Счетоводен Портал

Добре дошли в счетоводния портал на Microinvest!


   Тук ще откриете синтезирана нормативна информация и бързи решения на практически въпроси в областта на счетоводството и работата с програмни продукти. За Ваше улеснение са обособени две основни категории - Нормативни актове и „Как да...“, организирани в три направления, спрямо продуктите на Microinvest за Счетоводство, ТРЗ и Фактуриране.. 

 

>> Microinvest предлага качествено счетоводно обслужване, полезни консултации и ефективна данъчна защита. Повече информация можете да видите тук..    

 
Категория:
 Програма:
Сортиране:
Търсене:
Закон за Счетоводството19.12.2023

Закон за Счетоводството (ЗСч)

В нормативния акт ще откриете:
- основни счетоводни принципи;
- структура и съдържание на счетоводните документи - първичен счетоводен документ, счетоводни регистри;
- срокове за изготвяне на годишните финансови отчети (ГФО);
- начин и срокове за публикуване на ГФО;
- изисквания за лицата, които имат право да изготвят и подписват ГФО;
- кои фирми изготвят ГФО;
- какви са съставните части на ГФО;
- кои фирми подлежат на независим финансов одит.

 
Закон за данък върху добавената стойност14.05.2024

Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В нормативния акт ще откриете:
- начисляване на ДДС и ползване на данъчен кредит;
- кога се подава заявление за регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
- реквизити на фактура, дебитно, кредитно известие и протоколи;
- срокове и условия за издаване на фактури и др. данъчни документи;
- кога се издават фактури с нулева ставка на ДДС;
- кога не се начислява ДДС;
- срок за ползване на данъчен кредит;
- условия и процедури при вътреобщностно придобиване (ВОП) , вътреобщностна доставка (ВОД) и внос;
- специфични случаи на ДДС.

 
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност28.11.2023

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

В нормативния акт ще откриете:
- указания за попълване на фактури, дебитни известия, кредитни известия и протоколи;
- процедури по ЗДДС - ползване на данъчен кредит, прихващане, приспадане и възстановяване на ДДС;
- условия и документи при ВОП и ВОД;
- указания и процедури за начина на прилагане на ЗДДС;
- спецификация на файловете за ДДС - съдържание и структура;
- издаване на фактури, известия и протоколи;
- образци на ДДС дневници, декларация, VIES и други свързани.

 
Закон за корпоративното подоходно облагане14.05.2024

Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В нормативния акт ще откриете:
- описание на данъчно признати и непризнати приходи и разходи;
- реквизити на Данъчен амортизационен план;
- праг на същественост и категории на дълготрайните материални активи - годишен процент при начисляване на амортизации;
- определяне на данъчните временни и постоянни разлики;
- облагане с данък върху разходите - облагане на представителните разходи, облагане на социалните разходи, предоставени в натура (ваучери за храна, застраховка живот);
- отразяване на счетоводни грешки;
- промяна в счетоводната политика;
- кои фирми правят авансови вноски и как се изчислява размера им;
- ставка, начин и срокове за внасяне на корпоративен данък.

 
Търговски закон19.04.2024

Търговски закон (ТЗ)

В нормативния акт ще откриете:
- определение за търговец и видовете юридически лица;
 - определяне на видовете търговци според формата на управление и структурата на капитала - ЕТ, ООД, СД, АД, командитно дружество;
- условия за регистрация на дружество, ограничение на капитала, условия за ликвидация на дружество;
- адрес по регистрация на фирма - седалище;
- правно основание и определение на договора за управление и контрол;
- видове и форми на търговските сделки, начини на плащане - оформяне на продажба, договор за лизинг, комисионен договор, запис на заповед, чек, менителница;
- видове банкови сделки - договор за банков влог, договор за банков кредит, банков превод, банкова гаранция.

 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс23.04.2024

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

В нормативния акт ще откриете:
- определение за видовете задължени лица - техните права и задължения за събиране и внасяне на данъци и осигурителни вноски;
- начини на организация и видове данъчно-осигурителен контрол - данъчни проверки и ревизии;
- условия за издаване и съдържание на ревизионния доклад, ревизионен акт;
- условия за прихващане и възстановяване на дължими осигурителни вноски и данъци;
- ред на обжалване на ревизионен акт;
- събиране на публичните вземания - ред на събиране, давност;
- обезпечаване на публичните вземания.

 
Закон за ограничаване на плащанията в брой01.08.2023

Закон за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)

В нормативния акт ще откриете:
- сделките, при които се налага ограничение на размера на плащанията в брой;
- праг на ограничение за плащане в брой;
- санкциите и глобите, които се налагат при плащания в брой в размер над ограниченията.

 
Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби чрез фискални устройства30.04.2024

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Н-18)

В нормативния акт ще откриете:
- условията и реда за издаването на фискални касови бележки от касов апарат;
- задължителните реквизити в касовите бележки;
- анулиране на касов бон - сторно касова бележка;
- как се издава касова бележка тип фактура;
- лица, дейности и видове продажби, при които не се изисква издаване на касова бележка;
- указания за регистриране на фискални устройства;
- въвеждане в експлоатация, издаване на свидетелство и регистрация на касов апарат;
- договор за техническо обслужване на касов апарат;
- изисквания за използване на данъчни групи при работа с касов апарат;
- отчитане на оборота от касовия апарат;
- редът и начинът за установяване на дистанционна връзка от касовия апарат към НАП;
- ред на водене на касова книга;
- подаване на данни в НАП за доставените/получените количества течни горива.

 
Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги24.10.2017

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ)

В нормативния акт ще откриете:
- какво означава "електронен документ";
- как се съставя електронен документ;
- начин на изпращане на електронен документ;
- начин на получаване и потвърждение за получен електронен документ;
- какво означава "електронен подпис";
- условия и задължения на доставчиците на електронен подпис.

 
Кодекс на труда01.05.2024

Кодекс на труда (КТ)

В нормативния акт ще откриете:
- основни права и задължения на работниците/служителите и работодателите;
- сключване на индивидуален трудов договор - основен трудов договор, допълнителен трудов договор;
- видове трудови договори;
- вписване и обявяване на трудов договор;
- форма и съдържание на трудов договор;
- срок на трудов договор;
- преобразуване и прекратяване на трудов договор;
- продължителност и отчитане на работното време - нормирано работно време, ненормирано работно време, сумирано изчисляване на работното време;
- видове отпуски, продължителност и организация на почивките и отпуските - платен годишен отпуск, други платени отпуски, отпуск за гледане на дете;
- съдържание и начин на плащане на трудовото възнаграждение;
- организиране на командировки;
- организиране и заплащане на нощен и извънреден труд;
- трудова дисциплина - дисциплинарни наказания;
- обезщетения изплащани на работника - при недопускане на работа, при трудоустряване, за неспазено предизвестие, обезщетение за неизползван платен годишен отпуск;
- повишаване на професионалната квалификация;
- организиране на здравословни и безопасни условия на труд;
- организиране на трудова книжка и изчисляване на трудовия стаж.

 
Кодекс за социално осигуряване29.03.2024

Кодекс за социално осигуряване (КСО)

В нормативния акт ще откриете:
- фондове в ДОО - осигуряване за пенсия, осигуряване за общо заболяване и майчинство, осигуряване за безработица, осигуряване за трудова злополука и професионална болест;
- кои лица се осигуряват за ДОО;
- размер (проценти) на осигурителните вноски и сума на осигурителния доход;
- срокове за внасяне на осигурителните вноски;
- организация на работата на осигурителните каси;
- начин на изчисляване и зачитане на осигурителен стаж;
- Национален осигурителен институт (НОИ) - организация на управлението, структура на бюджета;
- право на обезщетение за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане, майчинство, безработица;
- изплащане на пенсии за осигурителен стаж и възраст, инвалидност и др. - размер на пенсията; доход, от който се определя пенсията; добавки към пенсията; 
- дейност и изисквания за пенсионноосигурителните дружества;
- размер (процент) на допълнително задължително пенсионно осигуряване - осигурени лица за универсален и професионален пенсионен фонд;
- осигуряване за допълнителен доброволен пенсионен фонд;
- осигуряване за допълнителен доброволен фонд безработица и професионална квалификация.

 
Закон за здравното осигуряване01.05.2024

Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)

В нормативния акт ще откриете:
- структура и дейност на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);
- задължително осигурени лица в националната здравноосигурителна каса - кои лица дължат здравни осигуровки;
- размер (процент) на здравноосигурителните вноски;
- процент здравно осигуряване при временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете, неплатен отпуск и др. периоди, в които не се упражнява трудова дейност;
- доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски;
- обхват на медицинската помощ за здравноосигурените лица;
- информация за доброволно здравно осигуряване.

 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица22.12.2023

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В нормативния акт ще откриете:
- лицата, които дължат данък по ЗДДФЛ;
- видовете доход, които се облагат с данък по ЗДДФЛ;
- определяне на данъчната основа за облагане по ЗДДФЛ - определяне на данъчната основа за трудовите договори, определяне на данъчната основа при гражданските договори, определяне на данъчната основа за самоосигуряващите се лица / земеделските производители;
- облагане на доходите от наем;
- данъчни облекчения по ЗДДФЛ - облекчения при инвалидност, данъчни облекчения при застраховане (облекчения при застраховка живот) и доброволно осигуряване, данъчни облекчения за млади семейства, данъчни облекчения за дарения;
- особености при облагане на доходите на чуждестранните физически лица;
- размер (ставка) на данъка по ЗДДФЛ - авансов данък по ЗДДФЛ;
- кой подава годишна данъчна декларация;
- указания за изготвяне на годишна данъчна декларация;
- срок и място на подаване на годишна данъчна декларация;
- срок за внасяне на данъка по ЗДДФЛ;
- годишно преизчисляване и определяне на данък за възстановяване, данък за довнасяне - условия за изготвяне на Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ.

