Счетоводни решения 

 

 

Изберете вида на Вашия обект, за да научите повече:  

Счетоводна кантора Счетоводители на свободна практика Счетоводство на фирма

Счетоводни кантори

Счетоводители на свободна практика

Счетоводство на фирми

 

 


Счетоводна кантора

Счетоводни кантори


Microinvest предлага завършен модул от софтуерни и хардуерни решения, които отговарят напълно на нуждите на Вашата счетоводна  кантора.

 

Чрез нашите програмни продукти няколко счетоводители  могат едновременно  да работят в една база от отдалечени места, което води до по-ефективно въвеждане на огромния документооборот  за всеки месец.  

 

С цел опазване на търговска тайна и конфиденциалност към клиентите Ви, може да определите права на достъп за всеки един потребител.

 

Системата работи устойчиво при изключително големи натоварвания, като едновременно с това осигурява висока степен на защита на информацията и сигнализиране при допускане на счетоводни и операторски грешки.

 

Нашите решения обхващат всички процеси в счетоводната дейност  – издаване на фактури, водене на стоково-материални запаси и дълготрайни активи; създаване на ДДС дневници и елементите на годишните финансови отчети (ГФО); начисляване на заплати и осигуровки; оформяне на електронен архив с документи към досието на служител;  създаване на Декларация образец 1 (Д1), Декларация образец 6 (Д6), Удостоверения за пенсиониране – УП2 и УП3, Годишен отчет към НСИ; експорт на болнични към НОИ и др.

   

Заявете оферта

               

         

 

С цел улеснение и възможност за оптимизация на разходите, създадохте специални софтуерни пакети на промоционална цена, както и цялостни счетоводни системи.

 

Начало
Счетоводител

Счетоводители на свободна практика


Програмните продукти, които  Microinvest  предлага са в  многофирмен вариант без допълнително оскъпяване, което подпомага потребителите със свободна професия да организират счетоводство и ТРЗ на неограничен брой фирми.

 

Софтуерните решения, които разработваме са винаги актуални спрямо нормативната уредба и сигнализират при публикуването на всяка нова версия.

Счетоводната система има модул за импорт на банкови извлечения, модул за бързо контиране, възможност за създаване на шаблон за често повтарящи се счетоводни операции като наем, лизинг, заплати и осигуровки; богати филтри за лесно намиране на информация; автоматично извеждане и попълване на  данни на партньори само по ЕИК; изготвяне на трудоемки справки като Счетоводен баланс, ОСК, ОПР, ОПП, Удостоверения за пенсиониране – УП2 и УП3, Годишен отчет към НСИ, Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ и др.

 

   

Заявете оферта

                      


За Ваше удобство и оптимизация на разходите, създадохте специални софтуерни пакети  на промоционална цена, както и цялостни счетоводни системи.

Начало
 

Фирмено счетоводствоСчетоводство на фирма


Фирма Microinvest  може да Ви предложи завършена софтуерна система, която е необходима за цялостно управление на процесите във фирмата Ви. 

 

Всички издадени и получени първични счетоводни документи, както и начислени заплати и осигуровки за определен от Вас период, се обменят между отделните модули и автоматично се осчетоводяват.

 

Това улеснява и оптимизира многократно работата на счетоводния и административния екип. 

 

За нуждите на ръководството е предоставена възможност за създаване на потребителски формули и справки, както и експорт в различни формати като  Excel, PDF, HTML и др.

 

Вградените функционалности до голяма степен автоматизират счетоводната работа като: автоматично осчетоводяване на покупки, продажби, платежни документи, заплати, преоценка; автоматично приключване на ДДС сметки, както и на приходни и разходни сметки (раздел 6, раздел 7); автоматично създаване на уведомления по чл.62  и декларации (Образец 1 и Образец 6) към НАП, УП2 и УП3, файл за изплащане на заплати по банков път.

 

   

Заявете оферта

                      

 

С цел улеснение и възможност за оптимизация на разходите, създадохте специални софтуерни пакети на промоционална цена, както и цялостни счетоводни системи.

 

Начало

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X