3.83.822
• Направена е актуализация на Справка-декларация и дневници по ЗДДС, съгласно изменения в Закон за данък върху добавената стойност, обн. в ДВ бр. 1 от 03.01.2014 г. и Правилник за прилагане на закон за данък върху добавената стойност, обн. в ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г.;
• Изменена е структурата на файловете Pokupki.txt и Prodajbi.txt, съгласно изменения в ЗДДС и ППЗДДС в сила от 01.01.2014 г.;
• В прозорец Контиране са добавени нови типове документи за въвеждане на данни за Касова отчетност на ДДС, съгласно изменения в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.;
• В Контиране в поле VIES са добавени нови типове сделки за определяне на операциите по чл. 163а от ЗДДС, съгласно изменения в сила от 01.01.2014 г.
3.82.821
• Направена е актуализация на бланките и файловете на Дневници и Декларация по ЗДДС, във връзка с изменения в ПЗДДС, обнародвани в ДВ бр. 20 от 28.02.2013 г.
3.81.814
• Оптимизирани са полетата за суми в справка Валутен аналитичен регистър, при визуализиране на големи многоцифрени числа.
• Направена е актуализация на прозорец Контиране, Справка декларация и Дневници по ЗДДС, във връзка с изменения в ППЗДДС, влезли в сила от 01.06.2012 г.
3.81.813
• Направена е актуализация в ДДС файловете за експорт на данни към НАП, съгласно изменения в ППЗДДС, в сила от 01.03.2012 г., ДВ 15/21.02.2012 г.
3.80.812
• Коригиран е сумарен ред в справка за ДА от годишните отчети.
• Оптимизиран е модул "Амортизации и отписване" при активи с подобрение.
• Направена е оптимизация на модул Дублирани фактури.
3.80.811
• Актуализирани са формите за месечна Справка-Декларация и Дневник Покупки съгласно ППЗДДС.
• Актуализирана е спецификацията на файловете за подаване към НАП съгласно ППЗДДС.
3.80.810
• Добавена е възможност за импорт на документ "Касов отчет" от Склад Pro.
3.79.809
• Оптимизиран е автоматичния импорт на Партньори от файл Import.txt
3.79.808
• Оптимизиране на справка Активи по категории.
• Добавена е отметка за изравняване на ДАП и САП при отписване на актив.
• Коригирани амортизационни справки при отписване на ДА.
• Оптимизиран прозорец за въвеждане и редакция на ДА.
3.79.807
• Коригирана бланка на Писмо за потвърждаване на разчети с партньори за 2009г.
• Добавени са Финансови отчети по формат на НСИ за 2009г. в Excel с преизчисления.
• Коригирани са бланки Оповестявания с текст за 2009г.
• Премахната е функция Изтриване от Инвентарна книга в модул Амортизации и отписване.
• Актуализирани са бланки ДДС-декларация и дневници, съгласно ППЗДДС в сила от 01.01.2010г.
• Отразени промени в структурата на файловете за подаване на ДДС съгласно ППЗДДС в сила от 01.01.2010г.
• Променено поле Вид сделка по ДДС в модул Контиране съгласно промените в ППЗДДС в сила от 01.01.2010г.
• Добавени сметки в справка Валутна оборотна ведомост - Активна.
• Добавени сметки в справка Валутна оборотна ведомост - Пасивна.
• Разширено е полето за номер на документ до 20 символа при нови бази.
• Актуализирани формули в Справка - Отчет за собствения капитал.
• Оптимизарани закръгления в Справки - Счетоводни и Данъчни амортизации.
• Коригирани амортизационни справки при функция Подобрение на активи.
• Добавени сумарни редове в Справки - САП, ДАП и Активи по категории.
• Оптимизация на амортизациите.
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X