 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.16.04.2024

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. (ЗБДОО)

В нормативния акт ще откриете:
- размера на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица / земеделските производители за годината, за страната;
- размера на минималния месечен осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за годината, за страната;
- размера на максималния месечен осигурителен доход за годината, за страната;
- минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;
- дневен минимален размер на обезщетението за безработица;
- размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете (до две годишна възраст);
- размер на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - процент ТЗПБ;
- размер на вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - процент ГВРС;
- структура и размер на приходите и разходите на Държавното обществено осигуряване по фондове;
- структура и размер на приходите и разходите на Националния осигурителен институт.

 
Закон за задълженията и договорите27.04.2021

Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)

В нормативния акт ще откриете:
- указания за сключване на договор;
- указания за съдържанието на договора;
- основни права и задължения на страните по договора;
- условия за сключване на договор;
- условия за недействителност на договора;
- начин на прехвърляне на задължения/вземания;
- начини за погасяване на задължения - прихващане, подновяване, опрощаване;
- давност на задълженията/вземанията;
- обезпечаване на заем с ипотека, залог;
- особености, условия, начин на сключване на - договор за продажба, договор за наем, договор за заем, договор за влог, договор за изработка, договор за поръчка (в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro се организират като граждански договор).

 
Закон за ГВРС при несъстоятелност на работодателя04.12.2020

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР)

В нормативния акт ще откриете:
- условията, при които се поражда правото на работниците и служителите на гарантирани вземания - кога се използва фонд ГВРС;
- минималния размер (процент) на фонд ГВРС;
- доходa, върху който работодателя дължи фонд ГВРС;
- създаване, функции и дейност на фонд ГВРС при несъстоятелност на работодателя;
- ред за изплащане на ГВРС, произтичащи от трудовите правоотношения при несъстоятелност на работодателя.

 
Закон за държавния служител10.10.2023

Закон за държавния служител (ЗДСл)

В нормативния акт ще откриете:
- дефиниция на понятието Държавен служител - видове държавни служители (ръководни служители и експерти);
- условия на възникване и сключване на договор за служебно правоотношение - задължително обявяване на конкурс, съдържание на служебното досие;
- задължения на държавния служител - задължения към гражданите, защита на класифицирана информация, задължение за опазване престижа на държавната служба, задължение за деклариране на имотното състояние;
- основни права на държавния служител;
- особености в почивките и отпуските на държавните служители;
- видове възнаграждения и удръжки на държавния служител;
- условия за повишаване в длъжност и ранг на държавния служител;
- условия за командироване на държавен служител;
- видове дисциплинарни наказания и имуществена отговорност на държавния служител;
- изплащане на обезщетение при прекратяване на служебно правоотношение;
- условия за прекратяване на договор с държавен служител - прекратяване с предизвестие, прекратяване без предизвестие;
- начин на водене на служебна книжа - задължителна информация в служебната книжка;
- зачитане и изчисляване на служебен стаж;
- информация за защита на държавните служители от незаконно прекратяване на служебното правоотношение.

 
Закон за здравословни и безопасни условия на труд29.13.2024

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

В нормативния акт ще откриете:
- общи принципи за стимулиране подобренията на безопасността и здравето на работещите;
- общите изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - списък с мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, минимални изисквания за работните места;
- задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - подаване на годишна декларация по ЗЗБУТ в Инспекцията по труда, предоставяне на информация на работниците за рисковете за здравето и безопасността, осигуряване на обслужване на работниците от регистрирани служби по трудова медицина;
- основна дейност на службите по трудова медицина;
- организация на фонд "Условия на труд".

 
Закон за защита на личните данни06.10.2023

Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД)

В нормативния акт ще откриете:
- указания за съхраняване и обработка на личните данни;
- задължения на Администраторите на лични данни;
- организация и дейност на Комисията за защита на личните данни;
- мерки за защита на личните данни;
- право на достъп до информация на физическите лица - заявление за заличаване на лични данни;
- условия за предоставяне на лични данни на трети лица.

 
Закон за насърчаване на заетостта22.03.2024

Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

В нормативния акт ще откриете:
- организация и дейност на Агенцията по заетостта и нейните поделения;
- пера на бюджета на Агенцията по заетостта;
- начин на регистриране на безработните в "Бюро по труда";
- права и задължения на регистрираните в "Бюро по труда";
- права и задължения на работодателите - обявяване на свободни работни места;
- указания за изпращане на уведомление към Агенцията по заетостта от работодателя при масови уволнения на персонала;
- условия за организиране на процедури и програми за насърчаване на заетостта;
- процедури за насърчаване на заетостта на младежи до 29 годишна възраст;
- основни разпоредби и органи за организиране на обучения за възрастни - обучение за ограмотяване, обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности, мотивационно обучение;
- условия за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа.

 
Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица05.04.2024

Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ)

В нормативния акт ще откриете:
- начин на регистрация на самоосигуряващо се лице - необходими документи и срокове;
- начин на упражняване на избор за вид осигуряване на самоосигуряващите се лица;
- документи и начин на прекъсване и възобновяване на дейност на самоосигуряващите се лица;
- начин на изчисляване на Годишния осигурителен доход, върху който се дължи окончателна осигурителна вноска, за самоосигуряващите се лица;
- срок за внасяне на осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица;
- определяне на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица, които работят и по трудов договор;
- начин на организиране на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица;
- особености в общественото осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина;
- особености в осигуряването на морските лица - дължими осигурителни вноски от морските лица, упражняване на избор за осигуряване за безработица от морските лица, осигурителен доход на морските лица.

 
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите с осигурителни вноски23.02.2021

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДВПОВ)

В нормативния акт ще откриете:
- елементите на възнаграждението, върху което се начисляват осигурителни вноски за лицата на трудов договор;
- как се определя осигурителният доход - начин на изчисляване на Годишния осигурителен доход, върху който се дължи окончателна осигурителна вноска, за самоосигуряващите се лица; на лицата при непълен работен месец - осигурителен доход при ползване на платен отпуск, осигурителен доход при ползване на неплатен отпуск;
- определяне на осигурителния доход за лица при непълно работно време;
- определяне на доходът, върху който се правят осигурителни вноски за управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, лицата по договор за управление и контрол;
- указания за доходът, върху който не се дължат осигурителни вноски - стойността на командировъчните, пътните, дневните пари до определен в закона размер; ваучерите за храна предоставени в натура, до определен в закона размер; стойността на работното, униформеното и представителното облекло; списък с обезщетения по КТ;
- определяне на доходът, върху който се правят осигурителни вноски http://microinvest.net/BG/ЗЗЛД/за самоосигуряващRedThreeOneNorите се лица;
- определяне на доходът, върху който се правят осигурителни внос target=ки за морските лица.

 
Наредба № 5 за подаване на уведомлението по чл. 62, ал.5 от КТ26.02.2021 

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.5 от Кодекса на труда (Нар. за увед. чл. 62 ал. 5)

В нормативния акт ще откриете:
- начин на обявяване при сключване или изменение на трудови договори;
- ред на подаване на уведомление по чл. 62 от КТ към НАП;
- срока за подаване на уведомление по чл. 62 от КТ;
- съдържание (задължителни реквизити) на уведомлението по чл. 62;
- изменения на трудовия договор, при които се изисква подаване на уведомление по чл. 62. от КТ;
- бланка и указания за попълване на уведомлението по чл. 62 от КТ;
- бланка на придружителното писмо по чл. 62 от КТ;
- указания за попълване, срок за подаване и бланка на уведомлението по чл. 123 от КТ.

 
Наредба № Н-13 за подаване на Декларация образец № 1/ Декларация образец № 620.02.2024

НАРЕДБА № Н-13 от 17 Декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Н-13)

В нормативния акт ще откриете:
- указания за попълване на Декларация образец № 1;
- начин и срок за подаване на Декларация образец № 1;
- списък с кодовете за "вид осигурен" за Декларация образец № 1;
- бланка на Декларация образец № 1;
- особености при изготвяне на Декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица - еднократно подаване на Декларация образец № 1 за годината, подаване на Декларация образец № 1 за самоосигуряващите се лица, полагащи личен труд;
- указания за попълване на Декларация образец № 3;
- начин и срок за подаване на Декларация образец № 3;
- бланка на Декларация образец № 3;
- указания за попълване на Декларация образец № 5;
- начин и срок за подаване на Декларация образец № 5;
- бланка на Декларация образец № 5;
- указания за попълване на Декларация образец № 6;
- начин и срок за подаване на Декларация образец № 6;
- списък с кодовете за "вид плащане" за Декларация образец № 6;
- бланка на Декларация образец № 6;
- особености при изготвяне на Декларация образец № 6 - особености при изготвяне на Декларация образец № 6 за самоосигуряващи се лица ;
- указания за попълване, срок, начин на подаване и бланка на Декларация образец № 7;- указания за попълване, срок, начин на подаване и бланка на Декларация образец № 8;
- указания за попълване, срок, начин на подаване и бланка на Декларация образец № 9.

