НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР НА ОСИГУРЯВАНЕ, ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" И ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

В сила от 04.09.2015 г.

Приета с ПМС № 233 от 31.08.2015 г.

Обн. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г.

Чл. 1. С наредбата се уреждат:

1. редът за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Учителския пенсионен фонд, фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", както и лихвите по тях и други приходи в Националната агенция за приходите (НАП);

2. редът и начинът за избор за промяна на осигуряване по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) редът за внасяне и разпределяне на увеличената осигурителна вноска за Фонд "Пенсии" и Фонд "Пенсии за лицата по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)" на държавното обществено осигуряване в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от КСО;

4. (В сила от 01.01.2016 г.) редът и начинът за избор за промяна на осигуряване по чл. 4в, ал. 1 КСО;

5. (В сила от 01.01.2016 г.) редът за внасяне и разпределяне на увеличената осигурителна вноска за Фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване в размера на съответната вноска за професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 КСО;

6. редът за прехвърляне от универсален пенсионен фонд на натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 КСО, в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система;

7. редът за прехвърляне на средствата от Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в избран универсален пенсионен фонд, когато осигурено лице е направило промяна на осигуряването си на основание чл. 124а, ал. 1 КСО;

8. (В сила от 01.01.2016 г.) редът за прехвърляне от професионален пенсионен фонд на натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 КСО, във Фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване.

Чл. 2. (1) Осигурителните вноски с изключение на вноските за Фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване в размера на увеличената осигурителна вноска за универсален пенсионен фонд, съответно за професионален пенсионен фонд, осигурителните вноски за Учителския пенсионен фонд и вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и лихвите по тях се внасят по банковата сметка на компетентната териториална дирекция (ТД) на НАП за събиране на приходите за социалноосигурителните фондове към Националния осигурителен институт (НОИ).

(2) Осигурителните вноски и лихвите по тях за здравно осигуряване се внасят по банковата сметка на компетентната ТД на НАП за събиране на приходите за НЗОК.

(3) Осигурителните вноски и лихвите по тях за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят по банкова сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на компетентната ТД на НАП.

(4) Осигурителните вноски за Фонд "Пенсии" в размера на увеличената осигурителна вноска за универсален пенсионен фонд, съответно за професионален пенсионен фонд, и лихвите по тях се внасят по банкова сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на компетентната ТД на НАП.

Чл. 3. (1) Задължителните осигурителни вноски и вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се изчисляват, както следва:

1. от средствата за социални разходи, върху които се дължат осигурителни вноски за Фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване, и размерите на осигурителните вноски за този фонд - поотделно за сметка на осигурителя и на осигуреното лице;

2. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за Фонд "Пенсии", съответно за Фонд "Пенсии за лицата по чл. 69 КСО", Фонд "Общо заболяване и майчинство" и Фонд "Безработица" на държавното обществено осигуряване без осигурителния доход по т. 1, и размерите на осигурителните вноски за тези фондове - поотделно за сметка на осигурителя и на осигуреното лице;

3. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за Фонд "Трудова злополука и професионална болест" на държавното обществено осигуряване, и размера на осигурителната вноска за този фонд;

4. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд, и размера на осигурителната вноска за този фонд;

5. от осигурителния доход, в това число върху средствата за социални разходи, върху който се дължат осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд или осигурителни вноски за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 КСО, в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд и размерите им - поотделно за сметка на осигурителя и на осигуреното лице;

6. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд или осигурителни вноски за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 КСО, в размера на осигурителната вноска за професионален пенсионен фонд, в това число средствата за социални разходи, върху които се дължат осигурителни вноски за този фонд, и размерите на осигурителните вноски за същия фонд;

7. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за здравно осигуряване за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за периодите на отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 и 3 и осиновяване по чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда, и съответната част от размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване;

8. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за здравно осигуряване, в това число средствата за социални разходи, върху които се дължат осигурителни вноски за здравно осигуряване, и размерите на осигурителните вноски за здравно осигуряване - поотделно за сметка на осигурителя и на осигуреното лице;

9. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски само за здравно осигуряване, и съответната част от размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване;

10. от брутното трудово възнаграждение, върху което се дължат вноски за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", и размера на вноската за този фонд.

