1.01.074
• Добавена е възможност за избор на Месец за експорт в модул Бързо контиране. При включване на функцията, всички операции в прозореца ще бъдат отразени в дневниците по ЗДДС на избрания месец, меню Операции → Бързо контиране;
• Добавена е възможност за автоматична преоценка на всички валутни сметки, меню Операции → Автоматични операции → Преоценка → Таб Валутни сметки;
• Добавен е нов модул за Потребителски справки, меню Справки → Мениджър на потребителките справки:
• Възможност са създаване на справка във формат една колона данни, една колона за сума;
• Възможност са създаване на справка във формат две колони данни, две колони за сума;
• Възможност за свободно наименование на справка;
• Възможност за свободно създаване на наименование на колони за данни;
• Добавен е модул за създаване на формули на база начални салда, крайни салда, обороти, кореспонденция на сметки, съществуващи формули от ГФО и фиксирани стойности;
• Възможност за добавяне на потребителска формула и използването й в неограничен брой справки;
• Добавени са математически и логически функции – събиране, изваждане, умножение, деление, по-голямо, по-малко, равно, ако, то, и също, или, иначе, само положителни стойности;
• Добавена е нова функция за автоматично генериране на протокол за въвеждане в експлоатация на дълготраен актив по чл. 58 от ЗКПО, меню Операции → Дълготрайни активи. Опцията се активира:
• С десен бутон върху избран дълготраен актив;
• В секция Бързи команди на Помощния панел;
• Добавен е нов експорт в MS Excel за справка Движение по партньор, меню Справки → Партньори;
• Добавен е нов експорт в MS Excel за справка Разплащания и обвързани документи, меню Справки → Партньори;
• Разширена е извежданата информация в MS Excel за справка Оборотна ведомост по партньори, като е добавена колона за ЕИК/ДДС Номер;
• Добавен е сумарен ред при приключването на приходи и разходи, за избраните сметки, меню Операции → Автоматични операции → Приключване на приходни и разходни сметки;
• Добавена е нова функция за автоматично извеждане на валутен фиксинг/курс към дата за всички сметки, избрани в прозореца за осчетоводяване с клавишна комбинация Ctrl +F12 в меню Операции → Контиране;
• Оптимизиран е експортът в Excel на съкратената форма на отчетите в хиляди лева Справки → Отчети и баланс → Експорт на съкратени отчети → В хиляди лева;
• Актуализиран е методът за регистрация и връзка в модула за движение и наличност на банкови сметки, меню Онлайн услуги → Наличност и движение на сметка;
• Добавена е защита за достъп и копиране на данни при възстановяване на архив на фирма с достъп до Онлайн услугите на Microinvest.
1.01.073
• Добавена е възможност за преоценка на валута за сметки обвързани с партньори. Меню Операции→Автоматични операции→Преоценка→Таб Валутни сметки обвързани с партньори;
• Променен е визуалния изглед на таб Валутни сметки в меню Операции→Автоматични операции→Преоценка;
• Добавена е нова опция за избор Услуга от трета страна към прозорец Протоколи по ЗДДС, поле Тип операция в модул Контиране;
• Направена е оптимизация в прозорец Разплащания, меню Операции. В полето за сметка Кредит / Дебит са изключени всички сметки с поставена отметка Сметката не се ползва в детайлни данни за сметката в Индивидуален сметкоплан;
• В меню Справки е добавено обобщаващо подменю Партньори за всички справки, свързани с партньори;
• Добавена е нова справка Просрочени задължения в меню Справки→Партньори. Справката представлява автоматично подготвено писмо за изпращане на контрагенти с просрочени задължения;
• Разширена е извежданата информация в MS Excel за справка Хронологичен регистър, като са добавени колони за:
• ЕИК;
• ДДС Номер;
• Държава;
• Операция по ЗДДС;
• Добавено е кратко наименование на справка Партньори при експорт в MS Excel;
• Разширена е извежданата информация в MS Excel за справка Партньори, като са добавени колони за:
• ДДС Номер;
• Държава;
• IBAN;
• Дата на създаване;
• Добавена е опция за автоматично попълване на държава при търсене на фирма по ЕИК и ДДС номер в прозореца за създаване/редакция на Партньор;
• Добавено е ново основно меню Онлайн услуги;
• Добавено е ново подменю Профил, което съдържа:
• Секция за Вписване \ Вход в онлайн услугите на Microinvest;
• Секция за регистрация \ създаване на потребител за ползване на онлайн услугите на Microinvest;
• Опция за добавяне на текущо отворената фирма към онлайн профила;
• Опция за заявка за присъединяване към фирма чрез друг основен профил, вече създаден в онлайн услугите на Microinvest;
• Опция за покана за присъединяване към текущата фирма и профил чрез имейл на друг регистриран потребител;
• Секция с информация за вече присъединени потребители със съответния им статус;
• Опция за потвърждаване и изтриване на потребител;
• Информационен панел за достъп до онлайн услугите на Miroinvest;
• Опция за регистриране на фирма в системата за open banking - опцията е видима само за потребители с абонамент;
• Преместено е меню Обмен на данни с прилежащите му подменюта от меню Операции в меню Онлайн услуги;
• Добавено е ново подменю Наличност и движение по сметка в меню Онлайн услуги;
• Добавена е възможност за присъединяване на банкова сметка (IBAN) към текуща фирма и профил от онлайн услугите;
• Добавена е възможност за извеждане на справка за движение на банкови сметки по вече присъединени сметки;
• Добавени са филтри към онлайн движението на банките в реално време;
• Добавено е ново подменю Настройки в меню Онлайн услуги. Тук са преместени всички настройки от секция Настройки→Онлайн услуги;
• Добавена е нова настройка Автоматично обвързване на разплащания след импорт в меню Онлайн услуги→Настройки. При включена настройка след импорт на документи, през онлайн услугите на Microinvest, автоматично ще се обвържат всички документи по избрания критерий:
• По документ;
• Сума;
• Втора забележка.
• Добавена е нова настройка Автоматично обвързване на разплащания при импорт на XML файл в меню Операции→Импорт на операции→Импорт от XML;
• Разширен е импорта и експорта в XML формат за документ Протокол по ЗДДС - включва информация за Описание на доставка, Основание, Забележка и тип Операция по ЗДДС. При Доставка по чл. 163а от ЗДДС се добавя информация и за Вид на стоката;
• Добавено е кратко наименование на справка съкратени отчети при експорт в MS Excel;
• Оптимизиран е импорта на начални салда по партньори от MS Excel, при документи различни от тип Ф-ра, ДИ и КИ;
• Визуална промяна при печат на всички платежни документи в меню Операции→Платежни документи;
• Премахнато е подменю Новини от НАП RSS от меню Други - услугата вече не се предлага от НАП.
1.01.072
Във връзка с промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г., в сила от 01.07.2021г., с които се въвеждат нови правила относно разширяване на обхвата Обслужването на едно гише (One-Stop Shop/OSS), във версия 1.01.072 са направени следните промени:

· Направена е промяна в импорт на операции от текстов файл в Microinvest Делта Pro. Добавени са следните типове операции:
· 12 - Продажба на стоки по OSS;
· 13 - Продажба на услуги по OSS;
При този тип операции, стойността на ДДС (колона 16) се отнася в сметката описана в поле ДДС продажби по OSS в прозореца за импорт от текстов файл, меню Операции→Импорт на операции→Импорт от текстов файл;
• Добавено е ново поле „ДДС продажби OSS“ в прозореца за импорт от текстов файл, меню Операции→Импорт на операции→Импорт от текстов файл;
• Добавена е нова сметка „453/4 - ДДС продажби извън страната“ в шаблона за Търговски сметкоплан, меню Операции→Сметкоплан и начални салда→Избор на сметкоплан;
• Добавена е нова категория „Начислен данък за продажбите извън страната“ към списъка с категории за сметки;

    Важни моменти при осчетоводяване на продажби направени в режим OSS:

• Документите издадени в режим OSS, не трябва да се отразяват в месечните справки-декларации, дневниците по ЗДДС и съответно не трябва да присъстват в експортните файлове към НАП! За целта при осчетоводяване на такъв документ през прозорец Контиране в поле Тип на сделка е необходимо да бъде избрана опция Неопределена;
• При отразяване на сума на ДДС към друга държава членка на ЕС, не трябва да се използва стандартната сметка за ДДС Продажби - 453/2.
• За суми на ДДС начислени в режим OSS е препоръчително да се използва сметка 453/4 - ДДС продажби извън страната. Ако се използва друга сметка, то е необходимо в съответната сметка да бъде избрана категория - Начислен данък за продажбите извън страната.

    Пример за осчетоводяване на фактура в режим OSS
• Тип на документ - Фактура, Дебитно или Кредитно известие
• Тип на сделка - Неопределена
• Сметка дебит - 411 Клиенти
• Сметка кредит - 703 Приходи от продажба на услуги
• Сметка кредит - 453/4 ДДС продажби извън страната

• Добавено е име на фирма в справка Изписване, при изписване на СМЗ от модула за стоково-материални запаси, меню Операции→Стоково-материални запаси→Изписване на СМЗ;
• Добавена е възможност за импорт на валутни операции от Sendera (платформата за онлайн услуги на Microinvest);
• Направена е оптимизация при избор на повече от една сметка за приключване в прозореца за Приключване на разходни и приходни сметки, меню Операции→Автоматични операции→Приключване на разходни и приходни сметки.
1.01.071
• Добавена е нова функционалност за автоматично създаване на сторно операции, меню Редакция→Редакция на контиране:
• При маркиране на контировка и избор с десен бутон на мишката се отваря контекстно меню с възможност за избор на операция Сторно или при избор на функцията от Помощен панел→Бързи команди;
• След направения избор автоматично се създава същата операция с обратен знак. В поле Основание се записва Сторно операция;
• Добавени са предупредителни съобщения при създаване на сторно запис с възможност за преглед и редакция на сторно операцията;
• При избор за сторниране на операция с тип на сделката Покупка/Продажба, както и операция, към която има осчетоводен протокол по ЗДДС, автоматично се отваря прозорец Контиране с попълнени данни за сторно операция.
• В инсталационния пакет на Microinvest Делта Pro е добавена инсталация на MSSQL Server 2014 Express. При първоначална инсталация на програмата и избран тип на инсталацията „Microinvest Делта Pro – централно работно място“ се инсталира MSSQL Server 2014 Express;
* При системи, които вече имат инсталиран MSSQL сървър, няма да настъпи никаква промяна. Инсталаторът Не прави ъпгрейд/обновяване на сървъра, остава съществуващия до момента;
• Добавен е нов прозорец Информация. Прозорецът се появява при стартиране на Microinvest Делта Pro:
• При избор на бутон ОК, информационният панел се затваря и новината се отчита като прочетена;
• При избор на бутон Отказ информационният панел се затваря, но новината се отчита като непрочетена и при следващо стартиране на програмата тя ще се зареди отново в прозореца.
• Добавена е нова версия на компонент XLS gen, използван при експорт на справки в MS Excel;
• Добавен е филтър Импорт от, меню Операции→Онлайн услуги→Импорт на операции;
• Направена е оптимизация в справки Хронологичен регистър и Аналитичен регистър, тип на справката Материална, при извеждане на операции, в които се използва една и съща материална сметка повече от веднъж;
• Направена е оптимизация при автоматично попълване на поле Град и поле Адрес в прозорец Партньори при използване на функция за търсене по ЕИК;
• Направена е оптимизация при избор на сметка в прозорец Контиране, меню Операции→Контиране;
• Направена е оптимизация във формули на Отчети и баланс, меню Редакция→Администриране→Редакция на отчети и баланс:
• Отчет за приходите и разходите, Разходи, т 5. Други разходи, в т.ч ;
• Отчет за приходите и разходите, Приходи, т. 4. Други приходи, в т.ч;
• Отчет за паричните потоци, Плащания, т. 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти;
• Баланс, Актив, Общо за група I, т. 4. Други вземания, в т.ч.;
• Направена е оптимизация при експорт към MS Excel на справка ДДС дневници, декларация и VIES, меню Справки→ДДС дневници, декларация и VIES;
• Направена е оптимизация при позициониране на маркера след извършена редакция в меню Редакция→Редакция на контиране;
1.01.070
• Направена е оптимизация в модул ДДС дневници, декларация и VIES, меню Справки. Добавена е нова справка Разширени ДДС Дневници, панел Параметри, обработка, поле Тип на справката. С експорт на справката в MS Excel са изведени допълнителни данни за номер на контиране, дата на контиране, забележка и втора забележка;
• Направена е оптимизация при попълване на колона 8а – Вид на стоката в ДДС Дневници за доставки по чл. 163а от ЗДДС. Меню Справки → ДДС дневници, декларация и VIES;
• Добавена е нова логика – възстановяване на заявки за осчетоводяване на месечните амортизации на ДА, след физическо изтриване на осчетоводяванията от списъка с контировки. Новите заявки могат да бъдат проследени и осчетоводени, чрез меню Операции → Заявки за осчетоводяване;
• Направена е оптимизация в модул Дълготрайни активи, меню Операции след физическо изтриване и повторно осчетоводяване на амортизациии за актив. В данните за актива се отразяват следните промени:
• Поле Начислени амортизации – сумата се преизчислява, спрямо сумата на контировката/ките;
• В детайлни данни за САП, бутон Подробно – извеждане на информация за месеците, за които липсват записи в списъка с контировки;
• Направена е оптимизация във формула в Отчет за приходите и разходите, Приходи, т. 4. Други приходи в т.ч., - приходи от финансирания, меню Редакция → Администриране → Редакция на отчети и баланс;
• Добавено е ново поле Сметка за разход, в прозорец Протоколи по ЗДДС и др. Полето е активно за следните операции: ВОП, Услуга от ЕО и Доставка по чл. 163а от ЗДДС и избрана операция по ДДС - Получени доставки по чл. 82 и без право на ДК;
• Добавено е съобщение при липсваща сметка в поле Сметка за разход, в прозорец Протоколи по ЗДДС и др.;
• Направена е оптимизация при импорт на данни от XML файл. Добавена е проверка за IBAN към съществуващ партньор при импорт на операции;
• Направена е оптимизация при импорт данни от Excel файл. Добавена е проверка за IBAN към съществуващ партньор при импорт на операции;
• Добавено е нова колона IBAN в Sheet Операции във файл model.xls, C:\Program Files (x86)\Microinvest\Delta Pro\ExternalData;
• Направена е визуална промяна в меню Помощ и лентата с бързи бутони. Модул Microinvest Общност е премахнат;
• Добавена е нова настройка Визуализиране на дата и час в справки, меню Други→Настройки→Основни настройки;
• Добавена е възможност за извеждане на дата и час в справки. Визуализацията се изпълнява при включена настройка Визуализиране на дата и час в справки, меню Други→Настройки→Основни настройки;


1.01.069
• Добавена е нова справка Проверка на документи с файл от НАП, меню Справки→Проверка за дублирани и липсващи документи→Проверка на документи с файл от НАП. Справката извежда данни след извършена проверка за съответствие на въведените документи (Ф-ра, ДИ, КИ) в базата данни със Справка за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица за определен период, предварително генерирана от портала за електронни услуги на НАП;
• Добавен е нов таб Онлайн услуги, меню Други→Настройки. Таб Онлайн услуги включва следните секции за настройка:
• секция Данни за вписване в Sendera – онлайн услуги на Microinvest – включва данни за Е-mail и парола;
• секция Настройка на собствен SMTP Server - включва данни за Е-mail, Парола и Шаблон на подпис. При неуспешно вписване се отключват допълнителни полета за SMTP Хост, STMP Порт и Потребителско име;
• секция Парола за преглед – при включена настройка Използване на парола за преглед се отключват полета за Парола и Повтори парола;
• Добавена е нова функционалност за изпращане на справки по E-mail в таб Обработка на резултати в следните справки:
• меню Справки→Оборотна ведомост;
• меню Справки→Хронологичен регистър;
• меню Справки→Аналитичен регистър;
• меню Справки→Главна книга;
• меню Справки→Задължения/вземания по партньори;
• меню Справки→Движение по партньор;
• меню Справки→Разплащания и обвързани документи;
• меню Справки→Потвърдително писмо за задължения/вземания;
• меню Справки→ДДС дневници, декларация и VIES;
• меню Справки→Отчети и баланс;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Доставка;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Продажба;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Движение на стоки;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Стойност за изписване при продажба;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Средно претеглена стойност и изписване;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Инвентаризационен опис;
• меню Справки→Дълготрайни активи→Месечни амортизационни квоти;
• меню Справки→Дълготрайни активи→Инвентарна книга;
• меню Справки→Дълготрайни активи→Амортизационен план;
• меню Справки→Дълготрайни активи→Активи по категории;
• меню Справки→Дълготрайни активи→Инвентаризационен опис на ДМА;
• меню Справки→Проверка за дублирани и липсващи документи→Проверка за дублирани и липсващи документи;
• меню Справки→Проверка за дублирани и липсващи документи→Проверка на документи с файл от НАП;
• меню Справки→Индивидуален сметкоплан;
• меню Справки→Каса→Касова книга;
• меню Справки→Каса→Касов ордер;
• меню Справки→Действия по потребители;
• Направена е визуална и функционална оптимизация в секция Обработка на резултата, панел Параметри и обработка:
• Визуална оптимизация – добавени са бутони за експорт на справки в Word, Excel и PDF формат;
• Функциoнална оптимизация – добавен е нов бутон Изпращане по Е-mail. Отключва секция Изпращане по E-mail с данни за получател, тема и име на файла, подпис на писмото.