 
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж11.06.2024

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

В нормативния акт ще откриете:
- видовете пенсии и реда на тяхното отпускане - пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност, наследствена пенсия;
- определяне на дохода, от който се определя размера на пенсията;
- указания за начина на изчисляване на осигурителния стаж;
- указания за определяне на времето, което се зачита за осигурителен стаж - осигурителен стаж при непълно работно време;
- установяване на осигурителен стаж с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец (УП3);
- ред, начин и срок за изплащане на пенсиите;
- списък с добавки и удръжки при изплащане на пенсиите.

 
Наредба за реда за внасяне и разпределяне на ЗОВ и вноските за фонд "ГВРС"19.01.2016

Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (Н-ГВРС)

В нормативния акт ще откриете:
 - ред за внасяне и разпределяне на внесените в НАП суми от задължителни осигурителни вноски за ДОО, НЗОК, Учителския пенсионен фонд, фондовете за ДЗПО и вноски за фонд ГВРС;
- начин на изчисляване и закръгление на сумите на осигурителните вноски за всяко осигурено лице;
- указания за внасяне на осигурителните вноски към сметките на НАП, НОИ и НЗОК.

 
Наредба за структурата и организацията на работната заплата24.07.2020

Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ)

В нормативния акт ще откриете:
- структура на работната заплата;
- елементи на основното възнаграждение;
- видове допълнителни възнаграждения и условия за изплащането им;
- кога се изплаща възнаграждение за трудов стаж и професионален опит;
- начин на изчисляване на възнаграждение за положен извънреден труд;
- изчисляване и изплащане на възнаграждение за положен нощен труд;
- формиране на възнаграждението при режим Сумирано отчитане на работното време;
- начин на изчисляване на сумата на платения годишен отпуск;
- начин на изчисляване на обезщетението по чл. 224 от КТ.

 
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж03.01.2018

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС)

В нормативния акт ще откриете:
- начин на водене и съхранение на трудова книжка;
- задължителни данни и указания за попълване на трудова книжка;
- особености при попълване на трудова книжка при прекратяване на договор;
- указания за начина на изчисляване на трудовия стаж;
- указания за определяне на времето, което се зачита за трудов стаж - трудов стаж при непълно работно време, трудов стаж при сумирано изчисляване на работното време (СИРВ);
- установяване на трудовия стаж - трудова, осигурителна и занаятчийско-ученическа книжка или с удостоверение по образец (УП2);
- бланка на дневник за издаване на трудови книжки.

 
Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО05.04.2024

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО)

В нормативния акт ще откриете:
- начин и срок за подаване на болнични листа, декларации за гледане на малко дете към НОИ;
 - указания за попълване и бланка на приложения 9, 10 и 11 към НПОПДОО;
- списък с приложения към декларациите за изплащане на обезщетения за гледане на малко дете;
- бланки на декларации за изплащане на парични обезщетения и помощи;
- начин на определяне на дохода, върху който се изчисляват паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, майчинство;
- начин на определяне на периода, за който се взема дохода за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, майчинство;
- начин на изчисляване на месечното нетно възнаграждение;
- начин и срок за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, майчинство.

 
Наредба №1 за работните заплати на персонала в системата на народната просвета27.11.2015

Наредба №1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (Н-РЗ Нар. Просвета)

В нормативния акт ще откриете:
- структура на брутната заплата на лицата, заети в системата на народната просвета;
- таблица за определяне на минималната работна заплата на педагодическите лица;
- видове допълнителни възнаграждения към заплатата на педагогическите лица (възпитатели, детски учители, учители, директори и др.) - за изпълнение на учебни часове над минималната норма, за професионално-квалификационна степен, за преподаване на учебни предмети на чужд език, за класен ръководител, за постигнати резултати от труда и др.;
- ред за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал.

 
Наредба за работното време, почивките и отпуските30.09.2022

Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО)

В нормативния акт ще откриете:
- съдържание на Правилника за вътрешния трудов ред;
- особености при полагане на нощен труд;
- ред за установяване на удължено/намалено работно време;
- ред за водене и съдържание на специалната книга за отчитане, удължаване и компенсиране на работното време;
- ред за установяване на сумирано изчисляване на работното време - заповед за СИРВ, общи и поименни графици за СИРВ, книга за отчитане и компенсиране на положения извънреден труд;
- ред за полагане и организация на извънреден труд;
- минимален размер на трудовия стаж при ползване на платен годишен птпуск;
- колко дни платен годишен отпуск имат право да ползват специфичните длъжности и професии;
- указания за изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск на фирмата;
- размер на отпускът, който може да бъде отложен за следваща календарна година;
- ред на изчисляване и изплащане на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск (обезщетение по чл. 224 от КТ);
- ред и указания за ползване на отпуск за майчинство - отпуск за гледане на дете от 135 до 410-тия ден, отпуск за гледане на дете до 2 години, отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;
- ред за ползване на друг вид отпуск по КТ.

 
Разсрочване на данъчен кредит21.08.2013

Как се разсрочва данъчен кредит в Microinvest Делта Pro?

    Според чл. 72, ал.1 от Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.

    В Microinvest Делта Pro тази законова възможност се реализира при осчетоводяване или редакция на документ с право на данъчен кредит.

 1. Отваря се прозорец Контиране – от меню Операции или Редакция;
 2. Избира се Тип на сделкатаПокупка или Продажба;
 3. В поле Месец за експорт се избира период, в който документът да се включи в дневниците и декларацията по ЗДДС.
 
Прихващане на задължения и вземания30.08.2013

Как се прихващат задължения и вземания в Microinvest Делта Pro?

    В глава пета от Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) са описани възможностите за погасяване на задължения и вземания между предприятията. Съгласно чл. 103 от закона, когато две лица си дължат взаимно пари или еднородни и заместими вещи, всяко едно от тях, ако вземането му е изискуемо и ликвидно, може да го прихване срещу задължението си.

     В Microinvest  Делта Pro прихващане на документи за задължения и вземания към един и същ партньор, се организира по следния начин:

 1. Създава се сметка с категория Вътрешни разчети (430) от меню Операции → Сметкоплан и начални салда → Индивидуален сметкоплан;
 2. Отваря се меню Операции → Разплащания;
 3. Избира се партньор от меню Доставчици, маркират се документите за прихващане и в сметка Кредит се избира 430. В поле Сума се посочва стойността за прихващане;
 4. Избира се партньор от меню Клиенти, маркира се вземането и се закрива със сметка 430 в Дебит.
 
Осчетоводяване на митническа декларация29.08.2013

Как се осчетоводява митническа декларация в Microinvest  Делта Pro?

    Съгласно чл.56 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавена стойност (ППЗДДС), право на приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос се упражнява, като в дневника за покупките за съответния период се посочи митническия документ или друг документ за внос, издаден или заверен от митническата администрация, посочващ данъчно задълженото лице като получател или вносител и посочващ сумата на дължимия данък върху добавената стойност, или даващ възможност за изчисляването на тази сума.

    В Microinvest Делта Pro за осчетоводяване на документ Митническа декларация (МД) и активиране на поле Партньор е необходимо да се направят следните стъпки:

 1. Отваря се прозорец Контиране (Операции → Контиране);
 2. В Тип на документа се избира – Митническа декларация;
 3. Попълва се стойност в поле Номер на документ;
 4. В Дебит се попълва:
  • С-ка 457 - Разчети с митници – с данъчната основа по МД; 
  • С-ка 453/1 - ДДС за покупки – данъка по МД. 
 5. В Кредит се попълва отново с-ка 457 - Разчети с митници със стойността на данъчната основа + ДДС.
 6. В поле Партньор се попълва контрагент „Митница“ с ДДС номер 999999999999999.

   * Фактурата за заприхождаване на стоката се осчетоводява отделно (304/401), със стойността на доставката и не се отразява в ДДС дневниците.

 
Шаблони за често използвани осчетоводявания15.09.2013

Как се създава шаблон на операция в Microinvest Делта Pro?

 

 1. Отваря се прозорец Контиране;
 2. Попълват се всички полета, които се повтарят в операцията (основание, тип на сделка, счетоводни сметки, суми и т.н.);
 3. В секция Бързи команди на Помощния панел се избира Запис като шаблон или се използва кратък клавиш F5;
 4. Ако в шаблона участва сметка с аналитичност Партньори, се появява съобщение  - „Желаете ли да запазите избрания партньор в шаблона?“: 
  Да – запазва партньора в операцията;
  Не – запазва използваната сметка, но оставя поле Партньор празно.
 5. Задава се име на шаблона. Добре е името да съдържа ключови думи, по които впоследствие да може да се търси, но и да дават достатъчно информация. Например: „Покупка на бензин без данъчен кредит“.

Списъкът със създадените шаблони се отваря от меню Операции → Шаблони, клавишна комбинация Shift+F2 или Ctrl+T, когато се намирате в прозорец Контиране.

 
Граждански договор под МРЗ с осигуровки08.01.2024

Как да начислим осигуровки на граждански договор със сума по-ниска от минималната работна заплата за страната в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

    Според чл.4, ал.3, т.5 от Кодекс за социално осигуряване (КСО), задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са: лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец.

    На това основание, в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro за назначение Граждански договор със Сума по договор по-малка от МРЗ за страната, след приспадане на нормативно признатите разходи, не се начисляват осигурителни вноски.

   В случай, че това не е единствен доход за периода или лицето желае да му се начислят и удържат осигуровки, в програмата се правят следните промени:

 1. Отваря се личния картон в секция Данни за заплата;
 2. Добавя се една от променливите, със стойност по-голяма от нула:
 • Осиг. доход от други правоотношения при работодателя или
 • Осиг. доход от правоотношения при други работодатели. 
 
Запор върху възнаграждението08.01.2024

Как се отразява запор върху възнаграждение и максимален размер на удръжката в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

    В чл. 446 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) са описани начините за изчисляване на максималния размер на удръжка при запор.