(2) Вноските по ал. 1 се изчисляват до втория знак след десетичната запетая, за всяко осигурено лице поотделно, като закръгляването им се извършва по следния начин:

1. когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена;

2. когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.

Чл. 4. (1) Работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица, лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и осигурителните каси внасят задължителните осигурителни вноски и вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в сметките по чл. 2 чрез банка, лицензиран пощенски оператор или чрез поделенията им, или чрез други платежни институции, лицензирани за предоставяне на платежни услуги по безкасово плащане на територията на Република България, като в платежните документи вписват съответно ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, ЕГН/ЛНЧ, служебен номер, издаден от НАП.

(2) Регистрираните с 13-значен ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца клонове и поделения вписват този ЕИК в платежните документи при внасяне на задължителните осигурителни вноски и на вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" по съответната сметка на компетентната ТД на НАП.

(3) Осигурителите и самоосигуряващите се лица с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г., подават заявление съгласно приложение № 1 преди внасянето на осигурителните вноски.

(4) Осигурителите, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на основание чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване могат да заявят кое от тях погасяват до започването на принудителното им събиране, като подадат заявление съгласно приложение № 2.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Осигурените в универсален пенсионен фонд лица, които изберат да се осигуряват само във Фонд "Пенсии", съответно във Фонд "Пенсии за лицата по чл. 69 КСО", на държавното обществено осигуряване, подават заявление съгласно приложение № 3.

(6) (В сила от 01.01.2016 г.) Осигурените в професионален пенсионен фонд лица, които изберат да се осигуряват само във Фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване, подават заявление съгласно приложение № 4.

(7) Заявленията по ал. 3 - 6 се подават в компетентната ТД на НАП.

(8) Заявленията по ал. 5 и 6 се подават лично или от упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.

(9) Не се приемат от НАП заявления по ал. 5, подадени от осигурени в универсален пенсионен фонд лица, които към датата на подаване на заявлението не отговарят на условията по чл. 4б, ал. 1 и/или ал. 2 КСО.

(10) (В сила от 01.01.2016 г.) Не се приемат от НАП заявления по ал. 6, подадени от осигурени в професионален пенсионен фонд лица, на които към датата на подаване на заявлението е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Чл. 5. (1) Събраните по сметките по чл. 2 средства се централизират ежедневно към сметки на НАП в Българската народна банка по ред, определен със съвместни указания на министъра на финансите и на управителя на Българската народна банка съгласно чл. 151, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

(2) Средствата от индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд за лицата, които са подали заявление по чл. 4, ал. 5, се прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества по сметка на НАП.

(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Средствата от индивидуалната партида в професионален пенсионен фонд за лицата, които са подали заявление по чл. 4, ал. 6, се прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества по сметка на НОИ.

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Дължимите вноски за държавното обществено осигуряване с изключение на вноските за Фонд "Пенсии" и вноските за Фонд "Пенсии за лицата по чл. 69 КСО" в размера на увеличената осигурителна вноска за универсален пенсионен фонд, съответно за професионален пенсионен фонд, осигурителните вноски за Учителския пенсионен фонд, за НЗОК от бюджетните организации, без общините, се превеждат от сметки на централния бюджет по съответните сметки на НОИ и НЗОК в Българската народна банка с изключение на вноските по ал. 4.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Дължимите вноски за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, включително увеличените осигурителни вноски за Фонд "Пенсии", съответно за Фонд "Пенсии за лицата по чл. 69 КСО", в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 КСО, и увеличената осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 КСО, от бюджетните организации, без общините, се превеждат от сметките на централния бюджет по специализирана сметка на НАП за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Българската народна банка с изключение на вноските по ал. 3.

