ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2023 Г.

 

В сила от 01.01.2023 г.

Обн. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г.

 

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 21 801 446,5 хил. лв., както следва:

 

П О К А З А Т Е Л И

Сума

(хил. лв.)

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

21 801 446,5

1. Осигурителни приходи

11 080 450,0

1.1. Осигурителни вноски

11 080 450,0

2. Неданъчни приходи

149 090,0

2.1. Приходи и доходи от собственост

5 600,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

27 260,0

2.3. Други приходи

116 230,0

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 040,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

347 587,0

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства

10 225 359,5

 

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 21 801 446,5 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

21 801 446,5

1. Разходи

21 794 046,5

1.1. Пенсии

19 168 164,5

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

18 816 627,6

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

346 536,9

1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

5 000,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

2 466 227,2

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

159 461,3

1.3.1. Разходи за персонал

103 309,7

1.3.2. Издръжка

48 290,0

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

500,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

157,1

1.3.5. Капиталови разходи

7 204,5

1.4. Отбрана и сигурност

193,5

2. Предоставени трансфери

7 400,0

2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 150,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд"

4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

1 000,0

2.3. На Министерството на транспорта и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС

250,0

 

(3) Приема дефицит (излишък) на държавното обществено осигуряване, както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 7 502 129,1 хил. лв., както следва:

 

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

7 502 129,1

1. Осигурителни приходи

7 465 479,0

1.1. Осигурителни вноски

7 465 479,0

2.3. Други приходи

36 000,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

650,1

 

(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 17 309 749,4 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

17 309 749,4

1. Разходи

17 309 749,4

1.1. Пенсии

17 309 062,2

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

17 304 062,2

1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

5 000,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

687,2

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-9 807 620,3

 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" по приходите и трансферите на обща сума 1 211 952,0 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

1 211 952,0

1. Осигурителни приходи

1 211 952,0

1.1. Осигурителни вноски

1 211 952,0

 

(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" по разходите и трансферите на обща сума 1 442 050,9 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

1 442 050,9

1. Разходи

1 442 050,9

1.1. Пенсии

1 442 048,8

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

1 442 048,8

1.2. Социални помощи и обезщетения

2,1

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-230 098,9

 

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 346 536,9 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

346 536,9

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

346 536,9

 

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 346 559,5 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

346 559,5

1. Разходи

346 559,5

1.1. Пенсии

346 536,9

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

346 536,9

1.2. Социални помощи и обезщетения

22,6

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-22,6

 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 317 039,7 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

317 039,7

1. Осигурителни приходи

317 039,7

1.1. Осигурителни вноски

317 039,7

 

(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 92 591,5 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

92 591,5

1. Разходи

88 241,5

1.1. Пенсии

70 516,6

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

70 516,6

1.2. Социални помощи и обезщетения

17 724,9

2. Предоставени трансфери

4 350,0

2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване

350,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд"

4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

1 000,0

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

224 448,2

 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 1 634 699,5 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

1 634 699,5

1. Осигурителни приходи

1 634 699,5

1.1. Осигурителни вноски

1 634 699,5

 

(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 1 901 006,8 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

1 901 006,8

1. Разходи

1 898 206,8

1.2. Социални помощи и обезщетения

1 898 206,8

2. Предоставени трансфери

2 800,0

2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

2 800,0

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-266 307,3

 

Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 451 679,8 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

451 679,8

1. Осигурителни приходи

451 279,8

1.1. Осигурителни вноски

451 279,8

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

400,0

 

(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 549 583,6 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

549 583,6

1. Разходи

549 583,6

1.2. Социални помощи и обезщетения

549 583,6

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-97 903,8

 

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 10 337 409,5 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

10 337 409,5

2. Неданъчни приходи

113 090,0

2.1. Приходи и доходи от собственост

5 600,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

27 260,0

2.3. Други приходи

80 230,0

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 040,0

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства

10 225 359,5

 

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 159 904,8 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

159 904,8

1. Разходи

159 654,8

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

159 461,3

1.3.1. Разходи за персонал

103 309,7

1.3.2. Издръжка

48 290,0

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

500,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

157,1

1.3.5. Капиталови разходи

7 204,5

1.4. Отбрана и сигурност

193,5

2. Предоставени трансфери

250,0

2.3. На Министерството на транспорта и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС

250,0

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

10 177 504,7

 

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2023 г.:

1. от 1 януари до 31 юли:

а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 710 лв.;

в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 710 лв.;

г) максимален месечен размер на осигурителния доход - 3400 лв.;

2. от 1 август до 31 декември:

а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1А;

б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 780 лв.;

в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 780 лв.;

г) максимален месечен размер на осигурителния доход - 3400 лв.