    Ал. 1,  Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:

       1. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата - една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;
       2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата - една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;
       3. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата - двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

    Aл. 2, Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

    В Microinvest ТРЗ и ЛС Pro сумата на запора се посочва в личния картон на служителя, в секция Данни за заплата чрез една от следните променливи:

 1. Запор върху възнаграждението – посочва се месечната стойност, която работодателят ще удържа от нетното трудово възнаграждение на служителя;
 2. Запор върху възнаграждението – ограничен според чл. 446, ал. 1 от ГПК – вписва се сумата, която работодателя трябва да удържа всеки месец, но при изчисляването на заплатите програмата проверява стойността на удръжката съгласно разпоредбите на чл. 446, ал.1 от ГПК и при нужда я коригира автоматично.

    Ако служителят има деца, които издържа, се включва отметка Деца до 18 годишна възраст.

 
Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит (ТСПО)27.08.2013

Как се включва / изключва начисляването на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

    Според чл. 12, ал.1 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.
    Ал. 9, Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година.
    В Microinvest ТРЗ и ЛС Pro за изчисляване трудов стаж и професионален опит (ТСПО), трябва да са изпълнени следните условия в личния картон на служителя:

 1. В секция Данни за назначение да има попълнен Професионален стаж  по-голям от една година;
 2. В секция Данни за заплата да е включена отметка Изчисляване на възнаграждение за ТСПО.

НЕ СЕ начислява сума за ТСПО, когато е изпълнено едно от условията:

 1. В секция Данни за назначение няма попълнен Професионален стаж или неговата стойност не е по-голяма от една година;
 2. В секция Данни за заплата не е включена отметка Изчисляване на възнаграждение за ТСПО;
 3. В секция Данни за заплата е добавена променлива Работно време по основния трудов договор със стойност равна на 8.
 
Подаване на данни за Граждански договори за минал период26.08.2013

Как се въвеждат данни за граждански договор, който обхваща отминал период в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

    В сила от 01.01.2013 г., според чл. 65, ал. 12 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, са задължени да удържат по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък.

     В практиката се среща често, възнагражденията по извънтрудови правоотношения да се изплащат при завършване на договорената работа, но да касаят вече начислени отчетни месеци. В ТРЗ програмата тези месеци са вече приключени – заплатите са начислени, данъците и осигурителните вноски са платени, а Декларации образец 1 и 6 са подадени.

     В този случай в Microinvest ТРЗ и ЛС се използва меню Редакция → Корекция за минал период, Попълва се стойност в поле като се спазват следните стъпки на работа:

 1. Създава се нов личен картон (ако няма такъв) с назначение Гражданския договор от меню Редакция → Нов личен картон – попълват се всички данни за договора;
 2. Отваря се меню Редакция → Корекция за минал период
 3. Избира се месеца, в който следва да се добави начислението; 
 4. Натиска се бутон Добавяне и от списъка се избира името на лицето със съответния договор. 

     С добавяне на картона, той автоматично се включва в начисленията за избрания месец. Съответно за това лице и избрания месец следва да се направят Сметка за изплатени суми и Служебна бележка от меню Справки, а през меню Операции да се начислят Декларация обр. 1 и Декларация обр. 6 – само за добавените данни.
Ако изплатеният доход касае няколко отминали месеца точките от 1) до 4) се изпълняват последователно за всеки от периодите.

 
КИД при фирма с няколко икономически дейности - определяне на МОД и ТЗПБ08.01.2024

Как се избира КИД при фирма с няколко икономически дейности - как се определя МОД и ТЗПБ на работниците в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

Определяне на КИД

    Съгласно Закон за бюджета на държавно обществено осигуряване (ЗБДОО), когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общо-функционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

Определяне на МОД

    Когато фирмата осъществява няколко икономически дейности, МОД на служителя се взима от основната дейност на дружеството, а не в зависимост от това в коя дейност е заето лицето. Съгласно чл. 6, ал. 2 и т. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят - основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях.

    В Microinvest ТРЗ и ЛС Pro определянето на МОД се осъществява автоматично след посочване на КИД на фирмата (в меню Редакция → Администриране → Моята фирма → Основни данни) и НКПД номер на длъжността на лицето. В програмата са спазени разпоредбите на ЗБДОО и КСО, в резултат на което МОД на лицата се определя на база на основната икономическа дейност на фирмата.

Определяне на процент ТЗПБ

    Процентът на фонд ТЗПБ също се определя в зависимост от основната дейност на дружеството, а не в зависимост от това в коя дейност е заето лицето. Съгласно чл. 6, ал. 1, т.7 от КСО, размерите на осигурителните вноски се внасят във фондовете на държавното обществено осигуряване, както следва - от 0,4 до 1,1 на сто за фонд "Трудова злополука и професионална болест", определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година по групи основни икономически дейности.

    Във връзка с тази разпоредба, в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е въведена автоматизация, която определя стойността на процент ТЗПБ в зависимост от КИД на основната дейност на фирмата.

Определяне на КИД за лицата обслужващи всички дейности

    За лицата, които обслужват всички дейности на предприятието за КИД се вписва код 0000. Съгласно Наредба № Н-13 от 17 декември 2019, Указания за попълване на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице“ – т. 12.2. Код икономическа дейност за осигурения - попълва се 4-значният код по КИД 2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва "0000".

 
Годишна Декларация Образец 6 на самоосигуряващо се лице08.01.2024

Как се попълва Декларация Образец 6 на самоосигуряващи се лица в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

    Съгласно чл.4, ал.3, т.2 от Наредба № Н-13 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, последните подават Декларация Образец 6 еднократно до 30 април за внесените осигурителни вноски за предходната календарна година.

    В Microinvest ТРЗ и ЛС Pro годишна декларация Образец 6 се изготвя по следния начин: 

 1. Отваря се меню Операции → Декларация Образец 6 → Изчисляване;
 2. В първата колона в поле Вид плащане се избира код 13 – Самоосигуряващи се лица (год. декларация)
 3. В поле Дата на документ (в долната част на екрана) се посочва последния месец на годината, за която се прави декларацията и се натиска бутон OK

    Програмата предлага да се запишат, толкова на брой файла за декларация Образец 6, колкото са самоосигуряващите се лица във фирмата!

 
Изготвяне на справка по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ08.01.2024

Как се изготвя справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

    Според чл. 73, ал. 1 в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предприятията платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи по граждански договори, за наем на физически лица и други доходи изплатени по извънтрудови правоотношения. До 28 февруари на следващата година фирмата трябва да подаде справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ във формат, оказан от НАП.

   В Microinvest ТРЗ и ЛС Pro това законово задължение се реализира чрез специално създаден модул, който извежда информация на база изчислени заплати, за лични картони с назначение Граждански договор. Последователност на действия: 

 1. Отваря се меню Операции → Експорт на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ → Експорт на данни по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ - ГД
 2. Избира се период; 
 3. Попълват се необходимите данни в секция Други (Изготвил, номер на документ, дата);
 4. Бутон Печат – извежда справката за печат;
 5. Бутон Експорт – създава електронен файл с данни SPR73_1.XML, който е в готов вид за подаване към НАП.

    Стойността на колона Вид доход по ЗДДФЛ се избира от номенклатура в секция Данни за назначение, в личния картон на лицето!

 
Наемодател физическо лице23.08.2013

Как се оформя личен картон на наемодател физическо лице в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

    Съгласно чл.44, ал.4 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

    В Microinvest ТРЗ и ЛС Pro плащанията за наем към физически лица се организират по следния начин:

 1. Създава се личен картон на наемодателя с назначение Граждански договор
 2. В секция Данни за заплата се включва отметка Наемодател - физическо лице
 3. Редактира се променлива Процент нормативно признати разходи на 10 (съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ); 
 4. Договорения наем се вписва в поле Сума по договор;
 5. След начисляване на заплатите за съответния месец от меню Справки може да се генерират Сметка за изплатени суми и Служебна бележка.
 
Корекция на начислени заплати23.08.2013

Как се прави корекция на начислени заплати в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

    В Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е създаден специален модул, чрез който може да бъде въведена пропусната информация за месеци, за които вече са начислени възнаграждения. Функцията Корекция за минал период има за цел да редактира извършените вече начисления на заплати за минал период, без да е необходимо тяхното анулиране. Изпълнява се следната последователност от действия:

 1. Отваря се меню Редакция → Корекция за минал период;
 2. Избира се Отчетен месец, за който ще се прави корекция;
 3. Маркира се конкретен служител / назначение;
 4. Извършват се желаните корекции – промяна може да бъде извършена в секции Данни за назначение, Данни за заплата, Данни за отсъствия и Банкови сметки.
 5. Бутон Изчисляване извършва преизчисляване и отразява новите стойности в изчисленията за избрания в точка 2 месец.

    Бутон Добавяне на Данни – служи за добавяне на новосъздадени лични картони или назначения, които не са участвали в изчисленията за избрания предходен период.

    Бутон Изтриване на Данни – се използва за изтриване на назначения и лични картони, участвали при изчисляването на заплати в избрания за корекция месец.

 
Промяна на процент за трудов стаж и професионален опит29.08.2013

Как се променя процента на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

    Чл. 1 (единствен) на Постановление № 147 на Министерски съвет от 29 юни 2007 г. определя минималният размер на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 0.6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

    Според чл. 12 ал. 7 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), с колективен трудов договор на браншово равнище се определя минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретният размер се определя в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и в индивидуалния трудов договор.

