3.07.027
1. Добавена е поддръжка на нов тип хардуерен ключ.
2. Позволяване стартирането на повече от една инстанция на приложението.
3. Подобрена подредба на колоните в таблицата на форма "Преглед на данните за печат". Подобрена четимост на имената на колоните.
4. Добавен е печат през Операции на етикети за всеки ред от документа на операцията по отделно, включително когато една и съща стока е добавена няколко пъти (на няколко реда). Опцията е добавена за тип на документа Операции, през Microinvest Склад Pro - Операции и при самостоятелно пуснат Microinvest Баркод Принтер Pro.
5. Добавено е отпечатване по един етикет за всяка тегловна стока (с дробно количество или с основна мярка кг., гр., т.). Опцията е добавена за тип на документа Операции, през Microinvest Склад Pro - Операции и при самостоятелно пуснат Microinvest Баркод Принтер Pro, като баркодът на тегловната стока се генерира с количеството й ако е с тегловна маска.
6. Добавено е максимизиране и на форма "Преглед на данните за печат" (както на форма „Дизайн на етикет“), с бутони за максимизиране/минимизиране и бързи клавишни комбинации (Shift+Z).
7. Отпечатване на първия баркод при въведени повече баркодове в клетка от колони Баркод1, Баркод2 и Баркод3.
8. Добавени са нови бутони, нови и подобрени клавишни комбинации:
- при обхождане с Tab на форма "Настройка на връзката", при влизане с Tab в полето за избор на база, при въведени параметри за връзка, автоматично се избира първата база;
- със стрелки "Нагоре" и "Надолу" се избира база от падащия списък с имената на базите с данни във форма "Настройка на връзката";
- добавен e бутон и бързa клавишнa комбинации Shift+Z за увеличаване и намаляване на формa "Преглед на данните за печат";
- Backspace изтрива стойност в таблица "Преглед на данните за печат";
- Enter осигурява последователно минаване през формите;
- Tab минава последователно през опциите на всяка форма;
- стрелки "Ляво" и "Дясно" придвижват курсора по бутоните във всички форми.
9. Добавена е възможност за печат на дробни количества с елемент Формула зададена с {qtty}.
10. Подобрение при дизайн на етикета за елементи "Текст" и "Формула" – вече визуализират въведените в тях текстове/формули, а не името на елемента.
11. Добавена е възможност за печат на динамична картинка като единствен елемент в етикета.
12. Добавена е визуализация на колона "Код", ако е добавен елемент "Динамична картинка" (имената на картинките се четат от колона Код).
13. Добавен е печат на баркода като текст под Баркод 1, 2 и 3 зададени като Code128, или като Универсален и отпечатан като Code128 за по-дълги от 13 символа баркодове.
14. Оправен проблем с добавяне на празни етикети при печат.
15. Стабилизирано е бързото преминаване между формите и зареждането на данните.
16. Подобрено е бързодействието на приложението.
3.07.026
1. Въведена е защита при нулеви или отрицателни стойности на коефициент на трансформация във формулите.
2. При Универсален баркод се избира най-подходящия баркод от EAN-8, EAN-13 и Code 128 в зависимост от брой символи.
3. Добавена е възможност за максимално използване на размера на екрана чрез допълнителен бутон.
4. Създадена е възможност за динамична картинка в етикета, която да е свързана с номенклатурата по код на елемента.
5. Изградена е демонстрационна библиотека със снимки към динамичните картинки в етикетите.
6. При връзка с Micro.bg има възможност за попълване на допълнителните полета: Партида, Сериен номер, Дата на производство, Срок на годност и Местоположение.
7. Разширен е набора от предефинирани общоприети символни знаци, като Рециклиране, Сертификати, Чупливо и много други.
8. Добавен е превод на украински език.
9. Разширена е техническата информация в Error.log при възникване на проблем в програмата.
10. Въведена е разширена защита във формулите, при подаване на невалидни данни.
