20
• Добавена е колона Месец за експорт в секция Класифицирани документи;
• Направена е оптимизация при стартиране на Sendera;
• Направена е оптимизация при експорт в MS Excel на справка Обработени документи;
• Направена е промяна в името по подразбиране на файл при експорт в MS Excel и PDF – добавен е период към името на файла;
• Направена е оптимизация при обновяване на информацията при повторно качване на документ в програмата;
• Направена е визуална оптимизация при по-ниска резолюция на екрана на компютъра, на който е инсталирана програмата.
19
• Добавени са нови колони в секция Класифицирани документи:
• Основа;
• ДДС;
• Добавен е бутон за изчисляване на сумарни редове в секция Класифицирани документи към колони:
• Сума;
• Основа;
• ДДС;
• Добавена е възможност за търсене по ЕИК, секция Класифицирани документи→Филтър→поле Партньор;
• Добавена е възможност за преминаване с клавиш Tab през полетата за сметки в дясната част на прозорец в секция Класифицирани документи;
• Добавена е възможност за включване на поле Втора забележка с натискане на бутон „+“ след поле Забележка, секция Класифицирани документи;
• Добавено е поле за търсене по Месец на експорт, секция Класифицирани документи→Филтър;
• Добавена е възможност за търсене по колони, секция Класифицирани документи;
* По подразбиране търсенето се извършва във всяка колона. При избор на конкретна колона, търсенето се извършва по заложения критерий само във филтрираната колона.
• Добавена е нова настройка Визуализиране на пореден номер на документ, меню Настройки→Основни настройки;
* По подразбиране настройката е изключена. При включването ѝ в секция Класифицирани документи се появява колона ID.
• Добавена е възможност за добавяне на файл към обработен документ;
• Добавена е възможност за скриване/прибиране на дясната част в секция Класифицирани документи, в която са изведени данни за партньор и счетоводни операции;
• Направена е оптимизация в поле Цена, при работа с материални сметки – добавена е възможност за въвеждане на цена до шести знак след десетичната запетая;
• Направена е оптимизация при създаване на повече от една операция за осчетоводяване и отразяването им в ДДС дневници в Microinvest Делта Pro;
• Направена е оптимизация при групиране по колона, секция Класифицирани документи→Филтър.
18
⦁ Направена е оптимизация при визуализиране на документи в прозорец Класифицирани документи.
17
• Добавени са нови операции към списъка с Протоколи по ЗДДС, прозорец Обработка на файлове и прозорец Класифицирани документи:
• Услуга от трета страна;
• Доставка на хляб;
• Доставка на брашно.
• Направена е оптимизация в прозорец Класифицирани документи:
• Добавен е нов предефиниран период Текуща година към филтър;
• Зададен е период по подразбиране предходен и текущ месец;
• Запазване на състояние на филтъра. При използване на бутон Изчистване се зареждат стойности по подразбиране;
• Направена е оптимизация при изписване на текст във филтър по партньор и тип на документ;
• Добавена е възможност за подреждане на документи по ред на обработване (низходящ и възходящ ред).
• Направена е оптимизация при определяне на посоката на операцията при използване на ОCR системата, прозорец Обработка на файлове;
• Направена е оптимизация при преминаване през полетата за счетоводна операция с Tab и Enter, прозорец Обработка на файлове и прозорец Класифицирани документи;
• Направена е оптимизация в позиционирането на полета в прозорец Обработка на файлове и прозорец Класифицирани документи;
• Направена е промяна в наименованието на поле Описание, прозорец Обработка на файлове и прозорец Класифицирани документи. Ново име – Основание;
• Промяна в състоянието на настройка Автоматичен експорт на документи при запис, прозорец Експорт на документи. По подразбиране е включена;
• Направена е оптимизация при индикация за извършване на следните видове операции:
• Масово разпознаване на документи с OCR системата, прозорец Обработка на файлове;
• Масов запис на обработени документи, прозорец Обработка на файлове;
• Масова редакция на документи, прозорец Класифицирани документи;
• Масово изтриване на документи, прозорец Обработка на файлове и прозорец Класифицирани документи;
• Експорт на операции към Microinvest Делта Pro, прозорец Експорт на документи.