    В Microinvest ТРЗ и ЛС Pro по подразбиране е заложен минималния размер, но процентът може да бъде променен по един от начините:

 1. Като в личния картон на лицето, секция Данни за заплата се добави променлива  Ставка процент професионален опит за договора и в поле Стойност се впише новия процент;
 2. Ако предприятието е приело по-висока ставка за всички служители, процентът се променя еднократно от променливата Ставка процент ТСПО в меню Редакция Администриране Потребителски начисления/ удръжки.
 
Тестване на файлове с данни изготвени за НОИ и НАП08.01.2024

Как се тестват файловете с данни изготвяни за НОИ и НАП - болнични, декл. обр. 1, декл. обр. 6, данни по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ - ГД, данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ - ТД , ДДС?

      Изготвените файлове с данни за експорт към НОИ и НАП могат да бъдат тествани за коректност преди тяхното подаване. Автоматично изготвените от Microinvest ТРЗ и ЛС Pro файлове, се проверяват по следния начин:

  1. Файловете с данни за болнични Pril9.xml, Plil10.xml, Pril11.xml се тестват за коректност в сайта на НОИ – www.noi.bg Е-услуги и справки Софтуер Проверка на предварително подготвен файкл с данни - без КЕП. 
   (За прехвърляне към точния адрес за тестване натиснете тук)!
  2. Декларация обр. 1 може да бъде тествана за коректност в програмния продукт на НАП за изготвяне на Декл. обр. 1, обр. 3 и 6. За целта, е необходимо програмата на НАП да бъде изтеглена и инсталирана на работния компютър.
   Софтуерът се изтегля от www.nap.bg Услуги Програмни продукти   Програмни продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице", обр. № 3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет, от фонд "Безработица" и други", обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ" и генериране на данни в електронен вид от осигурителни каси за разпределяне на направените от тях плащания.
   (За прехвърляне към точния адрес за сваляне на програмата натиснете
   тук). След инсталиране, програмата се стартира. В меню Файл Четене от файл Обр. 1 в новоотворения прозорец бутон Файл, се избира EMPL2021.TXT, който трябва да бъде проверен.
  3. Дневниците по ЗДДС се проверяват за коректност в програмния продукт на НАП за изготвяне на данни по ЗДДС. За целта, е необходимо програмата на НАП да бъде изтеглена и инсталирана на работния компютър. 
   Софтуерът се изтегля от www.nap.bg Услуги Програмни продукти Програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация. 
   (За прехвърляне към точния адрес за сваляне на програмата натиснете тук). 
  4. Данните по чл. 73 от ЗДДФЛ се проверяват за коректност в програмния продукт на НАП за изготвяне на данни по чл. 73 от ЗДДФЛ. За целта, е необходимо програмата на НАП да бъде изтеглена и инсталирана на работния компютър. 
   Програмата се изтегля от www.nap.bgУслуги Програмни продукти Програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица за 2012 г. 
   (За прехвърляне към точния адрес за сваляне на програмата натиснете тук).

 

 
Справка за задължения / вземания по документи 09.09.2013

Как се прави справка за задължения / вземания по документи в Microinvest Делта Pro?

    В Microinvest Делта Pro справка за задължения / вземания по документи  за определен партньор се генерира по следния начин:

 1. Отваря се меню Справки → Партньори;
 2. В поле Към дата се избира датата, към която следва да се изведат данните;
 3. За Ниво на справката се избира Документ;
 4. В Опорна сметка се вписва сметка (401) или група (40) за разграничаване на доставчици и клиенти;
 5. В Партньор се избира желания партньор (Доставчик / Клиент); 
 6. Бутон Изпълни извежда информация за незакритите документи, от които е образувано салдото за партньора.

    Избор на ниво на справката Контиране  извежда данни за конкретните операции, с която е осчетоводен или разплатен всеки от документите.

 
Коефициент и годишна корекция по чл. 73 от ЗДДС30.08.2013

Как се изчислява и осчетоводява годишна корекция по чл. 73 в Microinvest Делта Pro?

    Съгласно чл.73, ал.6 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), размерът на частичния данъчен кредит, който е ползван през счетоводната година, се преизчислява в последния данъчен период на текущата календарна година на базата на коефициент, който се получава от отношението на оборотът, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит и оборотът, отнасящ се за всички доставки и дейности на лицето за текущата календарна година.

    Това законово задължение в Microinvest Делта Pro се осъществява напълно автоматизирано. Стъпките на работа са следните:

 1. Стартира се меню Операции → Автоматични операции → ДДС → Коефициент по чл. 73 от ЗДДС;
 2. В секция Изчисляване на коефициент по чл. 73 са заложени данни за предходната календарна година, на база на които е бил формиран коефициента, който е ползван през текущата – данните тук следва само да се прегледат;
 3. Включва се отметка Годишна корекция по чл. 73;
 4. Избира се бутон Изчисляване, за да се преизчисли новият коефициент на база на извършените доставки за текущата година;
 5. В поле Номер на документ се вписва номерът на протокола, с който ще се осчетоводи годишната корекция;
 6. Избира се бутон Запис, за да се осчетоводят контировките, с които ще се коригира сумата на ползваният данъчен кредит.

    Операциите, които се съставят, напълно отговарят на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС. Протоколът за годишна корекция по чл. 73 се отразява автоматично в Дневник покупки и в Справката – Декларация по ЗДДС и не е необходима допълнителна намеса от потребителя.

 
Осчетоводяване на валутна разлика при разплащане 30.08.2013

Как се осчетоводява валутна разлика при разплащане в Microinvest Делта Pro?

   Съгласно Счетоводен Стандарт 21, т. 4.1, ккурсови разлики се отчитат, когато настъпи промяна във валутния курс между датата на сделката и датата на разплащането по парични позиции, възникнали по сделка в чуждестранна валута.

    В Microinvest Делта Pro осчетоводяване на валутна разлика при разплащане на документ във валута, се организира по следния начин:

 1. Отваря се меню Операции  Разплащания;
 2. Включва се отметка Във валута;
 3. Избира се име на Доставчик/Клиент (в секция Партньори) и документ, който следва да се разплати (секция Документи за задължения и вземания);
 4. В поле Дата се посочва датата на плащане на документа;
 5. В поле Кредит/Дебит се избира сметката за разплащане;
 6. В поле Курс се въвежда фиксинга на БНБ към деня на плащане. При наличие на интернет връзка, чрез натискане на бутон Обновяване на фиксинга от Интернет, програмата извежда автоматично актуалния за посочената дата курс;
 7. Избира се бутон Разплащане.

    Програмата създава операция за разплащане с автоматично изчислен и записан разход/приход от валутната операция. 

 
Осчетоводяване на ВОД - вътреобщностна доставка05.09.2013

Как се осчетоводява ВОД - вътреобщностна доставка в Microinvest Делта Pro?

    Съгласно чл. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), вътреобщностна доставка на стоки (ВОД) е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика - регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на стрБу/spanтон аната до span style=територията на и друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

    Начинът на облагане на Вътреобщностните доставки е разгледан в чл. 53. ал.1 от ЗДДС - вътреобщностните доставки, с изключение на освободените вътреобщностни доставки, се облагат с данък с нулева ставка.

    Съгласно чл. 124, ал. 3 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази издадените данъчни документи във връзка с ВОД в дневника за продажбите за данъчния период, през който данъкът за доставката е станал изискуем. Данъчната основа по издадената фактура се отразява в колона 20 -Данъчна основа на ВОД /вътреобщностни доставки/.

    В Microinvest Делта Pro за коректно отразяване на ВОД в Дневник Продажби и VIES декларацията е необходимо да бъде спазена следната последователност:

 1. Отваря се меню Операции → Контиране;
 2. В поле Тип сделката се избира Продажба;
 3. В поле Операция по ДДС се избира Вътреобщностни доставки;
 4. В поле VIES се избира Вътреобщностни доставки; 
 5. Въвеждат се необходимите данни за номер, дата и тип на документ, както и счетоводните сметки за контиране на операцията;
 6. Избира се бутон Запис
 
Осчетоводяване на ВОП - вътреобщностно придобиване на стоки29.08.2013

Как се осчетоводява ВОП - вътреобщностно придобиване на стоки в Microinvest Делта Pro?

    В чл.13 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са дефинирани сделките разглеждани като вътреобщностно придобиване (ВОП).

    Съгласно разпоредбите на чл. 84 от ЗДДС, данъкът по вътребщностно придобиване е изискуем от лицето, което извършва придобиването. В тази връзка се създава протокол по чл. 117, който следва да се включи в дневник продажби. 

     За да упражни правото си на данъчен кредит по осъщественото вътреобщностно придобиване, регистрираното по ЗДДС лице следва да включи същия протокол и в дневник покупки, ако за това вътреобщностно придобиване е налице право на пълен данъчен кредит. 

     В Microinvest Делта Pro осчетоводяване на ВОП, с право на данъчен кредит се организира по следния начин:  

 1. Отваря се меню Операции → Контиране;
 2. Отразяват се данните по получения инвойс – дата, вид и номер на документ;
 3. Избира се Тип на сделката - Неопределена
 4. Въвеждат се счетоводните сметки за контиране на стопанската операция (Дт гр. 30 / Кт гр. 40);
 5. В секция Бързи команди на Помощния панел се избира функция Протокол за ВОП и други. Отваря се нов прозорец за въвеждане на данни за протокола:
  • Тип операцияВОП;
  • Тип на документа – Протокол за ВОП;
  • Дата и Номер на документ –  вписва се номер или се използва автоматичната номерация;
  • Стойност на ДДС – програмата изчислява 20% от стойността на доставката; 
  • Избира се бутон ОК.

