3.02.717
• Направена е актуализация на Справка-декларация и Дневници по ЗДДС, съгласно изменения в Закон за данък върху добавената стойност, обн. в ДВ бр. 1 от 03.01.2014 г. и Правилник за прилагане на закон за данък върху добавената стойност, обн. в ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г.;
• Изменена е структурата на файловете Pokupki.txt и Prodajbi.txt, съгласно изменения в ЗДДС и ППЗДДС в сила от 01.01.2014 г.;
• В прозорци Покупки и Продажби са добавени нови типове документи за въвеждане на данни за Касова отчетност на ДДС, съгласно изменения в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.;
• В прозорци Покупки и Продажби е добавена нова колона 8а, за определяне на операциите по чл. 163а от ЗДДС, съгласно изменения в сила от 01.01.2014 г.
3.01.716
1. Направени изменения в помощната информация в програмата
2. Отразени промени в структурата на файловете за подаване на ДДС съгласно ППЗДДС в сила от 01.01.2010г.
3. Актуализирани са бланки ДДС-декларация и дневници, съгласно ППЗДДС в сила от 01.01.2010г.
4. Направена е автоматична корекция на данните при четете на ДДС дневници от Бизнес Навигатор
5. Въведено е директно управление на таблиците и полетата
6. Добавени са различни подредби на дневниците
7. Нов експорт на ДДС дневниците
8. Актуализирана е ДДС Декларацията
9. Автоматична актуализация на Черния списък на фирмите
10. Корекция на ДДС декларацията
11. Въведени са синхронни (едновременни) данъчни периоди
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X