Чл. 10. Определя се минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2023 г.:

1. от 1 януари до 30 юни - 467 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември - 523,04 лв.

Чл. 11. Определят се дневни размери на обезщетението за безработица за 2023 г.:

1. дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 18 лв.;

2. дневен максимален размер на обезщетението за безработица - 85,71 лв.

Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по чл. 53ж от същия кодекс за 2023 г. - 780 лв.

Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2023 г. - 540 лв.

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2023 г.:

1. от 1 януари до 31 юли съгласно приложение № 2;

2. от 1 август до 31 декември съгласно приложение № 2А.

Чл. 15. (1) За 2023 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2023 г. - 1950 лв.

(3) Определят се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 90 000 лв. от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за 2023 г. съгласно приложение № 3.

Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2023 г. съгласно приложение № 4.

Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2023 г. съгласно приложение № 5.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.

§ 2. За 2023 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 3. (1) Утвърдените разходи за персонал се извършват до определения размер.

(2) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението, включително извън сроковете по наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 10 от Кодекса на труда.

(3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост надзорният съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт може да одобрява съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Националния осигурителен институт.

(4) Алинея 1 не се прилага по отношение на увеличение на разходите за персонал за сметка на:

1. получени средства от помощи и дарения;

2. вътрешно преструктуриране на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала;

3. получени трансфери от други бюджети, които не са част от държавния бюджет;

4. получени трансфери от бюджети по държавния бюджет в годишен размер на увеличението до 2 млн. лв.;

5. получени трансфери за разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта;

6. проекти, финансирани със средства, инструменти и механизми от Европейския съюз;

7. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато Националният осигурителен институт изпълнява международни договори и програми през текущата година;

8. разходи от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. при участие в спасителни и/или неотложни аварийно-възстановителни дейности.

(5) Промените по ал. 4, т. 1 - 7 се одобряват от надзорния съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт, а по т. 8 - по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.

§ 4. (1) За 2023 г. не се прилага ограничението по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

(2) За 2023 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се определя в размер на 3400 лв.

(3) За 2023 г. добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване се изчислява от ограничения размер по ал. 2.

§ 5. (В сила от 01.08.2023 г.) В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г., бр. 12, 19, 21 и 77 от 2021 г., бр. 16, 18, 25, 51, 58 и 62 от 2022 г. и бр. 8 и 53 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6, ал. 2 в текста преди т. 1 се създава ново изречение второ: "Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.", а досегашното изречение второ става изречение трето.

2. В чл. 33:

а) в ал. 5:

аа) точка 14 се изменя така:

"14. издава:

а) персонален идентификационен код за електронна идентификация и достъп до електронните административни услуги и справки, предоставяни от Националния осигурителен институт;

б) идентификационен код на осигурител за достъп до предоставяни от Националния осигурителен институт електронни услуги и справки, касаещи данни на осигурените от осигурителя лица;"

бб) създава се т. 20:

"20. подава данни при условията и по реда на наредбата по чл. 5, ал. 6 за:

а) лицата, които получават:

аа) обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

бб) парично обезщетение за безработица;

вв) пенсия от държавното обществено осигуряване;

б) дължимия данък върху доходите от изплатени гарантирани вземания по чл. 22 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;

в) коригиране/заличаване/възстановяване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1, подадени за лицата по чл. 4 и 4а, когато:

аа) не е изпълнено в срок влязло в сила задължително предписание по чл. 108, ал. 1, т. 3;

бб) след извършена проверка от контролните органи на Националния осигурителен институт се установят несъответствия между предадените документи по чл. 5, ал. 10 и данните по чл. 5, ал. 4, т. 1;

вв) следва да бъде изпълнен влязъл в сила индивидуален административен акт или съдебно решение.";

б) създава се ал. 9:

"(9) При изпълнение на служебните си задължения органите и служителите на Националния осигурителен институт са длъжни да спазват установените изисквания относно създаването, обработването, съхраняването и предоставянето на достъп до информацията, представляваща служебна тайна. Служебна тайна е информацията относно проектиране, изграждане и функциониране на информационните системи и мрежи за предаване на индивидуализиращи лицата данни, свързани с осъществяване на функциите и правомощията на Националния осигурителен институт, както и информацията относно средствата за опазване на тази информация, пароли, кодове и средства за криптографска защита на устройства, които я създават, обработват, съхраняват и предават. Сведенията, определени като служебна тайна, се създават, получават, обработват, предоставят, съхраняват и унищожават при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация."