• Поле Тема – автоматично попълнено. Съдържа името на справката и периода, за който е изведена. Полето е с възможност за редакция;
• Поле Файл – съдържа името на файла. Полето е с възможност за редакция;
• Поле Текст – извежда въведеното съдържание в поле Шаблон на подпис, секция Онлайн услуги, меню Други→Настройки. Полето е с възможност за редакция;
• Добавени са съобщения в секция Помощен панел, свързани със следните функционалности:
• Проверка на документи с файл от НАП;
• Изпращане на справки по E-mail;
• Добавено е ново поле E-mail в меню Редакция→Администриране→Моята фирма. Използва се при изпращане на справки по E-mail, секция Обработка на резултата.
• Направена е оптимизация в извеждане на отчетната стойност в картон на актив, създаден автоматично, след осчетоводяване на фактурата за придобиване;
• Направена е визуална оптимизация в ДДС Дневници при отразяване на доставка по чл. 167а.
1.01.068
• Добавена е справка Разплащания и обвързани документи, меню Справки→Разплащания и обвързани документи. Справката може да бъде изведена също през модул Разплащания;
• Добавена е клавишна комбинация Alt + R за извеждане на справка Разплащания и обвързани документи;
• Добавена е нова справка Движение по партньор, меню Справки→Движение по партньор. Справката предоставя данни за счетоводните записвания в хронологична последователност за определен партньор и обвързаната с него сметка, с добавени начални и крайни салда;
• Добавени са допълнителни колони при експорт на справка Движение по партньор в MS Excel: Основание, Забележка, Втора забележка, Дата на контиране и Номер на контиране;
• Добавено е съобщение със забранителен характер при липсващи параметри в полета Сметка и Партньор, панел Параметри и обработка в справка Движение по партньор;
• Направена оптимизация при въвеждане на данни в следните модули:
• модул Бързо контиране, меню Операции;
• модул Доставка на СМЗ, меню Операции→Стоково-материални запаси;
• модул Продажба на СМЗ, меню Операции→Стоково-материални запаси;
• въвеждане на начални салда по партньори, меню Операции→Сметкоплан и начални салда→Начални салда;
• Направена е оптимизация при отразяване на операции с една съща сметка на няколко реда в следните справки:
• меню Справки→Хронологичен регистър, тип Материална;
• меню Справки→Аналитичен регистър, тип Материална;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Доставка;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Продажба;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Движение на стоки;
• Направена е оптимизация във визуализация и избор на дата от календар.
1.01.067
Във връзка с промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), изм. и доп. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020г., в сила от 01.07.2020г. относно намаляване на ставката за данък добавена стойност от 20% на 9 % за книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени във версия 1.01.067 са направени ключови промени.
За инсталация на версията е необходим код за актуализация.
Относно очаквани скорошни промени в ЗДДС и ППЗДДС, всички допълнително подготвяни версии в тази насока ще бъдат безплатни за потребителите преминали към вер. 1.01.067 от 02.08.2020г.

• Направена е оптимизация в модул Контиране:
• Добавена е възможност за въвеждане на една и съща сметка, повече от веднъж в Дебит или Кредит на операцията, с цел отразяване на различен режим по ДДС към еднакви сметки;
• Добавена е възможност за въвеждане на повече от една сметка за ДДС при осчетоводяване на документ с два различни режима и ставка по ЗДДС, меню Операции→Контиране;
Функцията Различен режим по ДДС от секция Бързи команди на Помощен панел се активира при изпълнени едновременно следните условия:
• В поле Тип на сделка е избран режим Покупка или Продажба;
• В Дебит или Кредит има повече от един ред за данъчна основа (всички сметки различни от 453/1 или 453/2);
• Курсорът е позициониран в един от редовете с данъчна основа.
• Добавена е проверка и условие за въвеждане на повече от една сметка за ДДС – за да се добави повече от една сметка 453/1 или 453/2 в Дебит или Кредит на операцията е необходимо да са изпълнени следните условия:
• В поле Тип на сделка е избран режим Покупка или Продажба;
• В Дебит или Кредит има поне два реда с различен режим по ДДС.
*Важно условие за коректното отразяване на операцията с две различни ставки (9% и 20%) в дневниците по ЗДДС, е към всяка данъчна основа с различен режим да има и ДДС сметка настроена в същия режим по ДДС.
• Направена е промяна в структура на *xml файл при експорт и импорт на операции с различни режими по ЗДДС:
• меню Операции→Импорт на операции→Импорт от XML;
• меню Операции→Експорт на операции→Експорт от XML;
• Направена е оптимизация в номенклатурата за тип документ и модел на файл за импорт на операции, при различни режими по ДДС от MS Excel, C:\Program Files\Microinvest\Delta Pro\ExternalData \Model.xls.
• Направена е оптимизация при импорт на операции от MS Excel, при наличие на редове с различни режими по ДДС, меню Операции→Импорт на операции→Импорт от Excel.
1.01.066
Във връзка с публикувани изменения в ЗДДС изм. и доп. ДВ. бр.96 от 06 Декември 2019г. и ППЗДДС изм. и доп. ДВ. бр.25 от 20 Март 2020г., относно режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС в Microinvest Делта Pro са извършени ключови промени в модул Контиране, Протоколи по ЗДДС и др., бланките и файловете на Дневници и Декларация по ЗДДС.

• Направена е актуализация на бланките и файловете на Дневници и Декларация по ЗДДС, във връзка с изменения в ППЗДДС, публикувани в ДВ бр.25 от 25.03.2020г.;
• Направена е оптимизация в бързодействие при генериране на ДДС Дневници, декларация и Vies за големи бази данни;
• Добавени са нови типове документи:
• Регистър изпращане ЕС – стоки до поискване с абревиатура РСИЕС;
• Регистър получаване ЕС – стоки до поискване с абревиатура РСПЕС;
Новите документи намират отражение в следните модули:
• меню Други→Настройки→Документи→секция Списък с документи;
• меню Други→Настройки→Документи→секция Номерация на документи – след избор в частта с Избрани документи от секция Документи;
• модул Контиране→поле Тип на документа;
• Добавена е логика за извеждане на поле Партньор в прозорец Контиране при избрани документи: Регистър изпращане ЕС – стоки до поискване (РСИЕС) и Регистър получаване ЕС – стоки до поискване (РСПЕС). Задължителни условия: тип на документа и номер на документа;
• Добавена е логика за автоматично разпознаване на типа сделка Покупка или Продажба в прозорец Контиране, спрямо избрания документ Регистър изпращане ЕС – стоки до поискване (РСИЕС) и Регистър получаване ЕС – стоки до поискване (РСПЕС) в поле тип на документа;
• Добавено е съобщение в секция Съобщения в Помощен панел при несъответствие между типа сделка и избран документ Регистър изпращане ЕС – стоки до поискване (РСИЕС) и Регистър получаване ЕС – стоки до поискване (РСПЕС) в прозорец Контиране;
• Добавени са нови кодове за операция в поле Vies в модул Контиране, за документ Регистър изпращане ЕС – стоки до поискване (РСИЕС). Кодът на операцията за Vies се попълва автоматично, спрямо избран код на операцията в Прозорец протоколи по ЗДДС и др. за документ РСИЕС;
• Добавена е възможност за автоматично осчетоводяване на Режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС. При избран в прозорец Контиране документ Регистър изпращане ЕС – стоки до поискване (РСИЕС) и Регистър получаване ЕС – стоки до поискване (РСПЕС), номер на документ, тип на сделка, партньор, в панел Бързи команди се активира опция Протоколи по ЗДДС и др. Функцията позволява избор на код на операцията в режим складиране на стоки и въвеждане на основание, в съответствие с избрания код;
• Добавени са нови операции в поле Vies в модул Контиране:
• код 1 – Изпращане на стоки под режим складиране;
• код 2 – Връщане на стоки под режим складиране;
• код 3 – Замяна на получател по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС;
Полето се попълва автоматично при осчетоводяване на документ Регистър изпращане ЕС – стоки до поискване (РСИЕС) и избран код на операция в прозорец Протоколи по ЗДДС и др.;
• Направена е оптимизация в прозорец Протоколи по ЗДДС и др. в следните направления:
• Добавена е нова операция в поле Тип на операцията: Режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;
• Направена е промяна в името на поле Вид на стоката, ново Вид на стоката/операцията;
• Добавени са кодове на операциите при Режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС в поле Вид на стоката/операцията:
• Код 41 – изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;
• Код 43 – замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС;
• Код 46 – корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41;
• Код 48 – връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС;
• Код 51 – пристигане на стоки на територията на страната под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;
• Код 53 – замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а от ЗДДС;
• Код 54 – брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС
• Код 58 – прекратяване на договора по режим складиране на стоки на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;
Номенклатура за избор на код на операцията е изведена спрямо избран документ РСИЕС и РСПЕС в прозорец Контиране;
• Добавено е съобщение в поле Основание – съобщението се извежда спрямо избран код на операцията в режим складиране на стоки до поискване. Намира отражение в колона 8 – Вид на стоката/услугата в ДДС Дневници – Покупки и Продажби;
• Добавено е ново поле Операция по ДДС – извежда списък за избор на следните операции:
• Получени доставки ВОП, с право на ПДК;
• Получени доставки по чл. 82, и без право на ДК;
• Получени доставки ВОП, с право на ЧДК;
Избраният тип операция извежда логика за отразяване на Протокола по ЗДДС в Дневник Покупки и Дневник Продажби при осчетоводяване на ВОП, Услуга от ЕО и Доставка по чл. 163а от КТ;
• Добавена е нова логика за поле Месец за експорт – извежда данни, спрямо посочен месец и година във Vies Декларация, секция Г. Прехвърляне на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от ЗДДС, настъпила промяна по чл. 15а, ал. 4 и 5 от ЗДДС или корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, в раздел "Г" на предходна декларация;
• Добавено е съобщение при редакция на контиране, към което е използвана функция Протоколи по ЗДДС и др., при Режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС.
1.01.065
• Добавен е печат на Протокол по чл. 117 от ЗДДС при самоначисляване на ДДС за доставки по чл. 163а от ЗДДС, след запис на функция Протоколи по ЗДДС др., секция Бързи команди в Помощен панел;
• Добавена е възможност за корекция на съдържанието в поле Основание в прозорец Протоколи по ЗДДС и др. за доставка по чл.163а от ЗДДС;
• Добавена е нова настройка Параграф в прозорец Контиране в меню Други→Настройки→Основни настройки. Настройката ще бъде автоматично включена при избран тип сметкоплан Бюджетен сметкоплан, меню Операции→Сметкоплан и начални салда→Индивидуален сметкоплан;
• Добавено е ново поле в прозореца за контиране Параграф. Полето се визуализира при активна настройка Параграф в прозорец Контиране, меню Други→Настройки→Основни настройки;
• Добавен е Параграф в поле за избор „Редакция на“ в модул Основания и забележки, меню Редакция→Администриране. Новата опция ще бъде извеждана при активна настройка Параграф в прозорец Контиране в меню Други→Настройки→Основни настройки;
• Добавена е нова колона Параграф в справка Хронологичен регистър (експорт в MS Excel);
• Направена е цялостна оптимизация в модул Дълготрайни активи, функция Отписване на актив с операция, Подобрение на ДА и Промяна на дълготраен актив по МСС, и Справки за ДА:
• Модул Дълготрайни активи, меню Операции, при създаване и редакция на актив – добавени са нови полета и са преименувани стари:
• Отчетна стойност - ново поле;
• Неамортизируема стойност – ново поле;
• Амортизируема стойност – редактирано наименование на старо поле Отчетна стойност.
• Функция Отписване на актив – оптимизация при отписване на актив с операция;
• Подобрение на ДА – промяна в логика за извеждане на стойност в поле Отчетна стойност;
• Промяна на дълготраен актив по МСС – промяна в логика за извеждане на стойност в поле Отчетна стойност;
• Меню Справки→Дълготрайни активи:
• Инвентарна книга – промяна в логиката за извеждане на стойност в колона Отчетна стойност;
• Амортизационен план (САП и ДАП) – промяна в наименование на колона Първоначална стойност, ново име Амортизируема стойност. При експорт на справката в MS Excel са добавени нови колони: Отчетна стойност, Неамортизируема стойност и Балансова стойност –показва резултата от Отчетна стойност - Начислени амортизации към дата;
• Активи по категории - активи с избрана категория Земи, гори са изключени от справката.
• Направена е визуална оптимизация във VIES - Декларация, А. Данни за регистрираното лице, Идентификационен номер по ДДС;
• Направена е оптимизация в закръгленията на стойност в клетка 50 – ДДС за внасяне, при наличие на стойност в клетка 33 – Коефициент по чл.73, ал. 5 от ЗДДС от Справка – Декларация по ЗДДС в експортен файл DEKL.TXT по формат на НАП;
• Направена е оптимизация във формула за отчитане на оборота за регистрация на нерегистрирани по ЗДДС фирми. Стойността на оборота се извежда в меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Основни данни без отметка на следните опции:
• Фирмата е регистрирана по ЗДДС;
• Фирмата не подлежи на регистрация по ЗДДС.
• Направена е оптимизация в справка Активи по категория, меню Справки→Дълготрайни активи. Активи с избрана категория Земи, гори са изключени от справката;
• Добавена е проверка за наличие на подсметки към посочените в Дебит и Кредит сметки в модул Разсрочване на приходи и разходи;
• Добавена е проверка за наличие на подсметки към посочените сметки в модул Дълготрайни активи за следните полета:
• поле Сметка актив;
• поле Амортизация в сметка;
• поле Разход за амортизация в сметка.
• Направена е оптимизация във визуализация на сметки в списъка за избор от Индивидуален сметкоплан. Ако към определена синтетична сметка са създадени аналитични подсметки, на които е включена отметка Сметката не се използва основната, тя няма да бъде извеждана при избор;
• Направена е оптимизация при запис на операция по ДДС в експортен файл тип *.xml за документ Протокол по ЗДДС , Доставка по чл. 163а от ЗДДС;
• Направена е оптимизация във формули на Отчет за собствения капитал (ОСК), меню Редакция→Администриране→Редакция на отчети баланс, редове:
• Ред 5. Изменение за сметка на собствениците в т.ч.;
• Ред 9. Последващи оценки на активи и пасиви.
1.01.064
Във връзка с публикувани изменения в ЗДДС изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г. и ППЗДДС изм. и доп. ДВ. бр.3 от 08 Януари 2019г. относно внос по Приложение №3 от ЗДДС в сила от 01.07.2019г. в Microinvest Делта Pro са извършени ключови промени в модул Контиране, Протоколи по ЗДДС и др., бланките и файловете на Дневници и Декларация по ЗДДС.

