3.07.015
1. Деноминация на валутата в Беларус: Промяна на закръгленията от "000" на "0.00".
2. Невъзможност за избор на стоки, чието състояние е 'Не се използва'
3. Актуализиране на списък с поддържани устройства.
4. Синхронизиране на версията на Device Manager.dll.
5. Актуализиране на ценовите правила.
6. Изпращане на email/phone при печат към касов апарат по ФЗ-54
3.07.017
1. Актуализиране на списък с поддържани устройства.
2. Синхронизиране на версията на Device Manager.dll.
3. Коригирано несъответствие - при неограничено време за игра и избран контролер, винаги се взема максимално време - 533 минути.
3.07.013
1. Актуализиране на списък с поддържани устройства.
2. Актуализиране на ценовите правила.
3. Синхронизиране на версията на Device Manager.dll.
4. Коригирано несъответствие - при неограничено време за игра и избран контролер, винаги се взема максимално време - 533 минути.
3.07.012
1. Актуализиране на списък с поддържани устройства.
2. Актуализиране на ценовите правила.
3. Ограничаване на достъпа до включване/излючване на тарификация от Контролен панел при ниво на достъп оператор.
4. Възможност за избор на действие(Вход в програмата, Начало на смяна, Край на смяна) при вход в програмата.
5. Синхронизиране на версията на Device Manager.dll.
3.07.011
1. Актуализиране на списък с поддържани устройства.
2. Актуализиране на ценовите правила.
3. Синхронизиране на версията на Device Manager.dll.
3.07.010
1. Актуализиране на списък с поддържани устройства.
2. Актуализиране на ценовите правила.
3. Синхронизиране на версията на Device Manager.dll.
3.07.008
1. Синхронизиране на версията на Device Manager.dll.
2. Синхронизиране на версията на ценовите правила.
2. Синхронизиране на всички държави с тези в Лайт.
3. Преработка на UserLogin по аналог на този в Лайт-Търговски обект.
4. Добавяне на нов скин - Бордо
5. Печат на всички служебни бележки към първи кухненски принтер.
6. Добавени скриптове:
6.1. EAN13 - печата баркод за следващите 12 цифри
6.2. EAN8 - печата баркод за следващите 7 цифри
6.3. Barcode - печата баркод за следващите 12 или 13 цифри
6.4. Barcode39 - печати произволен цифров баркод
6.5. Null - поставя край на стринг
6.6. ToWords - представя числова стойност 'с думи'
3.07.007
1. Работа с версия 1.02.008 на DeviceManager.dll
3.07.006
1. Възможност за разпознаване на клиент по номер на карта
2. Възможност за тръсене по номер на маса.
3. Автоматично заключване
4. При отрицателен отговор на параметър не се извършва запис в таблица 'Касови бележки'.
5. Преименуване на прозорец 'Видео' в прозорец 'Разширения'.
6. Добавено устройство 'Microinvest Virtual ECR' за съхранение на суми по работни места.
7. Внасяне и изнасяне на пари от касовия апарат съхранява информация в 'Касовата книга'.
8. Синхронизиране на UserRealTime с времето на сървъра.
9. Опресняване на списъка с партньорите при параметър AutoRefresh.
10. Бутон 'Опресняване' в прозреца за избор на партньор.
11. Актуализиране на копюрите за всички държави.
Кения - 10,20,50,100,200,500,1000
Румъния - 1,5,10,50,100,200,500
Малта - 5,10,20,50,100,200,500
Гърция - 5,10,20,50,100,200,500
Кипър - 5,10,20,50,100,200,500
Испания - 5,10,20,50,100,200,500
Австрия - 5,10,20,50,100,200,500
Германия - 5,10,20,50,100,200,500
Молдова - 5,10,20,50,100,200,500
Казахстан - 20,50,100,200,500,1000,2000
Беларус - 100,500,1000,5000,10000,20000,50000
САЩ - 1,2,5,10,20,50,100
Канада - 1,2,5,10,20,50,100
Мексико - 5,10,20,50,100,200,500
Русия - 5,10,50,100,500,1000,5000
Висчки останали - 1,2,5,10,20,50,100
12. Усъвършенстване на прозорец 'Права на достъп'. Добавена възможност 'Приложи на' и 'Копирай от'.
13. Добвено ценово правило за рожден ден.
14. Възможност за печат на отстъпки на Атол и Штрих принтери.
15. Добаен нов скрипт при печат на фискални у-ва: - процент ДДС
16. Възможност за печат на оборота на всички фискални и кухненски принтери.
17. Държава Танзания
18. Усъвършенствани ценови правила при добавяне на стоки катои промоция с цена (documentsum*Коефициент).
19. Подобрена функционалност при визуализация на оставащото време.
20. Увеличаване на демонстрационния период на 150 пускания.
3.07.005
1. Добавена функционалност за работа със сървър за печат.
2. Проверка за дублиране на резервациите както по начален час, така и по продължителност.
3. Известяване на наближаващ край на играта.
4. При прехвърляне към ресторант статуса на поръчката е заменен с 'Прехвърлена към ресторант', вместо 'Платена'.
5. Възможност за плащане в края на игра с предварително зададено време.
6. Възможност за задаване на продължителност на играта според платената сума.
7. Работа с втори екран.
8. Възможност за тест на всички шаблони в прозореца за настройка.
9. Възможност за изчисляване на елементарни изрази в скриптовете:
- <[Израз]> - резултата се закръглява до цяло число
- <[Израз]> - резултата се закръглява до 0.00
- <[Израз]> - резултата се закръглява до 0.000
10. Поддръжка на държава 'Австрия'.
11. Оптимизация на изчисляването на времето в MicroinvestControllerVirtual.
12. Подобрена функционалност при включване/изключване на печат на касов бон.
3.07.004
1. Добавяне на прозорец с информация за състоянието на масите: статус, време на започване, време на приключване, оставащо време, следваща резервация.
2. Добавена информация в основния прозорец за оставащо време на съответната избрана маса.
3. Оптимизирана работа при пускане на Склад Pro от програмата
4. Подобрена функционалност при включване/изклюване на тарификация
5. Подобрена работа при избор на маса от схемата - при грешка Runtime error 5
3.07.003
1. Добаваяне на картинки с номер на масите във визуалния редактор.
2. Добавяне на функцията прехвърляне към ресторант в права за достъп.
3. При печат през Microinvest FP Logger не прави запис в ECRReceipts
4. Възможност за Изключване/Включване на тарификацията (светване на всички маси) в ‘Контролен панел’
5. Добавена функция Happy hour
6. Възможност за прехвърляне на играта към друг обект, оператор, партньор – Прехвърляне на поръчка.
7. Работа с ценови правила
8. Възможност за работа с резервации
9. Коригирано несъответствие при пускане/спиране на маси с номера 8/16/24/32 и т.н.
10. Коригирано несъответствие при пускане на маса с време над 999 секунди.
11. Коригирано несъответствие при проблем с приключване на маса след дълго изчакване.
12. Коригирано несъответствие при работа с диапазон на обектите различен от 1-100.
13. Коригирано несъответствие При зареждае на стоки при работа с MySQL.
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X