3. В чл. 50:

а) алинея 8 се изменя така:

"(8) Самоосигуряващите се лица имат право на обезщетение по ал. 1, 2, 3, 4, 5 и 7, когато отговарят на условията по чл. 48а.";

б) създава се ал. 9:

"(9) Самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, имат право на обезщетение по ал. 6, когато имат 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск."

4. В чл. 98, ал. 5 след думите "50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност" се поставя наклонена черта и се добавя "вид и степен на увреждане".

5. В чл. 120:

а) заглавието се изменя така:

"Освобождаване от такса и разноски";

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) При обжалване по административен ред жалбоподателят няма право на платеното възнаграждение за адвокатска защита."

6. В § 1 от допълнителните разпоредби в ал. 1, т. 3, изречение трето думите "лицата по чл. 4а" се заменят с "лицата по чл. 4, ал. 9 и чл. 4а".

§ 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г. с изключение на § 5, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 26 юли 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Приложение № 1 към чл. 9, т. 1, буква "а"

 

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г.

 

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Пореден номер

Икономи-чески дейности (ном. А31)

Икономически дейности (код по КИД 2008)

Наименование на икономическа дейност

Ръководители

Специалисти

Техници и приложни специалисти

Помощен административен персонал

Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Машинни оператори и монтажници

Професии, неиз- искващи специална квалификация

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

А

01, 03 без 1.49

Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство

1034

779

710

710

710

710

710

710

710

2

А

02

Горско стопанство

935

710

710

710

710

710

710

710

710

3

А

1,49

Отглеждане на други животни (пчеларство)

