ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.

В сила от 01.01.2021 г.

Обн. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г., доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 15 566 455,5 хил. лв., както следва:

 

П О К А З А Т Е Л И

 

Сума

(хил. лв.)

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 15 566 455,5

1. Осигурителни приходи

 8 877 110,3

1.1. Осигурителни вноски

 8 877 110,3

2. Неданъчни приходи

 186 730,0

2.1. Приходи и доходи от собственост

 5 600,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

 23 900,0

2.3. Други приходи

 157 230,0

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 040,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 178 643,3

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за

покриване на недостига от средства

6 325 011,9

 

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 15 566 455,5 хил. лв., както следва:

 

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 15 566 455,5

1. Разходи

 15 559 055,5

1.1. Пенсии

 13 047 933,4

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 12 869 140,2

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

 177 593,2

1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

1 200,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

 2 063 654,9

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

 447 275,0

1.3.1. Разходи за персонал

 91 747,6

1.3.2. Издръжка

 48 290,0

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

 550,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

 148,2

1.3.5. Капиталови разходи

 6 539,2

1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост

 300 000,0

1.4. Отбрана и сигурност

 192,2

2. Предоставени трансфери

 7 400,0

2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

 

3 150,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд"

 4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0 

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

1 000,0 

2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС

 

250,0

 

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:

 

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/

0,0

 

 

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 6 298 154,5 хил. лв., както следва:

 

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 6 298 154,5

1. Осигурителни приходи

 6 194 504,4

1.1. Осигурителни вноски

 6 194 504,4

2.3. Други приходи

 103 000,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 650,1

 

(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 11 877 056,4 хил. лв., както следва:

 

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 11 877 056,4

1. Разходи

 11 877 056,4

1.1. Пенсии

 11 876 523,5

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 11 875 323,5

1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

 1 200,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

 532,9

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:

 

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/

-5 578 901,9

 

 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" по приходите и трансферите на обща сума 766 791,9 хил. лв., както следва:

 

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 766 791,9

1. Осигурителни приходи

 766 791,9

1.1. Осигурителни вноски

 766 791,9

 

(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" по разходите и трансферите на обща сума 948 955,1 хил. лв., както следва:

 

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 948 955,1

1. Разходи

 948 955,1

1.1. Пенсии

 948 953,5

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 948 953,5

1.2. Социални помощи и обезщетения

 1,6

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", както следва:

 

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/

-182 163,2

 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 177 593,2 хил. лв., както следва:

 

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 177 593,2

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 177 593,2

 

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 177 610,7 хил. лв., както следва:

 

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 177 610,7

1. Разходи

 177 610,7

1.1. Пенсии

 177 593,2

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

 177 593,2

1.2. Социални помощи и обезщетения

 17,5

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:

 

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/

-17,5

 

 

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 245 893,1 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 245 893,1

1. Осигурителни приходи

 245 893,1

1.1. Осигурителни вноски

 245 893,1

 

(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 62 494,3 хил. лв., както следва:

 

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 62 494,3

1. Разходи

 58 144,3

1.1. Пенсии

 44 863,2

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 44 863,2

1.2. Социални помощи и обезщетения

 13 281,1

2. Предоставени трансфери

 4 350,0

2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване

350,0 

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд"

 4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0 

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

 1 000,0

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:

 

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/

 183 398,8

 

 

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 1 304 813,2 хил. лв., както следва:

 

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 1 304 813,2

1. Осигурителни приходи

 1 304 813,2

1.1. Осигурителни вноски

 1 304 813,2

 

(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 1 341 010,3 хил. лв., както следва:

 

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 1 341 010,3

1. Разходи

 1 338 210,3

1.2. Социални помощи и обезщетения

 1 338 210,3

2. Предоставени трансфери

 2 800,0

2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

2 800,0 

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:

 

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/

-36 197,1

 

 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 365 507,7 хил. лв., както следва:

 

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 365 507,7

1. Осигурителни приходи

 365 107,7

1.1. Осигурителни вноски

 365 107,7

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 400,0

 

(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 711 611,5 хил. лв., както следва:

 

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 711 611,5

1. Разходи

 711 611,5

1.2. Социални помощи и обезщетения

 711 611,5

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:

 

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/

-346 103,8

 

 

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 6 407 701,9 хил. лв., както следва:

 

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 6 407 701,9

2. Неданъчни приходи

 83 730,0

2.1. Приходи и доходи от собственост

 5 600,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

 23 900,0

2.3. Други приходи

 54 230,0

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 040,0

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет

 

 за покриване на недостига от средства

 6 325 011,9

 

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 447 717,2 хил. лв., както следва:

 

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 447 717,2

1. Разходи

 447 467,2

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

 447 275,0

1.3.1. Разходи за персонал

 91 747,6

1.3.2. Издръжка

 48 290,0

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

 550,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

 148,2

1.3.5. Капиталови разходи

 6 539,2

1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост

 300 000,0

1.4. Отбрана и сигурност

 192,2

2. Предоставени трансфери

 250,0

2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС

250,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

 

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/

5 959 984,7

 

 

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 650 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 420 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 3000 лв.

