Microinvest Прима
Размер: 9 MB
Дата: 18.10.2018
Версия: 3.05.921
безплатен продукт

Настоящият продукт няма да бъде включен в регистъра на НАП за софтуерите за управление на продажби в търговските обекти. Използването му е изцяло отговорност на потребителя. За осигуряване на безпроблемна и надежда работа, Microinvest препоръчва преминаването към последно поколение софтуерни системи Microinvest Делта Pro и Microinvest ТРЗ и ЛС Pro, отговарящи на всички данъчни изисквания.

Вижте защо преминаването към Pro или Sub продуктите вече е необходимост.

Връзка с оператор

За поддръжка на текущи клиенти на продукта, моля свържете се с консултант: 02 9 55 55 15 или 0700 44 700.Microinvest Прима е многофункционална програма за едностранно счетоводство, създадена и действаща според изискванията на българското законодателство. Лесна и удобна за научаване и използване, тя спестява много време и оперативна работа на счетоводителя. Гъвкавата й структура позволява бързо да бъде адаптирана към новите нормативни изисквания.

В Microinvest Прима е вградена възможност за водене на счетоводство на повече от една фирми с прехвърляне на операции от една счетоводна година в следваща. Microinvest Прима съдържа всички стандартни счетоводни книги за едностранно водене на счетоводство - Книга за приходите, Книга за разходите, Инвентарна книга, Материална книга и Касова книга. Операциите, които програмата извършва са:

 • Завеждане на приходите и разходите в Книга на приходите и Книга на разходите;
 • Осчетоводяване в произволен период и корекции на данните в произволен период. При извършване на корекциите не остават следи за промяна на данните;
 • Автоматична обработка на дълготрайните активи, задаване на амортизационни планове и формиране на Инвентарна книга;
 • Отчитане на материалните запаси по средно претеглена цена, следене на наличности и формиране на Материална книга;
 • Извеждане на печат на счетоводните регистри - Книга на приходите, Книга на разходите, Инвентарна книга и Материална книга;
 • Извеждане на справка за наличните стоки/материали;
 • Извеждане на справки за начислените към момента амортизации, първоначална и балансова стойност на дълготрайните активи;
 • Водене на касова книга по операциите извършени за завеждане на приходите и разходите в Книга на приходите и Книга на разходите;
 • Eкспорт на всички справки в MS Word, MS Excel или друг текстов редактор;
 • Автоматично извеждане на Отчета за приходите и разходите.

Microinvest Прима дава възможност за текущи и годишни справки по всички въведени операции и критерии. В програмата са вградени операции за следене на материалните запаси и амортизационните отчисления. Microinvest Прима работи с всички принтери и отпечатва документите на формат А4.

Основните предимства на Microinvest Прима са: 

 • Малка и компактна програма;
 • Лесна и удобна за работа;
 • Архивиране и изтриване на период;
 • Изключително високо бързодействие, дори на много слаби компютри;
 • Възможности за редакция на произволни данни в произволен период;
 • Не се нуждае от никаква поддръжка;
 • Съвместимост с всички Windows системи;
 • Работи с всички видове принтери;
 • Много, много, много справки...
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X