755

710

710

710

710

710

710

710

710

4

В

05

Добив на въглища

901

738

710

710

710

710

710

710

710

5

В

06

Добив на нефт и природен газ

865

710

710

710

710

710

710

710

710

6

В

07

Добив на метални руди

926

770

710

710

710

710

710

710

710

7

В

08.11

Добив на строителни материали

710

710

710

710

710

710

710

710

710

8

В

08.11

Добив на декоративни скални материали

710

710

710

710

710

710

710

710

710

9

В

08.11

Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

710

710

710

710

710

710

710

710

710

10

В

08.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък

890

740

710

710

710

710

710

710

710

11

В

08.12

Добив на глина и каолин

916

761

710

710

710

710

710

710

710

12

В

08.9 и 09

Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива

712

710

710

710

710

710

710

710

710

13

C

10.1 без 10.12, 10.2

Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

1486

982

784

710

710

710

710

710

710

14

C

10.12

Производство и преработка на месо от домашни птици

1226

1018

883

710

710

710

710

710

710

15

C

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия

904

727

710

710

710

710

710

710

710

16

C

10.4

Производство на растителни и животински масла и мазнини

982

883

710

710

710

710

710

710

710

17

C

10.5

Производство на мляко и млечни продукти

1057

710

710

710

710

710

710

710

710

18

C

10.6

Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

1247

1039

987

710

710

710

710

831

710

19

C

10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82

Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти

831

710

710

710

710

710

710

710

710

20

C

10.81 и 10.82

Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

1143

940

873

710

710

710

710

710

710

21

C

10.9

Производство на готови храни за животни

1122

987

894

710

710

710

710

710

710

22

C

11 без 11.05, 11.06 и 11.07

Производство на напитки

869

710

710

710

710

710

710

710

710

23

C

11.05 и 11.06

Производство на пиво и малц

821

710

710

710

710

710

710

710

710

24

C

11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

935

790

717

710

710

710

710

710

710

25

C

12

Производство на тютюневи изделия

1034

1008

710

710

710

710

710

710

710

26

C

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

987

710

710

710

710

710

710

710

710

27

C

14 без 14.3

Производство на облекло

925

710

710

710

710

710

710

710

710

28

C

14,3

Производство на други трикотажни изделия

997

717

710

710

710

710

710

710

710

29

C

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

906

710

710

710

710

710

710

710

710

30

C

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

710

710

710

710

710

710

710

710

710

31

C

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

852

710

710

710

710

710

710

710

710

32

C, J

18, 58 и 59

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

710

710

710

710

710

710

710

710

710

33

C

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

1763

1310

1034

756

882

710

958

967

710

34

C

20

Производство на химични продукти

870

710

710

710

710

710

710

710

710

35

C

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

870

710

710

710

710

710

710

710

710

36

C

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

710

710

710

710

710

710

710

710

710

37

C

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

827

710

710

710

710

710

710

710

710

38

C

24 без 24.5

Производство на основни метали

810

710

710

710

710

710

710

710

710

39

C

24.5

Леене на метали

769

710

710

710

710

710

710

710

710

40

C

25 без 25.4

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

769

710

710

710

710

710

710

710

710

41

C

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

790

710

710

710

710

710

710

710

710

42

C

27

Производство на електрически съоръжения

790

710

710

710

710

710

710

710

710

43

C

28 без 28.11; 25.4

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси

862

710

710

710

710

710

710

710

710

44

C

28.11

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

987

710

710

710

710

710

710

710

710

45

C

29, 30

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили

1018

710

710

710

710

710

710

710

710

46

C

31

Производство на мебели

710

710

710

710

710

710

710

710

710

47

C

32 без 32.5, 33

Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

710

710

710

710

710

710

710

710

710

48

C

32.5

Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)

929

710

710

710

710

710

710

710

710

49

D

35.1

Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

987

779

738

710

710

710

710

710

710

50

D

35.2; 49.5

Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт

1461

1008

958

710

710

710

710

772

710

51

D

35.3

Производство и разпределение на топлинна енергия

873

710

710

710

710

710

710

710

710

52

Е

36, 37

Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

810

727

710

710

710

710

710

710

710

53

E

38 без 38.12 и 38.22; 39

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

832

710

710

710

710

710

710

710

710

54

E

38.12 и 38.22

Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

1013

842

758

710

710

710

710

710

710

55

F

41, 42 без 42.11 и 42.22, 43

Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности

790

710

710

710

710

710

710

710

710

56

F

42.11

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

878

710

710

710

710

710

710

710

710

57

F

42.22

Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

710

710

710

710

710

710

710

710

710

58

G

45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

1299

1070

945

710

710

710

710

710

710

59

G

46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки

923

710

710

710

710

710

710

710

710

60

I

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

966

831

710

710

710

710

710

710

710

61

I

55, 56

Хотелиерство; Ресторантьорство

1266

1090

800

800

800

800

800

800

710

62

H

49.1, 49.2, 52 - само за железопътен транспорт

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт

927

822

710

710

710

710

710

710

710

63

H

49.3, 49.4

Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване

845

710

710

710

710

710

710

710

710

64

H

50

Воден транспорт

1011

924

789

710

710

710

710

710

710

65

H

51

Въздушен транспорт

1201

1103

900

710

710

710

710

710

710

66

H

52, без железопътен транспорт

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)

1038

973

760

710

710

710

710

710

710

67

H

53

Пощенски и куриерски дейности

710

710

710

710

710

710

710

710

710

68

J

60, 61

Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения

933

817

710

710

710

710

710

710

710

69

K

64, 65, 66

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1589

1008

756

710

710

710

710

710

710

70

J, L, M, N

62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82

Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1008

710

710

710

710

710

710

710

710

71

N

80

Дейности по охрана и разследване

848

710

710

710

710

710

710

710

710

72

M

72

Научноизследователска и развойна дейност

710

710

710

710

710

710

710

710

710

73

O

84

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

710

710

710

710

710

710

710

710

710

74

P

85

ОБРАЗОВАНИЕ

710

710

710

710

710

710

710

710

710

75

Q

86 без 86.1, 75

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност

1045

710

710

710

710

710

710

710

710

76

Q

86,1

Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)

1336

987

710

710

710

710

710

710

710

77

Q

87, 88

Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване

710

710

710

710

710

710

710

710

710

78

R

90, 91, 92, 93

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)

710

710

710

710

710

710

710

710

710

79

S, T

95, 96, 97

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ

710

710

710

710

710

710

710

710

710

80

S, U

94 без 94.91, 99

Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби

896

710

710

710

710

710

710

710

710

81

R

93,12

Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)

   

710

           

82

   

Централен кооперативен съюз

710

710

710

710

710

710

710

710

710

83

Q

86 без 86.1

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

710

710

710

           

84

Q

86,1

Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)

1103

               

85

Q

86,1

Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

766

710

710

           

86

S

94.91

Дейност на религиозни организации

 

710

             

 

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - приложение № 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

 

Приложение № 1A към чл. 9, т. 2, буква "а"

 

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 август до 31 декември 2023 г.

