3.76.916
• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация Обр. 1, съгласно промяна на Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр.5 от 17.01.2017 г.;          
• Добавено е ново поле 15.1. Код за прекратяване на осигуряването;
• Отразена е промяна в текст за код: 5, 10 и 24, поле 12. Вид осигурен от Декларацията;
• Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Декларация Обр. 1, EMPL2017.TXT, утвърдена от Изп. директор на НАП със заповед ЗЦУ 36/06.01.2017 г.;
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2017 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2017 г., обн. в ДВ бр.98 от 09.12.2016 г.
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2017 г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2017 г., обн. в ДВ бр. 98 от 09.12.2016 г.;
• Отразено е увеличението на диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2015 г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 372 от 22 Декември 2016 г.на Министерски съвет;
• Отразени са почивни дни и празници за 2017 г., съгласно приети промени в Кодекса на труда, обн. в ДВ бр. 105 от 30.12.2016г.
• Въведен е календар за 2018 г.
• Отразено е увеличението на осигурителната вноска за Фонд“ Пенсии“, с един процентен пункт съгласно КСО за 2017г., изм. ДВ, бр. 61 от 2015 г.:
с 0.56% за сметка на осигурител;
с 0.44 % за сметка на осигуреното лице.
• Отразена е промяна в осигурителните вноски по фондове върху Социални разходи, съгласно КСО за 2017г., обн. в ДВ бр.98 от 09.12.2016 г.
3.75.910
• Направена е актуализация на номенклатура НКПД, във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-0245 от 27.04.2016 г., в сила от 01.05.2016 г.
3.75.902
• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 2 от 08.01.2016 г.;
• Направена е актуализация в бланката на Декларация обр. 6, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 2 от 08.01.2016 г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 375 от 28 декември 2015 г.на Министерски съвет;
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2016 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2016 г., обн. в ДВ бр. 98 от 15.12.2015 г.;
•    Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2016 г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2016 г., обн. в ДВ бр. 98 от 15.12.2015 г.;
• Направена е актуализация на номенклатура НКПД, във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 1027 от 22.12.2015 г.;
• Отразени са почивни дни и празници за 2016 г., съгласно Решение 935 от 30.11.2015 г. за разместване на почивните дни през 2016 г.;
• Въведен е календар за 2017 г.;
• Съгласно промяна на утвърдените образци от Министъра на финансите, в сила от 17.09.2015 г., са актуализирани следните документи:
• Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ;
• Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ;
• Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от извънтрудови правоотношения.
3.74.901
• Направена е актуализация на бланката на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Направена е актуализация на бланката на Декларация обр. 6, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.;
• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 100 от 05.12.2014 г.;
• Направена е актуализация на структурата и наименованието на експортен файл с данни за Декларация обр. 1, EMPL2015.TXT, утвърдена от изп. директор на НАП със заповед ЗЦУ-1593/10.12.2014 г.;
• Направена е промяна в номенклатура в т. 12 Вид осигурен на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 4 от 16.01.2015 г.;
• Направена е промяна в начина на осигуряване на лицата назначени на работа до 5 работни дни или 40 часа, съгласно промени в КСО, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г. От 01.01.2015 г. тези лица се осигуряват за всички фондове на ДОО;
• Направена е актуализация в бланката на Декларация обр. 6, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 100 от 05.12.2014 г.;
• Направена е актуализация на размера на максималния месечен осигурителен доход за 2015 г., съгласно ЗБДОО за 2015 г., обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 419 от 17 декември 2014 г.на Министерски съвет;
• Направена е актуализация на минималния осигурителен доход за Земеделски производители съгласно ЗБДОО за 2015 г., обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2015 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2015 г., обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2015 г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2015 г., обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