• Направена е актуализация на бланките и файловете на Дневници и Декларация по ЗДДС в сила от 01.07.2019г., във връзка с изменения в ППЗДДС, публикувани в ДВ бр.3 от 08.01.2019г.;
• Добавена е възможност за автоматично осчетоводяване на Доставка по чл. 167а от ЗДДС: при избор в прозорец Контиране на документ Митническа декларация(МД), тип на сделка - неопределена и Партньор, в панел Бързи команди се активира опция Протоколи по ЗДДС и др. Функцията позволява автоматично отразяване на документ МД и Протокол по ЗДДС в Справка-декларация и Дневници по ЗДДС, съгласно нормативната уредба;
• Направена е промяна в логика за извеждане на поле Партньор в прозорец Контиране при избран документ Митническа Декларация (МД). Задължителни реквизити : тип на документа, псоочена сметка в Дт и Кт с категория Разчети с митници (сметка 457);
• Напарвена е оптимизация в прозорец Протоколи по ЗДДС и др. в следните направления:
• Добавена е нова операция в поле Тип на операцията: Доставка по чл. 167а от ЗДДС;
• Добавен е нов вид стока в поле Вид на стоката: Внос на стоки по приложение 3 от ЗДДС;
• Добавено е ново поле Основание – автоматично попълнено, спрямо посоченият тип операция и документ Протокол по ЗДДС в прозореца. Полето е отключено за редакция. Намира отражение в колона 8 – Вид на стоката/услугата в ДДС Дневниците и печат на Протокол по ЗДДС при ВОП и Услуги от ЕО.
• Добавено е ново поле Описание на доставката – намира отражение при печат на Протокол по ЗДДС , реализиран за ВОП и Услуга от ЕО. При въведено съдържание в полето при печат стандартното Към фактура №0000000000 ще бъде автоматично презаместено;
• Добавена е цветова индикация на поле ДДС стойност и съобщение/подказка при различна стойност на ДДС от 20%, след промяна на данъчната основа в модул Контиране;
• Добавена е възможност за преизчисляване на сума в поле ДДС стойност с клавиш F8 след промяна на данъчната основа в модул Контиране;
• Добавено е съобщение при запис на данните в прозореца при липсващо съдържание в поле Основание. с
• Направена е промяна в съдържанието на извежданото съобщение при редакция на контиране, към което е изпозлвана функция Протоколи по ЗДДС и др. , спрямо типа операция: ВОП, Услуга от ЕО, Туристическа услуга/Стоки втора употреба, Доставка по чл. 163а от ЗДДС, Доставка по чл. 167а от ЗДДС ;
• Направена е оптимизация в справка Оборотна ведомост, тип Материална, меню Справки в следните насоки:
• Преподреждане на колоните;
• Добавена е нова колона Eд.цена в Начално салдо, Oборот и Крайно салдо при експорт на справката в MS Excel;
• Направена е оптимизация при Импорт на данни от MS Excel, меню Операции→Импорт на данни→Импорт на данни:
• При импорт на партньори с ДДС номер, автоматично отбелязване на отметка Партньорът е регистриран по ЗДДС в секция Основни данни за фирмата, меню Редакция→Партньори;
• Добавени са две нови колони в модела за импорт model.xls, sheet Операции и sheet Настройка операции: ЕИК и ДДС номер;
• Добавени са две нови опции при импорт на операции - ЕИК и ДДС номер;
• Добавен е нов тип документ Командировъчeн докумен (Кмд.Док), меню Други→Настройки→Документи→секция Списък с документи.;
• Добавена е възможност за извеждане на поле Партньор в модул Контиране при избран тип документ Протокол по ЗДДС и сметка за ДДС в Дт или Кт;
• Добавени са Общ брой и Обща Отчетна стойност на Дълготрайните активи, меню Операции→Дълготрайните активи.

1.01.063
• Направена е актуализация в Отчети и Баланс по НСИ, в съответствие с публикувана промяна на формулярите в ДВ бр.5 от 15.01.2019г.;
• Добавени са съкратен Баланс и ОПР за микропредприятия на английски език, меню Справки→Отчети и баланс;
• Направена е промяна в наименование при избор на тип справка в Амортизационен план → тип Преоценка по МСС, меню Справки → Дълготрайни активи;
• Добавено е предупредително съобщение при осчетоводяване на документ: Кредитно известие (КИ) и Кредитно известие-Касова отчетност с положителни стойности в следните модули:
• меню Операции→ Контиране;
• меню Операции→ Бързо контиране;
• секция Съобщения в Помощен панел.
• Направена е оптимизация в модул Промяна на дълготраен актив по МСС→ таб Преоценка по МСС, във връзка със Земи, гори;
• Направена е оптимизация в справка Инвентарна книга, меню Справки→ Инвентарна книга в следните направления:
• извеждане на активи в справката спрямо дата на придобиване;
• при експорт в MS Excel в колона Дата на отписване – изключване на напълно амортизирани, но неотписани активи;
• Реализирано е автоматично прехвърляне на съдържанието на полета Основание и Забележка при използване на функция Автоматично приключване на сметки, при включена активна секция Приключване на сметки от гр.60, меню Други→ Настройки→ Основни;
• Направена е оптимизация в модул Начални салда, извеждане на детайлни данни за салда по документи на валутен партньор - левова равнстойност, без валута, вследствие на извършена преоценка, меню Операции→ Сметкоплан и начални салда→ Индивидуален сметкоплан;
• Направена е оптимизация в търсене по сума в поле Филтър в модул Редакция на контиране→ меню Редакция;
• Направена е оптимизация при запис на архив на база данни на защитен облачен сървър, меню файл→ Архивиране на фирма.
1.01.062
• Добавена е нова web услуга за извличане на валутен фиксинг. Сървисът осъществява връзка с Българска Народна Банка (БНБ);
• Добавена е възможност за печат на справка Разплащания в модул Изтриване на връзки, меню Операции→Разплащания→бутон Изтриване на връзки→функция Печат в секция Бързи команди на помощен панел. Изведеният документ за печат съдържа информация за документите за задължения/вземания и свързаните към тях документи за плащания;
• Направена е оптимизация в модул Разплащания, меню Операции. При избрана сметка с категория Подотчетни лица в поле Дебит/Кредит автоматично ще бъде изведен документ за плащане РКО/ПКО в поле Платежен доумент;
• Добавен е нов модул Държави в меню Редакция;
·Напарвена е оптимизация в модул Партньори, меню Редакция в следните направления:
• Промяна в наименование на таб Данни на английски език, нов Данни на чужд език в секция Адреси;
• Добавено е ново поле Държава в Данни за партньора, меню Редакция→Партньори→Адреси, с включена номенклатура за избор в таб Данни на български език. В таб Данни на чужд език полето се попълва автоматично при въведено име в поле Име на чудж език в модул Държави, меню Редакция;
• Добавена е настройка Партньора не се използва.
· Добавена е нова опция с чекбокс Фирмата не подлежи на регистарция по ЗДДС в Основни даннн на фирмата, меню Редакция→Администриране→Моята фирма;
· Добавено е ново поле Държава в меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Адреси, с включена номенклатура за избор в таб Данни на български език. В таб Данни на чужд език полето се попълва автоматично при въведено име в поле Име на чудж език в модул Държави, меню Редакция;
· Добавен е нов бутон Главна книга в лентата с бързи бутони в програмата;
• Включена е проверка за дължина на номер на документ в модул Контиране, спрямо заложеният разряд в меню Други→Настройки→Номерация на документи. При превишаване на заложеният разряд се извежда съобщение в секция Помощен панел;
• Добавена е нова опция за избор с чекбокс Без нулеви салда в справка Инвентаризационен опис, Стоково-материални запаси;
• Направена е оптимизация в съдържанието на полета Основания и Забележка. Заложен е алгоритъм за автоматично изтриване на повтарящи се наименования;
• Добавена е проверка за несъществуващ файл при импорт на данни от MS Excel, меню Операции→Импорт на операции→Импорт от Excel;
• Направена е оптимизация при архивиране и възстановяване на фирма, в чието име присъстват специфични символи, наприм. тире „-“;
• Добавено е съобщение за успешно приключване на операцията за импорт на данни от *. TXT файл, меню Операции→Импорт на операции→Импорт от текстов файл;
• Напарвена е оптимизация в съдържанието на съобщение при запис на грешка при импорт на данни от *. XML файл, меню Операции→Импорт на операции→Импорт от XML;
• Добавена е нова колона Втора забележка в следните справки:
• Аналитичен регистър;
• Хронологичен регистър→Експорт в МS Excel.
• Направена е оптимизация при експорт в MS Excel на справки Хронологичен регистър и Аналитичен регистър.При експорт на справките в MS Excel при наличие на повече от 65 000 реда, при достигане на максималния брой редове информацията ще бъде прехвърлена в следващ лист (sheet) на екселския файл.
• Добавен е допълнителен бутон Филтриране в модул Закриване на документи за автоматично обвързване на документите за задължения/вземания и документите за съществуващи плащания, меню Операции→Автоматични операции. Бутонът се визуализира при включена настройка Оптимизация за големи бази в меню Други→Настройки→Основни настройки;
• Добавено е ново поле Втора забележка в секция Данни за редакция на контировки в меню Редакция→Администриране→Редакция на контировки;
• Направена е визуална оптимизация в модул Основни настройки, меню Други→Настройки;
• Направена е оптимизация в модул Дълготрайни активи в следните направления:
• Възможност за консервиране на ДА само от САП или ДАП;
• Оптимизация в начина на извеждане на стойности в подробен план на актива;
• Направена е оптимизация в справка Активи по категории при наличие на буквен символ в инвентарен номер на актив;
• Добавена е проверка за наличие на подсметки към посочената в поле Сметка за приход или Сметка за разход, при избор на функция Отписване на актив чрез Продажба и чрез Бракуване/Липси, меню Операции→Дълготрайни активи→секция Бързи команди на помощен панел→Отписване на ДА;
• Направена е оптимизация при попълване на стойности по клетки в Справка Декларация за ДДС при наличие на стойност в клетка 33 – Коеф.по кл.33;
• Направена е оптимизация в модул Стоково-материални запаси→Изписване в следните направления:
• Добавена е цветова индикация в поле До дата при избран отчетен период различен от текущата счетоводна година, визуализирана в системнта лента на програмата.;
• Добавено е съобщение със забранителен характер в секция Съобщения на Помощен панел.
1.01.061
• Добавен е нов модул Промяна на дълготраен актив по МСС в меню Операции→Дълготрайни активи;
Стартиране:
- чрез маркиране на актив от списъка с ДА, за който ще бъде извършвана промяна и избор с десен бутон на мишката;
- чрез маркиране на актив от списъка с ДА, за който ще бъде извършвана промяна и избор на функция от секция Бързи команди в Помощен панел;
Модулът предоставя възможност за автоматично извършване на преоценка или подобрение по Международните счетоводни стандарти:
• таб Преоценка по МСС:
Предоставя информация за месец, с последно начислена амортизация.
Преоценка на ДА ще бъде извършена от месеца, следващ пoсоченият в секцията.
Данни за въвеждане:
• Поле преоценъчна стойност – извежда остатъчната стойност на актива, на база, на която ще бъде извършена преоценката. Полето е отключено за корекция, като има функция и на калкулатор.
• поле Операция за преоценка – Без опeрaция или По цена на придобиване:
- Без опeрaция - не създава счетоводна операция;
- По цена на придобиване - създава счетоводна операция:
1. При обезценка на ДА (отрицателна преоценка) –
Дата на осчетоводяване и дата на документ - последно число на месеца на последните амортизации за актива.
Дт – сметка с категория Загуби/разходи/ от обезценка
Кт - посочената сметка в поле Сметка за преоценки
Сума– стойността на преоценка
2. При положителна преоценка – автоматично извършване на проверка за натрупана отрицателна преоценка за актива:
2.1. При наличие на натрупана отрицателна преоценка , стойността, на която е по-голяма от текущата , то:
Дт - вписаната сметка в полето Сметка за преоценки:
Кт - сметка с категория Приходи от възстановени загуби от обезценка
Сума – стойността на преоценката от текущата преоценка
2.2. При наличие на натрупана отрицателна преоценка , стойността, на която е по-малка от текущата , операция няма да бъде създадена.
2.3. При липса на натрупана отрицателна преоценка за актива операция няма да бъде създадена.
За т.2.2. и 2.3 ще бъде изведено съобщение със забранителен характер - Въведената стойност на преоценката на ДА превишава първоначалната му отчетна стойност.
• поле Сметка за преоценки – активно поле при избрана операция за преоценка По цена на придобиване, сметки с категория Загуби/разходи/ от обезценка и Приходи от възстановени загуби от обезценка;
Промени в картона на ДА след извършване на преоценка:
• Добавя стойността на преоценката в полето за текуща година;
• Преизчислява общата преоценка с натрупване до настоящият момент;
• Автоматично редактира амортизационният план на актива. Стойността на месечните амортизационни квоти до каря на остатъчният период се преизичсляват на база новата балансова стойност.
• Таб Подобрение по МСС:
Предоставя информация за месец, с последно начислена амортизация. Подобрението на ДА ще бъде извършено от месеца, следващ пoсоченият в секцията
Данни за въвеждане:
• Поле стойност на подобрение – извежда първоначалната отчетна стойност на актива. Полето е отключено за корекция, където следва да бъде въведенa стойността на подобрението.
Промени в картона на ДА след извършване на преоценка:
• Добавя новата отчетна стойност – цена на придобиване + отразено подобрение;
• Автоматично редактира амортизационният план на актива. Стойността на месечните амортизационни квоти се преизчисляват на база новата балансова стойност, без да бъде променян полезният срок на годност.
• Добавена е нова справка Амортизационен план с преоценка в меню Справки→Дълготрайни активи→Амортизационен план→тип Преоценка;
Колона Балансова стойност в справката извежда стойност изчислена „=„ Отчетна стойност - Натрупана амортизация + Преоценка с натрупване ( при посочена дата на извеждане от употреба, стойността ще бъде 0);
• Добавени са нови категории на сметки за избор, меню Операции→Сметкоплан и начални салда→Индивидуален сметкоплан→поле Категория на сметка:
- Категория Загуби/разходи/ от обезценка;
- Категория Приходи от възстановени загуби от обезценка;
• Направена е оптимизация в справка Счетоводен амортизационен план (САП) при избран филтър Местоположение, панел Параметри и обработка→секция Параметри;
• Направена е оптимизация в извеждане на стойност в колона Балансова стойност в справка Инвентарна книга в MS Excel, меню Справки→Дълготрайни активи. При наличие на отписан актив, визуализираната стойност ще бъде „0“.
• Направена е оптимизация в контрола за печат на Протокол по ЗДДС при осчетоводяване на доставка на стоки и услуги от стрaни членки от ЕО, функция Протоколи по ЗДДС и др., секция Бързи команди в Помощен панел. Съобщението за печат се извежда при избран тип на сделка Неопределена в прозорец Контиране и избран тип на операция - ВОП или Услуга от ЕО;
• Направена е оптимизация в справка Инвентаризационен опис, меню Справки→Стоково-материални запаси;
• Добавена е проверка за активен абонамент за актуализация на Microinvest Делта Pro, в съответствие с новата ценова политика и условия за поддръжка на ПП Microinvest от 01.07.2018г.
1.01.060
Във връзка с изискванията, заложени в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейският парламент в Microinvest Делта Pro е включен модул за проверка за съвместимост с GDPR и справка за извършени действия в базата данни.

• Добавен е нов модул Проверка за съответствие с GDPR в меню Други;
Модулът предоставя възможност за проверка за основни настройки в системата и базата данни за защитеност на ниво достъп от неупълномощени/вписани в системата и базата данни лица. Проверката е реализирана в следните направления:
• Потребители в базата данни на Microinvest Делта Pro – възможност за дефиниране на потребители с прилежащи пароли и права за извършване на определени действия в програмата, меню Редакция→ Администриране→Потребители.
* Детайлна информация за работа с модула може да бъде намерена в Ръководство за работа с продукта на www.microinvest.net →Поддръжка→Документация;
• Създадени потребители – извършва се проверка за наличие на поне двама потребители, дефинирани с поне две имена;
• Надеждност на въведените пароли по потребители в базата данни: мин. шест на брой знака и изпълнени поне три от следните критерия: малка буква, главна буква, цифра, специален знак;
• Надеждност на въведените пароли по потребители в MS SQL Server – наличие на парола, отговаряща на изискванията за „сила“ на паролата на Microsoft;
• Потребители в операционната система: въведени поне двама различни потребители Администратор и други, с прилежащи надеждни пароли, определени права на достъп за извършване на конкретни действия в операционната система, както и наличие на активна анти-вирусна програма.