 

Пореден номер

Икономи-чески дейности (ном. А31)

Икономически дейности (код по КИД-2008)

Наименование на икономическа дейност

Ръководители

Специалисти

Техници и приложни специалисти

Помощен административен персонал

Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Машинни оператори и монтажници

Професии, неизискващи специална квалификация

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

А

01, 03 без 1.49

Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство

1034

780

780

780

780

780

780

780

780

2

А

02

Горско стопанство

935

780

780

780

780

780

780

780

780

3

А

1,49

Отглеждане на други животни (пчеларство)

780

780

780

780

780

780

780

780

780

4

В

05

Добив на въглища

901

780

780

780

780

780

780

780

780

5

В

06

Добив на нефт и природен газ

865

780

780

780

780

780

780

780

780

6

В

07

Добив на метални руди

926

780

780

780

780

780

780

780

780

7

В

08.11

Добив на строителни материали

780

780

780

780

780

780

780

780

780

8

В

08.11

Добив на декоративни скални материали

780

780

780

780

780

780

780

780

780

9

В

08.11

Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

780

780

780

780

780

780

780

780

780

10

В

08.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък

890

780

780

780

780

780

780

780

780

11

В

08.12

Добив на глина и каолин

916

780

780

780

780

780

780

780

780

12

В

08.9 и 09

Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива

780

780

780

780

780

780

780

780

780

13

C

10.1 без 10.12, 10.2

Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

1486

982

784

780

780

780

780

780

780

14

C

10.12

Производство и преработка на месо от домашни птици

1226

1018

883

780

780

780

780

780

780

15

C

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия

904

780

780

780

780

780

780

780

780

16

C

10.4

Производство на растителни и животински масла и мазнини

982

883

780

780

780

780

780

780

780

17

C

10.5

Производство на мляко и млечни продукти

1057

780

780

780

780

780

780

780

780

18

C

10.6

Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

1247

1039

987

780

780

780

780

831

780

19

C

10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82

Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти

831

780

780

780

780

780

780

780

780

20

C

10.81 и 10.82

Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

1143

940

873

780

780

780

780

780

780

21

C

10.9

Производство на готови храни за животни

1122

987

894

780

780

780

780

780

780

22

C

11 без 11.05, 11.06 и 11.07

Производство на напитки

869

780

780

780

780

780

780

780

780

23

C

11.05 и 11.06

Производство на пиво и малц

821

780

780

780

780

780

780

780

780

24

C

11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

935

790

780

780

780

780

780

780

780

25

C

12

Производство на тютюневи изделия

1034

1008

780

780

780

780

780

780

780

26

C

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

987

780

780

780

780

780

780

780

780

27

C

14 без 14.3

Производство на облекло

925

780

780

780

780

780

780

780

780

28

C

14,3

Производство на други трикотажни изделия

997

780

780

780

780

780

780

780

780

29

C

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

906

780

780

780

780

780

780

780

780

30

C

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

780

780

780

780

780

780

780

780

780

31

C

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

852

780

780

780

780

780

780

780

780

32

C, J

18, 58 и 59

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

780

780

780

780

780

780

780

780

780

33

C

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

1763

1310

1034

780

882

780

958

967

780

34

C

20

Производство на химични продукти

870

780

780

780

780

780

780

780

780

35

C

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

870

780

780

780

780

780

780

780

780

36

C

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

780

780

780

780

780

780

780

780

780

37

C

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

827

780

780

780

780

780

780

780

780

38

C

24 без 24.5

Производство на основни метали

810

780

780

780

780

780

780

780

780

39

C

24.5

Леене на метали

780

780

780

780

780

780

780

780

780

40

C

25 без 25.4

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

780

780

780

780

780

780

780

780

780

41

C

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

790

780

780

780

780

780

780

780

780

42

C

27

Производство на електрически съоръжения

790

780

780

780

780

780

780

780

780

43

C

28 без 28.11; 25.4

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси

862

780

780

780

780

780

780

780

780

44

C

28.11

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

987

780

780

780

780

780

780

780

780

45

C

29, 30

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили

1018

780

780

780

780

780

780

780

780

46

C

31

Производство на мебели

780

780

780

780

780

780

780

780

780

47

C

32 без 32.5, 33

Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

780

780

780

780

780

780

780

780

780

48

C

32.5

Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)