 

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 25.12.2021 г.) Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г.:

1. от 1 януари до 24 декември - 300 лв.;

2. от 25 декември - 370 лв.

 

 

Редакция към ДВ, бр. 103 от 4 Декември 2020 г.

Чл. 10. Определя се минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г. - 300 лв.

 

Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2021 г. - 12,00 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2021 г. - 74,29 лв.

 

Чл. 12. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до двегодишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г., както следва:

1. от 1 януари до 30 септември - 380 лв.;

2. от 1 октомври до 31 декември - 650 лв.

 

 

Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2021 г. - 540 лв.

 

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2021 г. съгласно приложение № 2.

 

Чл. 15. (1) За 2021 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2021 г. - 1625 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 90 000 лв. от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за 2021 г. съгласно приложение № 3.

 

Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2021 г. съгласно приложение № 4.

 

Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2021 г. съгласно приложение № 5.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.

 

§ 2. Министерският съвет може да одобрява допълнителни трансфери по бюджета на Националния осигурителен институт за 2021 г. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси за допълнителни разходи за персонал за дейности, свързани с ограничаване на разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

 

§ 3. (1) Утвърдените разходи за персонал се извършват до определения размер.

(2) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението, включително извън сроковете по наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 9 от Кодекса на труда.

(3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост Надзорният съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт може да одобрява съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Националния осигурителен институт.

(4) Алинея 1 не се прилага по отношение на увеличение на разходите за персонал за сметка на:

1. получени средства от помощи и дарения;

2. вътрешно преструктуриране на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала;

3. получени трансфери от други бюджети, които не са част от държавния бюджет;

4. получени трансфери от бюджети по държавния бюджет в годишен размер на увеличението до 2 млн. лв.;

5. получени трансфери за разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта;

6. проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

7. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато Националният осигурителен институт изпълнява международни договори и програми през текущата година;

8. разходи от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. при участие в спасителни и/или неотложни аварийно-възстановителни дейности.

(5) Промените по ал. 4, т. 1 - 7 се одобряват от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт, а по т. 8 - по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.

 

§ 4. За 2021 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

 

§ 5. През 2021 г. средства от бюджета на Националния осигурителен институт може да се разходват и за мерки, свързани със заетостта, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

 

§ 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Към пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер, за месец януари, февруари, март и септември 2021 г. се изплаща допълнителна сума в размер на 50 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Към пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер за месеците октомври, ноември и декември 2021 г. се изплаща допълнителна сума в размер на 120 лв.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Допълнителната сума по ал. 1 и 2 се изплаща над ограничението по § 7, ал. 2.

 

§ 7. (1) За 2021 г. не се прилага ограничението по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 25.12.2021 г.) За 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се определя, както следва:

1. от 1 януари до 24 декември - 1440 лв.;

2. от 25 декември - 1500 лв.

(3) За 2021 г. добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване се изчислява от ограничения по ал. 2 размер.

 

Редакция към ДВ, бр. 103 от 4 Декември 2020 г.

§ 7. (1) За 2021 г. не се прилага ограничението по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

(2) За 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се определя в размер на 1440 лв.

(3) За 2021 г. добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване се изчислява от ограничения по ал. 2 размер.

 

§ 8. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г. и бр. 26, 28, 51, 64 и 69 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 33:

а) (в сила от 01.01.2023 г.) в ал. 5 се създава т. 19:

"19. води регистър на изплатените гарантирани вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.";

б) алинея 6 се изменя така:

"(6) Данните и документите, необходими за осъществяване на функциите и правомощията на Националния осигурителен институт, се предоставят безплатно от съответните държавни и общински органи, включително от ЕСГРАОН, от Националния статистически институт, от Националния архивен фонд и от лечебните заведения, както и от Главна дирекция "Гранична полиция" и/или Главна дирекция "Национална полиция" за осигурените лица, преминали държавните граници на Република България."

2. В чл. 40, ал. 4, т. 2 се изменя така:

"2. е необходимо да бъде извършена проверка от контролен или друг компетентен орган относно обстоятелства от значение за правото или размера на обезщетението; в този случай спирането е до приключване на проверката, но за не повече от 6 месеца;".

3. В чл. 54г:

а) алинея 2 се отменя;

б) алинея 4 се изменя така:

"(4) Длъжностното лице по чл. 54ж, ал. 1 спира с разпореждане производството по отпускането или изплащането на обезщетението за безработица, когато е необходимо:

1. събиране на доказателства за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобит при прилагане на разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност;

2. извършване на проверка от контролен или друг компетентен орган относно обстоятелства от значение за правото или размера на обезщетението; в този случай спирането е до приключване на проверката, но за не повече от 6 месеца."

