3.77.926
• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация Обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005г., обн. в ДВ бр.7 от 19.01.2018г.;
• Добавен е нов код 99 - за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България, поле 12. Вид осигурен от Декларацията;
• Отразена е промяна във формула за извеждане на стойност в поле 34. Нетно възнаграждение:
• За вид осигурен 92 - За морски лица от Декларацията;
• Премахнато е условието за случаите, в които т. 21- Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване не е попълнена, но е попълнена т. 31-Начислен месечен облагаем доход.
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2018г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр.99 от 12.12.2017г.
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2018г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр. 99 от 12.12.2017 г.;
• Отразен е минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2018г. в размер на 510 лв., съгласно ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр. 99 от 12.12.2017г.
• Отпада диференцираният минимален месечен размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход, съгласно чл.6, ал.2, т.2 от КСО, изм. ДВ, бр. 99 от 12.12.2017г. в сила от 01.01.2018г.;
Отразен е минимален осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители за 2018г. в размер на 350 лв., съгласно ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр. 99 от 12.12.2017г.;
Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 316 от 20 Декември 2017г.на Министерски съвет;
Отразени са почивни дни и празници за 2018г., съгласно приети промени в Кодекса на труда, обн. в ДВ бр. 105 от 30.12.2016г. .
• Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
Въведен е календар за 2019г.
• Отразено е увеличението на осигурителната вноска за Фонд “Пенсии“, с един процентен пункт за 2018г. съгласно чл.6, ал.1, т.4б от КСО., изм. ДВ, бр. 61 от 2015г.:
с 0.56 % за сметка на осигурител;
с 0.44 % за сметка на осигуреното лице.
• Отразено е увеличението на осигурителната вноска за Фонд“ Пенсии“ за морските лица с 2 % пункт за 2018г., съгласно чл.4а, ал.3, т.1 и т.2 от КСО, изм. ДВ, бр. 99 от 12.12.2017г. в сила от 01.01.2018г.;
• Направена е актуализация на номенклатура в Националният класификатор на професиите и длъжностите (НКПД), във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 1015 от 21.12.2017г.;
• Направени са промени във връзка с режим Сумирано изчисляване на работното време в следните направления:
• Направена е промяна във формули относно превръщане на нощни в дневни часове и изчисляване на извънреден труд, съгласно чл.9а и чл.9г от Наредба за работното време, почивките и отпуските, изм. и доп. ДВ. бр.41 от 23 Май 2017г. в сила от 01.01.2018г.
• Основно изменение от НРВПО е свързано с превръщане на положените часове нощен труд в дневни.
Съгласно чл.9а, ал.4 от НРВПО Когато се полага нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или служителя по ал. 3 се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд с коефициента по чл.9, ал.2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007г.
Превръщане на нощните часове в дневни не се извършва, когато за работното място е установено намалено работно време както и в случаите, когато трудовият договор е сключен за работа само през нощта.
Добавена е нова променлива в списък Нова променлива/начисление, бутон Нов в личен картон Без_превръщане_на нощните_часове_в_дневни. При включена настройка положените часове нощен труд няма да бъдат трансформирани в дневни.
Обърнете внимание:
• Съгласно чл. чл. 9г от НРВПО Отработените часове от работника или служителя, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече от часовете, определени съгласно чл. 9б, се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 КТ пред инспекцията по труда без превръщане на нощните часове в дневни.
3.76.916
• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация Обр. 1, съгласно промяна на Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр.5 от 17.01.2017 г.;          
• Добавено е ново поле 15.1. Код за прекратяване на осигуряването;
• Отразена е промяна в текст за код: 5, 10 и 24, поле 12. Вид осигурен от Декларацията;
• Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Декларация Обр. 1, EMPL2017.TXT, утвърдена от Изп. директор на НАП със заповед ЗЦУ 36/06.01.2017 г.;
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2017 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2017 г., обн. в ДВ бр.98 от 09.12.2016 г.
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2017 г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2017 г., обн. в ДВ бр. 98 от 09.12.2016 г.;
• Отразено е увеличението на диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2015 г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 372 от 22 Декември 2016 г.на Министерски съвет;
• Отразени са почивни дни и празници за 2017 г., съгласно приети промени в Кодекса на труда, обн. в ДВ бр. 105 от 30.12.2016г.
• Въведен е календар за 2018 г.
• Отразено е увеличението на осигурителната вноска за Фонд“ Пенсии“, с един процентен пункт съгласно КСО за 2017г., изм. ДВ, бр. 61 от 2015 г.:
с 0.56% за сметка на осигурител;
с 0.44 % за сметка на осигуреното лице.
• Отразена е промяна в осигурителните вноски по фондове върху Социални разходи, съгласно КСО за 2017г., обн. в ДВ бр.98 от 09.12.2016 г.
3.75.910
• Направена е актуализация на номенклатура НКПД, във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-0245 от 27.04.2016 г., в сила от 01.05.2016 г.