929

780

780

780

780

780

780

780

780

49

D

35.1

Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

987

780

780

780

780

780

780

780

780

50

D

35.2; 49.5

Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт

1461

1008

958

780

780

780

780

780

780

51

D

35.3

Производство и разпределение на топлинна енергия

873

780

780

780

780

780

780

780

780

52

Е

36, 37

Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

810

780

780

780

780

780

780

780

780

53

E

38 без 38.12 и 38.22; 39

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

832

780

780

780

780

780

780

780

780

54

E

38.12 и 38.22

Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

1013

842

780

780

780

780

780

780

780

55

F

41, 42 без 42.11 и 42.22, 43

Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности

790

780

780

780

780

780

780

780

780

56

F

42.11

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

878

780

780

780

780

780

780

780

780

57

F

42.22

Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

780

780

780

780

780

780

780

780

780

58

G

45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

1299

1070

945

780

780

780

780

780

780

59

G

46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки

923

780

780

780

780

780

780

780

780

60

I

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

966

831

780

780

780

780

780

780

780

61

I

55, 56

Хотелиерство; Ресторантьорство

1266

1090

800

800

800

800

800

800

780

62

H

49.1, 49.2, 52 - само за железопътен транспорт

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт

927

822

780

780

780

780

780

780

780

63

H

49.3, 49.4

Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване

845

780

780

780

780

780

780

780

780

64

H

50

Воден транспорт

1011

924

789

780

780

780

780

780

780

65

H

51

Въздушен транспорт

1201

1103

900

780

780

780

780

780

780

66

H

52, без железопътен транспорт

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)

1038

973

780

780

780

780

780

780

780

67

H

53

Пощенски и куриерски дейности

780

780

780

780

780

780

780

780

780

68

J

60, 61

Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения

933

817

780

780

780

780

780

780

780

69

K

64, 65, 66

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1589

1008

780

780

780

780

780

780

780

70

J, L, M, N

62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82

Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1008

780

780

780

780

780

780

780

780

71

N

80

Дейности по охрана и разследване

848

780

780

780

780

780

780

780

780

72

M

72

Научноизследователска и развойна дейност

780

780

780

780

780

780

780

780

780

73

O

84

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

780

780

780

780

780

780

780

780

780

74

P

85

ОБРАЗОВАНИЕ

780

780

780

780

780

780

780

780

780

75

Q

86 без 86.1, 75

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност

1045

780

780

780

780

780

780

780

780

76

Q

86,1

Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)

1336

987

780

780

780

780

780

780

780

77

Q

87, 88

Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване

780

780

780

780

780

780

780

780

780

78

R

90, 91, 92, 93

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)

780

780

780

780

780

780

780

780

780

79

S, T

95, 96, 97

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ

780

780

780

780

780

780

780

780

780

80

S, U

94 без 94.91, 99

Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби

896

780

780

780

780

780

780

780

780

81

R

93,12

Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)

   

780

           

82

   

Централен кооперативен съюз

780

780

780

780

780

780

780

780

780

83

Q

86 без 86.1

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

780

780

780

           

84

Q

86,1

Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)

1103

               

85

Q

86,1

Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

780

780

780

           

86

S

94.91

Дейност на религиозни организации

 

780

             

 

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - приложение № 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

 

 

Приложение № 2 към чл. 14, т. 1

 

Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г.

 

Код КИД 2008

Наименование на икономическа дейност КИД 2008

Осигурителна
вноска (%)