4. В чл. 60, ал. 3 думата "изпраща" се заменя с "връчва" и накрая се добавя "по реда на чл. 110, ал. 4".

5. В чл. 68а се създава ал. 3:

"(3) При преизчисляване на пенсията по ал. 1 процентът на намаление, определен съгласно чл. 70, ал. 14, не се променя."

6. (в сила от 01.09.2021 г.) В чл. 70:

а) в ал. 10 се създава т. 3:

"3. в размера на вноската за фонд "Пенсии" по т. 1 и 2 се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително."

б) създава се ал. 19:

"(19) При определянето на размера на пенсията във връзка с изчисляването на индивидуалния коефициент се взема предвид и броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж, по ред и начин, определени в наредбата по чл. 106."

7. В чл. 73, ал. 3 думите "чл. 68" се заменят с "чл. 68, ал. 1".

8. (в сила от 01.09.2021 г.) В чл. 77 думите "чл. 70, ал. 4 - 7, ал. 10, т. 1 и ал. 11" се заменят с "чл. 70, ал. 4 - 7, ал. 10, т. 1 и 3, ал. 11 и 19", а думите "чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и ал. 11" се заменят с "чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и 3, ал. 11 и 19".

9. (в сила от 01.09.2021 г.) В чл. 79, ал. 1 думите "чл. 70, ал. 4 - 7, ал. 10, т. 1 и ал. 11" се заменят с "чл. 70, ал. 4 - 7, ал. 10, т. 1 и 3, ал. 11 и 19", а думите "чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и ал. 11" се заменят с "чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и 3, ал. 11 и 19".

10. В чл. 95:

а) в ал. 1:

аа) текстът преди т. 1 се изменя така: "Изплащането на пенсията се спира с разпореждане на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, когато:";

бб) точка 1 се изменя така:

"1. пенсионерът подаде заявление за спиране;"

вв) в т. 3, 4 и 5 думата "когато" се заличава;

гг) създават се т. 6 и 7:

"6. са представени или се установят данни за обстоятелства, които могат да доведат до нейното прекратяване на основанията по чл. 96, ал. 1;

7. се установят данни за извършено престъпление от значение за правото или размера на пенсията; в този случай материалите, обосноваващи спирането, се изпращат на съответния прокурор; след приключване на наказателното производство материалите от него се изпращат на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 за възобновяване изплащането на пенсията или за прекратяването ѝ.";

б) алинея 2 се отменя.

11. В чл. 96, ал. 1:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: "Пенсията се прекратява с разпореждане на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, когато:";

б) в т. 2 накрая се добавя "при условията на чл. 101 от Семейния кодекс".

12. В чл. 97:

а) алинеи 1 и 2 се изменят така:

"(1) Изплащането на пенсията се възобновява:

1. по писмено заявление на пенсионера, когато е отпаднало основанието за спиране по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 3, като изплащането се възобновява от датата на спирането, ако заявлението е подадено в тригодишен срок от тази дата, а ако е подадено след това - от датата на заявлението;

2. по писмено заявление на пенсионера, когато е отпаднало основанието за спиране по чл. 95, ал. 1, т. 4, като изплащането се възобновява от датата на заявлението;

3. по писмено заявление на пенсионера или въз основа на получена информация, че е отпаднало основанието за спиране по чл. 95, ал. 1, т. 5, като изплащането се възобновява от датата на отпадане на основанието за спиране, ако заявлението или информацията са получени в тригодишен срок от тази дата, а ако са получени след това - от датата на получаването им;

4. по инициатива на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, когато е отпаднало основанието за спиране по чл. 95, ал. 1, т. 6 и 7 и няма основание за прекратяване на пенсията, като изплащането се възобновява от датата на спирането.

(2) Прекратената пенсия се възстановява по писмено заявление на пенсионера, считано от:

1. датата на която е отпаднало основанието за прекратяването ѝ, ако заявлението е подадено в тригодишен срок от тази дата, а ако е подадено след това - от датата на заявлението;

2. датата на прекратяването ѝ, ако се установи, че пенсионерът не се е явил за редовно преосвидетелстване поради уважителни причини - в случаите по чл. 96, ал. 1, т. 5.";

б) алинея 3 се отменя.