• Направавена е актуализация на номенклатура НКПД, във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 933 от 19.12.2014 г.;
• Направена е актуализация на Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ) и модул Годишно преизчисляване на данък по ЗДДФЛ, съгласно промяна в ЗДДФЛ, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г. и утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
• Направена е актуализация на Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ) и модула за извеждане на бланката, съгласно промяна в ЗДДФЛ, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г. и утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
• Направена е актуализация на Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, съгласно утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
• Направена е актуализация на Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, съгласно утвърдени образци за 2015 г. от Министъра на финансите;
• Направена е промяна в наименованието на променлива "Роден след 1959 г." на "Роден след 31 дек. 1959 г./Осигуряване за ДЗПО в УПФ". С включване/изключване на перото се определя дали лицето ще се осигурява във фонд ДЗПО в УПФ, съгласно влезли в сила промени в КСО, обн. в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.;
• Направена е актуализация на текстовите файлове с данни за временна неработоспособност, бременност и майчинство, подавани в НОИ, съгласно промяна в спецификация на данните в сила от 01.01.2015 г.:
• Направена е промяна в Придружително писмо към болничните - Приложение 8 към чл. 11, ал. 1 от НИИПОПДОО, съгласно промяна в наредбата, обн. в ДВ бр. 90 от 31.10.2014 г.;
• Направена е промяна в опис към болничните - Приложение 9 към чл. 11, ал. 1 от НИИПОПДОО, съгласно промяна в наредбата, обн. в ДВ бр. 90 от 31.10.2014 г.- промяна в списък с кодове, приложения към болнични и декларации за временна неработоспособност, бременност и раждане;
• Направена е промяна в Приложение 15 към чл. 3, ал. 2 от НИИПОПДОО, съгласно промяна в наредбата, обн. в ДВ бр. 90 от 31.10.2014 г.;
• Отразени са почивни дни и празници за 2015 г. и е въведен календар за 2016 г.;
3.72.796
• Направена е актуализация на модул Уведомление по чл.62, ал.5 от КТ, съгласно промяна в Наредба № 5 от 29 декември 2002г. обн. в ДВ бр. 30 от 01.04.2014 г.
3.71.794
• Направена е актуализация на бланкови документи за Заявления-декларации и Придружително писмо към болничните листове, съгласно изменения в НИИПОПДОО от 28.02.2014 г., обн. в ДВ бр. 17;
• Направена е актуализация в справки Вноски по параграфи и модул Експорт на данни за осигуровки, съгласно промени в ДОПК обн. в ДВ 18 от 04.03.2014 г. - изменение на параграфите и сметките за изплащане на осигурителни вноски от задължените лица;
• Добавена е възможност за изчисляване на ЗО за сметка на осигуреното лице, за Морски лица във временна нетрудоспособност.
3.71.792
• Направена е актуализация на начина на попълване и списъка с флагове за Вид плащане в Декларация обр. 6*, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г.
• Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г.
• Направена е актуализация размера на максималния месечен осигурителен доход за 2014 г., съгласно ЗБДОО за 2014 г., обн. в ДВ бр. 106 от 10.12.2013 г.
• Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 249 от 31 октомври 2013 г. на Министерски съвет
• Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2014 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2014 г., обн. в ДВ бр. 106 от 10.12.2013 г.
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2014 г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2014 г., ДВ бр. 106 от 10.12.2013 г.
• Направавена е актуализация на номенклатура НКПД, във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 979 от 21.12.2013 г.
• Направена е промяна в Приложение 5 към чл. 6, ал. 6 към Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. (протокол-придружително писмо към декларации обр. 1 и обр. 6), съгласно изменения на наредбата, обн. в ДВ бр. 99 от 15.11.2013 г.
• Добавени са нови типове отсъствия в секция Болнични - Отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, Неплатен отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст и Отпуск за баща при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, въведени с промяна на Кодекс на труда, обн. в ДВ бр. 99 от 15.11.2013 г.
• Направена е промяна в начина на изчисляване сумите на фондовете в ДОО, във връзка с изменения за начина на закръгляване на стойностите на осигурителните вноски и сравняване равенството в подаваните данни в декларации обр.1 и обр.6, съгласно промени в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. в ДВ бр. 99 от 15.11.2013 г.