16
⦁    Оптимизиран е основен алгоритъм за генериране на счетоводен запис при последващо разпознаване от OCR системата;
⦁    Добавяне на възможност за работа с материални сметки, прозорец Обработка на документи и прозорец Класифицирани документи;
* Функцията е налична, когато има синхронизиран сметкоплан между Microinvest Делта Pro и Sendera. При използване на сметка от сметкоплана, която е от тип Материална, към сметката се зареждат допълнителни полета за въвеждане на количество и единична цена.
⦁    Добавена е възможност за експорт към счетоводството на операции, в които са използвани материални сметки (с количества и стойности), прозорец Експорт на документи. Функцията е налична при следните видове експорт:
⦁    Експорт към XML;
⦁    Експорт към Делта Pro;
⦁    Добавена е настройка Работа с продажби, прозорец Настройки;
* При изключена настройка не се визуализират функциите и шаблоните свързани с обработването на документи за продажби. По подразбиране настройката е изключена.
⦁    Добавена е възможност за търсене на партньор по ДДС номер в прозорец Номенклатури;
⦁    Добавена е проверка за въведена сметка само в едната посока (дебит/кредит);
⦁    Добавена е проверка за несъвпадение на валутата, разпозната от OCR системата и валутата на счетоводните сметки, използвана в операцията;
* Проверката се активира след запис на обработения документ. При разминаване на валутата, програмата извежда предупредително съобщение.
⦁    Направена е оптимизация при редакция на стойности на валутни сметки в прозорец Класифицирани документи – При редакция, автоматично се преизчисляват полетата за сума, валутна сума и валутен курс;
⦁    Направена е оптимизация при извеждане на валутни детайли към счетоводна сметка при наличие на сметкоплан, прозорец Обработка на документи и прозорец Класифицирани документи;
⦁    Разширен е списъка с полета, за които е добавена цветова индикация за неразпознаване при използване на функцията за OCR. Индикацията е добавена за следните полета:
⦁    Счетоводен шаблон;
⦁    Сума;
⦁    Сметка;
⦁    Направена е оптимизация при попълване суми (данъчна основа, ддс, обща стойност), разпознати от OCR системата;
⦁    Направена е оптимизация при определяне на степента на разпознаване на документ от OCR системата.
15
⦁    Добавена е възможност за автоматично синхронизиране на индивидуален сметкоплан от Microinvest Делта Pro, прозорец Номенклатури, таб Сметкоплан. Синхронизира се при следните действия:
⦁    При стартиране на програмата;
⦁    При смяна на фирма;
⦁    При отваряне на таб Сметкоплан в прозорец Номенклатури;
⦁    Добавена е възможност за извеждане на сметкоплан в прозорец Обработка на документи и прозорец Класифицирани документи;
* При позициониране в поле сметка и двоен клик на мишката или бутон F4 се извежда сметкоплана. При въвеждане на липсваща сметка или такава, която има подсметки при преминаване в друго поле отново се извежда сметкоплан за избор на друга сметка.
⦁    Добавена е функционалност за извеждане на контекстно меню при въвеждане на номер или наименование на счетоводна сметка;
* В поле Сметка, при въвеждане на два и повече символа се извежда контекстно меню със сметки, които съдържат въведения номер. При въвеждане на текст в поле Сметка, при три и повече символа се извежда контекстно меню със сметки, които съдържат в наименованието си въведения текст.