     При избор на бутон Запис в прозореца за контиране, към осчетоводяването на инвойса от европейската общност, се създава допълнителна контировка (Дт 453/1 / Кт 453/2) със стойността на ДДС-то. При създаване на ДДС справките за съответния период протокола по т. 5 ще бъде отразен в дневника за покупки и дневника за продажби. 

 
Осчетоводяване на отчет за продажби  (отчета от касовия апарат) 30.08.2013

Как се осчетоводява отчет за продажби  (отчета от касовия апарат) в Microinvest Делта Pro?

    Съгласно Чл. 119, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), за доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период. Отчетът за Извършените Продажби се отразява в Дневника за Продажбите в месеца, за който се отнася.

    В Microinvest Делта Pro осчетоводяване на Отчет за продажби се организира по следния начин:

 1. Отваря се меню Операции → Контиране;
 2. В поле Тип на документ се избира ОП (Отчет за извършени продажби);
 3. Попълва се Номер на документ;
 4. В Дебит се посочва сметка Каса в лева (501);
 5. В Кредит се посочва сметка от гр.70 – Приходи от продажби и 453/2 – ДДС продажби;
 6. При изпълнени условия от 1) до 5) се отваря поле за вписване на Партньор. Избира се контрагент от въведената номенклатура. Може да бъде въведен партньор Физически лица с ЕИК 999999999999999;
 7. Избира се Запис за осчетоводяване на операцията.
 
Осчетоводяване на VIES декларация03.09.2013

Как се осчетоводява продажба в общността с VIES в Microinvest Делта Pro?

    Съгласно чл.125, ал.2 от Законa за данък върху добавената стойност (ЗДДС), регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период.

    В Microinvest Делта Pro, за да се отрази дадена операция коректно във VIES – декларацията е необходимо да се спазва следната последователност:

 1. Отваря се меню Операции → Контиране;
 2. Въвеждат се основните данни по фактурата – Дата и Номер на документа;
 3. Посочват се сметките в Дебит и Кредит за контиране на стопанската операция;
 4. В поле Тип на сделката се посочва Продажба;
 5. В поле Операция по ДДС се избира Вътреобщностни доставки, Доставки на услуги, чл.21, ал.2 и чл.22-24 или Доставки в тристранни операции – в зависимост от това, в обсега на кой член от ЗДДС попада сделката;
 6. Поле VIES се попълва автоматично при въведена стойност по т. 5; 
 7. Въвежда се Месец за експорт с отчетния период, за който трябва да бъде създадена VIES – декларация;
 8. Избира се бутон Запис  за осчетоводяване на операцията.

    Утвърдената бланка за VIES–декларация и текстов файл VIES.txt се генерират от меню Справки  ДДС Дневници, декларация и VIES, след активиране на отметка Създаване на VIES декларация.

 
Осчетоводяване на протокол за Обща туристическа услуга30.08.2013

Как се осчетоводява протокол за Обща туристическа услуга в Microinvest Делта Pro?

    В глава Шестнадесета от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е предвиден специален ред на облагане на туристическите услуги, който регламентира данъчното третиране на обща туристическа услуга (ОТУ), по която доставчик е туроператор. Съгласно чл.136, ал.1 от ЗДДС Обща туристическа услуга е налице, когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга.

    Съгласно чл. 142, ал. 1 от ЗДДС данъкът за доставката на обща туристическа услуга се начислява с издаване на протокол, а във фактурата и известието към нея се вписва "режим на облагане на маржа - туристически услуги".

    Фактурата за доставка на ОТУ се включва в Дневник Продажби за периода, за който се отнася, с нулева стойност.

    В Microinvest Делта Pro за осчетоводяване фактурата за доставка за обща туристическа услуга е предвидена автоматична функция. Необходимо е да се извърши следното:

 1. Отваря се меню Опреации → Контиране;
 2. Въвеждат се данните на издадената фактура – Дата и Номер на документа;
 3. В Дебит и Кредит се посочват сметките за контиране на операцията (напр. 411/703)
 4. От Помощния панел се избира команда Протокол за ВОП и други. Отваря се прозорец, в който се попълва:
  • В поле Тип на операция се избира Туристическа услуга / Стоки втора употреба;
  • Избира се бутон ОК;

     5.   Избира се бутон Запис, за да се осчетоводи операцията.

Така осчетоводената фактура се отразява с нулеви стойности в колони 9-25 на Дневник Продажби, съгласно специалния ред на облагане по ЗДДС. В останалите счетоводни справки документа може да бъде проследен с неговата точна сума.

 
Осчетоводяване на фактура с два режима по ЗДДС30.08.2013

Как се осчетоводява фактура с два режима по ЗДДС в Microinvest Делта Pro?

    Фактура с два или повече различни режима по Закона за данък върху добавената стойност в Microinvest Делта Pro се въвежда по следния начин:

 1. Отваря се меню Операции → Контиране;
 2. Попълват се – Дата, Номер на документа, Основание, а в Дебит и Кредит се въвеждат счетоводните сметки за контиране на операцията.
  Важно е всяка данъчна основа с различен режим да бъде осчетоводена в отделна сметка. (Например: по Дт в 602 - сумата на данъчната основа с право на ДК, а в 621 - сумата на лихвата, към която няма ДДС); 
 3. В полета Тип на сделката и Операция по ДДС се избира основния режим за документа (Например: Покупка и Получени доставки , ВОП с право на ПДК);
 4. Курсора се позиционира в реда с различния режим (Дт 621) и;
 5. От Помощния панел се избира команда Различен режим по ДДС. В падащия списък се посочва операцията по ЗДДС за избрания ред (Например: Получени доставки по чл. 82 и без право на ДК);
 6. Бутон Запис, осчетоводява операцията.

    Въведена по този начин, фактурата присъства на един ред в Дневник Покупки, а стойностите по различните данъчни основи се отразяват в съответните колони на справката.

 
Осчетоводяване на фактура с различни ставки по ЗДДС13.09.2013

Как се осчетоводява фактура с различни ставки по ЗДДС в Microinvest Делта Pro?

    За осчетоводяване на фактура, в която има две различни ставки по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в Microinvest Делта Pro е необходимо да се въведат две контировки:

    Пример: Издадена е фактура за услуга на обща стойност 559 лв. с 475 лв. данъчна основа, 375 лв. от които се облагат с 20% ДДС, а останалите 100лв. – с 9% ставка. В този случай, двете данъчни основи със съответните им стойности на начислен ДДС следва да се отразят в две отделни контировки.

    Последователност на работа:

 1. Отваря се меню Операции → Контиране;
 2. Въвеждат се данните за първата данъчна основа: 
  • Попълват се всички задължителни реквизити за ДДС дневниците (дата, тип на документа, номер на документ, основание и партньор), избира се Операция по ДДС - Облагаеми доставки с 20% ДДС;
  • Въвеждат се счетоводните сметки с частта от сумата по фактурата, която се отнася за едната ДО, например:
    Дебит сметка 411      - 450 лв.
    
   Кредит сметка 703    - 375 лв.
    
   Кредит сметка 453/2 - 75 лв 
 3. Избира се бутон Запис за осчетоводяване първата операция;
 4. Отново се отваря меню Операции → Контиране;
 5. Въвеждат се данните за втората контировка, като: 
  • Попълват се същите данни от фактурата (дата, тип на документа, номер на документ, основание и партньор) като в първата операция, избира се Операция по ДДС - Облагаеми доставки с 9 % ДДС;
  • Въвеждат се счетоводните сметки с частта от сумата по фактурата, която се отнася за втората ДО, например:
    
   Дебит сметка  411   - 109 лв.
    
   Кредит сметка 703   - 100 лв.
    
   Кредит сметка 453/2  - 9 лв.
 6. Избира се бутон Запис за осчетоводяване и на втората операция;
 7. На екран се извежда предупредително съобщение, че фактурата е вече осчетоводена. Избира се бутон ДА.

Осчетоводена по този начин, фактурата присъства на един ред в Дневник Продажби!

 
Осчетоводяване на частично плащане 30.08.2013

Как се осчетоводява частично плащане в Microinvest Делта Pro?

    Съгласно чл.76 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), този, който има към едно и също лице няколко еднородни задължения, ако изпълнението не е достатъчно да погаси всичките, може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасява се най-обременителното за него задължение. При няколко еднакво обременителни задължения, погасява се най-старото, а ако всички са възникнали едновременно, те се погасяват съразмерно.

    В Microinvest Делта Pro осчетоводяване на частично плащане на задължения / вземания се организира по следния начин:

 1. Отваря се меню Операции → Разплащания;
 2. В секция Партньори  се избира партньора, за който ще се отрази плащане (Доставчици/Клиенти);
 3. В секция Документи за задължения и вземания  се маркира документът, по който е направено плащане;
 4. Попълват се полета – Дата, Платежен документ, Сметка за разплащане;
 5. В поле Сума за плащане  се попълва/редактира сумата, с която се погасява част от салдото за избрания документ;
 6. Избира се бутон Разплащане за запис на операцията.
 
Отписване на дълготраен актив30.08.2013

Как се отписва дълготраен актив в Microinvest Делта Pro?

    Съгласно т.11 от НСФОМСП 16 - Дълготрайни материални активи, дълготраен материален актив се отписва при продажба или когато не се очакват никакви икономически изгоди от използването на актива или при освобождаването от него. Не е налице отписване на дълготрайни материални активи, когато се извеждат временно от употреба - за ремонтиране, за подобрения, за консервиране и т.н.