13. В чл. 98:

а) алинея 2 се изменя така:

"(2) Длъжностните лица по ал. 1 издават и разпореждания за:

1. спиране на производството по отпускане, изменение или преизчисляване на пенсия и/или добавка, когато в хода на производството:

а) възникне необходимост да бъде извършена проверка от контролен или друг компетентен орган относно обстоятелства от значение за правото или размера на пенсията/добавката; в този случай спирането е до приключване на проверката, но за не повече от 6 месеца;

б) се установят данни за извършено престъпление от значение за изхода на производството; в този случай след спиране на производството материалите, обосноваващи спирането, се изпращат на съответния прокурор; след приключване на наказателното производство материалите от него се изпращат на длъжностното лице по ал. 1 за продължаване на спряното производство;

2. възстановяване на неоснователно изплатени суми за пенсии; дължимите суми по разпореждането се събират чрез удръжки от пенсията съгласно чл. 114а, ал. 3 или чрез предвидените в чл. 114, ал. 5 способи.";

б) в ал. 3 думата "Явните" се заменя с "Очевидните".

14. Член 102 се изменя така:

"Чл. 102. (1) Пенсиите, свързани с трудова дейност - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, може да се преизчисляват по един от следните начини:

1. служебно - с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията;

2. по заявление на пенсионера - с допълнително придобития осигурителния стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията.

(2) Пенсията подлежи на служебно преизчисляване по ал. 1, т. 1, когато пенсионерът е придобил осигурителен стаж през предходната календарна година и не е подал заявление по ал. 1, т. 2 до датата на служебното преизчисляване. Преизчисляването се извършва считано от 1 април на съответната година, като се вземат предвид данните по чл. 5, ал. 4, т. 1, а за самоосигуряващите се лица - данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт към 1 март на текущата календарна година.

(3) Заявление за преизчисляване на пенсията по ал. 1, т. 2 може да подаде всяко лице с допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. Преизчисляването се извършва ежегодно, от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, като се вземат предвид данните по чл. 5, ал. 4, т. 1, а за самоосигуряващите се лица - данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до края на месеца на подаване на заявлението и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт. Когато към датата на преизчисляването не са налични такива данни, длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 постановява разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията, като същата не подлежи на последващо преизчисляване по ал. 1, т. 2, освен ако пенсионерът не подаде ново заявление.

(4) В случай че преизчисляването по ал. 1, т. 2 с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж за същия период.

(5) Преизчисляването на пенсиите по този член се извършва по реда на чл. 70, съответно на чл. 75 - 77. При преизчисляването на пенсията се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първото ѝ отпускане, а за пенсия, отпусната до 1 януари 2000 г. - средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г., след което полученият размер се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията. При преизчисляването осигурителният стаж, положен след 31 декември 2010 г., не се превръща по реда на чл. 104."

15. В чл. 105, ал. 2 след думата "пенсия" се добавя "и добавки, включително след смъртта на пенсионера" и се поставя запетая.

16. В чл. 113, ал. 1 думата "неправилно" се заменя с "неоснователно".

17. В преходните и заключителните разпоредби:

a) създава се § 7г:

"§ 7г. Когато в периода между 1 януари 2019 г. и 31 декември 2020 г. включително пенсионерът е подал заявление по чл. 102, ал. 3 в редакцията ѝ към 31 декември 2020 г., пенсията му продължава да се преизчислява ежегодно след 31 декември 2020 г. при условията и по реда на:

1. член 102, ал. 1, т. 1 - от 1 април на съответната година, ако заявителят е бил избрал преизчисляването да се извършва с осигурителния стаж, придобит от него след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията му;

2. член 102, ал. 1, т. 2 - от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, ако заявителят е бил избрал преизчисляването да се извършва с осигурителния стаж и осигурителния доход, придобити от него след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията му.";

б) (в сила от 01.09.2021 г.) създава се § 7д:

"§ 7д. Пенсия, отпусната с начална дата до 31 август 2021 г. включително с индивидуален коефициент, намален по реда на чл. 70 или на отменената ал. 3 на чл. 127, може да бъде преизчислена по заявление на пенсионера, подадено не по-късно от 30 септември 2022 г. до териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията. При преизчисляването индивидуалният коефициент се определя съгласно нормативните разпоредби, по които е изчислен, като относно намалението му се прилагат чл. 70, ал. 10, т. 1 - 3, ал. 11 и ал. 19, ако това е по-благоприятно за пенсионера. Пенсията се преизчислява считано от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.";

в) в § 22ц, ал. 1 числото "2023" се заменя с "2022";

г) създава се § 22ч:

"§ 22ч. Наследствена или персонална пенсия, прекратена поради непълно осиновяване, може да бъде възстановена по писмено заявление, подадено от осиновителя, осиновения или упълномощено лице в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Пенсията се възстановява от датата на заявлението, ако към тази дата осиновеният отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 1."

 

§ 9. (1) Лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на държавното обществено осигуряване по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата до 31 декември 2020 г. включително, с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 10, имат право в срок до 30 юни 2021 г. да поискат преизчисляването ѝ без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на държавното обществено осигуряване. Прехвърлянето на средствата се заявява лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Заявлението се подава до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, чрез териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията, едновременно със заявлението за преизчисляване на пенсията. Образците на заявления се утвърждават от управителя на Националния осигурителен институт.

