1.21
1.Актуализация на драйверите за касови апарати.
2.Добавени са нови устройства в списъка с касови апарати.
3.Поддръжка на разширени параметри за печат.
4.Обновени са SSL сертификатите при Windows 10.
5.Добавена е връзка към портала за лицензиране.
6.Въведена е работа с хардуерен ключ.
1.20
1.Оптимизирана работата с фискални устройства.
1.19
1.Оптимизация на скоростта при печат.
2.Добавени нови фискални устройства.
1.18
1.Оптимизирана работата с фискални устройства.
2.Оптимизация на скоростта при печат.
1.16
1. Оптимизация на модула за генериране на сертификати
2. Осигурена независимост на модула за печат (Не изисква регистрация на DeviceManager.dll)
1.15
1.Оптимизация за работа с /portmon параметър за анализ на комуникацията с фискалното устройство.
2.Оптимизация на скоростта при печат.
3.Отстранен проблем при печат на сторно бележка.
1.14
1.Оптимизирана работата с фискални устройства.
1.11
1. Осигурена възможност за работа по Н18;
2. Добавена заявка съдържаща множество параметри;
3. Оптимизиран печат с уведомление на клиента за статуса на принтера или възникналата грешка;
4. Динамична смяна на езика в настройките и взимането на серийния номер на закаченото фискално устройство.
1.08
1. Възможност за управление на елeктронна везна
2. Възможност за управление на клиентски дисплей
3. Възможност за задаване на скриптове
4. Печат чрез скриптове пратени от клиентски приложение
5. Добавен splash screen
6. Запис на грешки и комуникаця в лог файл.
1.06
1. Промяна на името от Microinvest Device Manager Remote на Microinvest Smart Printer.
2. Възможност за комуникация чрез POST заявки.
3. Увеличване размера на приеманите съобщения(Бележки с много редове)
4. Паралелена комуникация по http и https.
5. Промени по прозореца за настройки свързани с т.3.
6. Възможност за извикване на 'Настройки' от главния прозорец на приложението.
7. Подобряване на механизма/информацията за тракване на грешки.
8. Възможност за изпълнение/печат на следните отчети:
    - ЕКЛ
    - Период по дати - кратък
    - Период по дати - пълен
    - Период по записи - кратък
    - Период по записи - пълен
9. Възможност за задавне на IPPort от 8000 до 65535
10. Информация за версия на приложението при извикване на 'Test' заявката.
11. Възможност за получване на заявки от Microinvest Склад Pro Light и Microinvest Device Tester.
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X