3.75.902
• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 2 от 08.01.2016 г.;
• Направена е актуализация в бланката на Декларация обр. 6, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 2 от 08.01.2016 г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 375 от 28 декември 2015 г.на Министерски съвет;
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2016 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2016 г., обн. в ДВ бр. 98 от 15.12.2015 г.;
•    Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2016 г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2016 г., обн. в ДВ бр. 98 от 15.12.2015 г.;
• Направена е актуализация на номенклатура НКПД, във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 1027 от 22.12.2015 г.;
• Отразени са почивни дни и празници за 2016 г., съгласно Решение 935 от 30.11.2015 г. за разместване на почивните дни през 2016 г.;
• Въведен е календар за 2017 г.;
• Съгласно промяна на утвърдените образци от Министъра на финансите, в сила от 17.09.2015 г., са актуализирани следните документи:
• Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ;
• Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ;
• Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от извънтрудови правоотношения.
3.74.901
• Направена е актуализация на бланката на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Направена е актуализация на бланката на Декларация обр. 6, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 100 от 05.12.2014 г.;
• Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Декларация обр. 1, EMPL2015.TXT, утвърдена от изп. директор на НАП със заповед ЗЦУ-1593/10.12.2014 г.;
• Направена е промяна в номенклатура в т. 12 Вид осигурен на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 4 от 16.01.2015 г.;
• Направена е промяна в начина на осигуряване на лицата назначени на работа до 5 работни дни или 40 часа, съгласно промени в КСО, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г. От 01.01.2015 г. тези лица се осигуряват за всички фондове на ДОО;
• Направена е актуализация в бланката на Декларация обр. 6, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 100 от 05.12.2014 г.;
• Направена е актуализация на размера на максималния месечен осигурителен доход за 2015 г., съгласно ЗБДОО за 2015 г., обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 419 от 17 декември 2014 г.на Министерски съвет;
• Направена е актуализация на минималния осигурителен доход за Земеделски производители съгласно ЗБДОО за 2015 г., обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2015 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2015 г., обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2015 г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2015 г., обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
• Направавена е актуализация на номенклатура НКПД, във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 933 от 19.12.2014 г.;
• Направена е актуализация на Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ) и модул Годишно преизчисляване на данък по ЗДДФЛ, съгласно промяна в ЗДДФЛ, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г. и утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
• Направена е актуализация на Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ) и модула за извеждане на бланката, съгласно промяна в ЗДДФЛ, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г. и утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
• Направена е актуализация на Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, съгласно утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
• Направена е актуализация на Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, съгласно утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
• Направена е промяна в наименованието на променлива "Роден след 1959 г." на "Роден след 31 дек. 1959 г./Осигуряване за ДЗПО в УПФ". С включване/изключване на перото се определя дали лицето ще се осигурява във фонд ДЗПО в УПФ, съгласно влезли в сила промени в КСО, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
• Направена е актуализация на текстовите файлове с данни за временна неработоспособност, бременност и майчинство, подавани в НОИ, съгласно промяна в спецификация на данните в сила от 01.01.2015 г.:
• Направена е промяна в Придружително писмо към болничните - Приложение 8 към чл. 11, ал. 1 от НИИПОПДОО, съгласно промяна в наредбата, обн. в ДВ бр. 90 от 31.10.2014 г.;
• Направена е промяна в опис към болничните - Приложение 9 към чл. 11, ал. 1 от НИИПОПДОО, съгласно промяна в наредбата, обн. в ДВ бр. 90 от 31.10.2014 г.- промяна в списък с кодове, приложения към болнични и декларации за временна неработоспособност, бременност и раждане;
• Направена е промяна в Приложение 15 към чл. 3, ал. 2 от НИИПОПДОО, съгласно промяна в наредбата, обн. в ДВ бр. 90 от 31.10.2014 г.;
• Отразени са почивни дни и празници за 2015 г. и е въведен календар за 2016 г.;
3.72.796
• Направена е актуализация на модул Уведомление по чл.62, ал.5 от КТ, съгласно промяна в Наредба № 5 от 29 декември 2002г. обн. в ДВ бр. 30 от 01.04.2014 г.
3.71.794
• Направена е актуализация на бланкови документи за Заявления-декларации и Придружително писмо към болничните листове, съгласно изменения в НИИПОПДОО от 28.02.2014 г., обн. в ДВ бр. 17;
• Направена е актуализация в справки Вноски по параграфи и модул Експорт на данни за осигуровки, съгласно промени в ДОПК обн. в ДВ 18 от 04.03.2014 г. - изменение на параграфите и сметките за изплащане на осигурителни вноски от задължените лица;
• Добавена е възможност за изчисляване на ЗО за сметка на осигуреното лице, за Морски лица във временна нетрудоспособност.
3.71.792
• Направена е актуализация на начина на попълване и списъка с флагове за Вид плащане в Декларация обр. 6*, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г.
• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г.
• Направена е актуализация размера на максималния месечен осигурителен доход за 2014 г., съгласно ЗБДОО за 2014 г., обн. в ДВ бр. 106 от 10.12.2013 г.
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 249 от 31 октомври 2013 г. на Министерски съвет
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2014 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2014 г., обн. в ДВ бр. 106 от 10.12.2013 г.