• Въведени са предупредителни съобщения в секция Съобщения на Помощен панел за надеждност при дефиниране на потребители и пароли в меню Редакция→ Администриране→Потребители.
• Добавена е нова справка Действия по потребители, меню Справки – предоставя информация за извършените действия: добавяне, изтриване, редактиране, експорт на ниво потребител в базата данни и вписване в системата.
• Добавени са позиции Управител и Главен счетоводител на последна страница на следните справки:
• Хронологичен регистър;
• Аналитиен регистър;
• Оборотна ведомост;
• Главна книга.
1.01.059
• Добавена е възможност за изготвяне на съкратени отчети – Баланс и ОПР в Excel за микропредприятия, спрямо изискванията на СС1 от НСФОМСП, меню Справки → Отчети и баланс → бутон Експорт на съкратени отчети. При експорт на отчетите може да се използва отметка В хиляди лева.
*Според чл. 29, ал. 4 от Закона за Счетоводството – годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите.
    Микропредприятията са тези, които към 31 декември на отчетния период не надвишават най-малко два от следните показатели:
1. Балансова стойност на активите – 700 000 лв.
2. Нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.
3. Средна численост на персонала 10 души.
Срокът за публикуване на ГФО е 30.06 в годината следваща отчетния период!
• Направена е оптимизация при извеждане на адрес на фирмата - автоматично попълване на населено място - гр./с. в Баланс и Отчети, меню Справки → Отчети и баланс;
• Добавен е нов платежен документ – Нареждане за масово плащане, меню Операции → Платежни документи;
• Добавена е възможност за импорт на операции с потребителски създадени валути от *.xml файл;
• Направена е промяна в съдържанието на уведомително съобщение при импорт на операции от *.xml файл, съдържащ потребителски създадени валути, но липсващи в списъка в меню Редакция → Валути;
• Направена е оптимизация във формула при проверка на стойности за съответствие на ред Общи резерви по Баланс със същите в справка Отчет за собствения капитал, бутон Проверка на данните в меню Справки → Отчети и баланс;
• Направена е визуална оптимизация във формула на Отчет за собствения капитал, група от формули Други резерви, ред 11. Салдо към края на отчетни период, меню Редакция → Администриране → Редакция на отчети и баланс;
• Направена е оптимизация при извеждане на документи в модул Изтриване на връзки, спрямо посочени или липсващи параметри в секция Филтър, меню Операции → Разплащания → бутон Изтриване на връзки;
• Направена е оптимизация при изпълнение на справка Амортизационен план – счетоводен и данъчен, меню Справки → Дълготрайни активи. При посочена дата в поле Към дата, в справката не се визулизират активи с дата на въвеждане в експлоатация след посочената в полето.
1.01.058
• Добавена е възможност за филтриране по повече от един партньор в следните справки:
• Аналитичен регистър;
• Хронологичен регистър;
• Оборотна ведомост, тип на справката Стандартна и По партньори;
• Задължения/вземания по партньори.
* Филтрирането се извършва, след като при отваряне на прозорец Партньори, с бутон F4 или с двукратен клик в полето за Партньор се маркират няколко контрагента.
• Добавена е нова функция за филтриране и обединяване при запис на всички документи за задължения и вземания от меню Операции→Автоматични операции →Закриване на документи, отговарящи на следните условия:
• В двете операции да има един и същ партньор;
• Партньорът да се намира в две противоположни посоки, спрямо дебит и кредит;
• Поле Втора забележка да съвпада и при двете операции.
• Добавени са нови настройки в меню Други →Настройки →Основни настройки:
• Изчисляване на текущо салдо в прозорец контиране – по подразбиране настройката е Активна;
* При активна настройка, при позициониране на курсора на ред в дебит или кредит от долната част на прозореца за Контиране, програмата изчислява текущо салдо за сметката/подсметката на реда спрямо датата на контиране. Ако има и партньор към сметката, салдото се изчислява и за партньора. При изключена отметка в прозорец Контиране програмата няма да изчислява текущото салдо.
• Оптимизация за големи бази – при активна настройка се извежда допълнителен бутон Филтриране в следните модули:
• Меню Операции → Редакция на контиране, секция Филтър. Списъкът с контировки се извежда след въвеждане на конкретни параметри в полета от секция Филтър и натискане на бутон Филтриране;
• Меню Редакция → Администриране → Редакция на контировки, секция Филтър. Списъкът с контировки се извежда след въвеждане на конкретни параметри в полета от секция Филтър и натискане на бутон Филтриране;
• Меню Операции → Разплащания, бутон Изтриване на връзки, секция Филтър. Списъкът с обвързаните документи се появява след натискане на бутон Филтриране.
• Добавена е възможност за импорт на Втора забележка при импорт на операции от MS Excel, меню Операции→Импорт на операции →Импорт от Excel;
• Направена е актуализация на файл/модел за импорт на данни от MS Excel в Microinvest Делта Pro - добавена е колона Втора забележка в sheet Операции;
• Добавена е разширена справка Задължения/вземания по партньори, ниво на справката Документ в MS Excel. При експорт в MS Excel се попълват три допълнителни колони:
• колона Контиране;
• колона Основание;
• колона Забележка.
• Добавено е предупредително съобщение при изтриване на сметка от меню Операции →Сметкоплан и начални салда → Индивидуален сметкоплан, за сметка, която участва в модул Разсрочване на приходи и разходи меню Операции → Разсрочване на приходи и разходи;
• Добавена е нова колона Амортизации към предходна година в разширена справка Месечни амортизационни квоти в MS Excel;
• Добавена е нова колона Амортизации към предходна година в разширена справка Амортизационен план при екпорт в MS Excel;
• Добавен е бърз бутон за достъп до Microinvest общност;
• Направена е оптимизация в модул Бързо контиране;
• Направена е оптимизация в справка Активи по категория ниво на справката Актив – активите се подреждат по инвентарен номер;
• Направена е оптимизация в справка Данъчен амортизационен план при експорт в MS Excel, за отписани активи;
• Направена е оптимизация в справка Отчети и баланс при включена отметка Попълване на данни от същия период на предходната година;
• Направена е опитмизация при печат на следните справки:
• Инвентарна книга;
• Активи по категории;
• Потвърдително писмо за задължения/вземания;
• Справка – Декларация за ДДС.
• Коригирана е печатна грешка в наименование на колона 10 в Дневник Покупки от меню Справки→ДДС дневници,декларация и VIES .
• Направена е промяна в пояснителен текст на Потвърдително писмо за задължния/вземания по партньори, съгласно Закон за счетоводството обн. в ДВ бр. 95 от 8 декември 2015 г.;
• Направена е оптимизация във функция Изравняване в прозорец Контиране;
• Направена е оптимизация във визуализация на полета Основание, Забележка и Втора забележка – подреждат се по последно въведени;
• Направена е оптимизация на контролите при въвеждане на дублиращи се документи - извежда се предупредително съобщение при повторно въвеждане на един и същ номер документ, от един контрагент при документи тип Фактура, Дебитно известие, Кредитно известие;
• Добавено е съобщение с потвърдителен характер при натискане на бутон Изход от програмата.
1.01.057
• Добавена е функция за автоматично приключване на сметки от група 60 в прозорец Контиране;
• Добавени са две нови настройки в меню Други→Настройки→Основни настройки:
• Автоматично приключване в прозорец Контиране – при включена настройка след запис на контировка, в чиято дебитна част е налична сметка от гр.60 - на екран се извежда нов прозорец, с попълнени следните данни:
• Дата на осчетоводяване – съответства с дата от основната контировка;
• Тип документ - Мемориален ордер (МО);
• Номер на документ - според заложената номерация, в меню Други→Настройки→Номерация на документи;
• Дата на документ- съответства на датата на осчетоводяване от основната контировка;
• Основание - Приключване на група 60;
• Забележка – свободно поле за изписване на забележка;
• Тип на сделка - Неопределена.
• Отделна контировка за всяка сметка от гр.60 - При наличие на повече от една сметка в Дт от гр.60 на основната контировка, ще бъдат изведени толкова нови прозорци Контиране, колкото са вписаните в дебитната част сметки от гр.60.
• Добавена е нова опция за извеждане на сметки без обороти, но със салда в справка Главна книга със салда - опцията се активира от секция Параметри, панел Параметри и обработка, при избран Тип справка - Със салда;
• Добавена е подсказка (tooltip) за съдържание на основни данни в счетоводна операция в прозорец Редакция на контиране - след позициониране върху произволна контировка се визуализират следните допълнителни данни - Дата и номер на документ, Тип на документ, Партньор и Сметки в Дт и Кт със стойности съответните им стойности.
• Добавена е настройка за включване на ново поле - Втора забележка в прозореца за Контиране от меню Други→Настройки→Основни настройки.
• Добавен е филтър по Втора забележка в следните справки:
• Оборотна ведомост,
• Хронологичен регистър,
• Аналитичен регистър и
• Задължения/вземания по партньори.
• Направена е оптимизация при Запис в прозорец Контиране
- при избран режим автоматичен запис на данните за разплащане е добавена е проверка за съответствие на сметка, обвързана с партньор;
• Направена е оптимизация при редакция на контиране с обвързани документи в модул Редакция на контиране. Добавена е проверка за съответствие на сметка в обвързаните документи:
- при открито съответствие на сметки след запис на извършените промени връзката между обвързаните документи не се изтрива;
- при липсващо съответствие на сметки след запис на извършените промени връзката между обвързаните документи се изтрива;
• Направена е оптимизация при импорт на данни от MS Excel
– стойности с формат > 00 след десетичния разделител, при операции с обвързани документи: контиране и разплащане;
• Добавено е съобщение при създаване на нова фирма с избрана опция Прехвърляне на сметкоплан. Съобщението извежда информация за наличие на валутна сметка в Индивидуален сметкоплан с валута, различна от стандартно заложените в меню Редакция→Валути.
• Направена е оптимизация в справка Дублирани и липсващи документи – изключени са документи от счетоводни операции с избран Тип на сделката: Неопределена;
• Направена е оптимизация при експорт и импорт на данни от XML файл в следните направления:
• импорт на документ Протокол за ВОП с отрицателна стойност;
• импорт на операции, в чиято Дт и Кт част присъства сметка с един и същи номер;
• Импорт на операции с валутни сметки, различни от стандартно заложените в меню Редакция→Валути;
• Добавен е нов атрибут за втората забележка;
• Направена е оптимизация в модул Архивиране/възстановяване на фирма, меню Файл. В поле Директория за архивиране се извежда последно посочената папка за архивиране/възстановяване;
• Направена е оптимизация в модул Дълготрайни активи при избор на сметка от Индивидуален сметкоплан.
1.01.056
• Добавен е нов документ съгласно Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изм. и доп. ДВ. бр.24 от 21 Март 2017г. - Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителни банки (ПХрС). Новият документ ще намери отражение в следните направления:
    - ДДС дневници, Декларация и VIES, Дневник Продажби→колона Документ, абревиатура ПХрС, меню Справки;
    - експортен файл PRODAGBI.txt с код 95;     
    - Модул Настройки, меню Други Настройки→таб Документи→секции:
        - Списък документи
        - Избрани документи
    - Модули за осчетоводяване на документи:
    - Модул Контиране →поле Тип на документа- наименование на документ от номенклатура за избор: Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки;
        - Модул Бързо контиране → поле Тип на документа - наименование на документа от номенклатура за избор: ПХрС ;
    - Модули за редакция на данни в контиране в секция Филтър→поле Тип на документа:
        - Mодул Редакция на контиране, меню Редакция;
        - Mодул Редакция на контировки , меню Редакция→Администриране.
    - В Справки→поле Тип документ, секция Параметри, панел Параметри и обработка:
    - справка Хронологичен регистър;
    - справка Задължения/вземания по партньори, ниво на справка:
-Документ;
-Контиране;
    - справки Стоково-материални запаси:
        - Доставки;
         - Продажби;
         - Движение на стоки;        
• Добавена е нова справка Главна книга със салда в меню Справки→ Главна книга. За избор на справка Главна книга със салда е добавено ново поле тип на справка в панел Параметри, панел параметри и обработка.
• Направена е оптимизация във визуализация на сметки в справка Главна книга, тип Стандартна, ниво на справка - синтетично.
• Реализирано е автоматично създаване на архив на база данни при:
    - конверсия на база след актуализация;
    - възстановяване на архив на база данни, създаден на предходна версия.
Конверсия на базата данни се извършава при отваряне на база, която е с по-ниска версия от текущата версия на програмата.
1.01.055
• Добавена е нова функционалност - бързо избиране на Контировка по номер в меню Редакция→Редакция на контиране.
Маркира се произволна операция от списъка и се набира точен номер на    контиране.
• Добавена e нова функционалност в модул Дълготрайни активи, меню Операции - за масова промяна на годишна амортизационна норма в счетоводен амортизационен план (САП).
От меню Операции>Дълготрайни активи се маркират повече от един дълготрайни     актива (използват се функционални бутони Shift или Ctrl от клавиатурата). Функцията може да се достъпи с десен бутон на мишката от Редакция на общи данни или от Секция Бързи команди в Помощен панел.
• Добавена е нова функционалност в меню Редакция→Администриране→Моята фирма, секция Банкови сметки.
При избирането на Банка от падащия списък, автоматично се попълва и прилежащия BIC, и при въведен IBAN автоматично се попълва наименованието на банката и прилежащия BIC.
• Направена е оптимизация в прозорец Контиране при използване на клавишната комбинациа Shift+Tab (преместване на фокуса поле назад).
• Оптимизирана е структурата на XML спецификацията в програмата, като е добавена възможност за импорт и експорт на операции с повече от един режим по ЗДДС.
• Добавена е възможност за търсене по ДДС номер във филтъра в прозорец Партньори.
• Добавена е нова функционалност - Без задбалансови сметки в справка Оборотна ведомост→ тип Стандартна.
При включване на отметка Без задбалансови сметки, оборотната ведомост стандартна визуализира всички сметки без тези от раздел 9.
• Направена е оптимизация в меню Справки→ Стоково-материални запаси и Дълготрайни активи→оптимизиран е филтъра за работа по частично търсене.
• Направена е оптимизация при изписването словом на четирицифрена сума в меню Операции→Платежни документи.
• Направена е оптимизация при Печат на протокол по ЗДДС да се отваря след прозорец Контиране.
• Направена е оптимизация в меню Операции→Разсрочване на приходи/разходи – добавена е забрана за въвеждане на материални и валутни сметки.
• Направена е оптимизация в Съобщението при възстановяване на фирма, в меню Файл→Възстановяване на фирма.
• Направена е оптимизация в Съобщението при отваряне на повредена база.
• Направена е оптимизация при сортирането в меню Операции→ДМА
• Направена е оптимизация на Различен режим по ДДС, при редакция на контировка.
• Направена е оптимизация при по-дълго наименование на ДА и име на МОЛ, при експорт и Печат на протокол за промяна на МОЛ.
• Добавена е възможност за скрол, за потребители с ниска разделителна способност, в секция Параметри на следните справки:
• Оборотна ведомост;
• Аналитичен регистър;
• Стоково-материални запаси:
• Доставки;
• Продажби;
• Движение на стоки;
• Инвентаризационен опис.
• Дълготрайни активи:
• Инвентаризационен опис ДМА;
• Каса:
• Касов ордер.
• Направена е оптимизация при по-дълго наименование на стоки, в меню Справки→ Стоково-материални запаси.
• Направена е оптимизация при промяна на % в данъчен амортизационен план (ДАП).
• Направена е оптимизация в полетата Основание и Забележка при контиране.
• Добавена е нова функционалност - възможност за създаване на екселски документи при използване на модул Експорт към външни системи, в меню Редакция→Администриране→Експорт към външни системи.
• Направена е оптимизация в Справки при експорт към Excel, при включена отметка на Наименование на сметки на чужд език.