(3) Пенсията за осигурителен стаж и възраст се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението по ал. 2.

(4) Националният осигурителен институт изпраща подадените заявления по ал. 2 за прехвърляне на средствата до съответните пенсионноосигурителни дружества до първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаването им. В първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаване на заявленията, пенсионноосигурителното дружество изчислява размера на средствата по индивидуалните партиди на съответните лица по стойността на един дял, валидна за предходния работен ден, и закрива индивидуалните им партиди.

(5) Националният осигурителен институт изпраща информация на Националната агенция за приходите за подадените заявления по ал. 2 за прехвърляне на средствата в деня, следващ деня на подаването им.

(6) В 7-дневен срок от постановяване на разпореждане за преизчисляване на пенсията без намаление на индивидуалния коефициент териториалното поделение на Националния осигурителен институт изпраща по електронен път във формат, утвърден от управителя на института, информация за това на съответното пенсионноосигурително дружество, което в едномесечен срок от получаването ѝ превежда натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице в универсалния пенсионен фонд към фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на държавното обществено осигуряване. В случай на постановен отказ за преизчисляване на пенсията дружеството възобновява воденето на партидата.

(7) Едновременно с превода на средствата по ал. 6 пенсионноосигурителното дружество изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт информация за размера на преведените средства от всяка индивидуална партида във формат, утвърден от управителя на института. В 7-дневен срок от превода дружеството изпраща на осигурените лица с писма с обратна разписка извлечения от индивидуалните им партиди и ги уведомява за извършеното прехвърляне на средствата.

(8) От първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението за преизчисляване на пенсията, всички дължими за лицето осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд се превеждат във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на държавното обществено осигуряване. В 7-дневен срок от постановяване на разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията Националният осигурителен институт изпраща по електронен път информация за това на Националната агенция за приходите. В 10-дневен срок от получаването на информацията за постановения отказ Националната агенция за приходите превежда всички дължими за лицето осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд по сметка на съответния универсален пенсионен фонд, в който лицето е било осигурявано преди подаването на заявлението по ал. 2.

(9) В случаите на нарушение на ал. 4, 6, 7 и ал. 8, изречение първо заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Осигурителен надзор", прилага мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1 и/или налага по реда на чл. 354 съответно административно наказание по чл. 351 или 352.

 

§ 10. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2016 г. - бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 55 от 2018 г., бр. 1, 7, 16 и 83 от 2019 г. и бр. 13, 23, 28 и 88 от 2020 г.) в чл. 256 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата "бюджет" се поставя запетая и се добавя "от бюджета на държавното обществено осигуряване или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса".

2. В ал. 3 думата "бюджета" се заменя с "държавния бюджет, в бюджета на държавното обществено осигуряване или в бюджета на Националната здравноосигурителна каса".

 

§ 11. В Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм., бр. 104 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 48 и 105 от 2006 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 15 и 84 от 2013 г., бр. 98 от 2016 г. и бр. 102 от 2017 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 15, ал. 1:

а) точка 2 се отменя;

б) в т. 3 думите "но не повече от 0,3 на сто от годишните приходи на фонда" и запетаята пред тях се заличават.

2. В чл. 27, ал. 1 думите "лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки" се заменят с "лични платежни сметки, обозначени с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN), водена от доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от Българската народна банка, или клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната".

 

§ 12. В 4-месечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет определя реда и начина за прилагане на чл. 70, ал. 10 и 19 от Кодекса за социално осигуряване в наредбата по чл. 106 от същия закон.

 

§ 13. В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм. бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.) в преходните и заключителните разпоредби се създава § 4а:

"§ 4а. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов стаж.

(2) През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни."

 

§ 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г. с изключение на:

1. параграф 8, т. 1, буква "а", която влиза в сила от 1 януари 2023 г.;

2. параграф 8, т. 6, 8, 9 и т. 17, буква "б", които влизат в сила от 1 септември 2021 г.

-------------------------

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 24 ноември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)

 

§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г., с изключение на:

1. параграф 7, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";

2. параграф 8, който влиза в сила от 10 декември 2020 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2021 Г.)

 

§ 14. Законът влиза в сила от 1 септември 2021 г., с изключение на § 9, § 11, т. 2 и § 13, които влизат в сила от 25 декември 2021 г.

 

Приложение № 1 към чл. 9, т. 1

 

(Доп. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)

 

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.