    В Microinvest Делта Pro дълготраен актив (ДА) се отписва по следния начин:

 1. Отваря се меню Операции → Дълготрайни активи;
 2. Маркира се ДА, който трябва да бъде отписан;
 3. От Помощния панел се избира команда Отписване на актив;
 4. В прозореца, който се извежда се избира типа на операцията за отписване:
  • Без операция – активът  се отписва към избраната дата, без да се създава контировка;
  • Бракуване / Липси създава операция за отписване на натрупаната амортизация и начислява разход за остатъчната стойност;
  • Продажба – създава операция за отписване на начислената амортизация и изчислява евентуалния приход от продажбата на актива;
  • Изхабяване – създава счетоводна операция за отписването на натрупаната амортизация;
 5. Въвеждат се Дата за отписване на актива от САП (Счетоводен амортизационен план) и Дата на отписване на актива от ДАП (Данъчен амортизационен план);
 6. Посочва се сметка за отчитане на Разход (при бракуване или липса на актива) или Приход (при продажба на актива);
 7. Избира се бутон ОК, за отписване на актива и автоматично осчетоводяване на операцията. 
 
Подобрение на актив03.09.2013

Как се прави подобрение на дълготраен актив в Microinvest Делта Pro?

    Подобрение на дълготраен актив в счетоводния амортизационен план (САП) се отразява съгласно Национален стандарт за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП) 16 – Дълготрайни материални активи. С последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Начинът за изчисляване на полезния живот и неговото документиране се определя от вътрешна организация и процедури във фирмата.

    Съгласно чл.63 от Закона за корпоративно и подоходно облагане Данъчната амортизируема стойност на актив, наличен в данъчния амортизационен план, се увеличава с последващите разходи, които съгласно счетоводното законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с данъчния амортизируем актив. Данъчната амортизируема стойност се увеличава от началото на месеца, през който са завършени последващите разходи.

    В Microinvest Делта Pro подобрение на актив се извършва по следния начин: 

 1. Отваря се меню Операции → Дълготрайни активи;
 2. Маркира се активът, за който следва да се добави подобрение;
 3. Избира се бутон Редакция;
 4. В картона на актива, в секция Подобрения се въвежда новата му отчетна стойност и се избира бутон Добавяне. Подобрението влиза в сила от месеца следващ месеца на последно начислената амортизация;
 5. Избира се бутон Копиране, за да се отразят промените и в Данъчната амортизация на актива (ако ДАП и САП са синхронизирани). Ако данъчната и счетоводната амортизация на актива са различни, то подобрението се въвежда и в таб Данъчна амортизация по аналогичен начин;
 6. Избира се бутон Запис, за запаметяване на промените. 
 
Декларация Образец 6 само с данък по ЗДДФЛ08.01.2024

Как се начислява Декларация Образец 6 само с данък по ЗДДФЛ в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

    Съгласно Наредба Н-13 от 17 Декември 2019г. - за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данните от работодатлите, осигурителите при осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - Декларация Образец 6 се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан. Когато Декларация Обр. 6 е подадена преди изплащането на възнагражденията се подават данни само за осигурителните вноски. След изплащането им е необходимо да се подаде нова  декларация, но само с данък по ЗДДФЛ. 

 В Microinvest ТРЗ и ЛС Pro изготвяне на Декларация обр. 6 само с данни за данък по чл. 42 от ЗДДФЛ се изготвя по следния начин:

 1. Стартира се меню Операции → Декларация Обр. 6 → Изчисляване;
 2. В избрана от потребителя колона, в поле Вид плащане се попълва с флаг 8 - Данък по чл.42 от ЗДДФЛ;
 3. Избира се бутон Запис.
 
Изготвяне на експортен файл за НОИ с болнични 08.01.2024

Как се експортират болнични към НОИ в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

    Съгласно Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщemетения и помощи от ДОО (НПОПДОО), при настъпване на осигурителен риск за работник, от фондовете на НОИ му се изплаща парично обезщетение. Информацията за възникналия риск се предоставя от работодателя в НОИ под формата на *.XML файл, със строго определено съдържание и структура определени от НОИ – Pril9.xml ,Pril10.xml  Pril11.xml, в зависимост от типа отсъствие. Файлът съдържа информация за осигурените лица, всички болнични листове, приложенията към тях и заявления - декларации, които се отнасят за избрания период, съдържа данни и за осигурителя, управителя на фирмата и приносителя на болничните листове.

    В Microinvest ТРЗ и ЛС Pro експортен файл с данни за болнични и майчинство, се изготвя по следния начин:

 1. Отваря се меню Операции → Експорт на данни за болнични;
 2. Избира се месеца, за който ще се експортират данни към НОИ;
 3. Избират се служители, чиито болнични ще бъдат експортирани, а при включване на отметка Детайлни данни за документите за експорт на следващ екран се предоставя възможност за избор на конкретни болнични листове, които да бъдат включени във файловете за НОИ;
 4. Бутон Напред визуализира информативен екран за броят болнични листове и приложения към тях, които ще се включат в експорта;
 5. Бутон Експорт записва файловете в избрана директория и дава възможност за разпечатване на Придружително писмо.
 
Договор за работа през определени дни от месеца (чл. 114 от КТ) 08.01.2024

Как се организира договор за работа през определени дни от месеца (чл. 114 от КТ) в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

    Съгласно чл.114 от Кодекса на труда (КТ), трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж.

    В Microinvest ТРЗ и ЛС Pro назначението на договор по чл. 114 от КТ се разглежда по смисъла на чл.4, ал.1 от Кодекса на социално осигуряване (КСО). Oт 2020 г. работникът или служителят може да сключи трудов договор по чл. 114, ал. 1 от КТ с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно времеЛичния картон на лицето се организира по следния начин:

  1. От меню Редакция → Нов личен картон се създава досие на работника с тип назначение Трудов договор / Договор по чл. 114 от КТ или в създадения картон с тип назначение Трудов договор / Универсален, в Данни за заплата се включва режим Договор по чл. 114 от КТ;
  2. При този тип назначение е необходимо всеки месец отработените дни да бъдат ограничавани според графика на работа на лицето. Това се организира с въвеждане на отсъствие, таб Отпуск от тип Самоотлъчване. В полета От дата  и До дата се въвежда период, който трябва да обхваща неработните дни на работника/служителя за месеца. Всеки месец дните на самоотлъчка може да обхващат различен период от него;
  3. В същата секция на личния картон се попълва променлива Работно време в часове на ден по договор, като се вписва уговореното работно време по договор;
  4. В секция Данни за заплата се попълва променлива Сума по договор по чл. 114 от КТ; 
  5. В секция Данни за заплата се попълва променлива Работни дни по договор по чл. 114 от КТ- вписва се уговореното работно време по договор с лицето.

Посочените дати в полета От дата  и До дата се извеждат в Декларация Образец 1 в позициите 14 - Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено и 15 - Последен ден в осигуряване. Автоматично попълнените данни от програмата могат да бъдат проследени през меню Операции → Декларация Обр. 1→ Редакция на данни и при необходимост редактирани.

 
Пенсионер назначен на трудов договор 27.08.2013

Какви осигурителни вноски се начисляват за пенсионер, назначен на трудов договор?

    Съгласно чл. 4, ал 1, т. 1 от Kодекса за социално осигуряване (КСО), задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране.

    От тук следва, че лице, което е пенсионирано следва да се осигурява за всички осигурителни рискове, когато с него е сключено трудово правоотношение, независимо, че получава пенсия за осигурителен стаж и възраст.

    В Microinvest ТРЗ и ЛС Pro, в секция Данни за заплата на личните картони на трудовите договори, има възможност за включване на опция Пенсионер. Този избор, обаче не променя начина на осигуряване на лицето. 

    Опцията  Пенсионер, в Данни за заплата служи за изчисляване на среден брой работещи пенсионери в справка Годишен отчет за НСИ.

 
Попълване на Приложение 9 към болничните 08.01.2024

Как се попълва Приложение 9 към болничните в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

    Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбатта за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), към болничния лист задължително се прилага декларация от осигурителя (самоосигуряващия се) по образец съгласно Приложение № 9 и Приложение № 11(за СОЛ)  с попълнени данни, относно правото на парични обезщетения. 

    За улеснение на потребителите при изпълнение разпоредбите на НПОПДОО, в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro са въведени редица автоматизации. Приложение 9/Приложение 11 се въвежда по следния начин:

 1. Избира се бутон Нов в личния картон на лицето, секция Данни за отсъствия → Болнични;
 2. Въвеждат се данните от болничния лист;
 3. Може да се ибере бутон Приложение 9, за да се прегледа/редактира автоматично попълнената информация от програмата;
 4. Избират се последователно бутони ОК и Запис, за да се запишат данните за отсъствието;
 5. Приложение 9 може да бъде разпечатано на хартиен носител. Разпечатването на документа не е задължително, тъй като информацията за Приложение 9 се записва при експорта на болничните за НОИ във файл Pril9.xml  и Pril11.xml
 
Организиране на личен картон на Морско лице 27.08.2013

Как се организира личен картон на Морско лице в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

    Съгласно допълнителните разпоредби на Кодекса на труда (КТ) "Морско лице" е физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на кораб.

    В Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) са регламентирани всички условия и особености по осигуряването на Морските лица - Морските лица задължително се осигуряват за общо заболяване, майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест и по свое желание - и за безработица. Осигурителните вноски се дължат върху избран месечен осигурителен доход между минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

    В Microinvest ТРЗ и ЛС Pro този тип специфично назначение се осъществява по следния начин:

 1. Създава се досие на лицето от меню Редакция → Нов личен картон;
 2. За тип на назначение се избира Трудов договор / Морско лице;
 3. В секция Данни за заплата може да се включи режим Осигуряване за Безработица.

