряване условията на труд на работното място, осъществяван с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Продължителността на проекта бе 8 месеца, като в рамките на проектната реализация бяха  обхванати пряко 92-ма заети от целевата група на проекта - служителите на „Микроинвест“ ООД.

В следствие на успешната проектна реализация бяха постигнати резултати по проектни дейности, както следва:

Дейност 1. Управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта /Организация/

 • Сформиран проектен екип съставен от 4-ма души;
 • Проведени 8 ежемесечни работни срещи на проектния екип;
 • Изготвен подробен план за действие с конкретни задачи, срокове, роли и задължения на проектния екип;
 • Изготвен план за оценка на риска;
 • Разработени стандартни форми за наблюдение, контрол, отчетност, анализ на риска;
 • Разпределени отговорности и задължения между членовете на екипа;
 • Определена и съгласувана между членовете на екипа система за вътрешна комуникация и отчетност;
 • Изготвени технически и финансови отчети за изпълнение на проекта;
 • Успешно приключени проектни дейности в срок;

Дейност 2. Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност /Анализ/

 • Изготвен задълбочен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Микроинвест“ ООД

Дейност 3. Закупуване и доставка на колективни средства за защита, съобразно идентифицираните рискове в  „Микроинвест“ ООД /Колективни средства за защита/

 • Доставени колективни предпазни средства-92 броя;
 • Подобрени условия на труд;

Създадени предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Дейност 4. Закупуване и доставка на защитни антирефлексни  очила за работа с компютър като част от задължителните личните предпазни средства за работещите в „Микроинвест“ ООД /Лични предпазни средства/

 • Доставени 92 броя защитни антирефлексни  очила за работа с компютър, като част от комплекта лични предпазни средства, ползващи служителите, работещи на компютър в „Микроинвест“ ООД;
 •  Създадени по-добри условия за работниците като част от мерките за повишаване на безопасността на труда в „Микроинвест“ ООД.

Дейност 5. Подготовка и провеждане на процедури за избор на подизпълнители по проекта /Избор/

 • Успешно проведена процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 69/2013 г. с предмет с предмет „Доставка на защитни антирефлексни очила за работа с компютър като част от задължителните лични предпазни средства за работещите в „Микроинвест“ ООД“ в рамките на изпълнението на Проект BG051PO001-2.3.03-0783 „Подобряване безопасността условията на труд за служителите на „Микроинвест“ ООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и сключен договор с избрания изпълнител
 • Избрани изпълнители от страна на Бенефициента по дейностите, включени в обхвата на проекта

Дейност 6. Разпространение на резултатите /Публичност/

 • 5 публикации в местната преса;
 • Брошура за проекта, 2000 бр.;
 • Две инфо табла;
 • Информационни стикери-102 броя.

В следствие на изпълнението на проекта бе постигната успешно заложената обща проектна цел -  подобряване  условията на труд в „Микроинвест“ ООД  в съответствие с нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. Микроинвест ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта. 

последна редакция: 01 юли 2014

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X