11. Интелигентна инсталация при обновяване на версията.
3.07.025
Добавени са нови функционалности на елемент "Формула":
- Елементи от "Формула", заградени с фигурални скоби {}, се изчисляват. Такива елементи, освен числа, могат да ползват и елементи от базата,
които са с числови стойности (всички цени и ценови групи, коефициент на трансформация (Ratio), количество (Qtty))
- Добавено е клиентско форматиране на резултата след изчисляване на елемент заграден с фигурални скоби: задава се с format1, - format9
непосредствено след отварящата фигурална скоба
- Клиентското форматиране може да е различно зададено за всяка заградена във фигурални скоби част от Формула {израз за изчисляване}
- Възможност за вписване на произволен текст от потребителя извън фигуралните скоби - той се изпечатва както е зададен, еднакво, за всички етикети
- Двоен интервал в текста на Формула извън фигуралните скоби, задава нов ред при отпечатвне
- При делител 0 за изчисления в елемент Формула, се дели на 1, не на 0
- Ако текстът на елемент Формула не е свързан с базата, визуализира текстовото й съдържание в дизайн режим (при конструиране на етикета)
- Ако {израз за изчисляване} съдържа елемент свързан с базата който няма числова стойност, изразът за изчисляване не се изчислява, а на мястото на не числовия елемент се изпечатва стойността му от базата за съответната стока.
- За повече и по-подробна информация, виж Работа с Формули
Добавен е бутон в едитора на Формула, в дясно от полето за въвеждане на формулата, отварящ линк към Работа с формули
Добавена е нова функционалност за DB Excel за работа с колона Ratio (Клиентски Excel-ски таблици трябва също да я добавят)
Елементи "Час" и "Дата" в шаблона, извеждат час и дата на отпечатване
Добавена е възможност в елемент "Картинка" за зареждане на различни типове файлове: jpg, bmp, gif
Добавена е нова функционалност за всички текстови елементи: двоен интервал въведен в текст, задава нов ред при отпечатвне
Оптимизирано форматиране на ценови/числови елементи
Сменена е иконата на exe файла с тази на продукта
Въведена е забрана за повторното стартиране на exe файла
Подобрение при работата с Micro.bg: изтрити стоки от Micro.bg вече не се добавят към визуализираните стоки в Barcode Printer Pro
Оптимизация при работата с Micro.bg: зареждане на всички редове като избрани в колона "Selected" в Предварителен преглед
Подобрена визуализаця
Отстранени проблеми при печат
Отстранено крашване при работа с ценови елементи
Отстранена грешка при зареждане и преоразмеряване на Код, Партида и Сериен номер
Отстранен проблем при работа с Локатор и въвеждане на стоки с баркод четец
Отстранен проблем при работа с база данни на Excel
3.07.024
1. Добавен е нов елемент в раздел "Допълнителни": Баркод 2D, който дава допълнителна функционалност за печат на QR Code, PDF-417 и DataMatrix. На тези елементи, в менюто "Свойства", е дадена възможност да се избира колона от картона на стоката, чиято информация да се отпечатва във вида на зададения 2D баркод;
2. Добавена е функционалност баркодове 2D (QR Code, PDF-417 и DataMatrix) да се отпечатват по избор от потребителя: хоризонтално, вертикално или вертикално огледално;
3. Добавена е възможност информацията, която ще се отпечатва като Баркод 2D, да се ограничава от клиента до зададен от него брой символи (по подразбиране са зададени 64 символа);
4. Добавена е функционалност: при зададен двоен интервал в данни от базата да се отпечатва като пренасяне на нов ред. Важи за елементи: Наименование, Наименование за печат, Каталожен номер 1, Каталожен номер 2, Описание и Текст;
5. Добавена е функционалност в www.Micro.bg: полето "Име на английски" е свързано с "Наименование за печат";
6. Добавена е функционалност за създаване на нова база данни на Access;
7. Добавена е възможност новосъздадената база да се записва в директория, избрана от потребителя, ако предварително зададеният път е валиден;
8. Отстранено несъответствие при отпечатване, когато са избрани всички стоки от базата данни, с предварителен преглед преди печат и с отчитане на количествата;
9. Отстранено несъответствие при работа с MySQL и MariaDB;
10. Визуални подобрения във формите;
11. Отстранени неточности при Цена на дребно и Цена на едро;
12. Отстранено несъответствие при въвеждане на промяна в някои от ценовите групи, се връща нулева стойност.
