3.07.021
1.Възможност за работа с баркод скенер чрез форма тип 'Списък'.
2.Автоматично зареждане на наличните бази данни.
3.Усъвършенстване на печата на ценови баркодове с по-дълги маски.
4.Добавен избор на ценова група при генериране на ценови баркод.
5.Добавени атрибути за коефициент на трансформация в прозореца за създаване на етикети.
6.Добавени атрибути за продажна и доставна цена от документи в прозореца за създаване на етикети.
7.Усъвършенстване на работата с атрибути в прозореца за създаване на етикети.
8.Добавени нови графични знаци за валути.
9.Добавена възможност за стартиране на продукта повече от веднъж при създаване на етикети от Склад Про.
10.Добавена възможност за преоразмеряване на колоните в прозореца 'Преглед на данни за печат'.
11.Оптимизация на формата 'Преглед на данните за печат'.
12.Оптимизация на формата за работа с Excel файлове.
13.Оптимизирана работа на Локатора с баркод четец.
14.Коригирано несъответствие - изход с ALT+F4.
15.Коригирано несъответствие - местоположение на бутоните Напред и Назад.
16.Коригирано несъответствие - създаване на нова база данни Access.
17.Коригирано несъответствие - стартиране на Локатор на стоки с ценови баркод.
18.Коригирано несъответствие - стартиране на програмата без да има инсталиран Склад Про.
19.Коригирано несъответствие - прилагане на грешен формат на цената.
20.Коригирано несъответствие - не селектиран цвят при повторно отваряне на шаблон.
3.07.020
1. Автоматично създаване на файл за импорт от Excel.
2. Възможност за избор на 'Демо режим' при тип на базата 'MS Excel', при който програмата генерира шаблонен файл с предварително зададени колони, редове и т.н.
3. Добавени нови графични знаци.
4. Добавен филтър на поле за числови стойнсоти(цена, количество и др.) – пълно число, дробна част, цяла част.
5. Форматиране на цена по подразбиране - 0.00
6. Усъвършенстване(без групиране) на печата на ценови баркодове.
7. Възможност за задаване на цвят на текста.
8. При първо стартиране езика на програмата е съобразен с регионалните настройки на Windows.
9. Добавен Print preview екран.
10. Добавен компонент на универсален баркод.
11. Възможност за генериране на баркод по шаблон зададен от Склад Pro.
12. Коригирано несъответствие - грешен избор на стоки от Локатора.
13. Коригирано несъответствие - при отваряне на бази данни и натискане на бутона 'Warehouse Pro' се отваря папката на Баркод Принтер Pro, а не тази на Склад Pro.
14. Коригирано несъответствие - не се прилагат настройките за формат на цена при бързо или експресно принтиране

3.07.019
1. Добавено съобщение за липса на връзка с принтера.
2. Добавен линк за връзка със сайта на Микроинвест.
3. Добавена опция за избор на държава в прозореца "Настройки".
4. Добавен бутон за запазване на шаблон в прозореца за създаване на етикети.
5. Добавена проверка за валидно количество при избор на стока в прозореца "Преглед на данни за печат".
6. Добавена възможност за презареждане на стоки добавени от Склад Про в прозорец "Стоки с ценови баркод".
7. Коригирано несъответствие - коригиран е форматът на колона "Нова цена" в прозореца "Стоки с ценови баркод".
8. Коригирано несъответствие - промяна на наименованието на инсталационния прозорец.
9. Коригирано несъответствие при маркиране на всички редове и последващо сортиране на някоя от колоните.
10. Коригирано наименование на продукта в началната страница.
11. Коригирано несъответствие - по-прецизно изчертаване на правата в прозореца за създаване на етикет.
12. Коригирано несъответствие - възможност за Copy & Paste на права и крива.
13. Коригирано несъответствие - оправена е функционалността на бутоните Enter и Еsc.
14. Коригирано несъответствие - промяна на наименованията на прозорците.
15. Коригирано несъответствие - оправена е функционалността на Тab бутона
16. Коригирано несъответствие - променени имена на главните прозорци.
17. Коригирано несъответствие - при избор на стоки без отчитане на количество в прозорец "Стоки с ценови баркод" оправена е проверката за цена и количество.
3.07.018
1. Възможност за генериране и печат на ценови баркодове.
2. Създаване на нова база на MS SQL Server и МySQL
3. Печат на разширени баркодове с поддръжка на скипрове и математически операции.
4. Добавен турски превод.
3.07.017
1. Поддръжка на арменски език    
2. Поддръжка на грузински език
3.07.016
1. Възможност за работа на испански език.
2. Възможност за печат на етикетите сортирани по наименование, код, баркод и др. добавени в шаблона.
3. Усъвършенствaнe на печат на етикетите при работа с партиди и липсващи количества от дадена стока.
4. Коригирано несъответствие - добавяне на десетичен разделител "запетая" при форматиране на цени по-големи от 999 при работа с MySQL.
5. Коригирано несъответствие - при ориентация на елемент "Вертикална (270)" и увеличение над 100%, не може да се редактира етикета/елемента.
3.07.015
1. Усъвършенстване на печат на баркодове в режим Code128
2. Оптимизация на печат на текст завъртян на 270 градуса.
3.07.014
1. Еднократно попълване на 'Трансфер' в списък за избор на операция
2. Добавяне на възможност за избор на режим на работа:
    - Станадартен
    - Бърз - без избор на база данни
    - Експресен - без избор на база данни и без избор на нов документ или шаблон
3. При избор на обект сравнява/получава количествата за стоката/ите точно в този обект.
4. Усъвършенстване на работата с клавишни комбинации
5. Не се зареждат стоки, които не се използват често.
6. Възможност за печат на поле за забележка към операция.
7. Печат на баркодове от операция 'Ревизия'.
3.07.013
1. Печат на тегловни и ценови баркодове - когато програмата срещне символ различен от цифра го замества с 0(нула) .
2. Филтър по подгрупа
3. Възможност за избор на стоки чрез 'Локатор'.
3.07.012
1. Възможност за печат на текстовe с шрифт по-малък от 8.
2. Печат на сериен номер като баркод.
3. Добавена възможност за избор на обект.
4. Дованена възможност за форматиране на цените във вид 0-00.
5. Добавена настройка за цифрово групиране (3 000 000)
6. Усъвършенствана работа при включена настройка за номерация по обекти.
7. Печат на цена по коефициент на трансформация.
8. Оптимизация на функция Access denied при опит за печат на документ при липса на админитраторски права.
9. Подобрена функция при запис на документ в Program Files при липса на админитраторски права.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X