• Направена е оптимизация при търсене по Операция по ДДС, в меню Справки→Хронологичен регистър→секция Параметри.
• Направена е оптимизация на съобщението за съществуващи файлове, при изпълнение на справка ДДС дневници, декларация и VIES.
• Направена е оптимизация при експорт към Excel на справка Месечни амортизационни квоти на активи, които са отписани преди да бъдат напълно амортизирани.
• Направена е оптимизация на закръгленията при изчисляването на левова равностойност на валутните задължения и вземания в поле Сума на прозореца за Разплащане.
• Направена е оптимизация на категориите на сметките в индивидуалния сметкоплан.
1.01.054
• Добавена е нова функционалност – наименование на сметки на чужд език в следните справки:
• Оборотна ведомост → тип Стандартна, Валутна, Материална, По периоди;
• Главна книга;
• Стоково-материални запаси:
• Доставки;
• Продажби;
• Стойност при изписване на продажба;
• Средно претеглена стойност при изписване;
• Инвентаризационен опис.
За коректно извеждане на наименованието на сметките в справките е необходимо да бъде попълнено поле Описание на чужд език в меню Операции→Сметкоплан и начални салда→Индивидуален сметкоплан→Редакция на сметка и поставена отметка на
Наименование на сметки на чужд език панел Параметри и обработка→секция Параметри след избор на справка.
• Добавена е възможност за маркиране/размаркиране на всички документи, в меню Операции→Разплащания.
• Добавена е нова функционалност - копиране на адрес с различно предназначение в меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Адреси;
• Направена е оптимизация в поле Филтър по име в Индивидуален сметкоплан, меню Операции→Сметкоплан и начална салда;
• Добавена е възможност за експорт на платежни нареждания в:
• MS Word;
• PDF;
• Добавена е възможност за импорт/експорт чрез .XML формат на файл при наличие на документи с различен режим по ДДС;
• Направена е оптимизация в меню Справки ДДС дневници, декларация и VIES→Параметри – поле Коеф. по кл. 33 запазва вписаният коефициент.
• Направена е оптимизация в дефиниране на правата на потребителите, меню Редакция→Потребители→Права.
1.01.053
• Добавен е нов модул за създаване на план за разсрочване на приходи/разходи за бъдещи периоди,
Стартиране:
- меню Операции→Разсрочване на приходи/разходи;
- Помощен панел→Бързи команди→Разсрочване на приходи/разходи - функцията се активира при избор на сметка с категория Финансови приходи/разходи за бъдещи периоди и Нефинансови приходи/разходи за бъдещи периоди в прозорец Контиране;
• Добавена е възможност за автоматично осчетоводяване на записаните разсрочвания, меню Операции → Заявки за осчетоводяване;
• Добавено е ново поле в модул Заявки за осчетоводяване, меню Операции. Възможност за избор за автоматично осчетоводяване на дълготрайни активи или разсрочване;
• Добавена е възможност за печат на Протокол по ЗДДС, когато към основната операцията има отразен Протокол за ВОП или Услуга от ЕО, секция Бързи команди→ Помощен панел→Протоколи по ЗДДС и др.При запис на основният документ се извежда съобщение, възможност за печат.
• Добавена е нова справка Инвентаризационен опис на Дълготрайни Активи, меню Справки→Дълготрайни активи,
- добавени са съобщения в секция Съобщения на Помощен панел, спрямо активното поле в секция Параметри→Параметри и обработка;
- добавена е информация за съдържанието на справка Инвентаризационен опис на ДА, секция Информация→ Параметри и обработка;
• Добавено е ново поле сериен номер в картоните на дълготрайните активи, меню Операции→Дълготрайни активи;
• Добавени са нови колони в справка Амортизационен план , експорт в MS Еxcel
- Актив в сметка;
- Амортизация в сметка;
- Разход за амортизация в сметка;
- Сериен номер;
• Добавени са нови колони в справка Инвентарна книга, експорт в MS Excel:
- Сериен номер;
- Дата на отписване;
- Начислени амортизации;
- Балансова стойност;
• Добавено е предупредително съобщение в прозорец Контиране при Запис, когато в поле месец за експорт е посочен по-стар период от датата на документа;
• Направена е оптимизация на справка Отчет на приходи и разходи;
• Направена е оптимизация на справка Баланс на английски език, експорт в MS Excel;
• Направена е оптимизация във функционалността на поле Филтър в Индивидуален сметкоплан;
• Направена е оптимизация в бързината на работа с голяма аналитичност в Индивидуален сметкоплан;
• Направено е подобрение при промяна на МОЛ в прозорец Промяна на общи данни на ДА, при избран дълготраен актив с категория Земи/Гори;
• Направена е оптимизация при изписване на суми с избор на десетичен разделител точка/запетая:
- Операции→Редакция на контиране – филтър;
- Операции→СМЗ→Доставка на СМЗ;
- Операции→СМЗ→Продажба на СМЗ;
1.01.052
• Добавена e нова функционалност за масова редакция на Дълготрайни активи:
• промяна на Материално отговорно лице (МОЛ);
• промяна на годишна амортизационна норма в данъчен амортизационен план (ДАП).
От меню Операции → Дълготрайни активи се маркират един или повече реда в списъка и се избира функция Промяна на общи данни на ДА от падащия списък с десен бутон на мишката или от секция Бързи команди на Помощен панел. В списъка работят стандартните функции за маркиране – Ctrl или Shift;
• Добавени са нови справки в модул Дълготрайни активи, при масова редакция:
• Протокол за промяна на МОЛ;
• Протокол за промяна на годишна амортизационна норма в ДАП.
• Добавени са нови полета във филтъра в меню Операции → Дълготрайни активи:
• Възможност за търсене по описание/забележка;
• Възможност за търсене по сметка за актив, сметка за амортизация, сметка за разход за амортизация;
• Възможност за филтриране по категория по ЗКПО.
• Добавен е бутон Изчистване в меню Операции → Дълготрайни активи – изчиства параметрите заложени от потребителя във филтъра на прозореца;
• Направена е оптимизация в полета Дата на отписване от САП и Дата на отписване от ДАП в прозорец Отписване на актив, меню Операции → Дълготрайни активи;
• Добавена е разширена справка Месечни амортизационни квоти в меню Справки → Дълготрайни активи → Експорт в MS Excel:
• Добавена е колона Отчетна стойност;
• Добавена е колона Балансова стойност;
• Направена е оптимизация в справка Активи по категории, ниво на справката Актив – добавен е инвентарен номер;
• Добавено е поле за търсене по забележка в следните справки:
• Амортизационен план;
• Инвентарна книга.
• Направена е оптимизация в секция Параметри, обработка на справка Оборотна ведомост:
• При тип на справката - Стандартна е отключено поле за избор на партньор;
• При вписване на номер на сметка във филтър в заглавието се визуализира номер и име на сметката, за която е генерирана справката;
• Направена е оптимизация в модул Бързо контиране спрямо заложена настройка в меню Други → Настройки → Основни: Разплащане на задължения/вземания с документ тип Фактура:
• Активна - в контировката, отразяваща плащането на тип и номер на документ ще бъдат посочени типа и номера на основния документ, който се разплаща;
• Неактивна - в контировката, отразяваща плащането на тип и номер на документ ще бъдат посочени РКО или ПКО, с номер спрямо автоматичната номерация за документи.
• Направена е промяна в наименованията на сметки в Сметкоплан на Бюджетните Организации (СБО) ДДС № 05/14.04.2015г.;
• Направена е оптимизация при импорт на операции с материални сметки от XML формат;
• Отстранена е неточност в работа на филтър по сметка в прозорец Разплащания.
1.01.051
• Добавена е възможност за съхранение и възстановяване на архив на бази данни върху и от защитен облачен сървър, меню Файл→Архивиране на фирма / меню Файл→Възстановяване на фирма. Функцията е налична само, когато фирмите се намират на локалния компютър;
*Услугата е предплатена на абонаментен принцип с периодично действие. Минималният срок за предоставяне на услугата е шест месеца.
• Добавена е разширена справка Амортизационен план в меню Справки→Дълготрайни активи→експорт в MS Excel;
• Добавена е проверка за наличие на сметки Начислен данък за покупките и Начислен данък за продажбите в Индивидуален сметкоплан при използване на автоматична функция за осчетоводяване на Вътреобщностни придобивания;
• Направена е оптимизация във възможността за придвижване в полета с клавиш Enter в модул Контиране след включена отметка „Автоматичен запис на данните за разплащане“‘;
• Направена е визуална оптимизация във формата на валутни и материални сметки, при избор на функция Запис и Печат на контиране, секция Бързи команди на Помощен панел;
• Направена е оптимизация във формули в раздел В. в модул Редакция на отчети и баланс, меню Редакция→Администриране→Редакция на отчети и баланс.
1.01.049
• Направена е промяна в Дневници и Справка-декларация по ЗДДС, съгласно промяна в ППЗДДС обн. в ДВ бр.8 от 29 Януари 2016 г. във връзка с влязъл в сила данък "уикенд";
• Направена е промяна на номенклатура Операция по ДДС в меню Контиране, съгласно промяна в ППЗДДС обн. в ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016 г.;
• Направена е актуализация на начина на закръгляване на коефициент по чл. 73 от ЗДДС, във връзка с изм. в ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г., меню Операции → Автоматични операции → ДДС → Коефициент по чл. 73 от ЗДДС;
• Направена е актуализация на Отчети и баланс по формат на НСС, генерирани за периоди след 01.01.2016 г., съгласно публикувани бланки, обн. ДВ бр.3 от 12 Януари 2016 г. - меню Справки → Отчети и баланс;
• Добавена е възможност за разпечатване на прозорец Контиране с изнесена команда в Помощен панел на меню Операции → Контиране и меню Редакция → Редакция на контиране;
• Добавена е възможност за разпечатване на Картон на дълготраен актив, посредством команда в Помощен панел на меню Операции → Дълготрайни активи;
• Направена е промяна в изглед и функционалност на меню Редакция → Счетоводна година:
• Добавена е възможност за заключване на конкретни месеци в избрана счетоводна година. Заключените периоди са защитени от редакция, изтриване или въвеждане на нови операции;
• Направено е ясно разграничаване между функциите Избор и Приключване на счетоводна година, с пояснение, че избор служи за преминаване от един в друг отчетен период, а приключване - за пренасяне на крайните салда на един период за начални на следващия;
• Олекотен е визуалният стил на функция за изтриване на счетоводни години от базата данни;
• Направена е функционална промяна на прозорец за въвеждане на Начални салда по партньори:
• Добавено е поле за филтър по име, част от име или ЕИК в списъка на партньорите с въведено начално салдо;
• Добавена е възможност за посочване на общо, синтетично салдо по партньор, без въвеждане на детайлни данни по документи;
• Обособени са полета за ясно посочване на посоката дебит или кредит на всеки документ, съставящ началното салдо по контрагента;
• Добавена е възможност за лесна редакция на документи, касаещи конкретен партньор от списъка с всички салда;
• Добавена е възможност за създаване на йерархична структура Местоположение към дълготрайните активи. При въвеждане на нов ДА или редакция, може да бъде посочено и неговото физическо местоположение в предприятието - меню Операции → Дълготрайни активи;
• Добавена е колона Местоположение в справка Инвентарна книга;
• Добавена е възможност за филтриране на дълготрайните активи по поле Местоположение в Справки → Дълготрайни активи;
• Добавена е възможност за търсене на сметка за разплащане по ключов израз от името й в меню Операции → Разплащане. Функционалността може да бъде използвана за бързо избиране на подотчетно лице за разплащане на документи със салда;
• Добавена е възможност за бързо търсене на сметка по ключов израз от името й в меню Операции → Контиране;
• Добавена е функционалност за съставяне на файл с информация за месечни задължения към бюджета, за подаване към електронно банкиране на ОББ АД - меню Операции → Платежни документи → Платежно нареждане/Вносна бележка → Автоматично генериране;
• Добавена е възможност за филтриране на създадените платежни документи по критерии дата и час на създаване - меню Операции → Платежни документи → Платежно нареждане/Вносна бележка → Автоматично генериране;
• Добавена е възможност за филтриране на оборотна ведомост с търсене по ключов израз от име на сметка и възможност за Търсене на всички нива от сметкоплана, с включване на едноименна отметка в меню Справки → Оборотна ведомост → Филтър;
• Добавена е проверка и възможност за избор за изтриване на връзката между осчетоводените отчисления и разнесения счетоводен амортизационен план, в меню Операции → Дълготрайни активи → Редакция на актив;
• Добавена е възможност за запазване на странични файлове в директорията за запис на ДДС дневници, декларация и VIES, меню Справки → ДДС дневници, декларация и VIES;
• Направено е подобрение в периода при извеждане на справка Потвърдително писмо, меню Справки → Потвърдително писмо;
1.01.048
⦁    Направена е актуализация на Отчети и баланс по формат на НСИ, съгласно публикувани бланки в сила от 01.01.2015г. - меню Справки → Отчети и баланс - По формат на НСИ;
⦁    Добавена е възможност за създаване и възстановяване на архиви на базите данни. Меню Файл → Архивиране / Файл → Възстановяване може да бъде използвано само, когато фирмите се намират на локалния компютър;
⦁    Добавена е функционалност за автоматично стартиране на Microsoft SQL Server при неактивност на услугата със старт на програмата Microinvest Делта Pro;
⦁    Добавена е функционалност за автоматично добавяне на TCP IP port 1433 в защитната стена на Microsoft при инсталиране на програмата като самостоятелно работно място (тип сървър);
⦁    Направени са подобрения в модул Партньори, меню Редакция → Партньори:
⦁    Добавена е възможност бутон Търсене да извежда данни по попълнено едно от полета Име, ЕИК и ДДС номер;
⦁    Добавена е клавишна комбинация Ctrl+S за избор на бутон Търсене;
⦁    Добавено е поле за въвеждане на e-mail на Партньор;
⦁    Добавен е бутон за автоматично попълване на код 999999999999999 (15 "9"-ки) в поле ДДС номер;
⦁    Премахнато е съобщение за непопълнен МОЛ при запис на данни за партньор;
⦁    Добавена е функционалност за автоматична главна буква при ръчно въвеждане в имената на МОЛ;
⦁    Добавена е функционалност за изписване на сметка без разделител за подсметка (наклонена черта "/") в поле Филтър, меню Операции → Сметкоплан и начални салда → Индивидуален сметкоплан;
⦁    Добавена е възможност за скриване на сметка от Индивидуален сметкоплан чрез включване на настройка Сметката не се ползва в меню Операции → Сметкоплан и начални салда → Индивидуален сметкоплан - режим Редакция на сметка. При избор на сметката в Контиране, тя няма да присъства в сметкоплана;
⦁    Добавена е забрана за копиране на сметки с категория за СМЗ чрез функция Drag & Drop в модул Индивидуален сметкоплан, меню Операции → Сметкоплан и начални салда → Индивидуален сметкоплан;
⦁    Добавена е възможност за избор на един СМЗ на няколко реда в модул Доставка и Продажба на СМЗ, меню Операции → Стоково-материални запаси;
⦁    Добавено е подобрение при приключване на счетоводна година (меню Редакция → Счетоводна година) - при сметки с категория Начислен данък за покупките и Начислен данък за продажбите, крайното им салдо за операции с попълнено поле Месец за експорт в следваща счетоводна година се прехвърля като обороти за посочения период;
⦁    Добавено е подобрение в модул Преоценка - при непопълнено поле Сметка, последното се оцветява в червено, меню Операции → Автоматични операции → Преоценка;
⦁    Добавена е възможност за изчистване на данни в модул Разплащания, меню Операции → Разплащания - панел Бързи команди / бутон Изчистване;
⦁    Добавена е възможност за настройка на права за Изтриване на контировки, функцията се намира в меню Редакция → Администриране → Потребители, категория Редакция на контиране;
⦁    Добавена е функционалност за изписване на сметка без разделител за подсметка (наклонена черта "/") във всички полета за Филтър по Сметка, меню Справки;
⦁    Добавена е възможност за експорт в Excel на Отчети и баланс на английски език, меню Справки → Отчети и баланс → секция Обработка на резултата;
⦁    Добавено е предупредително съобщение за налични данни за VIES декларация след изпълнение на справка ДДС дневници, декларация и VIES, меню Справки → ДДС дневници, декларация и VIES;
⦁    Добавена е възможност за изключване на сметки при изпълнение на справка Хронологичен регистър - полета Без сметки в дебита и Без сметки в кредита могат да се попълват с няколко различни сметки, разделени със символ запетая ",", меню Справки → Хронологичен регистър;
⦁    Добавена е възможност за сортиране по различни критерии в справка Амортизационен план, меню Справки → Дълготрайни активи;
⦁    Добавен е пояснителен текст в секция Информация на справка Касова книга и справка Хронологичен регистър, меню Справки;
⦁    Добавено е подобрение в периода при извеждане на справка Потвърдително писмо, меню Справки → Потвърдително писмо;
⦁    Добавена е визуална оптимизация при изпълнение и печат на справки Разходен касов ордер и Приходен касов ордер, меню Справки → Каса → Касов ордер;
⦁    Добавена е оптимизация в справки Касова книга и Касов ордер при визуализиране на поле Сметки и поле ЕИК, меню Справки → Каса;
⦁    Направена е корекция в имената на прозорците на справка Индивидуален сметкоплан и справка Партньори, меню Справки;
⦁    Добавена е визуална оптимизация за Bold форматиране на сумарен ред Общо за справка Хронологичен регистър и справка Касова книга, меню Справки;
⦁    Добавено е подобрение при филтър Към дата на справка Счетоводен амортизационен план, меню Справки → Дълготрайни активи → Амортизационен план;
⦁    Добавена е оптимизация при приключване на счетоводна година за задължително затваряне на всички активни прозорци, меню Редакция → Счетоводна година;
⦁    Направено е подобрение във визуализацията на поле Дебит или Кредит за сметка за разплащане при включен режим Разплащане на задължения / вземания с документ тип Фактура, меню Операции → Разплащания;
⦁    Оптимизирана е операция за разплащане от сметка във валута на левово задължение/вземане в модул Разплащания, меню Операции → Разплащания;
⦁    Направено е подобрение при маркиране на обща настройка за избор на всички Сметки в модул Приключване на разходни и приходни сметки, меню Операции → Автоматични операции и модул Редакция на контировки, меню Редакция → Администриране;
⦁    Направена е оптимизация при въвеждане на подобрение на актив с различна Отчетна стойност за Счетоводна амортизация и Данъчна амортизация, меню Операции → Дълготрайни активи;
⦁    Направена е оптимизация при разплащане на сторно операция с отрицателен знак, меню Операции → Разплащания;
⦁    Направена е оптимизация на текстови полета при експорт в Excel на справка Отчети и баланс при експорт в Excel, меню Справки → Отчети и баланс → секция Обработка на резултата;
⦁    Направено е подобрение в поле Дата на документ при автоматична операция за приключване на ДДС сметки, меню Операции → Автоматични операции → ДДС → Приключване на ДДС.