1

2

3

02

Горско стопанство

1,1

05

Добив на въглища

1,1

07

Добив на метални руди

1,1

08

Добив на неметални материали и суровини

1,1

09

Спомагателни дейности в добива

1,1

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

1,1

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

1,1

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

1,1

24

Производство на основни метали

1,1

31

Производство на мебели

1,1

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

1,1

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

1,1

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

1,1

41

Строителство на сгради

1,1

42

Строителство на съоръжения

1,1

43

Специализирани строителни дейности

1,1

49

Сухопътен транспорт

1,1

50

Воден транспорт

1,1

68

Операции с недвижими имоти

1,1

77

Даване под наем и оперативен лизинг

1,1

12

Производство на тютюневи изделия

0,9

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

0,9

20

Производство на химични продукти

0,9

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

0,9

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

0,9

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

0,9

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

0,9

30

Производство на превозни средства, без автомобили

0,9

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

0,9

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

0,9

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

0,9

53

Пощенски и куриерски дейности

0,9

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

0,9

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

0,7

06

Добив на нефт и природен газ

0,7

10

Производство на хранителни продукти

0,7

11

Производство на напитки

0,7

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

0,7

27

Производство на електрически съоръжения

0,7

32

Производство, некласифицирано другаде

0,7

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

0,7

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,7

51

Въздушен транспорт

0,7

61

Далекосъобщения

0,7

80

Дейности по охрана и разследване

0,7

84

Държавно управление

0,7

90

Артистична и творческа дейност

0,7

14

Производство на облекло

0,5

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

0,5

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

0,5

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

0,5

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

0,5

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,5

56

Ресторантьорство

0,5

60

Радио- и телевизионна дейност

0,5

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

0,5

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

0,5

72

Научноизследователска и развойна дейност

0,5

74

Други професионални дейности

0,5

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

0,5

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

0,5

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

0,5

85

Образование

0,5

86

Хуманно здравеопазване

0,5

87

Медико-социални грижи с настаняване

0,5

88

Социална работа без настаняване

0,5

91

Други дейности в областта на културата

0,5

92

Организиране на хазартни игри

0,5

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

0,5

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

0,5

99

Дейности на екстериториални организации и служби

0,5

03

Рибно стопанство

0,4

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

0,4

55

Хотелиерство

0,4

58

Издателска дейност

0,4

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

0,4

62

Дейности в областта на информационните технологии

0,4

63

Информационни услуги

0,4

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

0,4

69

Юридически и счетоводни дейности

0,4

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

0,4

75

Ветеринарномедицинска дейност

0,4

94

Дейности на организации с нестопанска цел

0,4

96

Други персонални услуги

0,4

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

0,4

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

0,4

 

Приложение № 2А към чл. 14, т. 2

 

Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за периода от 1 август до 31 декември 2023 г.

 

Код КИД 2008

Наименование на икономическа дейност КИД 2008

Осигурителна
вноска (%)

1

2

3

02

Горско стопанство

1,1

05

Добив на въглища

1,1

07

Добив на метални руди

1,1

08

Добив на неметални материали и суровини

1,1

09

Спомагателни дейности в добива

1,1

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

1,1

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

1,1

20

Производство на химични продукти

1,1

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

1,1

24

Производство на основни метали

1,1

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

1,1

30

Производство на превозни средства, без автомобили

1,1

31

Производство на мебели

1,1

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

1,1

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

1,1

41

Строителство на сгради

1,1

42

Строителство на съоръжения

1,1

43

Специализирани строителни дейности

1,1

49

Сухопътен транспорт

1,1

50

Воден транспорт

1,1

68

Операции с недвижими имоти

1,1

77

Даване под наем и оперативен лизинг

1,1

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

0,9

12

Производство на тютюневи изделия

0,9

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

0,9

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

0,9

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

0,9

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

0,9

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

0,9

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

0,9

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

0,9

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

0,9

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

0,9

06

Добив на нефт и природен газ

0,7

10

Производство на хранителни продукти

0,7

11

Производство на напитки

0,7

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

0,7

27

Производство на електрически съоръжения

0,7

32

Производство, некласифицирано другаде

0,7

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

0,7

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,7

51

Въздушен транспорт

0,7

53

Пощенски и куриерски дейности

0,7

61

Далекосъобщения

0,7

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

0,7

80

Дейности по охрана и разследване

0,7

84

Държавно управление

0,7

90

Артистична и творческа дейност

0,7

14

Производство на облекло

0,5

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

0,5

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

0,5

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

0,5

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

0,5

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,5

56

Ресторантьорство

0,5

60

Радио- и телевизионна дейност

0,5

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

0,5

72

Научноизследователска и развойна дейност

0,5

74

Други професионални дейности

0,5

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

0,5

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

0,5

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

0,5

85

Образование

0,5

86

Хуманно здравеопазване

0,5

87

Медико-социални грижи с настаняване

0,5

88

Социална работа без настаняване

0,5

91

Други дейности в областта на културата

0,5

92

Организиране на хазартни игри

0,5

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

0,5

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

0,5

99

Дейности на екстериториални организации и служби

0,5

03

Рибно стопанство

0,4

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

0,4

55

Хотелиерство

0,4

58

Издателска дейност

0,4

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

0,4

62

Дейности в областта на информационните технологии

0,4

63

Информационни услуги

0,4

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

0,4

69

Юридически и счетоводни дейности

0,4

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

0,4

75

Ветеринарномедицинска дейност

0,4

94

Дейности на организации с нестопанска цел

0,4

96

Други персонални услуги

0,4

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

0,4

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

0,4

 

Приложение № 3 към чл. 15, ал. 4

 

Бюджет на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

 

(в хил. лв.)