3.07.023
1. Добавена е възможност за работа с Партиди, като Code 128.
2. Добавена е възможност за работа със Серийни номера, като Code 128.
3. Добавена е възможност за работа с колона Code от базата и печат на данните от нея - елемент "Код" като баркод и елемент "Код" като текст.
4. Подобрени са менютата на "Свойства" за Сериен номер, Партида и Код, насочвайки потребителя че те се ползват като Code 128.
5. Добавена е функционалност за печат на баркодове (тип EAN 13, тип EAN 8 и др.) като Code 128. Така зададени, се изпечатват без промени и валидация.
6. Полето за промяна на maxChars за баркодове зададени като Code128 е деактивирано поради обновяване на функционалността: изпечатване на стойността такава, каквато е.
7. Подобрени са функционалности за печат на Баркод 1, Баркод 2 и Баркод 3 като Универсални баркодове. Баркод, зададен като Универсален, се изпечатва в зависимост от дължината на стойносста му: до 8 символа се изпечатва като EAN 8, от 9 до 13 символа се изпечатва като EAN 13, 14 и над 14 брой символа, се изпечатва като Code 128. За баркод, зададен като Универсален, който следва да се изпечати като тип EAN 8 или тип EAN 13, се валидира контролната му цифра.
8. Подобрена е работата с DB Excel и е улеснена работата за потребителя.
9. Добавена е демо DB Excel.
10. Коригирана е работата на BackSpace при работа с DB Excel във форма "Конфигуриране на Excel файл", като е настроен да изтрива последно въведената позиция.
11. Отстранена е грешка в работата с форма "Преглед на данните за печат", проявяваща се при нанасяне на корекции в данните и при демаиране/маркиране на всички.
12. Добавена е валута BGN.
13. Подобрени положения на бутоните за преход между формите за удобство и бързодействие.
14. Подобрена е работата на режими Бърз и Експресен.
15. Подобрена е сигурността при работа с Code 128 във връзка с рестрикциите, въведени от Microsoft за ползване на този тип фонтове.
16. Добавени са указания за потребителя, улесняващи ползването на опциите за Формула.
17. Подобрена е визуализацията на баркодовете.
18. Премахнат е печата на празни етикети след изпринтване на зададените за печат.
19. Подобрено форматиране и дизайн на прозорците.
20. Подобряване на визуализацията при преглед на данните преди печат, като имената на колоните се визуализират на съответния избран език.
21. Refactoring на кода.
22. Оптимизация на програмата.