⦁    Добавена е проверка за попълнена липсваща от сметкоплана сметка или сметка, към която има подсметки;
⦁    Добавена е цветова индикация за неразпознатите полета при използване на функцията за OCR. Индикацията е добавена за следните полета:
⦁    Дата на документ;
⦁    Номер на документ;
⦁    Партньор;
⦁    ЕИК/VAT;
⦁    Счетоводен шаблон;
⦁    Направена е оптимизация при сигнализиране и извеждане на информация за нова версия.
⦁    Разширена е възможността за попълване на данни към фирма и партньор в прозорец Номенклатури:
⦁    Добавено е ново поле IBAN – Предоставя се възможност за въвеждане на повече от един IBAN за фирма/партньор. При разпознаване на IBAN от OCR системата, полето се попълва автоматично;
⦁    Добавено е ново поле Държава – Полето се попълва автоматично на база ЕИК и ДДС номер или ръчно от потребителя.
14
⦁    Оптимизиран е процеса за извеждане на съобщения:
⦁    Премахнати са изкачащите съобщения за успешен запис, които закриваха част от функционалните бутони.
⦁    Добавени са "Pop up" съобщения при неуспешно завършила операция.
⦁    Оптимизирана е логиката за проверка на фирми със ЗДДС регистрация и наличие на сума за ДДС в документа.
13
⦁ Добавена е възможност за масово разпознаване (OCR) на документи в прозорец Обработка на документи. Предоставя се възможност за избор на няколко документа и едновременно разпознаване с OCR системата.
⦁ Добавена е цветова индикация за степента на разпознаване на документите след използване на функцията за OCR:
⦁ Зелен цвят (готов за осчетоводяване) – Има налични всички необходими реквизити и може да бъде експортиран към счетоводството.
⦁ Жълт цвят (за преглед) – Необходим е преглед на данните преди да бъде записан и експортиран към счетоводството.
⦁ Червен цвят (за обработка) – Необходимо е ръчно попълване на част от данните, за да може да бъде записан и експортиран към счетоводството.
⦁ Добавен е филтър по степента на разпознаване на документите в прозорец Обработка на документи:
⦁ Готов за осчетоводяване (зелен).
⦁ За преглед (жълт).
⦁ За обработка (червен).
⦁ За разпознаване.
⦁ Добавена е възможност за запис на няколко или всички документи със статус Готов за осчетоводяване в прозорец Обработка на документи. Предоставя се възможност да бъдат записани няколко документа едновременно. Необходимо е да се маркират документи, които са разпознати като Готови за осчетоводяване, след което се избира бутон Запис.
⦁ Добавена е проверка при масово разпознаване на документи за достигане лимита по брой документи за активирания абонамент.
⦁ Разширена е възможността за попълване на данни към фирма и партньор в прозорец Номенклатури:
⦁ Добавено е ново поле IBAN – Предоставя се възможност за въвеждане на повече от един IBAN за фирма/партньор. При разпознаване на IBAN от OCR системата, полето се попълва автоматично.
⦁ Добавено е ново поле Държава – Полето се попълва автоматично на база ЕИК и ДДС номер или ръчно от потребителя.
⦁ Добавена е възможност за изтриване на партньори и фирми в прозорец Номенклатури.
* Първо се маркира партньора или фирмата, която следва да бъде изтрита и след това се използва бутон Delete от клавиатурата или бутона за изтриване, намиращ се в дясната част.
⦁ Добавена е възможност за обединяване на няколко документа в прозорец Обработка на документи:
* Първо се маркират всички документи със стандартните опции в Windows - (Ctrl + маркиране, Shift + маркиране, Ctrl + A) и с десен бутон се избира Обединяване.
⦁ Добавено е предупредително съобщение, когато издателя на документа е нерегистрирано лице по ДДС и наличие на начислен ДДС в документа.
⦁ Направена е оптимизация при избор на Протокол по ЗДДС в прозорец Обработка на документи. Автоматично попълване на поле Тип на операцията при избор на ВОП или Услуга от ЕО.
⦁ Направена е оптимизация при проверка за дублиране документ при експорт към Microinvest Делта Pro.
