3.07.052
1. Подобрена функционалност - оптимизиран алгоритъма за добавяне на стока, прочетена с баркод четец. Скоростта е повишена 4 пъти.
2. Нова функционалност - Добавена поддръжка на устройство 3Logic S35. За да се активира баркод четеца на това устройство трябва в [настройки -> режим на работа на баркод четеца] да е избрано 3Logic S35
3. Оправен проблем - когато работим с партиди и в offline режим сме направили много доставки на стоки със съществуващи в голямата база, но не и в малката база партиди се появява проблем със синхронизацията
4. Оправен проблем - Ако имаме ценово правилно за добавяне на нова стока в операцията програмата забива
5. Нова функционалност - при печат на стокова разписка освен името на партньора се печатат и града, адреса и МОЛ-а (ако има въведени тези данни)
6. Подобрена функционалност - За принтерите Datecs FMP10KL, Tremol FP07 и Datecs BL-112 може да се избере тип на връзката (Bluetooth или някой от COM портовете). При задаване на Bluetooth печата работи по стария начин (създава виртуален COM порт, но тази операция е зависима от BluetoothStack-а на устройството)
7. Подобрена функционалност - при печат на стокова разписка към продажба дори и да не са изпълнени всички критерии излиза номер
8. Оправен проблем - при натискане на бутона OK в настройки програмата забива
9. Оправен проблем - при запис на операция е възможно да натиснеш бутона OK няколко пъти и това води до дублиране на операции.
3.07.049
1. Нова функционалност - Промяна на заглавието на документа "Стокова разписка"
2. Оптимизирана функционалност - При избор на стоки за операция "Поръчка" количеството по подразбиране е 1 и при промяна на стоката винаги се връща на 1
3.07.048
1. Оптимизирана функционалност при операцията "Рекламация"
2. Възможност за осъществяване на операция "Поръчка" от склад, в който няма налични стоки.
3. Добавена нова функционалност - Поддръжка на Гръцки език.
3.07.047
1. Оптимизация на LotID-та при извършване на повече от 1 операция без синхронизация
2. Подобрена функционалност при обединяване на еднаквите стоки в операция "Поръчка"
3. Подобрена функционалност - Оптимизация при синхронизацията
3.07.046
1. Добавена поддръжка на принтер HP Officejet 100
3.07.045
1. Подобрена функционалност при обединяванено на стоки чрез клавишна комбинация (CTRL+M)
2. Оптимизирана работа с началната форма при устройства с резолюция по-голяма от 320х240 след излизане от настройки
3. Нова функционалност - в модул Разплащане е добавен филтър по клиент, както и поле с общото задължение на конкретния клиент
4. Подобрено позиционирането на настройката "Използай количества по подразбиране" в WindowsCE
5. Нова функционалност - в модул "Поръчки" при четене на стока с бар код четец се четат и партида, дата на производство, срок на годност, местоположение и сериен номер. По този начин се получава по-лесен трансфер от склад в склад през Склад Про
6. Нова функционалност - Бърза рекламация (Смесена продажба).
7. Оптимизиран процес на синхронизация, като при задаване на дата след 31.12.2078 г., датата автоматично се променя на 01.01.2079 г.
8. Нова функционалност - В менюто "Поръчки", при четене с bar code reader се записват партиди, сериен номер и срокове на производство и годност.
9. Нова функционалност - Запазване на операцията. Новата функционалност работи в модулите "Продажби", "Дебитно известие", "Кредитно известие", "Рекламация" и "Поръчки". При започната, но не приключила упешно операция, при следващо стартиране на програмата може да се възстанови работата.
10. Оправен е проблем с печатането на стокова разписка при смесена операция (продажба и рекламация)
11. Подобрена функционалност - печат на фактури
12. Нова функционалност - При печат заедно с партидата се печата и срока на годност (ако има такъв)
13. Оптимизация на процеса по издаване на Z отчети с FMP10-KL
14. Подобрена функционалност със сканирането с баркод
3.07.044
1. Подобрена функционалност при синхронизирането
2. Оптимизирана работа с принтер Datex FP-10KL
3. Добавена функционалност за смятане на формули в 3 полета (количество и цена във формата за избор на стока и количество във формата за избор на партиди)
4. Променено съобщението MB_CONFIRM_DELETION от "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази стока от продажбата?" на "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази стока?" поради препокриване във формата за доставки.
5. Оптимизирана функционалност при добавяне на стоки с баркод четец - коректно отчитане на наличността.
6. Добавена настройка "Използвай количества по подразбиране"
7. Подобрена функционалност при използването на функцията "Обединявай еднаквите стоки".
8. Добавена нова настройка "Печат на фактура". Опцията е активна, когато НЕ се използва алтернативен метод на изчисление.
3.07.043
1. Подобрена функционалност при обединяването на стоки с клавишната комбинация 'ctrl+m' в прозорците за продажба, доставка и поръчки
2. Оптимизиране на прилагането на ценовите правила, свързано с неотчитане на групата на стока, сканирана с баркод четец
3. Оптимизация на работата с баркод четец
4. Подобрена работа при печат на документ за разплащане от А4 принтер
5. Отчитане на ценовата група на обект при работа с баркод четец
6. Съвместимост на FP07 и устройства с Мicrosoft стек
3.07.042
1. Добавена е възможност за смяна на продажна цена в операция доставка
2. Добавена е възможност за неначисляване на ДДС чрез клавишна комбинация Ctrl+D
3.07.041
1. Добавена е поддръжка на фискален принтер Tremol FP07
2. Добавена е настройка за обект за регистрация
3. Подобрена функционалност при прехвърляне на стари задължения за документи с номера над 1000000000
3.07.040
1. Оптимизирана фукнционалност при избор на цената на стоката при превключване на панела с групите
2. Добавена е възможност за търсене на партньор по номер на карта
3. Добавено е поле за отстъпка на документа в операция поръчка
4. Добавена е възможност за издаване на фактура при плащане на старо задължение
5. Добавена е проверка, която не позволява задължение да се разплати с дата по-стара от датата на самото задължение
6. Подобрена функционалност при печат на нефискална фактура за плащане (копията се печатат като оригинали)
7. Оптимизация на повторен печат на фискална фактура
8. Подбрена функционалност при създаване/редакция на партньор от мобилното устройство и установяване на ценовата му група на "последна продажна цена"
9. Оптимизация при поръчка и включена отметка "обединяване на еднакви стоки"
10. Коректно прилагане на ценови правила в поръчка
11. Оптмизирана работа с баркод скенера в ревизия при използване на Symbol баркод четец и след добавяне на стока.
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X