Пореден номер

Икономически дейности (ном. А31)

Икономически дейности (код

по КИД-2008)

Наименование на икономическа дейност

Ръководители

Специалисти

Техници и приложни специ-
алисти

Помощен административен персонал

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Машинни оператори и монтаж-
ници

Професии, неизиск-
ващи специална квалификация

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

А

01, 03 без 1.49

Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство

1034

779

707

655

650

650

650

688

650

2

А

02

Горско стопанство

935

650

650

650

650

650

650

650

650

3

А

1,49

Отглеждане на други животни

(пчеларство)

755

709

673

650

650

650

650

650

650

4

В

05

Добив на въглища

901

738

699

650

650

650

699

650

650

5

В

06

Добив на нефт и природен газ

865

694

675

650

650

650

650

650

650

6

В

07

Добив на метални руди

926

770

682

650

650

650

674

650

650

7

В

08.11

Добив на строителни материали

705

650

650

650

650

650

650

650

650

8

В

08.11

Добив на декоративни скални материали

677

650

650

650

650

650

650

650

650

9

В

08.11

Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

709

650

650

650

650

650

650

650

650

10

В

08.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък

890

740

650

650

650

650

650

650

650

11

В

08.12

Добив на глина и каолин

916

761

657

650

650

650

650

650

650

12

В

08.9 и 09

Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива

712

650

650

650

650

650

650

650

650

13

C

10.1 без 10.12, 10.2

Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

1486

982

784

650

650

650

650

650

650

14

C

10.12

Производство и преработка на месо от домашни птици

1226

1018

883

650

650

650

650

650

650

15

C

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия

904

727

650

650

650

650

650

650

650

16

C

10.4

Производство на растителни и животински масла и мазнини

982

883

650

650

650

650

650

650

650

17

C

10.5

Производство на мляко и млечни продукти

1057

697

650

650

650

650

650

650

650

18

C

10.6

Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

1247

1039

987

650

650

650

675

831

650

19

C

10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82

Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти

831

650

650

650

650

650

650

650

650

20

C

10.81 и 10.82

Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

1143

940

873

650

650

650

650

650

650

21

C

10.9

Производство на готови храни за животни

1122

987

894

655

650

650

675

675

650

22

C

11 без 11.05, 11.06 и 11.07

Производство на напитки

869

675

650

650

650

650

650

650

650

23

C

11.05 и 11.06

Производство на пиво и малц

821

696

650

650

650

650

650

650

650

24

C

11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

935

790

717

650

650

650

650

650

650

25

C

12

Производство на тютюневи изделия

1034

1008

705

650

650

650

650

650

650

26

C

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

987

673

650

650

650

650

650

650

650

27

C

14 без 14.3

Производство на облекло

925

675

650

650

650

650

650

650

650

28

C

14,3

Производство на други трикотажни изделия

997

717

675

650

650

650

650

650

650

29

C

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

906

650

650

650

650

650

650

650

650

30

C

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

650

650

650

650

650

650

650

650

650

31

C

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

852

650

650

650

650

650

650

650

650

32

C,J

18, 58 и 59

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

650

650

650

650

650

650

650

650

650

33

C

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

1763

1310

1034

756

882

650

958

967

650

34

C

20

Производство на химични продукти

870

680

650

650

650

650

650

650

650

35

C

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

870

680

650

650

650

650

650

650

650

36

C

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

650

650

650

650

650

650

650

650

650

37

C

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

827

670

650

650

650

650

650

650

650

38

C

24 без 24.5

Производство на основни метали

810

650

650

650

650

650

650

650

650

39

C

24.5

Леене на метали

769

650

650

650

650

650

650

650

650

40

C

25 без 25.4

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

769

650

650

650

650

650

650

650

650

41

C

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

790

686

650

650

650

650

650

650

650

42

C

27

Производство на електрически съоръжения

790

686

650

650

650

650

650

650

650

43

C

28 без 28.11; 25.4

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси

862

650

650

650

650

650

650

650

650

44

C

28.11

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

987

650

650

650

650

650

650

650

650

45

C

29, 30

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили

1018

675

650

650

650

650

650

650

650

46

C

31

Производство на мебели

650

650

650

650

650

650

650

650

650

47

C

32 без 32.5, 33

Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

705

650

650

650

650

650

650

650

650

48

C

32.5

Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)