⦁ Добавена е възможност за въвеждане на ДДС номер в прозорец Обработка на документи.
⦁ Добавена е възможност за търсене по ДДС номер.
12
⦁    Добавена е възможност за изтриване на няколко документа в прозорец Класифицирани документи:
* Първо се маркират всички документи със стандартните опции в Windows - (Ctrl + маркиране, Shift + маркиране, Ctrl + A) и с десен бутон се избира Изтриване на документ;
⦁    Добавено е предупредително съобщение при изтриване, показващо общия брой документи, които ще бъдат изтрити;
⦁    Оптимизирано е наименованието на валутата в прозорец Класифицирани документи - вече се използват международните кодове за валута;
⦁    Добавена е възможност за попълване на букви и символи в полето номер на документ;
⦁    Оптимизирана е работата с файлове в състояние read only;
⦁    Добавен е нов екран с информация за текущ абонаментен план и оставащ брой документи за OCR;
⦁    Увеличен е броя редове в една контировка от 5 на 50.
11
·    Добавено е автоматично попълване на данните за настройка към MSSQL Server при първоначално зареждане на прозореца.
·    Направена е оптимизация в извеждане на стойности за тип документ Кредитно известие (КИ) в .XML файл.
·    Направена е оптимизация при автоматично разпознаване на документ, бутон OCR за документи с различен формат на датата от този на системата.
·    Направено е по-стриктно разпознаване и попълване на стойностите по документ с избор на шаблон на операция за осчетоводяване.
·    Премахнато е автоматично попълване на поле Протокол по ЗДДС с тип ВОП при избор на шаблон.
·    Направена е оптимизация при експорт на данни за тип Операция по ЗДДС, след промяна на тип Протокол по ЗДДС.
·    Направена е оптимизация в извеждане на стойността на ДДС при избран тип Услуга от ЕО в поле Протокол по ЗДДС.
10
⦁    Добавена е възможност за избор на тип сървър, меню Настройки:
⦁    SQL Server Compact – препоръчва се при работа с едно работно място или няколко работни места с индивидуална база от данни за всяко;
⦁    SQL Server (MSSQL) – препоръчва се при работа с няколко работни места с една база данни;
⦁    В инсталационния пакет на Sendera е добавен автоматичен инсталатор на MSSQL Server 2014 Express. Изпълняване на функцията се извършва с избор на опция Инсталиране на SQL Server;
* При системи, които вече имат инсталиран MSSQL сървър, няма да настъпи никаква промяна. Инсталаторът Не прави ъпгрейд/обновяване на сървъра, остава съществуващият до момента;
⦁    Добавена е възможност за конвертиране на база данни от SQL Compact към MSSQL, меню Настройки, таб SQL Server;
⦁    Добавена е възможност за избор на роля при вписване в Sendera, меню Настройки:
⦁    Собственик – има пълни права за създаване и изтриване на база данни с фирми;
⦁    Служител – може да работи само със създадените от собственика фирми. Има ограничени права за създаване и изтриване на база данни с фирми.