3.07.022
1. Добавяне на нова опция "Запази като стандартен" в прозорец "Настройка на печата", която запазва текущия шаблон като стандартен (DefaultLabel.bar);
2. Запазване на състоянието на избраните от потребителя бутони;
3. При зададена опция „Преглед на данните преди печат" всички стоки се маркират автоматично;
4. При зададени опции „Преглед на данните преди печат" и "С отчитане на количествата" всички стоки се маркират автоматично;
5. При липса на отбелязване на опции „Преглед на данните преди печат" и "С отчитане на количествата" се зареждат автоматично всички стоки с количество 1;
6. Добавени са нови полета "Продажна цена" и "Доставна цена";
7. Оптимизация в комуникацията с www.micro.bg;
8. При отваряне на програмата от Microinvest Склад Pro, се зарежда създадения последно шаблон;
9. Добавени са нови 10 ценови групи: "Цена на едро / х", "Цена на дребно / х", "Ценова група 1 / х", "Ценова група 2 / х", "Ценова група 3 / х", "Ценова група 4 / х", "Ценова група 5 / х", "Ценова група 6 / х", "Ценова група 7 / х", "Ценова група 8 / х";
10. Добавен е нов елемент "Формула";
11. Добавен е нов скрипт {Ratio} към Формула и Разширен баркод;
12. Добавен е помощен списък за скриптове, който помага на потребителя за избор на скриптове при въвеждане на символ "{";
13. Подобрение в работата на Локатор;
14. Подобрение в работата на прозорец Редакция на стоките;
15. Обработват се невалидни имена на файлове на базата данни и на шаблоните на етикетите;
16. Въведена е допълнителна защита при невалидна база от данни и невалиден шаблон;
17. Всички шаблони са с попълнена връзка към стандартна база данни Microinvest.mdb от Microinvest Склад Pro;
18. Шаблоните се създават динамично, при първо стартиране на програмата;
19. Оптимизация при създаване на нова база;
20. Разширяване на Error.log;
21. Оптимизация на програмата.
3.07.021
1.Възможност за работа с баркод скенер чрез форма тип 'Списък'.
2.Автоматично зареждане на наличните бази данни.
3.Усъвършенстване на печата на ценови баркодове с по-дълги маски.
4.Добавен избор на ценова група при генериране на ценови баркод.
5.Добавени атрибути за коефициент на трансформация в прозореца за създаване на етикети.
6.Добавени атрибути за продажна и доставна цена от документи в прозореца за създаване на етикети.
7.Усъвършенстване на работата с атрибути в прозореца за създаване на етикети.
8.Добавени нови графични знаци за валути.
9.Добавена възможност за стартиране на продукта повече от веднъж при създаване на етикети от Склад Про.
10.Добавена възможност за преоразмеряване на колоните в прозореца 'Преглед на данни за печат'.
11.Оптимизация на формата 'Преглед на данните за печат'.
12.Оптимизация на формата за работа с Excel файлове.
13.Оптимизирана работа на Локатора с баркод четец.
14.Коригирано несъответствие - изход с ALT+F4.
15.Коригирано несъответствие - местоположение на бутоните Напред и Назад.
16.Коригирано несъответствие - създаване на нова база данни Access.
17.Коригирано несъответствие - стартиране на Локатор на стоки с ценови баркод.
18.Коригирано несъответствие - стартиране на програмата без да има инсталиран Склад Про.
19.Коригирано несъответствие - прилагане на грешен формат на цената.
20.Коригирано несъответствие - не селектиран цвят при повторно отваряне на шаблон.
3.07.020
1. Автоматично създаване на файл за импорт от Excel.
2. Възможност за избор на 'Демо режим' при тип на базата 'MS Excel', при който програмата генерира шаблонен файл с предварително зададени колони, редове и т.н.
3. Добавени нови графични знаци.
4. Добавен филтър на поле за числови стойнсоти(цена, количество и др.) – пълно число, дробна част, цяла част.
5. Форматиране на цена по подразбиране - 0.00
6. Усъвършенстване(без групиране) на печата на ценови баркодове.
7. Възможност за задаване на цвят на текста.
8. При първо стартиране езика на програмата е съобразен с регионалните настройки на Windows.
9. Добавен Print preview екран.
10. Добавен компонент на универсален баркод.
11. Възможност за генериране на баркод по шаблон зададен от Склад Pro.
12. Коригирано несъответствие - грешен избор на стоки от Локатора.
13. Коригирано несъответствие - при отваряне на бази данни и натискане на бутона 'Warehouse Pro' се отваря папката на Баркод Принтер Pro, а не тази на Склад Pro.