929

697

650

650

650

650

650

650

650

49

D

35.1

Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

987

779

738

650

650

650

650

650

650

50

D

35.2; 49.5

Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт

1461

1008

958

650

650

650

700

772

650

51

D

35.3

Производство и разпределение на топлинна енергия

873

670

650

650

650

650

650

650

650

52

Е

36, 37

Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

810

727

655

650

650

650

650

650

650

53

Е

38 без 38.12 и 38.22; 39

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

832

650

650

650

650

650

650

650

650

54

Е

38.12 и 38.22

Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

1013

842

758

650

650

650

665

650

650

55

F

41, 42 без 42.11 и 42.22, 43

Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности

790

650

650

650

650

650

650

650

650

56

F

42.11

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

878

696

650

650

650

650

650

650

650

57

F

42.22

Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

696

650

650

650

650

650

650

650

650

58

G

45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

1299

1070

945

665

650

650

650

650

650

59

G

46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки

923

650

650

650

650

650

650

650

650

60

I

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

966

831

650

650

650

650

650

650

650

61

I

55, 56

Хотелиерство; Ресторантьорство

1266

1090

800

800

800

800

800

800

650

62

H

49.1, 49.2, 52 - само за железопътен транспорт

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт

927

822

675

650

650

650

650

650

650

63

H

49.3, 49.4

Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване

845

650

650

650

650

650

650

650

650

64

H

50

Воден транспорт

1011

924

789

650

650

650

650

650

650

65

H

51

Въздушен транспорт

1201

1103

900

650

650

650

650

650

650

66

H

52, без железопътен транспорт

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)

1038

973

760

650

650

650

650

650

650

67

H

53

Пощенски и куриерски дейности

650

650

650

650

650

650

650

650

650

68

J

60, 61

Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения

933

817

700

650

650

650

650

650

650

69

K

64, 65, 66

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1589

1008

756

650

650

650

650

650

650

70

J, L, M, N

62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82

Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1008

656

650

650

650

650

650

650

650

71

N

80

Дейности по охрана и разследване

848

650

650

650

650

650

650

650

650

72

M

72

Научноизследователска и развойна дейност

673

650

650

650

650

650

650

650

650

73

O

84

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

650

650

650

650

650

650

650

650

650

74

P

85

ОБРАЗОВАНИЕ

686

650

650

650

650

650

650

650

650

75

Q

86 без 86.1, 75

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност

1045

668

650

650

650

650

650

650

650

76

Q

86,1

Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)

1336

987

650

650

650

650

650

650

650

77

Q

87, 88

Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване

650

650

650

650

650

650

650

650

650

78

R

90, 91, 92, 93

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове - без професи-
онален спортист във футболен клуб)

659

650

650

650

650

650

650

650

650

79

S, T

95, 96, 97

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ

650

650

650

650

650

650

650

650

650

80

S, U

94 без 94.91, 99

Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби

896

650

650

650

650

650

650

650

650

81

R

93,12

Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)

 

 

650

 

 

 

 

 

 

82

 

 

Централен кооперативен съюз

665

650

650

650

650

650

650

650

650

83

Q

86 без 86.1

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

697

650

650

 

 

 

 

 

 

84

Q

86,1

Дейност на болници (само за началник клиника/отделение)

1103

 

 

 

 

 

 

 

 

85

Q

86,1

Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

766

709

697

 

 

 

 

 

 

86

S

94.91

Дейност на религиозни организации

 

650

 

 

 

 

 

 

 

 

(Нови - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - приложение 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

 

Приложение № 2 към чл. 14

 

Диференцирани осигурителни вноски за Фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2021 година

код КИД 2008

Наименование на икономическа дейност КИД 2008

Осигурителна вноска
(в %)