   След тези настройки програмата ще извършва изчисленията за работника по разпоредбите на действащото законодателство.

 
Трудов договор при намалено работно време29.08.2013

Трудов договор при намалено работно време в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

    Съгласно чл.137, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) намалено работно време се установява за: работници и служители, които извършват работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето им и работници или служители, ненавършили 18 години. Всички професии със специфични условия на труд са описани от Министерски съвет в Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време.

    В Microinvest ТРЗ и ЛС Pro за правилното попълване на личния картон на лице с намалено работно време е необходимо:

 1. В секция Данни за назначение в поле Раб. време в часове на ден „по закон“ да се въведе законоустановеното работно време за избраната длъжност;
 2. В секция Данни за назначение в поле Раб. време в часове на ден „по договор“  да се въведе уговореното работно време по договор.
 
Трудов договор при непълно работно време29.08.2013

Трудов договор при непълно работно време в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

Съгласно чл.138, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време.

В Microinvest ТРЗ и ЛС Pro в личния картон на служител с непълно работно време се попълва:

 1. В секция Данни за назначение в поле Раб. време в часове на ден „по договор“ се въвежда уговореното работно време по договор;
 2. В секция Данни за заплата, в поле Основно възнаграждение се попълва уговореното основно възнаграждение за намаленото работно време. 
 
Сключване на втори или допълнителен трудов договор27.08.2013

Как се създава втори или допълнителен трудов договор в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro?

    Съгласно чл. 110 и чл. 111 от Кодекса на труда (КТ), работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи или и с други работодатели за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време по основното му трудово правоотношение.

    В Microinvest ТРЗ и ЛС Pro личен картон на лицето за втори/допълнителен трудов договор при същия работодател се създава с избор на бутон Ново назначение в основния му картон. Когато договора се сключва по чл. 111 от КТ, то картона на лицето се създава от меню Редакция Нов личен картон.

    При организиране на второто/допълнително назначение на лицето е необходимо да се спазят някои особености:

 1. В поле Договор тип, в секция Данни за назначение на личния картон на лицето, се избира Допълнителен;
 2. При създаване на новото назначение автоматично се зарежда променлива Работно време по основния трудов договор – от нейната стойност зависи дали по допълнителния ТД на лицето ще бъде начислено и за колко часа, възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, съгласно разпоредбите на Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ);
 3. Ако основният трудов договор на лицето е при друг работодател, в секция Данни за заплата в личния му картон, се добавя променлива Осигурителен доход от правоотношения при други работодатели. За стойност на този ред се вписва сумата, върху която са начислени осигурителните вноски при другите правоотношения на работника;
 4. Ако основният трудов договор на лицето е в същото предприятие, в секция Данни за заплата в личния му картон, програмата добавя променлива Осигурителен доход от други правоотношения при работодателя. За стойност на променливата автоматично се вписва доходът, върху който са начислени осигурителните вноски по другите договори на работника във фирмата.

 

 
Издаване на фактура на физическо лице08.10.2013

Как се издава фактура на физическо лице в Microinvest Invoice Pro?

   Данъчно задължено лице може да издаде фактура, дебитно известие, кредитно известие или друг документ на физически лица от програма Microinvest Invoice Pro.  Процедурата за издаване на документи за физически и юридически лица се различава единствено по данните, които се вписват в прозорец Партньори.

Полетата се попълват по следния начин:

 1. Име на фирма и МОЛ - въвеждат се трите имена на физическото лице. Полетата са задължителни за попълване;
 2. Адрес и Град -  постоянния адрес на получателя;
 3. ЕИК – вписва се единен граждански номер (ЕГН) на физическото лице или личния номер на чужденец, съгласно разпоредбите на чл. 84 от Данъчно - осигурителен процесуален кодекс (ДОПК). Полето е задължително за попълване;
 4. Въвеждат се останалите полета, за които има информация и се избира бутон Запис  за запазване на данните за контрагента. 
 
Издаване на Дебитно / Кредитно известие08.10.2013

Как се издава дебитно/кредитно известие в Microinvest Invoice Pro ?

   Съгласно чл. 115, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.

Microinvest Invoice Pro предлага следните възможности за издаване на Дебитно / Кредитно известие:

I Вариант - чрез редакция на оригиналния документ:
 1. Отваря се меню РедакцияДокументи;
 2. Избира се Фактурата, към която ще се издава известието; 
 3. В поле Тип на документ се избира Дебитно известие / Кредитно известие, автоматично се зарежда пореден номер за следващ документ;
 4. Отразяват се нужните корекции и се попълват полетата Към Документ N, От дата и основание за издаване на известието (задължителни реквизити съгл. чл.115, ал.4 от ЗЗДС). Важно е да се знае, че известието не е огледален на Фактурата документ, в него се отразява разликата, с която се намалява или увеличава основния документ!;
 5. Запаметява се новия документ. 

При този начин на работа, в програмата автоматично се създава нов документ Известие, а Фактурата, към която е издадено остава в оригинален вид в списъка с издадени документи.

II Вариант - създаване на нов документ:

 1. Отваря се меню Операции → Издаване на Документ;
 2. В поле Тип на документ се избира Дебитно / Кредитно известие;
 3. В полета Към документ № и От дата се въвеждат данните на фактурата, към която се издава известието;
 4. В таблицата за въвеждане на данни за стоката/услугата се вписва стойността/количеството, с което следва да се намали/увеличи сумата по Фактурата (Известието не е огледален на Фактурата документ, а в него се отразява разликата, с която се намалява или увеличава основния документ!);
 5. Въвеждат се останалите реквизити по известието;
 6. Данните се запаметяват с бутон Запис.
 
Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС - ВОП08.10.2013

Как се издава протокол за ВОП в Microinvest Invoice Pro?

    В чл. 117 от Закона за Данък върху добавената стойност (ЗДДС) са описани случаите, при които се издава протокол и са изброени задължителните реквизити за документа. Една от най-честите причини за издаването на протокол е наличието на доставка, която е вътреобщностно придобиване по смисъла на ЗДДС. 

ВMicroinvest Invoice Pro протоколът по чл. 117 от закона има собствена номерация. При издаването му се следва последователността:

 1. Отваря се меню Операции → Издаване на Документ;
 2. В поле Тип на документ се избира Протокол за ВОП;
 3. Попълват се всички задължителни полета в прозореца (чл. 117, ал. 2 и 4 от ЗДДС)
 4. Запаметява се с бутон Запис.
 
Електронна фактура и фактура по електронна поща08.10.2013

Как се създава електронна фактура и фактура по електронна поща с Microinvest Invoice Pro?

    Съгласно чл. 114, ал. 6 от  Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС) издадените фактури могат да бъдат изпращани на хартиен носител и по електронен път. С потвърждаване на получаването и при гарантирани условия за автентичност на произхода и ненарушено съдържание, електронните фактури могат да бъдат приети по един от следните начини:

 1. Чрез усъвършенстван електронен подпис, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП);
 2. Чрез електронен обмен на данни;
 3. По друг начин, гарантиращ автентичността на произхода и цялостта на съдържанието.

Следвайки посочените разпоредби, Microinvest Invoice Pro предлага създаване и изпращане на електронни фактури по предпочитан от потребителите вариант:

I Вариант - преобразуване на документ във формат за изпращане по електронна поща:

 1. От меню Операции →  Издаване на документ се създава Фактура, Дебитно или Кредитно известие и се избира бутон Запис;
 2. Отваря се прозорец за преглед на създадения документ; 
 3. В секция Обработка на резултата под бутон Печат се избира в PDF файл и се натиска бутон Експорт.

II Вариант - Електронна фактура за Борика-БанкСервиз:

 1. От меню Операции →  Издаване на документ се създава Фактура, Дебитно или Кредитно известие;
 2. От меню Операции  Електронна Фактура (Борика Банк-Сервиз) се избира номера на създадения вече документ;
 3. Автоматично се създава файл във формат xml в инсталационната папка на програмата (C:\Program Files\Microinvest\Invoice Pro). При сключен договор с Борика Банк-Сервиз, xml-файлът се прикачва в портала efactura.bg и се изпраща на клиента. 

 

 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.05.08.2022

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (ЗБДОО2022)

В нормативния акт ще откриете:
  - размера на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица / земеделските производители за годината, за страната;
- размера на минималния месечен осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за годината, за страната;
- размера на максималния месечен осигурителен доход за годината, за страната;
- минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;
- дневен минимален размер на обезщетението за безработица;
- размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете (до две годишна възраст);
- размер на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - процент ТЗПБ;
- размер на вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - процент ГВРС;
- структура и размер на приходите и разходите на Държавното обществено осигуряване по фондове;
- структура и размер на приходите и разходите на Националния осигурителен институт.  

 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. 01.08.2023

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. (ЗБДОО2023)

В нормативния акт ще откриете:
  - размера на минCity invoice 6 twoималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица / земеделските производители за годината, за страната;
- размера на минималния месечен осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за годината, за страната;
- размера на максималния месечен осигурителен доход за годината, за страната;
- минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;
- дневен минимален размер на обезщетението за безработица;
- размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете (до две годишна възраст);
- размер на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - процент ТЗПБ;
- размер на вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - процент ГВРС;
- структура и размер на приходите и разходите на Държавното обществено осигуряване по фондове;
- структура и размер на приходите и разходите на Националния осигурителен институт.  

 
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X