 

ПОКАЗАТЕЛИ

БЮДЖЕТ

2023 г.

І. ПРИХОДИ

2 200,0

Приходи от вноски

0,0

Приходи от лихви и инвестиции в ДЦК

2 200,0

Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви

0,0

ІІ. РАЗХОДИ

4 768,6

Обезщетения и помощи за домакинствата

4 500,0

Разходи за гарантирани вземания на работници и служители

4 500,0

Разходи за дейността

90,0

Разходи за дейността, извършени по чл. 13 от ЗГВРСНР

90,0

Разходи за заплати и възнаграждения на персонала

43,1

Други възнаграждения и плащания на персонала

77,7

Осигурителни вноски от работодатели

21,8

Издръжка

36,0

III. ТРАНСФЕРИ

0,0

ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК

-2 568,6

V. ФИНАНСИРАНЕ

2 568,6

Покупка на ДЦК на първичния пазар (-)

-12 000,0

Получени погашения по ДЦК на първ. пазар (+)

8 622,2

Наличност по сметка от предходна година

60 852,1

Остатък по срочни депозити в БНБ в началото на годината (+)

0,0

Наличност по срочни депозити към края на годината (-)

0,0

Остатък към края на периода (-)

-54 905,7

 

Приложение № 4 към чл. 16

 

Бюджет на Учителския пенсионен фонд

 

(в хил. лв.)

 

ПОКАЗАТЕЛИ

БЮДЖЕТ

2023 г.

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

107 094,2

Данъчно-осигурителни приходи

103 548,1

Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване

103 548,1

Неданъчни приходи

3 546,1

Приходи и доходи от собственост

3 546,1

Приходи от лихви и отстъпки от ДЦК и общински ценни книжа

3 546,1

Глоби, санкции и наказателни лихви

0,0

Други приходи

0,0

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

90 553,4

Текущи разходи

90 553,4

Издръжка

18,7

Други финансови услуги

18,7

Пенсии

90 534,7

Пенсии от УчПФ

22 257,6

Добавки от УчПФ

68 277,1

III. ТРАНСФЕРИ

0,0

IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)

16 540,8

V. ФИНАНСИРАНЕ

-16 540,8

Суми по разчети за поети осигурителни вноски

0,0

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации -
нето (+/-)

-11 569,8

Покупка на държавни ценни книжа

-30 000,0

Получени погашения по държавни ценни книжа

18 430,2

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

-4 971,0

Наличност по сметка в началото на периода (+)

25 412,2

Наличност по депозити в началото на периода (+)

25 000,0

Остатък в БНБ към края на периода (-)

-30 383,2

Наличност по депозити в края на периода (-)

-25 000,0

 

Приложение № 5 към чл. 17

 

Консолидиран бюджет на администрираните от Националния осигурителен институт социално-осигурителни фондове за 2023 г.

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ

Сума

(хил. лв.)

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

21 910 740,7

1. Приходи

11 337 794,2

1.1. Осигурителни приходи

11 183 998,1

1.1.1. Осигурителни вноски

11 183 998,1

1.2. Неданъчни приходи

154 836,1

1.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 040,0

2. Получени трансфери от централния/държавния бюджет

10 572 946,5

 

IІ. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

21 896 768,5

1. Разходи

21 889 368,5

1.1. Пенсии

19 258 699,2

1.2. Социални помощи и обезщетения

2 470 817,2

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

159 658,6

1.3.1. Разходи за персонал

103 452,3

1.3.2. Издръжка

48 344,7

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

500,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

157,1

1.3.5. Капиталови разходи

7 204,5

1.4. Отбрана и сигурност

193,5

2. Предоставени трансфери

7 400,0

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

13 972,2

ФИНАНСИРАНЕ

-13 972,2

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа - нето (+/-)

-14 947,6

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

975,4

Наличности в началото на периода (+)

111 264,3

Наличности в края на периода (-)

-110 288,9

 

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X