Счетоводни решения 

 

 

Изберете вида на Вашия обект, за да научите повече:  

Счетоводна кантора Счетоводители на свободна практика Счетоводство на фирма

Счетоводни кантори

Счетоводители на свободна практика

Счетоводство на фирми

 

 


Счетоводна кантора

Счетоводни кантори

Microinvest предлага завършен модел от софтуерни и хардуерни решения, които отговарят напълно на нуждите на Вашата счетоводна  кантора.

 

Чрез нашите програмни продукти няколко счетоводители  могат едновременно  да работят в една база от отдалечени места, което води до по-ефективно въвеждане на огромния документооборот  за всеки месец.  

 

С цел опазване на търговска тайна и конфиденциалност към клиентите Ви, може да определите права на достъп за всеки един потребител.

 

Системата работи устойчиво при изключително големи натоварвания, като едновременно с това осигурява висока степен на защита на информацията и сигнализиране при допускане на счетоводни и операторски грешки.

 

Нашите решения обхващат всички процеси в счетоводната дейност  – издаване на фактури, водене на стоково-материални запаси и дълготрайни активи; създаване на ДДС дневници и елементите на годишните финансови отчети (ГФО); начисляване на заплати и осигуровки; оформяне на електронен архив с документи към досието на служител;  създаване на Декларация образец 1 (Д1), Декларация образец 6 (Д6), Удостоверения за пенсиониране – УП2 и УП3, Годишен отчет към НСИ; експорт на болнични към НОИ и др.

 

 

    Какво Ви е необходимо:

Заявете оферта

                      


Начало


СчетоводителСчетоводители на свободна практика

Програмните продукти, които  Microinvest  предлага са в  многофирмен вариант без допълнително оскъпяване, което подпомага потребителите със свободна професия да организират счетоводство и ТРЗ на неограничен брой фирми.

 

Програмите, които предлагаме са винаги актуални спрямо нормативната уредба и сигнализират при публикуването на всяка нова версия.

 

Софтуерните системи имат модул за бързо контиране, възможност за създаване на шаблон за често повтарящи се счетоводни операции като наем, лизинг, заплати и осигуровки; богати филтри за лесно намиране на информация; автоматично извеждане и попълване на  данни на партньори само по ЕИК; изготвяне на трудоемки справки като Счетоводен баланс, ОСК, ОПР, ОПП, Удостоверения за пенсиониране – УП2 и УП3, Годишен отчет към НСИ, Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ и др.

 

 

    Какво Ви е необходимо:

Заявете оферта

                      


Начало

 

Фирмено счетоводствоСчетоводство на фирма

Фирма Microinvest  може да Ви предложи завършена софтуерна система, която е необходима за цялостно управление на процесите във фирмата Ви. 

 

Всички издадени и получени първични счетоводни документи, както и начислени заплати и осигуровки за определен от Вас период, се обменят между отделните модули и автоматично се осчетоводяват.

 

Това улеснява и оптимизира многократно работата на счетоводния и административния екип. 

 

За нуждите на ръководството е предоставена възможност за създаване на потребителски формули и справки, както и експорт в различни формати като  Excel, PDF, HTML и др.

 

Вградените функционалности до голяма степен автоматизират счетоводната работа като: автоматично осчетоводяване на покупки, продажби, платежни документи, заплати, преоценка; автоматично приключване на ДДС сметки, както и на приходни и разходни сметки (раздел 6, раздел 7); автоматично създаване на уведомления по чл.62  и декларации (Образец 1 и Образец 6) към НАП, УП2 и УП3, файл за изплащане на заплати по банков път.

 

 

    Какво Ви е необходимо:

Заявете оферта

                      

 

Начало

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X