• Добавена е възможност за изчисляване Декларация обр. 1 с флаг само начислени/неизплатени възнаграждения, без отразяване на данък по ЗДДФЛ. За целта, при начисляване на декларация обр. 1 се поставя отметка Без данък по ЗДДФЛ.
• Направена е актуализация на справки Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2014 г. За да се попълват правилно данните, в личния картон на лицата с доход по чл. 44 от ЗДДФЛ следва да бъде добавена променлива Наемодател.
• Добавена е възможност за извеждане на справки Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДФЛ за 2014 г.

3.71.791
• Направена е промяна в почивните и работните дни за месец Декември 2013 г., съгласно Решение № 698 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г.;
• Отразени са промени в календара за 2014 г., във връзка с Решение № 697 от 14 ноември 2013 г. на Министерски съвет за разместване на почивни дни през 2014 г.;
• Въведен е календар с основните почивни и празнични дни за 2015 г.
3.69.788
• Направена е промяна на бланковите документи за Заявления –декларации и Придружително писмо към експорт на болнични, във връзка с изменения в НИИПОПДОО в сила от 01.05.2013 г., обнародвани в ДВ бр. 33 от 05.04.2013г.;
• Направена е промяна по начина на попълване на Приложение N15 към член 3, ал. 1 от НИИПОПДОО, във връзка с изменения в Указания за попълване на документа в сила от 01.05.2013 г.;
• Направена е актуализация на текстовите файлове за експорт на данни за болнични (POPO2007.txt и POPP2007.txt), във връзка с изменения в спецификацията на файловете в сила от 01.05.2013 г.
3.69.785
• Направена е актуализация на справки Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, във връзка с промени на бланките публикувани на 25.01.2013 г. от НАП.
3.69.784
• Направена е актуализация във формата, бланките и начина на изчисляване на Декларация обр. 1 и Декларация обр. 6* във връзка с изменения в Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005 г., обнародвана в ДВ бр.103/28.12.2012г.;
• Променена е стойността на минималната месечна работна заплата за страната на 310 лв., според Постановление № 250 на МС ОТ 11.10.2012 г., влязло в сила от 01.01.2013 г.;
• Актуализиран е размера на максималният осигурителен доход за страната на 2200 лв., съгласно ЗБДОО за 2013 г., обнародван в ДВ бр. 99/14.12.2012 г.;
• Актуализирана е таблицата за минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно ЗБДОО за 2013 г., обнародван в ДВ бр. 99/14.12.2012 г.;
• Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд Трудова злополука и професионална болест по групи основни икономически дейности, съгласно ЗБДОО за 2013 г., обнародван в ДВ бр. 99/14.12.2012 г.;
• Актуализиранa е кодова таблица НКПД, съгласно заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-1002/19.12.2012 г.;
• Направена е актуализация в модул Експорт на данни за болнични, във връзка с изменена спецификация на текстовите файлове за експорт на данни към НОИ – премахнати са полетата Възнаграждения за /месец и година/, Дата на изплащане/нач. на възнаграждения, Флаг за възнаграждения и Дата на подаване на данните в ТД на НАП;
• Актуализирана е справкa Вноски по параграфи- Кратка и Разширена, във връзка с промяна на кодове за Вид плащане на осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ към бюджета;
• Направена е актуализация в модул Експорт на данни за осигуровки, във връзка с промяна на Кодове за вид плащане към бюджета и банковите сметки на НАП за внасяне на осигурителните вноски и данъкът по ЗДДФЛ;
• Добавена е възможност за издаване на Служебна бележка по чл. 45 ал. 1 и ал. 2 от ЗДДФЛ за периоди от 2013 г.;
• Направена е оптимизация в справка РПВ Кратка, актуализирано е името на колона Клас на Доп. възн. за ТСПО;
3.68.782
• Променена е стойността на минималната месечна работна заплата за страната на 290 лв., според Постановление № 300 на МС ОТ 10.11.2011 г., влязло в сила от 01.05.2012 г.
• Направена е оптимизация в изчисленията на Декл. обр. 6, при изплащане на аванс и възнаграждение по-голямо от Максималния осигурителен доход за 2012 г.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X