14. Коригирано несъответствие - не се прилагат настройките за формат на цена при бързо или експресно принтиране

3.07.019
1. Добавено съобщение за липса на връзка с принтера.
2. Добавен линк за връзка със сайта на Микроинвест.
3. Добавена опция за избор на държава в прозореца "Настройки".
4. Добавен бутон за запазване на шаблон в прозореца за създаване на етикети.
5. Добавена проверка за валидно количество при избор на стока в прозореца "Преглед на данни за печат".
6. Добавена възможност за презареждане на стоки добавени от Склад Про в прозорец "Стоки с ценови баркод".
7. Коригирано несъответствие - коригиран е форматът на колона "Нова цена" в прозореца "Стоки с ценови баркод".
8. Коригирано несъответствие - промяна на наименованието на инсталационния прозорец.
9. Коригирано несъответствие при маркиране на всички редове и последващо сортиране на някоя от колоните.
10. Коригирано наименование на продукта в началната страница.
11. Коригирано несъответствие - по-прецизно изчертаване на правата в прозореца за създаване на етикет.
12. Коригирано несъответствие - възможност за Copy & Paste на права и крива.
13. Коригирано несъответствие - оправена е функционалността на бутоните Enter и Еsc.
14. Коригирано несъответствие - промяна на наименованията на прозорците.
15. Коригирано несъответствие - оправена е функционалността на Тab бутона
16. Коригирано несъответствие - променени имена на главните прозорци.
17. Коригирано несъответствие - при избор на стоки без отчитане на количество в прозорец "Стоки с ценови баркод" оправена е проверката за цена и количество.
3.07.018
1. Възможност за генериране и печат на ценови баркодове.
2. Създаване на нова база на MS SQL Server и МySQL
3. Печат на разширени баркодове с поддръжка на скипрове и математически операции.
4. Добавен турски превод.
3.07.016
1. Възможност за работа на испански език.
2. Възможност за печат на етикетите сортирани по наименование, код, баркод и др. добавени в шаблона.
3. Усъвършенствaнe на печат на етикетите при работа с партиди и липсващи количества от дадена стока.
4. Коригирано несъответствие - добавяне на десетичен разделител "запетая" при форматиране на цени по-големи от 999 при работа с MySQL.
5. Коригирано несъответствие - при ориентация на елемент "Вертикална (270)" и увеличение над 100%, не може да се редактира етикета/елемента.
3.07.015
1. Усъвършенстване на печат на баркодове в режим Code128
2. Оптимизация на печат на текст завъртян на 270 градуса.
3.07.014
1. Еднократно попълване на 'Трансфер' в списък за избор на операция
2. Добавяне на възможност за избор на режим на работа:
    - Станадартен
    - Бърз - без избор на база данни
    - Експресен - без избор на база данни и без избор на нов документ или шаблон
3. При избор на обект сравнява/получава количествата за стоката/ите точно в този обект.
4. Усъвършенстване на работата с клавишни комбинации
5. Не се зареждат стоки, които не се използват често.
6. Възможност за печат на поле за забележка към операция.
7. Печат на баркодове от операция 'Ревизия'.
3.07.013
1. Печат на тегловни и ценови баркодове - когато програмата срещне символ различен от цифра го замества с 0(нула) .
2. Филтър по подгрупа
3. Възможност за избор на стоки чрез 'Локатор'.
3.07.012
1. Възможност за печат на текстовe с шрифт по-малък от 8.
2. Печат на сериен номер като баркод.
3. Добавена възможност за избор на обект.
4. Дованена възможност за форматиране на цените във вид 0-00.
5. Добавена настройка за цифрово групиране (3 000 000)
6. Усъвършенствана работа при включена настройка за номерация по обекти.
7. Печат на цена по коефициент на трансформация.
8. Оптимизация на функция Access denied при опит за печат на документ при липса на админитраторски права.
9. Подобрена функция при запис на документ в Program Files при липса на админитраторски права.
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X