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2014 г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2014 г., ДВ бр. 106 от 10.12.2013 г.
• Направавена е актуализация на номенклатура НКПД, във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 979 от 21.12.2013 г.
• Направена е промяна в Приложение 5 към чл. 6, ал. 6 към Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. (протокол-придружително писмо към декларации обр. 1 и обр. 6), съгласно изменения на наредбата, обн. в ДВ бр. 99 от 15.11.2013 г.
• Добавени са нови типове отсъствия в секция Болнични - Отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, Неплатен отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст и Отпуск за баща при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, въведени с промяна на Кодекс на труда, обн. в ДВ бр. 99 от 15.11.2013 г.
• Направена е промяна в начина на изчисляване сумите на фондовете в ДОО, във връзка с изменения за начина на закръгляване на стойностите на осигурителните вноски и сравняване равенството в подаваните данни в декларации обр.1 и обр.6, съгласно промени в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 99 от 15.11.2013 г.
• Добавена е възможност за изчисляване Декларация обр. 1 с флаг само начислени/неизплатени възнаграждения, без отразяване на данък по ЗДДФЛ. За целта, при начисляване на декларация обр. 1 се поставя отметка Без данък по ЗДДФЛ.
• Направена е актуализация на справки Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2014 г. За да се попълват правилно данните, в личния картон на лицата с доход по чл. 44 от ЗДДФЛ следва да бъде добавена променлива Наемодател.
• Добавена е възможност за извеждане на справки Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДФЛ за 2014 г.

3.71.791
• Направена е промяна в почивните и работните дни за месец Декември 2013 г., съгласно Решение № 698 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г.;
• Отразени са промени в календара за 2014 г., във връзка с Решение № 697 от 14 ноември 2013 г. на Министерски съвет за разместване на почивни дни през 2014 г.;
• Въведен е календар с основните почивни и празнични дни за 2015 г.
3.69.788
• Направена е промяна на бланковите документи за Заявления –декларации и Придружително писмо към експорт на болнични, във връзка с изменения в НИИПОПДОО в сила от 01.05.2013 г., обнародвани в ДВ бр. 33 от 05.04.2013г.;
• Направена е промяна по начина на попълване на Приложение N15 към член 3, ал. 1 от НИИПОПДОО, във връзка с изменения в Указания за попълване на документа в сила от 01.05.2013 г.;
• Направена е актуализация на текстовите файлове за експорт на данни за болнични (POPO2007.txt и POPP2007.txt), във връзка с изменения в спецификацията на файловете в сила от 01.05.2013 г.
3.69.785
• Направена е актуализация на справки Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, във връзка с промени на бланките публикувани на 25.01.2013 г. от НАП.
3.69.784
• Направена е актуализация във формата, бланките и начина на изчисляване на Декларация обр. 1 и Декларация обр. 6* във връзка с изменения в Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005 г., обнародвана в ДВ бр.103/28.12.2012г.;
• Променена е стойността на минималната месечна работна заплата за страната на 310 лв., според Постановление № 250 на МС ОТ 11.10.2012 г., влязло в сила от 01.01.2013 г.;
• Актуализиран е размера на максималният осигурителен доход за страната на 2200 лв., съгласно ЗБДОО за 2013 г., обнародван в ДВ бр. 99/14.12.2012 г.;
• Актуализирана е таблицата за минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно ЗБДОО за 2013 г., обнародван в ДВ бр. 99/14.12.2012 г.;
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд Трудова злополука и професионална болест по групи основни икономически дейности, съгласно ЗБДОО за 2013 г., обнародван в ДВ бр. 99/14.12.2012 г.;
• Актуализиранa е кодова таблица НКПД, съгласно заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-1002/19.12.2012 г.;
• Направена е актуализация в модул Експорт на данни за болнични, във връзка с изменена спецификация на текстовите файлове за експорт на данни към НОИ – премахнати са полетата Възнаграждения за /месец и година/, Дата на изплащане/нач. на възнаграждения, Флаг за възнаграждения и Дата на подаване на данните в ТД на НАП;
• Актуализирана е справкa Вноски по параграфи- Кратка и Разширена, във връзка с промяна на кодове за Вид плащане на осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ към бюджета;
• Направена е актуализация в модул Експорт на данни за осигуровки, във връзка с промяна на Кодове за вид плащане към бюджета и банковите сметки на НАП за внасяне на осигурителните вноски и данъкът по ЗДДФЛ;
• Добавена е възможност за издаване на Служебна бележка по чл. 45 ал. 1 и ал. 2 от ЗДДФЛ за периоди от 2013 г.;
• Направена е оптимизация в справка РПВ Кратка, актуализирано е името на колона Клас на Доп. възн. за ТСПО;
3.68.782
• Променена е стойността на минималната месечна работна заплата за страната на 290 лв., според Постановление № 300 на МС ОТ 10.11.2011 г., влязло в сила от 01.05.2012 г.
• Направена е оптимизация в изчисленията на Декл. обр. 6, при изплащане на аванс и възнаграждение по-голямо от Максималния осигурителен доход за 2012 г.
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X