Лого EU

  ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0783-C0001 "Подобряване безопасността и условията на труд за служителите на "Микроинвест" ООД" ПО ДОГОВОР № ESF-2303-01-01035      

ЕСФ
  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  

Подобряване безопасността и условията на труд за служителите на "Микроинвест" ООД

Публична покана на "МИКРОИНВЕСТ ООД" за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет : „Доставка на защитни антирефлексни очила за работа с компютър като част от задължителните лични предпазни средства за работещите в „Микроинвест“ ООД“ по договор  №ESF-2303-01-01035.

Публикувана на: 10.03.2014

Валидна до (включително): 18.03.2014

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X