1.01.047
⦁    Добавена е нова справка Валутна касова книга - меню Справки → Каса → Касова книга, тип Валутна;
⦁    Добавени са нови документи Приходен касов ордер за валута и Разходен касов ордер за валута - меню Справки → Каса → Касов ордер, тип Валута;
⦁    Добавена е функционалност за създаване на картон на дълготраен актив с различна отчетна стойност в Счетоводен и Данъчен амортизационен план - меню Операции → Дълготрайни активи;
⦁    Добавена е възможност за избор на месец за експорт в прозорец Протоколи по ЗДДС и други, меню Операции → Контиране, секция Бързи команди в Помощен панел, относно включване на Протокола по ЗДДС в Дневник покупки;
⦁    Добавена е възможност за масова редакция на контировки на поле Месец за експорт - меню Редакция → Администриране → Редакция на контировки;
⦁    Добавена е възможност за вписване на Забележка за автоматично генерирани операции от меню Операции → Контиране, секция Бързи команди в Помощен панел - Протоколи по ЗДДС и други;
⦁    Добавен е филтър за търсене на фирма в меню Файл → Избор на фирма;
⦁    Добавена е функционалност за промяна на датата с клавиши "+" и "-" във всички полета за Дата;
⦁    Добавена е рамка за фокус при преминаване в полета в меню Операции → Контиране и в меню Операции → Разплащания;
⦁    Добавена функционалност Копиране на нов ред от последния, бутони за Нов ред и Изтриване на ред в секция Бързи команди, меню Операции → Бързо контиране;
⦁    Оптимизирана е сортировката на сметките за разплащане в меню Операции → Разплащания и в меню Операции → Бързо контиране;
⦁    Добавенa e възможност за визуализиране в допълнително поле (tooltip) при маркиране върху номер на документ в меню Операции → Разплащания;
⦁    Оптимизирана е навигацията с клавиатура при преминаване с клавиши Tab и Enter в меню Операции → Разплащания;
⦁    Добавена е възможност за стартиране на прозорец Дефиниране на СМЗ с двоен клик в меню Операции → Стоково - материални запаси → Доставка / Продажба на СМЗ;
⦁    Добавена е функционалност за директно стартиране на меню Избор на сметкоплан след визуализиране на съобщение "Не е избран тип сметкоплан!" в меню Операции → Индивидуален сметкоплан;
⦁    Добавено е ограничение за вписване на начално салдо по документ без номер и от тип Неопределен в меню Операции → Сметкоплан и начални салда → Начални салда;
⦁    Добавена е функционалност за изчистване на поле Основание до следващо стартиране на прозореца в меню Операции → Импорт на операции → Импорт от текстов файл;
⦁    Добавена е възможност за импорт на документи тип Касова отчетност от XML-файл в меню Операции → Импорт на операции → Импорт от XML;
⦁    Оптимизирана е подредбата на Бързи команди в меню Редакция → Редакция на контиране;
⦁    Обединени са менюта Приходен касов ордер и Разходен касов ордер в Касов ордер, меню Справки → Каса;
⦁    Добавена е функционалност за неактивна номерация за документи Фактура, Дебитно известие, Кредитно известие и т.н. при създаване на нова фирма, меню Други → Настройки → Номерация на документи;
⦁    Оптимизирана е справка Хронологичен регистър тип Материална и тип Валутна да извежда резултат за конкретно въведена сметка в поле Дебит или в поле Кредит, меню Справки → Хронологичен регистър;
⦁    Оптимизиран е заложения по подразбиране период при стартиране на справка ДДС дневници, Декларация и VIES да бъде предходния месец от системната дата на компютъра - меню Справки → ДДС дневници, Декларация и VIES;
⦁    Оптимизирана е справка Индивидуален сметкоплан да се извежда към дата - датата на приложението - меню Справки → Индивидуален сметкоплан;
⦁    Добавено е поле за филтър по сметка в меню Справки → Индивидуален сметкоплан;
⦁    Оптимизирана е подредбата на колоните в справки Доставки и Продажби на СМЗ, меню Справки → Стоково-материални запаси;
⦁    Оптимизирана е сортировката по име на сметка на справка Стойност за изписване при продажба - меню Справки → Стоково-материални запаси;
⦁    Оптимизирана е справка Амортизационен план при въведен филтър по Име на актив - меню Справки → Дълготрайни активи;
⦁    Оптимизирана е справка Проверка на дублирани и липсващи документи при включен документ Протокол по ЗДДС - меню Справки → Проверка на дублирани и липсващи документи;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Оборотна ведомост, тип Валутна - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Оборотна ведомост, тип Материална - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Оборотна ведомост, тип По партньори - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Хронологичен регистър, тип Валутна - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Хронологичен регистър, тип Материална - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Аналитичен регистър, тип Валутна - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Аналитичен регистър, тип Материална - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Задължения/вземания по партньори на ниво Партньор - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Задължения/вземания по партньори на ниво Документ - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Движение на стоки - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Средно претеглена стойност и изписване - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е печатът на справка ДДС Декларация, експортирана в Excel - меню Справки → ДДС дневници, декларация и VIES;
⦁    Направена е оптимизация в шрифта на справка Баланс, екпортирана в Excel - меню Справки → Отчети и баланс;
⦁    Направена е оптимизация в изчисленията на функция Средно претеглена стойност - меню Операции → Контиране, Бързи команди;
⦁    Оптимизирана е редакцията на номер на документ при въвеждане на Начални салда по партньор - меню Операции → Индивидуален сметкоплан;
⦁    Добавено е съобщение за ограничение на експорт на многоредови операции от изписване към XML-файл - меню Операции → Експорт на операции → Експорт към XML;
⦁    Направена е оптимизация в изчистването на полета в прозорец Експорт към XML - меню Операции → Експорт на операции → Експорт към XML;
⦁    Оптимизирана е проверката за наличие на партньори при импорт от текстов файл да се извършва в последователност ЕИК, VAT, Име - меню Операции → Импорт на операции → Импорт от текстов файл;
⦁    Направена е оптимизация във формулите на справка Отчет за приходите и разходите, тип По формат на НСИ - меню Справки → Отчети и баланс;
⦁    Коригиран е експортът на текстови файлове за ДДС дневници, Декларация и VIES, при наличие на подсметки от второ аналитично ниво към сметка 453 - меню Справки → ДДС дневници, декларация и VIES;
⦁    Оптимизирано е въвеждането на потребителски права за модул Платежни документи - меню Редакция → Администриране → Потребители;
⦁    Направена е оптимизация в извеждането на резултати в меню Проверка на ДДС номер, ЕИК, ДДС, IBAN - меню Други;
1.01.046
⦁    Добавен е нов модул за създаване и печат на Платежни документи – меню Операции → Платежни документи;
⦁    Добавена е възможност за стартиране на функция Разпределяне на допълнителни разходи - меню Редакция → Редакция на контиране, чрез маркиране на ред от списъка и избор с десен бутон на мишката;
⦁    Добавено е съобщение за задължителен избор на тип сметкоплан преди импорт на база от Microinvest Делта - меню Редакция → Администриране → Импорт от Microinvest Делта;
⦁    Добавени са нови видове документи - Акцизен документ и Квитанция – меню Други → Настройки → Документи → Списък с документи;
⦁    Добавено е ново поле Предназначение на адрес в меню Редакция → Администриране → Моята фирма → Адреси;
⦁    Добавени са формули за попълване на Съставител и Ръководител в Отчети и баланс в MS Еxcel - меню Справки → Отчети и баланс;
⦁    Добавено е съобщение за успешно приключване на сметките, след завършване на операцията, в модул Автоматично приключване на сметки - меню Операции → Автоматични операции;
⦁    Добавена е възможност за придвижване със скрол в модул Приключване на разходни и приходни сметки - меню Операции → Автоматични операции;
⦁    Направена е оптимизация в модул Разплащания:
⦁    премахнато е автомативното попълване на период в поле филтър От дата / До дата;
⦁    избраният период в поле филтър От дата / До дата се запазва при преминаването от един към друг партньор;
⦁    оптимизирана е дължината на колони за Номер и Дата;
⦁    Направена е оптимизация при работа с модул Бързо контиране, при промяна номер на документ – меню Операции;
⦁    Направена е оптимизация при работа с модул Индивидуален сметкоплан – меню Операции → Сметкоплан и Начални салда:
⦁    оптимизация на полета Сметка за доставка и Сметки за реализация при създаване на материални сметки с категория Продажба други СМЗ при категория на основна сметка Сметката не е специализирана;
⦁    оптимизация в търсене на сметка, при въведен филтър;
⦁    добавена е възможност за избор на сметка в Контиране, при вписване на нейното наименование;
⦁    Направена е оптимизация на съобщенията в секция Съобщения на Помощен панел;
⦁    Направена е оптимизация в модул Импорт от ДДС дневници - меню Операции → Импорт на операции;
⦁    Направена е оптимизация при работа с модул Стоково-материални запаси → Изписване в меню Операции - синхронизирана е подредбата при визуализиране на СМЗ за изписване със справка Изписване;
⦁    Направена е оптимизация в справка Активи по категории, меню Справки → Дълготрайни активи;
⦁    Направена е оптимизация при попълване на филтър Номер на документ в меню Справки - дължината на номера е обвързана с разряда на номерацията в Номерация на документи - меню Други → Настройки;
⦁    Направена е оптимизация в модул Преоценка, меню Операции → Автоматични операции, свързана с въвеждане на курс в поле Ново състояние;
⦁    Направена е оптимизация във формулите за създаване на Отчет за приходите и разходите;
⦁    Направена е оптимизация във формулите за създаване на Отчет за собствения капитал;
⦁    Направена оптимизация във формули при Проверка на данните в Отчети и баланс.
1.01.045
•    Направена е актуализация на Справка-декларация и дневници по ЗДДС, съгласно изменения в Закон за данък върху добавената стойност, обн. в ДВ бр. 1 от 03.01.2014 г. и Правилник за прилагане на закон за данък върху добавената стойност, обн. в ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г.
•    В бланките на Дневници по ЗДДС е добавена нова колона - 8а;
•    Изменена е структурата на файловете Pokupki.txt и Prodajbi.txt;
•    Добавена е възможност за осчетоводяване на документи в режим Касова отчетност: в прозорец Контиране са добавени документи Фактура - КО, Дебитно известие - КО, Кредитно известие - КО, Протокол при плащане - КО, Протокол за данъчен кредит - КО. От меню Други → Настройки → Документи могат да се добавят Протокол за изискуем данък - за регистрирано лице по КО и Протокол за изискуем данък - за нерегистрирано лице по КО, при необходимост от ползването им за целите на режима. В Справка-декларация и дневници по ЗДДС и в структурата на файловете е отразена промяната при ползването на посочените документи;
•    Добавена е възможност за автоматично осчетоводяване на Доставка по чл. 163а от ЗДДС: при избор в прозорец Контиране на документ Фактура, Номер на документ, операция за Покупка / Продажба и Партньор, в панел Бързи команди се активира опция Протоколи по ЗДДС и др. Функцията позволява автоматично отразяване на документ Фактура или Протокол по ЗДДС в Справка-декларация и Дневници по ЗДДС, съгласно нормативната уредба;
•    Направена е актуализация в бланковите форми на Отчети по НСИ, съгласно заповед № РД 07-431/14.12.2013 г. на изпълнителния директор на НАП - меню Справки → Отчети и баланси;
•    Направена е възможност за експорт на Отчети и баланс, с автоматично преизчисление на формулите и проверка за коректност на данните - меню Справки → Отчети и баланс → Обработка на резултата;
•    Добавени са документи Разплащателен чек и Акредитив в меню Други → Настройки → Документи. Новите документи могат да бъдат избрани в меню Разплащане при избор на сметка 509 за закриване на задължения / вземания;
•    Добавена е възможност за търсене по произволна част от Инвентарен номер в справки Месечни амортизационни квоти и Амортизационен план - меню Справки → Дълготрайни активи;
•    Направена е оптимизация в наименованията на командите в прозорец Контиране, панел Бързи команди;
•    Направена е оптимизация в съобщенията в прозорец Контиране, Помощен панел;
•    Направена е оптимизация в наименованието на сметка Разплащателна сметка в левa, меню Операции → Сметкоплан и Начални салда → Индивидуален сметкоплан;
•    Направена е оптимизация в съобщенията в меню Редакция → Администриране → Основания и забележки;
•    Направена е визуална оптимизация в меню Операции → Импорт на операции → Импорт от XML;
•    Направена е визуална оптимизация и промяна на съобщенията в меню Операции → Импорт на операции → Импорт от Excel;
•    Направена е оптимизация на справка Аналитичен регистър, тип Валутен - меню Справки → Аналитичен регистър;
•    Направена е оптимизация в справка Инвентарна книга (меню Справки → Дълготрайни активи), при амортизирани активи;
•    Направена е оптимизация във формулите на справка Отчет за приходи и разходи - меню Справки → Отчети и баланси;
•    Направена е оптимизация във функция Ново контиране от избраното при избор на операция, към която има прикрепен Протокол за ВОП или Услуга от ЕО - меню Редакция → Редакция на контировки;
•    Направена е оптимизация на съобщенията при импорт от Microinvest Делта, меню Редация → Администриране → Импорт от Microinvest Делта;
1.01.044
⦁ Добавен е нов модул за импорт на ДДС дневници от текстов файл в Операции → Импорт на операции → Импорт от ДДС дневници. Импортират се счетоводни операции от Дневник Покупки, Дневник Продажби и се създава VIES декларация. Не се импортират операции за вътреобщностно придобиване (ВОП);
⦁ Добавена е нова справка Партньори, която съдържа наименование, ДДС номер, ЕИК, адрес, МОЛ и други данни за въведените в базата клиенти/доставчици. Справката се създава от бутон Печат (Бързи команди в меню Редакция → Партньори);
⦁ Добавен е нов режим Включване на редове с нулеви салда и обороти в справка Оборотна ведомост. При активиране се извеждат данни за всички сметки от Индивидуален сметкоплан, включително такива без движение и салда;
⦁ Добавен е нов филтър в модул Разплащания. Списъкът с Документи за задължения и вземания / Документи за съществуващи плащания може да се филтрира по номер на документ, салдо и дата;
⦁ Добавена е нова функционалност при осчетоводяване на надплатен документ в модул Разплащания. Създават се две контировки – една за закриване на разчета по конкретен документ и втора с избрания платежен документ и остатъка от сумата. Последната се добавя в списъка с Документи за съществуващи плащания. Функцията не може да се използва при настройка за разплащане с избран платежен документ – Фактура;
⦁ Добавена е нова функционалност в модул Разплащания. При избор на документ за задължение / вземане, което е възникнало във валута, автоматично се активира режим Във валута;
⦁ Добавена в нова функционалност в Настройки на сървър за автоматична проверка на системните пароли на Microinvest за връзка със SQL server;
⦁ Добавено е поле Описание на английски на сметките в Индивидуален сметкоплан. Въведеното наименование на английски език за сметките може да се проследи в справка Индивидуален сметкоплан;
⦁ Добавена е възможност за вписване на отрицателни кореспонденции в меню Операции → Сметкоплан и начални салда → Начални кореспонденции;
⦁ Направена е оптимизация във всички справки:
⦁ За бързодействие на справките при голям обем операции е променена платформата им за работа - SAP Crystal Reports;
⦁ За преминаване между страници в справките се използват клавишни бутони Page Up и Page Down;
⦁ За премиване към първа страница от справка се използва бутон Home, за последна - End;
⦁ Унифицирано е поведението на бутон Изчистване във Филтър;
⦁ Поле Филтър от секция Обработка на резултата е преместено в горната част на Параметри. Предоставена е възможност за търсене на информация по избран критерий, ключова дума и стойност;
⦁ Актуализирана е секция Информация в Параметри и обработка;
⦁ Направена е оптимизация в модул Импорт от ТРЗ Pro:
⦁ Добавено е поле Дата на осчетоводяване;
⦁ Променени са текстовете при автоматично попълване на полета Основание и Забележка.