(3) Дължимите вноски за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, включително увеличените осигурителни вноски за Фонд "Пенсии", в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 КСО, за осигурените от НОИ и НЗОК лица се отчитат и превеждат от сметките на НОИ и на НЗОК по сметката по ал. 2 по реда на чл. 160, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

(4) Националният осигурителен институт и НЗОК отчитат и се разчитат помежду си за дължимите от тях здравноосигурителни вноски и вноски за държавното обществено осигуряване по реда на чл. 159, ал. 11 от Закона за публичните финанси.

(5) Министерството на финансите изпраща на НОИ, НЗОК и на НАП съответната обобщена информация във връзка с извършените преводи по ал. 1 и 2.

(6) Националният осигурителен институт и НЗОК изпращат необходимата информация на НАП във връзка с извършените преводи по ал. 3 и 4.

Чл. 7. (1) Постъпилите по сметките по чл. 5 на НАП в Българската народна банка суми за държавното обществено осигуряване, за Учителския пенсионен фонд и за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се превеждат по банковата сметка на НОИ за държавното обществено осигуряване в Българската народна банка, за НЗОК - по банковата бюджетна сметка на НЗОК в Българската народна банка, а за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване - по банковата сметка на НАП по чл. 6, ал. 2.

(2) Преводите по ал. 1 се извършват ежедневно по ред, определен от министъра на финансите и от управителя на Българската народна банка.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Постъпилите по специализираната сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на НАП осигурителни вноски за Фонд "Пенсии", съответно за Фонд "Пенсии за лицата по чл. 69 КСО", на държавното обществено осигуряване в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд за периоди след направения избор от лицата по чл. 4б, ал. 1 КСО се превеждат по банковата сметка на НОИ за държавното обществено осигуряване в Българската народна банка в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на постъпването им.

(4) Постъпилите по специализираната сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на НАП осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за лицата по чл. 4б, ал. 1 КСО за периоди преди направения избор се прехвърлят в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на постъпването им.

(5) (В сила от 01.01.2016 г.) Постъпилите по специализираната сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на НАП осигурителни вноски за Фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване в размера на осигурителните вноски за професионален пенсионен фонд - за лицата по чл. 4в, ал. 1 КСО, се превеждат по банковата сметка на НОИ за държавното обществено осигуряване в Българската народна банка в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на постъпването им.

(6) Сумите, отнасящи се за Учителския пенсионен фонд и за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", се прехвърлят от сметката на НОИ за държавното обществено осигуряване по съответните им сметки в Българската народна банка най-малко веднъж месечно.

(7) За целите на изготвяне на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и бюджета на НЗОК неуточнените към края на отчетния период суми, постъпили по съответните сметки по чл. 2, ал. 1 и 2, се отчитат по приходни позиции на базата на относителния дял на съответната приходна позиция в общия размер на установените и постъпили за съответния период суми.

(8) Сумите по ал. 6 се включват в преводите по ал. 1.

(9) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Постъпилите по специализираната сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на НАП осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд за лицата по чл. 4в, ал. 1 КСО за периоди преди направения избор се прехвърлят във Фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на постъпването им.

Чл. 8. (1) Централизираните средства за допълнително задължително пенсионно осигуряване от осигурителни вноски и лихвите по тях се разпределят по откритите от пенсионноосигурителните дружества сметки на професионалните и универсалните пенсионни фондове съобразно осигурените в тях лица, размера на осигурителните им вноски и данните, представени съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.

(2) Когато подадените данни за осигурените лица не съответстват на внесените осигурителни вноски по сметката за допълнително задължително пенсионно осигуряване, преводите се извършват пропорционално на осигурителните вноски за лицата в размер, не по-голям от изчисления съгласно данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.

(3) Осигурителните вноски за професионален пенсионен фонд за лицата, работещи при условията на I и II категория труд и получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст, се превеждат по сметката на НОИ за държавното обществено осигуряване в Българската народна банка.

(4) Осигурителните вноски, които поради липсваща или погрешна информация в данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО или в банковите документи не са разпределени в срока по чл. 159, ал. 6 КСО, се влагат по левови депозитни сметки в Българската народна банка на НАП.