⦁    Добавена е възможност за избор на валута при обработка и редакция на класифицирани документи, меню Обработка на файлове и меню Класифицирани документи – при избор на различна валута от BGN към счетоводните сметки освен сума в лева, са изведени полета за ръчно въвеждане на валутен курс и валутна сума;
* За сметките, които не са валутни не се посочват стойности за валутен курс и валутна сума. По този начин при експорт към счетоводството не се създават данни за валутни детайли;
⦁    Добавена е логика за автоматично преизчисляване на полетата за сума, валутен курс и валутна сума;
⦁    Добавени са нови счетоводни шаблони за операции във валута, меню Обработка на файлове:
⦁    Покупка на стоки във валута;
⦁    Покупка на услуги във валута;
⦁    Продажба на стоки във валута;
⦁    Продажба на услуги във валута;
⦁    Добавена е възможност за издаване на Протокол по ЗДДС към документ, меню Обработка на файлове:
⦁    ВОП;
⦁    Услуга от ЕО;
⦁    Доставка по чл. 163а по част I;
⦁    Доставка по чл. 163а по част II;
⦁    Автоматично попълване на поле Забележка при избор на Протокол по ЗДДС. Съдържанието в полето отразява типа избран протокол;
⦁    Добавена е функция калкулатор в полетата със стойност. Функцията осигурява възможност за извършване на математически изчисления като събиране, изваждане, умножение, деление и др.;
⦁    Разширена е извежданата информация при експорт в MS Excel на данните от екран Класифицирани документи;
⦁    Добавен е филтър с предефинирани периоди, меню Класифицирани документи;
⦁    Добавено е информационно поле с ID (Потребителски номер) и описание на текущия план на потребителя. Полето е позиционирано в долния ляв ъгъл в лентата на програмата;
⦁    Добавена е индикация за съвпадение на паролите при регистрация на потребител в Sendera.
9
• Разширено разпознаване на документи с нови шаблони.
• Оптимизация на програмата при скенери Canon.
• Направена е оптимизация при автоматично попълване на шаблон.
• Подобрена навигация между полетата в програмата.
8
• Направена е оптимизация при разпознаване и обработка на документи през OCR системата.
• Направена е оптимизация в бързината на разпознаване на документи през OCR системата.
• Направена е оптимизация при автоматично попълване на шаблон.
7
• Добавена е настройка за автоматично изпращане на обработени документи към Microinvest Делта Pro в Експорт на документи. Функцията се активира при запис на нов документ или при редакция на съществуващ.
• В Класифициране на документи е добавена опция за масова редакция на полета Месец за експорт и Статус. Новата функция става активна при маркиране/избиране на повече от един документ.
• Оптимизирана OCR услуга за обработка на фактури към физически лица с ЕГН или петнадесет девятки в ЕИК или ДДС номер на фактурата.
• Оптимизиран метод за разпознаване на документи към физически лица и автоматично попълване на данни.
• Оптимизирано е попълването на суми в Дт/Кт, след оптично разпознаване на документи, за фирми без регистрация по ЗДДС.
• Оптимизирана е работата с предефинирани шаблони за фирми, които не са регистрирани по ЗДДС.
• Актуализирана е основна инфраструктура на услугата за оптично разпознаване (OCR).
6
• Оптимизиран експорт на документи при различни месеци за експорт.
• Разширено разпознаване на вида на документите според тяхното разширение.
• Оптимизация на програмата при скенери Canon.
• Разпознаване на международни документи от Facebook и Google.
• Прецизно идентифициране на ЕИК спрямо телефон при някои от фактурите.
• Добавени са много нови бланки на фактури от различни издатели.
• Подобрена навигация между полетата в програмата.
5
• Централизиран избор на активна фирма.
• Добавен е месец за експорт при операциите.
• Визуализация на активния имейл.
• Автоматично попълване на суми при ръчен режим на попълване.
• Работа с отрицателни суми.
• Разширено разпознаване на документи с нови шаблони.
• Ускоряване на работи при високо натоварване.
• Улеснена актуализация при нова версия.
4
• Отстранен проблем със сканиране на много документ.
• Добавена възможност за избор на папка за експорт.
• Добавена възможност за генериране на PDF файл с обработени документи.
• Добавен прогрес при по-продължителни операции.
• Добавена възможност за получаване на забелжка при изпращане на снимка от Sendera Mobile.
3
• Разширен набор от документи за OCR разпознаване.
• Автоматично определяне на партньора по сделката.
• Добавена е проверкa за невалиден контрагент по сделката.
• Добавена е проверка за неправилно получена фактура.
• Оптимизация на въвеждане на датите от документа.
• Ускорено разпознаване на документите.
• Подобрена интеграция с мобилното приложение.
• Директен експорт към Microinvest Делта Pro.
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X