⦁ Направена е оптимизация при работа в модул График на шаблони за осчетоводяване;
⦁ Направена е оптимизация при проверка на Оборот за регистрация по ЗДДС. Към дебитния оборот по сметка 411 е добавен и кредитният оборот на сметка 412 Клиенти по аванси - меню Редакция → Администриране → Моята фирма;
⦁ Направена е оптимизация във формулите за създаване на Отчет за паричния поток - меню Редакция → Администриране → Редакция на отчети и баланси;
⦁ В справка Отчети и баланс е преместен фукционалният бутон Проверка на данните в секция Параметри и обработка;
⦁ Направена е оптимизация при търсене на сметки в Индивидуален сметкоплан. В поле Филтър се изписва част или име на сметка, а в добавеното поле Сметка – номер;
⦁ Направена е оптимизация при работа с бутон Обновяване на фиксинга от Интернет в модул Разплащания;
⦁ Направена е оптимизация при създаване на материални сметки в Индивидуален сметкоплан. Сметки 302, 303, 304, 701 и 702 се създават по подразбиране с категория: Сметката не е специализирана;
⦁ Направена оптимизация при използване на команда Разпределение на допълнителни разходи върху операции за ВОП;
⦁ Направена е оптимизация в справка Инвентарна книга, при извеждане на поле Дата на отписване за активи със категория Земи, гори;
⦁ Направена е оптимизация в подредба на операциите при импорт на бази от данни от Microinvest Делта;
⦁ Направена е оптимизация при замяна на една сметка с друга в модул Редакция на контировки - меню Редакция → Администриране → Редакция на контировки;
⦁ Направена е оптимизация при визуализиране на прозорец Запис на шаблон, при работа с OS Windows XP.
1.01.043
• Направена е актуализация на бланките и файловете на Дневници и Декларация по ЗДДС в сила от 01.03.2013г., във връзка с изменения в ППЗДДС, публикувани в ДВ бр. 20 от 28.02.2013г.;
• Добавен е нов модул График с шаблони за осчетоводяване. Създадена е възможност към всеки шаблон да се добави периодичност за осчетоводяване;
• Добавена е нова функционалност за автоматично Разплащане на възникнал разчет по Фактура, Дебитно известие, Кредитно известие, Протокол, с операция с еднакъв по тип и номер документ (Ф-ра с Ф-ра, ДИ с ДИ и т.н.). Настройката се активира от меню Други -> Настройки -> Основни настройки, Разплащания на задължения/вземания с документи тип Фактура, а функцията е достъпна в прозорците Контиране и Разплащания;
• Добавена е нова категория Други парични средства в индивидуалния сметкоплан. Сметките с тази категорията могат да се избират при разплащане на документи в модулите Контиране и Разплащане. Категорията може да бъде прикачена към повече от една сметка.
• Добавена е опция „Всички” във филтър Тип на документа в меню Редакция -> Редакция на контиране;
• Направена е оптимизация при създаване на текстови файлове за ДДС дневници, декларация и VIES. При повторното им генериране се презаписва цялата папка с файлове за съответния период в избраната директория;
• Напрaвена е оптимизация в модул Преподреждане на документи (меню Редакция -> Администриране -> Преподреждане на документи);
• Добавена е клавишна комбинация ALT+V за стартиране на меню Проверка за ДДС номер, ЕИК, ЕГН и IBAN;
• Напрaвена е оптимизация в меню Други -> Настройки -> Основни настройки за визуализиране на всички полета при малки екрани;
• Оптимизирани са съобщенията в Помощен панел на модул Разплащания;
• Оптимизирано е въвеждането на начални салда по сметки от тип Материални в индивидуалният сметкоплан;
• Оптимизирано е поле Дата на документ в Контиране, когато е избрана автоматична операция Протокол за ВОП и други;
• Оптимизирана е секция Параметри в модул Справки. Всички номера на документи се форматират според избраната настройка на съответния документ;
• Оптимизирано е изчисляването на крайно салдо в справки Аналитичен регистър и Оборотна ведомост, тип Материална, при наличие на операции от вида материална срещу материална сметка в едно и също подниво;
• Оптимизиран е панел Параметри на справка Аналитичен регистър. При зададен филтър „Партньор” е задължително посочване и на сметка, за да се визуализира справката;
• Променено е наименованието на справка Потвърдително писмо на Потвърдително писмо за задължения/вземания;
• Оптимизиран е филтърът на справка Потвърдително писмо за задължения/вземания. Поле „Минимална сума” филтрира за равни или по-големи от посочената стойност;
• Оптимизирано е поле „Тип справка” в панел Параметри на справка ДДС Дневници, Декларация и VIES;
• Променено е наименованието на настройката за визуализиране на ръчно въведени данни от предходен период в меню Справки -> Отчети и баланс;
• Направена е оптимизация при маркиране на данни от минал период в меню Справки -> Отчети и баланс. Активира се или ръчно въведени данни от предходен период, или данни от същия период на предходната година;
• Оптимизирани са множество формули в годишните отчети. За да се актуализират, е необходимо да се използва функцията „Възстанови всички” в меню Редакция -> Администриране -> Редакция на отчети и баланси, за всяка отделна фирма;
• Подобрена е визуализацията на Справка за нетекущи (дълготрайни) активи;
• Подобрена е визуализацията на отчети и баланс по формат на НСИ. ЕИК на фирмата е изнесен в отделна клетка;
• Променена е подредбата на категориите в справка Активи по категории;
• Оптимизирана е справка Амортизационен план. Обхваща всички активи спрямо Дата на въвеждане в експлоатация;
• Оптимизирани са полетата Име на актив и Инвентарен номер в секция Параметри на справки за Дълготрайни активи. При избор (бутон F4 или двоен клик) се визуализира списък с дълготрайни активи;
• Оптимизиран е зададения период в секция Параметри в справка Проверка за дублирани и липсващи документи;
• Оптимизирана е подредбата на подсметки в справка Индивидуален сметкоплан;
• Оптимизиран е модулът за настройка на Номерация на документи. При деактивиране на поредица и запис, поредицата се запазва в списъка.1.01.042
• Добавяне на възможност за заключване на счетоводна година. От меню Редакция-> Счетоводна година се използва бутон Заключване/отключване на счетоводна година;
• Добавена е нова справка Изписване на стоково-материални запаси. Справката се визуализира на екран след използване на автоматичната функция за изписване от меню Операции-> Стоково-материални запаси -> Изписване на СМЗ;
• Добавена е нова справка Движение на стоки. Справката предоставя информация за доставени и реализирани количества на стоки и материали;
• Добавен е модул Microinvest общност за взаимопомощ и дискусии между клиентите, които използват продукти Microinvest ТРЗ и ЛС Prо, Microinvest Делта Pro и Microinvest Invoice Pro;
• Добавена е функция за сортиране на данни в справка Партньори. Възможностите за сортиране са обвързани с избраното ниво на справка;
• Добавена е възможност за генериране на справка Индивидуален сметкоплан по ниво на справка- синтетична или на аналитично ниво;
• Добавен е сумарен ред в справка Стойност за изписване на продажба;
• Добавено e съобщение за номер на контиране в модул разплащане при работа по мрежа. Функцията трябва да се активира от меню Други-> Настройки-> Основни настройки;
• Добавен е период на изписване в текста на поле „Забележка“ при използване на автоматична операция Изписване на СМЗ;
• Добавени са клавишни комбинации за директно позициониране в Дебит (Ctrl+Left) и Кредит (Ctrl+Right) в прозорец Контиране;
• Добавено е предупредително съобщение при наличие на еднакви сметки в Дебит и Кредит в прозорец Контиране;
• Направена е оптимизация на модул Подреждане по дата/Подреждане по номер на контиране като е добавена възможност за преподреждане на контировки, РКО, ПКО и МО по номер и дата. Модулът е преименуван на Преподреждане на документи;
• Направена е оптимизация при визуализация на сметки за разплащане при активиране на Автоматичен запис на данните за разплащане в прозорец Контиране;
• Направена е оптимизация на навигацията между страниците във всички справки. След генериране на справка се използват клавиши: PageUp - предишна страница, PageDown - следваща страница, Home - първа страница, End - последна страница;
• Направена е оптимизация при импорт/експорт от XML при сложни операции с отрицателни стойости;
• Направена е оптимизация при закръгляне на валутни разлики в модул Преоценка;
• Направена е оптимизация при търсене на сметка в прозорец Индивидуален сметкоплан;
• Направена е оптимизация при автоматичното допълване на номера на документи, според настройката от меню Други;
• Направена е оптимизация при изчисляване на средно-претеглена цена в прозорец Контиране;
• Направена е оптимизация в справка Оборотна ведомост, тип на справка: По периоди;
• Направена е оптимизация в бързодействието на прозорец Редакция на контиране;
• Коригиран е проблем в справка Главна Книга, включване на начални салда като обороти
1.01.041
• Добавен е нов модул за Автоматично приключване на сметки в меню Операции ->Автоматични операции. При посочване на характер на сметката (Активна или Пасивна),в Индивидуален сметкоплан, се активира поле за вписване на сметка за приключване;
• Добавена е нова функционалност за разпределение на Транспортни и други допълнителни разходи в Бързи команди на прозорец Редакция на контиране;
• Добавена е колона Месец за експорт в справка Хронологичен регистър;
• Добавена е колона Забележка в справка Аналитичен регистър и възможност за филтриране по нея в Обработка на резултата;
• Добавена е проверка за дублирани документи в модул Бързо контиране;
• Добавен е модул за редакция, изтриване и скриване на описания и забележки, в меню Редакция->Администриране->Основания и забележки;
• Добавена е колона Дата на документ в справка Дублирани документи;
• Добавена е настройка за извеждане на номер на контиране при работа в мрежа или по интернет;
• Оптимизирана е функцията за изключване на автоматична номерация на документите в прозорец Контиране и Бързо Контиране;
• Оптимизиран е импортът на Партньори от текстов файл, MS Excel и XML, като е добавено изключение за партньори с попълнен ЕИК и ДДС номер „999999999999999“ (петнадесет деветки);
• Добавена е проверка за дублирани документи в прозореца за контиране при операции с тип на сделка Неопределена;
• Оптимизирана е работата на прозорец Редакция на контиране, коригиран е проблем с отваряне на контировки от предходни счетоводни години;
• Оптимизирана е функцията за визуализация на салдо към дата на осчетоводяване в прозорец Контиране;
• Оптимизирана е работата с номерация на документи в модул Бързо контиране;
• Оптимизирана е работата на справка Проверка за дублирани и липсващи документи – проверката е обвързана с настройката на програмата за регистрация по ЗДДС;
• Оптимизирана е работата на модул Закриване на документи в меню Операции->Автоматични операции;
• Оптимизирани са закръглнията след трети знак, при изчисляване на средно-претеглена цена в прозорец Контиране;
• Коригиран е проблем със записване на валутни операции при контиране с повече от една кореспондиращи сметки;
1.01.040
• Добавeни са шест нови визуални стила на програмата – меню Други->Настройки;
• Добавен е нов модул за визуализация на RSS новини от електронния сайт на Националната агенция за приходите – меню Други-> Новини от НАП (RSS);
• Добавена е възможност за филтриране на данните по критерии от № документ/до № документ в справки „Приходен касов ордер“ и „Разходен касов ордер“;
• Добавена е възможмост за филтриране на информацията в модул „Редакция на контиране“ – От сума /До сума;
• Добавена е информация за номер и наименование на сметка в заглавието на справка „Аналитичен регистър“;
• Добавен е филтър в справка „Потвърдително писмо“ - минимална сума на непокрити задължения/вземания по партньори;
• Добавенa е нов тип справка – валутна в „Потвърдително писмо“;
• Добавена е възможност за избор на страници при печат на справки (бутон в Бързи команди);
• Добавена е възможност за изтриване на ред в начални салда по документи, с избор на десен бутон на мишката;
• Добавена е възможност за импорт на контировки от MS Excel, в които участват материални и валутни сметки;
• Добавена е възможност за разпечатване на списък с използваните в програмата кратки клавиши (бутон в Бързи команди в меню Други->Клавишни комбинации);
• Добавена е нова настройка в меню Други-> Настройки-> Основни- Затваряне при редакция на контиране;
• Добавена е нова функционалност в модул Импорт от ТРЗ Pro – автоматично дефиниране на сметки в индивидуален сметкоплан при избрана опция „Импорт на възнагражденията по детайли“;
• Добавена е нова функция в модул „Разплащания“ - в колона Контиране се визуализира история на документа и сумарен ред;
• Добавена е нова функция в прозорец „Контиране“ – стартиране на прозорец за Доставка/ Продажба на СМЗ(Alt+D/Alt+P);
• Добавена е проверка в прозорец „Дълготрайни активи“. Проверява се равенството между амортизации в Амортизационен план и салдо на сметки 241 и 242;
• Добавена е функция за Копиране на ред (Бързо контиране)- Alt+C;
• Добавена е функция за Поставяне на копиран ред (Бързо контиране) - Alt+V;
• Добавена е функция за автоматично въвеждане на сметки за ДДС Покупки/Продажби – Shift+F1/ Shift+F2;
• Добавени са нови клавишни комбинации за работа в менютата, които могат да се проследят в меню Други->Клавишни комбинации;
• Добавени са полета за подпис в справки “Дневник покупки“ и „Дневник продажби“;
• Добавени са полета за вписане на наименование, адрес и др. на английски език в модул „Моята фирма“ - секции „Данни“ и „Адреси“. Използват се при създаване на Отчети и Баланс на английски език;
• Добавено е поле „Преоценъчен резерв“ в модул „Дълготрайни активи“. Стойността му се визуализира с справка „Инвентарна книга“;
• Добавено е поле тип справка в „ДДС дневници, декларация и VIES“, с възможност за избор: всички, ДДС декларация, Дневник покупки и Дневник продажби;
• Добавено е поле тип справка в „Дублирани и липсващи документи“, с възможност за избор: всички, дублирани и липсващи;
• Добавена е възможност за избор на сметка за автоматично разплащане в модул "Бързо контиране";
• Направена е корекция на формула в „Справка за ДА“ ;
• Направена е корекция на формула в справка „Баланс“;
• Направена е оптимизация в сортирането на справка „Оборотна ведомост по периоди“;
• Направена е оптимизация в меню Операции-> Експорт на операции-> Експорт към XML;
• Направена е оптимизация в модул „Приключване на разходни и приходни сметки“ ;
• Направена е оптимизация в параметри на справка „Хронологичен регистър“;
• Направена е оптимизация на проверката за дублирани фактури в справка "Проверка за дублирани и липсващи документи";
• Направена е оптимизация на филтър "Сметка" в справка „Касова книга“;
• Направена е оптимизация при визуализиране на вътрешната номерация на документите в прозорец „Контиране“;
• Направена е оптимизация при избор на период в меню Операции-> Импорт на операции-> Импорт от ТРЗ Pro;