(5) Правилата по ал. 4 се прилагат и за сумите от осигурителни вноски за осигурените лица до избора или служебното разпределение в професионален и/или в универсален пенсионен фонд.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Националната агенция за приходите ежегодно разпределя лихвата от вложените на депозит средства по ал. 4 и ги превежда по сметките на професионалните и универсалните пенсионни фондове, открити от управляващите ги пенсионноосигурителни дружества и Фонд "Пенсии", съответно Фонд "Пенсии за лицата по чл. 69 КСО", на държавното обществено осигуряване. Разпределянето се извършва пропорционално на размера на осигурителните вноски, преведени към професионалните и универсалните фондове и Фонд "Пенсии", съответно Фонд "Пенсии за лицата по чл. 69 КСО", на държавното обществено осигуряване за предходната година.

Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Постъпилите по специализираната сметка на НАП за допълнително задължително пенсионно осигуряване осигурителни вноски за Фонд "Пенсии" и Фонд "Пенсии за лицата по чл. 69 КСО" на държавното обществено осигуряване в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 КСО, и в размера на съответната вноска за професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 КСО, се разпределят и превеждат по банковата сметка на НОИ за държавното обществено осигуряване съобразно подадените заявления по чл. 4, ал. 5 и 6, данните, представени съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и внесените осигурителни вноски.

Чл. 10. (1) Националната агенция за приходите предоставя информацията за осигурените лица и за размера на събраните за тях осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване на пенсионноосигурителните дружества в срокове, определени с договорите по чл. 159, ал. 8 КСО.

(2) Националната агенция за приходите предоставя информация на НОИ за лицата по чл. 8, ал. 3 и за размера на събраните за тях осигурителни вноски по ред и в срокове, определени с инструкция по чл. 23 от Закона за Националната агенция за приходите.

(3) Националната агенция за приходите съхранява информация за осигурените лица, направили избор по чл. 4б, ал. 1, съответно по чл. 4в, ал. 1 КСО, и предоставя тази информация на НОИ. Съдържанието и формата на данните се определят с инструкция по чл. 23 от Закона за Националната агенция за приходите.

(4) Националната агенция за приходите предоставя информация на пенсионноосигурителните дружества за подадените заявления по чл. 4, ал. 5 и 6 до първо число, съответно - до първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаването им.

(5) На първо число, съответно - на първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаване на заявленията по чл. 4, ал. 5, въз основа на информацията по ал. 4 пенсионноосигурителното дружество изчислява размера на средствата по индивидуалните партиди на лицата по стойността на един дял, валидна за предходния работен ден, и закрива партидите. Дружеството изготвя и в 10-дневен срок от датата по изречение първо изпраща на НАП информация за размера на средствата по индивидуалните партиди на лицата, подали заявления по чл. 4, ал. 5.

(6) (В сила от 01.01.2016 г.) На първо число, съответно - на първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаване на заявленията по чл. 4, ал. 6, въз основа на информацията по ал. 4 пенсионноосигурителното дружество изчислява размера на средствата по индивидуалните партиди на лицата по стойността на един дял, валидна за предходния работен ден, и закрива партидите. Дружеството изготвя и в 10-дневен срок от датата по изречение първо изпраща на НОИ информация за размера на средствата по индивидуалните партиди на лицата, подали заявления по чл. 4, ал. 6.

(7) Пенсионноосигурителното дружество превежда средствата по ал. 5 и 6 в сроковете по чл. 129, ал. 13 и 17 КСО и в деня на превода предоставя по електронен път с квалифициран електронен подпис информация на НАП, съответно на НОИ, за размера на прехвърлените за всяко лице средства.

(8) В едноседмичен срок от превода по ал. 7 пенсионноосигурителното дружество изпраща на всяко осигурено лице с писмо с обратна разписка извлечение от индивидуалната му партида и го уведомява за извършеното прехвърляне на средствата.

Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Осигурените лица, родени след 31 декември 1959 г., които се осигуряват само във Фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване или само във Фонд "Пенсии за лицата по чл. 69 КСО" на държавното обществено осигуряване, възобновяват осигуряването си в универсален пенсионен фонд, като подадат индивидуално заявление до пенсионноосигурително дружество, управляващо фонда, в който желаят да участват. Заявлението се подава по ред, определен с наредба, издадена от Комисията за финансов надзор на основание чл. 137, ал. 3 КСО.

(2) Пенсионноосигурителното дружество подава в НАП информация за приетите по ал. 1 индивидуални заявления в срок до първо число, съответно - до първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаването им.

(3) Националната агенция за приходите представя на пенсионноосигурителното дружество информация за валидността на заявленията по ал. 1 в срок до 15-о число на месеца, следващ месеца на подаването им.

(4) В срока по ал. 3 НАП уведомява Министерството на финансите за размера на прехвърлените средства в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за всяко лице, което е възобновило осигуряването си в универсален пенсионен фонд.

(5) Прехвърлянето на средствата за лицата, които са възобновили осигуряването си в универсален пенсионен фонд, се извършва от НАП в едномесечен срок от подадената по ал. 2 информация от пенсионноосигурителното дружество.

Чл. 12. Взаимоотношенията между НАП и съответното пенсионноосигурително дружество, произтичащи от КСО, наредбата и другите нормативни актове, във връзка с реда и сроковете за превеждане на осигурителните вноски и лихвите по тях, обмена на необходимата информация - нейното съдържание, срокове и начин на предоставяне, се конкретизират с договора по чл. 159, ал. 8 КСО, включително отговорността на страните при неспазване на договорените задължения.

Чл. 13. (1) За прехвърлянето на средствата по чл. 1, т. 6 и 7 се използват сметки на НАП, НОИ, Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и на централния бюджет.

(2) Прехвърлянето на средства към/от банкови сметки на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и централния бюджет се извършва и отчита съгласно чл. 22, ал. 2 и 3 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

(3) Други въпроси, свързани с банковите сметки, платежните, отчетните и бюджетните процедури по прехвърлянето на средствата по чл. 1, т. 6 и 7, се уреждат от министъра на финансите съгласно чл. 129, ал. 18 КСО.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл. 4б, ал. 4, чл. 4в, ал. 2, чл. 124а, ал. 4 и чл. 129, ал. 19 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на чл. 1, т. 4, 5 и 8, чл. 4, ал. 6 и 10, чл. 7, ал. 5 и чл. 10, ал. 6, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 14 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР НА ОСИГУРЯВАНЕ, ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" И ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.
Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

 

§ 11. Осигурените във Фонд "Пенсии за лицата по чл. 69 КСО" на държавното обществено осигуряване, подали заявление по чл. 4, ал. 5 за промяна на осигуряването си след 31 декември 2015 г. до деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник", се счита, че са направили избор на осигуряване по чл. 4б, ал. 1 КСО и те не подават ново заявление.

§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на § 10, който влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 4

 

 


 

Приложение № 3 към чл. 4, ал. 5

 

(Доп. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.)

 

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Териториална дирекция ......................................................

Офис .....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕИК по БУЛСТАТ

 

     Пощенски код........, адрес............, телефон.............., факс…….....

 

Вх. № ...........                                                                                                          Дата .....................

З А Я В Л Е Н И Е

за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във Фонд "Пенсии" или съответно във Фонд "Пенсии за лицата по чл. 69 КСО" на държавното обществено осигуряване

от ................................................................................................................................................

(имена на осигуреното лице по документ за самоличност)

ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП        

Адрес за кореспонденция .....................................................................................................

Желая да променя осигуряването си от универсален пенсионен фонд във Фонд "Пенсии" или съответно във Фонд "Пенсии за лицата по чл. 69 КСО" на държавното обществено осигуряване с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд и средствата от индивидуалната ми партида в универсален пенсионен фонд да бъдат прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

Дата: …………………..  Подпис: ....................................................

       (име, фамилия)

*Отнася се за осигурени лица, които са осигурени в универсален пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

 

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 4, ал. 6

 

 


 


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X