Microinvest Склад
Размер: 18 MB
Дата: 13.06.2017
Версия: 3.81.921
безплатен продукт

Настоящият продукт няма да бъде включен в регистъра на НАП за софтуерите за управление на продажби в търговските обекти. Използването му е изцяло отговорност на потребителя. За осигуряване на безпроблемна и надежда работа, Microinvest препоръчва преминаването към последно поколение софтуерни системи Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light, отговарящи на всички данъчни изисквания.

Вижте защо преминаването към Pro или Sub продуктите вече е необходимост.

Връзка с оператор

За поддръжка на текущи клиенти на продукта, моля свържете се с консултант: 02 9 55 55 15 или 0700 44 700.

 


 

Microinvest Склад е система за управление и отчетност на складове на едро и дребно, която дава възможност за следене и водене на неограничен брой складове в неограничен брой фирми. Проектирана е за работа както на самостоятелен компютър, така и за работа в мрежа.

 Програмата притежава следните функционални възможности:

 • Доставка и продажба на стоки;
 • Фактуриране на стоки и услуги по предварително зададена цена;
 • Брак на стока по доставна цена и ревизия по продажна цена;
 • Трансфер на стоки между обектите по доставна цена с отпечатване на избрана цена;
 • Даване, отчитане и връщане на консигнация;
 • Производство по зададена рецепта с изчисляване на себестойност;
 • Поддържане на модул каса и модул за разплащания с контрагентите.

Постоянното следене на складовите наличности прави програмата незаменим помощник на всеки търговец, който работи с голям брой стоки. Автоматичното осчетоводяване позволява на програмата да облекчи труда както на търговците, така и на счетоводителите.

 Връзка с периферия:

 • Продажбите могат да се осъществяват с помощта на баркод четец;
 • Възможност за изписване на артикулите върху клиентски дисплей;
 • Прехвърляне на данни от електронна везна;
 • Връзка с Касов апарат в режим фискален принтер, както и в on-line режим.

Microinvest Склад притежава богат набор от справки, показващи моментното състояние на артикулите, информация за минали периоди, движение на стоки и суми, които могат да се разпечатат на инсталирания принтер по подразбиране или чрез модула Microinvest Експортни филтри да се експортират в MS Word, MS Excel или друг програмен продукт.

 Автоматично отпечатва над 76 вида документи като:

 • Данъчни фактури;
 • Опростени фактури;
 • Касови бележки;
 • Стокови разписки;
 • Бордера;
 • Касови ордери и други.

Чрез модула Microinvest Статистически анализ може да се следи месечната ефективност по обекти с чистата печалба за месеца, след задаване на постоянните разходи (наеми, заплати и пр.), както и да се води касова книга с движения и наличности на паричните средства по валути.

С помощта на модул за обединяване на складови бази данни е възможно формирането на обща база данни от няколко такива, обработвани в отдалечени търговски обекти на фирмата за получаване на обобщаващи справки за целите на ръководството.

Програмата е подходяща за организации със сложна структура и комплексни операции.

* Конвертиране на данни между класическите продукти и продукти от серията Pro изисква последни версии на двата продукта.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X