1

2

3

02

Горско стопанство

1,1

05

Добив на въглища

1,1

07

Добив на метални руди

1,1

08

Добив на неметални материали и суровини

1,1

09

Спомагателни дейности в добива

1,1

12

Производство на тютюневи изделия

1,1

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

1,1

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

1,1

20

Производство на химични продукти

1,1

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

1,1

24

Производство на основни метали

1,1

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

1,1

30

Производство на превозни средства, без автомобили

1,1

31

Производство на мебели

1,1

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

1,1

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

1,1

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

1,1

41

Строителство на сгради

1,1

42

Строителство на съоръжения

1,1

43

Специализирани строителни дейности

1,1

49

Сухопътен транспорт

1,1

50

Воден транспорт

1,1

68

Операции с недвижими имоти

1,1

77

Даване под наем и оперативен лизинг

1,1

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

0,9

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

0,9

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

0,9

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

0,9

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

0,9

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

0,9

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

0,9

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

0,9

53

Пощенски и куриерски дейности

0,9

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

0,9

06

Добив на нефт и природен газ

0,7

10

Производство на хранителни продукти

0,7

11

Производство на напитки

0,7

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

0,7

27

Производство на електрически съоръжения

0,7

32

Производство, некласифицирано другаде

0,7

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

0,7

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,7

51

Въздушен транспорт

0,7

61

Далекосъобщения

0,7

80

Дейности по охрана и разследване

0,7

84

Държавно управление

0,7

90

Артистична и творческа дейност

0,7

92

Организиране на хазартни игри

0,7

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

0,7

14

Производство на облекло

0,5

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

0,5

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

0,5

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

0,5

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

0,5

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

0,5

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,5

56

Ресторантьорство

0,5

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

0,5

60

Радио- и телевизионна дейност

0,5

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

0,5

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

0,5

72

Научноизследователска и развойна дейност

0,5

74

Други професионални дейности

0,5

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

0,5

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

0,5

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

0,5

85

Образование

0,5

86

Хуманно здравеопазване

0,5

87

Медико-социални грижи с настаняване

0,5

88

Социална работа без настаняване

0,5

91

Други дейности в областта на културата

0,5

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

0,5

99

Дейности на екстериториални организации и служби

0,5

03

Рибно стопанство

0,4

55

Хотелиерство

0,4

58

Издателска дейност

0,4

62

Дейности в областта на информационните технологии

0,4

63

Информационни услуги

0,4

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

0,4

69

Юридически и счетоводни дейности

0,4

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

0,4

75

Ветеринарномедицинска дейност

0,4

94

Дейности на организации с нестопанска цел

0,4

96

Други персонални услуги

0,4

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

0,4

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

0,4

 

 

Приложение № 3 към чл. 15, ал. 4

 

Бюджет на Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

 

(в хил. лв.)

Показатели

Бюджет 2021 г.

І. ПРИХОДИ

3 000,0

Приходи от вноски

0,0

Приходи от лихви и инвестиции в ДЦК

3 000,0

Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви

0,0

ІІ. РАЗХОДИ

4 753,5

Обезщетения и помощи за домакинствата

4 500,0

 Разходи за гарантирани вземания на работници и служители

4 500,0

Разходи за дейността

90,0

 Разходи за дейността, извършени по чл. 13 от ЗГВРСНР

90,0

Разходи за заплати и възнаграждения на персонала

43,1

Други възнаграждения и плащания на персонала

61,4

Осигурителни вноски от работодатели

18,0

Издръжка

41,0

III. ТРАНСФЕРИ

0,0

ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК

-1 753,5

V. ФИНАНСИРАНЕ

1 753,5

Покупка на ДЦК на първичния пазар (-)

-12 000,0

Получени погашения по ДЦК на първ. пазар (+)

34 144,2

Наличност по сметка от предходна година

47 268,9

Остатък по срочни депозити в БНБ в началото на годината (+)

0,0

Наличност по срочни депозити към края на годината (-)

0,0

Остатък към края на периода (-)

-67 659,6

 

 

Приложение № 4 към чл. 16

 

Бюджет на Учителския пенсионен фонд

 

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ

Б Ю Д Ж Е Т

2021 г.

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

87 284,4

 Данъчни приходи

80 324,2

 Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване

80 324,2

Неданъчни приходи

6 960,2

 Приходи и доходи от собственост

6 960,2

Приходи от лихви и отстъпки от ДЦК и общински ценни книжа

6 960,2

Глоби, санкции и наказателни лихви

0,0

Други приходи

0,0

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

58 072,8

Текущи разходи

58 072,8

Издръжка

64,4

Други финансови услуги

64,4

Пенсии

58 008,4

Пенсии от УчПФ

16 147,9

Добавки от УчПФ

41 860,5

III. ТРАНСФЕРИ

0,0

IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)

29 211,6

V. ФИНАНСИРАНЕ

-29 211,6

Суми по разчети за поети осигурителни вноски

0,0

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)

-27 753,7

Покупка на държавни ценни книжа

-100 000,0

Получени погашения по държавни ценни книжа

72 246,3

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

-1 457,9

Наличност по сметка в началото на периода (+)

17 105,7

Наличност по депозити в началото на периода (+)

33 000,0

Остатък в БНБ към края на периода (-)

-26 563,6

Наличност по депозити в края на периода (-)

-25 000,0

 

 

Приложение № 5 към чл. 17

 

(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)

 

 

КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ
на администрираните от Националния осигурителен институт социалноосигурителни
фондове за 2021 г.

 

П О К А З А Т Е Л И

Сума

(хил. лв.)

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 15 656 739,9

1. Приходи

 9 153 084,7

1.1. Осигурителни приходи

 8 957 434,5

1.1.1. Осигурителни вноски

 8 957 434,5

1.2. Неданъчни приходи

 196 690,2

1.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 040,0

2. Получени трансфери от централния/държавния бюджет

6 503 655,2

 

IІ. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

 15 629 281,8

1. Разходи

 15 621 881,8

1.1. Пенсии

 13 105 941,8

1.2. Социални помощи и обезщетения

 2 068 154,9

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

 447 592,9

1.3.1. Разходи за персонал

 91 870,1

1.3.2. Издръжка

 48 485,4

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

 550,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

 148,2

1.3.5. Капиталови разходи

 6 539,2

1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост

 300 000,0

1.4. Отбрана и сигурност

 192,2

2. Предоставени трансфери

 7 400,0

 

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/

 27 458,1

ФИНАНСИРАНЕ

-27 458,1

 Покупка-продажба на държавни (общински) ценни книжа - нето (+/-)

-5 609,5

 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

-21 848,6

 Наличности в началото на периода (+)

97 374,6

 Наличности в края на периода (-)

-119 223,2

 Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)

 - 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X