• Направена е оптимизация при импорт на данни от текстов файл: Редакция-> Импорт на операции-> Импорт от текстов файл;
• Направена е оптимизация при сортиране на документи в справка "Партньори";
• Направена е оптимизация при сортиране на счетоводни записи в прозорец „Редакция на контиране“;
• Направена е оптимизация при сортиране по сметка в справки Доставка/Продажба на СМЗ;

1.01.039
• Направена е актуализация на прозорец Контиране, Справка декларация и Дневници по ЗДДС, съгласно изменения в ППЗДДС, публикувани в ДВ бр. 15/21.02.2012г. и в сила от 01.06.2012 г.;
• Добавен е модул за обмен на данни между Делта Pro и ТРЗ и ЛС Pro, за автоматично осчетоводяване на изчислените заплати - меню Операции;
• Добавена е нова функционалност в прозорец Контиране – в команда “Протокол за ВОП и други” са въведени операции:
    - Услуга от ЕО – за автоматично осчетоводяване на протокол по чл. 117 за получена      услуга от доставчик установен в Европейската Общност (ЕО);
    - Туристическа услуга/стоки втора употреба – използва се при доставка на Обща          туристическа услуга и Стоки втора употреба при специален ред на облагане по          ЗДДС. При избор на операцията основният документ ще се отрази с нулеви          стойности в колони 9-25 на дневник Продажби;
• Добавен е модул за универсален експорт/импорт на счетоводни данни в/от XML формат – може да се използва за offline трансфер на операции между отделни бази от данни – меню Операции->Експорт на операции/Импорт на операции;
• Добавен е модул за универсален експорт/импорт на счетоводни данни в/от XML формат – може да се използва за offline трансфер на операции между отделни бази от данни – меню Операции->Експорт на операции/Импорт на операции;
• Добавен е модул „Кратки клавиши“, който съдържа информация за всички активни клавишни комбинации за стартиране и работа в прозорците. Предоставя възможност и за въвеждане на потребителски комбинации – меню Други->Клавишни комбинации;
• Добавeн е нов, тъмен визуален стил на програмата – меню Други->Настройки;
• Добавена е „Справка за Нетекущите (дълготрайни) активи“ – меню Справки->Отчети и Баланс;
• Добавена е справка „Потвърдително писмо“ за инвентаризация на непокритите задължения/вземания по партньори;
• Добавена е справка "Оборотна ведомост по периоди" – меню Справки->Оборотна ведомост ->„Тип на справката – По периоди“;
• Добавена е колона с информация за мерна единица в справките за Стоково-материални запаси;
• Добавена е възможност за избор на принтер за разпечатване на справки в програмата;
• Добавена е възможност за избор на последователно продължаване или преустановяване на номерацията на първичните документи за всяка счетоводна година;
• Добавена е команда „Проверка за въведени ДА“, в помощен панел на меню Операции->Дълготрайни активи, за проверка на равенство между отчетната стойност на въведените Дълготрайни активи и салдата по сметките от гр. 20 и гр. 21.;
• Добавено е поле „Контиране номер“ в модул „Разплащане“- показва номера на всяко контиране, което ще се създаде автоматично при плащане на задължение/вземане – в меню Операции->Разплащане;
• Добавена е възможност за редакция на наименование на сметките, участващи в операции;
• Добавен е бутон за бързо изтриване на всички документи в „Начални салда“ по партньори. Клавишна комбинация Ctrl+Del изтрива само маркирания документ;
• Добавена е забрана за редакция на полета "Описание" и "Код" на Стоково-материалните запаси в Сметкоплан, за сметки участвали в операции;
• Направена е оптимизация в модул Разплащане – в списъка с партньори се визуализират само тези с непокрити задължения/вземания; подобрена е бързината на работа на модула;
• Направена е оптимизация на поле „номер на документ“ в меню Операции->Разплащане - запазва се последно вписаният номер на Банково извлечение, при рестартиране на модула полето се изчиства;
• Направена е оптимизация в Индивидуален сметкоплан – предупреждение при изтриване на сметка, към която се отчитат контрагенти; възможност за смяна на категория на сметка за отчитане на СМЗ, която не е използвана в операции;
• Направена е оптимизация в модул Разплащане – поле дата възприема системната дата на програмата;
• Добавено е съобщение за избор за изтриване на връзки между документи за задължения/вземания и плащанията по тях, при редакция на контировки – в меню Редакция->Редакция на контиране;
• Направена е оптимизация на указателните съобщения в Помощен панел на меню Операции->Стоково-материални запаси;
• Направена е оптимизация в Операции->Стоково-материални запаси – сортиране списъка на СМЗ по Код на стоката;
• Направена е оптимизация в модул „Приключване на разходни и приходни сметки“ – активиране на бутон "Автоматично разпределение" при избор на повече от една сметка за приключване, подредба на сметките в списъка по възходящ номер;
• Направена е оптимизация в модул „Редакция на отчети и баланс“ – добавена е възможност за изтриване на формула;
• Направена е оптимизация в начина на работа филтъра на в справка Партньори;
• Направена е оптимизация в модул „Автоматично закриване на документи“ – при наличие на повече документи с една и съща сума те се закриват при съвпадение по дата;
• Направена е оптимизация в бързината на работа на справка „Оборотна ведомост“;
• Направено оптимизация в модул „Доставка/Продажба на СМЗ“ – двете операции са поместени в отделни менюта – Операции->Стоково-материални запаси;
• Коригиран е проблем с попълване на поле „Данък за внасяне по кл. 50 внесен ефективно“ при включена отметка „Автоматично попълване на кл. 71“ в справка „ДДС дневници и декларация“;
• Отстранена е грешка при преподреждане на контировки по номер, непосредствено след осъществен Импорт от Microinvest Делта;
• Отстранен е проблем в модул „Преоценка“ при избор на сметка с категория различна от „Сметката не е специализирана“;
1.01.038
• Коригиран е форматът на ДДС файловете за експорт на данни към НАП, съгласно изменения в ППЗДДС, в сила от 01.03.2012 г., ДВ 15/21.02.2012 г.;
• Добавена е проверка за коректност и зависимости при попълнени справки "Отчети и баланс";
• Добавен е филтър за ДДС операции в справка "Хронологичен регистър";
• Добавена е възможност за въвеждане на данни от минал период в справки "Отчети и баланс";
• Добавена е възможност за изтриване на ВОП – при редактиране на операцията, към която е издаден;
• Добавена е възможност за филтриране на данни по номер на документ в справка "Касова книга" – в секция Обработка на резултата;
• Добавен е бърз бутон F8 за автоматично изчисляване на ДДС в прозорец Контиране;
• Добавена е опция за автоматично попълване на кл. 71 в справка "ДДС Декларация";
• Добавени са филтри за период и вид документ в справка "Дублирани и липсващи документи";
• Коригиран е проблем при редакция на документи с еднакви номера;
• Коригирано е опресняването на данни в прозорец "Контиране", поле Месец за експорт;
• Коригирани са стандартните формули на годишните отчети, актуализацията се извършва през меню Редакция, Администриране, Редакция на отчети и баланс, бутон „Възстановяване на всички“;
• Коригирано е основание за ДДС при продажба на услуги;
• Оптимизиран е модул за редакция на отчети;
• Оптимизиран е импорта на СМЗ от MS Excel;
• Оптимизиран е модул "Автоматично закриване на документи" с включена отметка по сума;
• Оптимизиран е прозореца за редакция на дълготрайни активи;
• Оптимизиран е филтъра в модули "Редакция на контиране" и "Редакция на контировки";
• Оптимизирана е номерацията на контировки, с възможност за заключване по потребител;
• Оптимизирана е подредбата на документите в справка "Касова книга";
• Оптимизирана е подредбата на поданалитичности в справка "Оборотна ведомост";
• Оптимизирана е работата с прозорец "Разплащания";
• Оптимизирана е справка "Партньори" на всички нива;
• Оптимизирано търсене на партньори с VAT номер от ЕС;
1.01.037
• Добавен е възможност за избор на партньор в прозорец "Контиране", при осчетоводяване на митническа декларация. За целта трябва да е избран документ митническа декларация, да присъства сметка Разчети с митници - 457 и да има сметка за ДДС Покупки - 453/1;
• Добавен е модул за бързо многоредово контиране - меню Операции-Бързо контиране;
• Добавен е модул за изчисляване и осчетоводяване на на коефицент по чл. 73 от ЗДДС - меню Операции, Автоматични операции, ДДС-Коефицинт по чл. 73 от ЗДДС;
• Добавен е модул за масова редакция на контировки. Може да се използва за промяна сметка, партньор, дата, документ или друга информация в избрани контировки - меню Редакция, Администриране, Редакция на контировки;
• Добавен е филтър по падеж на задължения/вземания в справка "Партньори";
• Добавена е бърза клавишна комбинация (бутон F9) за избор на "Запис" във всички менюта и операции;
• Добавена е възможност за автоматично въвеждане на данни в амортизационен план, при осчетоводяване на фактура за заприхождаване на Дълготраен актив;
• Добавена е възможност за автоматично разпределяне на салда при приключване на Разходни и Приходни сметки, на база оборота по гр. 70 в модул "Приключване на разходни и приходни сметки"
• Добавена е възможност за допълнително филтриране по документ в справка Аналитичен регистър;
• Добавена е възможност за избор на валутни и материални сметки в модул "Начални кореспонденции";
• Добавена е възможност за извеждане на РКО и ПКО без наличие на партньор в операцията;
• Добавена е забрана за изтриване на сметки от тип "Материална", от меню Сметкоплан;
• Добавена е клавишна комбинация за запис на създаден шаблон в прозорец "Контиране" (F5);
• Добавена е команда за изтриване на ред със счетоводни сметки в "Помощен панел" на меню "Контиране";
• Добавена е команда за създаване на нова кореспонденция, в "Помощен панел" на меню "Начални кореспонденции";
• Добавена е настройка за визуализиране на поле за прикачване на файл, към контиране;
• Добавена е настройка за визуализиране на прикачени документи в меню Редакция, Редакция на контиране
• Добавена е настройка за избор на най-често използвана операция по ДДС за покупки;
• Добавена е настройка за избор на най-често използвана операция по ДДС за продажби;
• Добавена е настройка за път до папка за създаване файловете за ДДС - меню Други, Настройки, Основни;
• Добавена е настройка за формат на визуализация на валутен курс - меню Други, Настройки, Основни;
• Добавена е настройка за формат на визуализация на количеството за СМЗ - меню Други, Настройки, Основни;
• Добавена е настройка за формат на визуализацията на единична цена за СМЗ - меню Други, Настройки, Основни;
• Добавена е опция за прикачване на файлове към контиране;
• Добавена е сумарна секция в справка Касова Книга;
• Добавена е функционалност за автоматично зареждане на Коеф. по кл. 33 от ЗДДС, в справка "ДДС дневници, декларация и VIES" ;
• Добавена е функционалност за автоматично изписване на главна буква, при въвеждане на собствени имена в определените за това менюта;
• Добавена е функционалност за автоматично създаване на ново контиране на база на избрано в Помощен панел меню Редакция, Редакция на контиране;
• Добавена е функционалност за временно копиране/поставяне на данни за контиране, съответно чрез бутони F1/F3 - меню Контиране
• Добавена е функционалност за въвеждане на нови първични документи и организиране на подредбата им в падащите списъци на програмата - меню Други, Настройка, Документи;
• Добавена е функционалност за деактивиране на автоматична номерация на първичните документи - меню Други, Настройки, Номерация;
• Добавена е функционалност за Прихващане по сума в модул "Закриване на документи"
• Добавена е функционалност за създаване на подсметки за отчитане на СМЗ в количествено и стойностно изражение от Индивидуалния Сметкоплан;
• Добавено е меню със системна информация относно програмата, брой на контирировките, брой на валутните сметки, брой на ДМА и др. - Редакция, Администриране, Моята фирма - таб Информация;
• Добавено е поле за избор на сметка от тип "Каса в лева", за автоматично разплащане в брой в модул "Контиране";
• Довавени са категории за сметки от тип "Материална" и "Партньор", които могат да се използват за повече от една счетоводна сметка: "Други СМЗ", Продажба други СМЗ", "Други кредитори", "Други дебитори" - в меню Операции-Сметкоплан и начални салда-Индивидуален сметкоплан;
• Коригиран е проблем в модул "Дефиниране на СМЗ", при изтриване на СМЗ автоматично да се изтриват и сметките за доставка и реализация от индивидуалния сметкоплан;
• Коригиран е проблем в справка "Счетоводен амортизационен план" при подобрение на актив.
• Коригиран е проблем при зареждане на модулите "Приключване на разходни и приходни сметки", "Приключване на ДДС", "Изписване на СМЗ"
• Коригиран е проблем при изчисляване на общи суми в Касова книга;
• Коригиран е проблем при отваряне на прозорци в програмата свързан с визуализацията и Microsoft Net Framework 4.0.
• Коригиран е проблем при промяна на група, към която принадлежи контрагент, в модул "Партньори";
• Коригиран е проблем при частично разплащане на валутни задължения през модул Разплащания;
• Коригиран е проблем с автоматичната номерация на документ "Протокол за ВОП";
• Коригиран е проблем с избор на период "По избор" в модул "Приключване на разходни и приходни сметки";
• Коригиран е проблем с опресняването на данни в меню Настройки, Бази данни;
• Коригиран е проблем с подреждането на документи с еднаква дата в справката за ДДС Дневници, Декларация и VIES;
• Коригирани са формули в сумарните редове на ОПР и ОПП;
• Оптимизиана е бързината на работа при бази от данни с огромен брой осчетоводявания и голямо натоварване;
• Оптимизиран е модул "Разплащания", при отваряне фокусът се позиционира върху поле "Филтър";
• Оптимизирана е визуализацията и бързодействието на справка "Оборотна ведомост" на нива 1, 2, 3, 4, 5;
• Оптимизирана е работата на справка "Оборотна ведомост", тип Валутна;
• Оптимизирани са изчисленията на средна цена в справка "Средно претеглена стойност и изписване";
• Оптимизирано е бързодействието на справка Партньори;
• Оптимизирано е бързодействието при повторно приключване на счетоводна година;
• Оптимизирано е зареждането на прозорец Настройки при фирма с много контирания;
• Оптимизирано е меню Редакция, Администриране, добавено е меню "Подреждане на контировки";
• Оптимизирано е първоначалното зареждане на данни в модул "Приключване на разходни и приходни сметки";
1.01.036
• Добавен е филтър по код във всички справки за СМЗ;
• Добавен е нов модул Начални кореспонденции;
• Добавена е функционалност за Подреждане по номер;
• Добавена е функционалност за Подреждане по дата;
• Добавена е функционалност за въвеждане на начални салда по материални сметки;
• Добавени са филтри по код в модулите Дефиниране на СМЗ и Доставка/Продажба на СМЗ;
• Подобрения в модула за амортизации;
• Подобрен интерфейс в модул Доставка/Продажба на СМЗ;
• Подобрен интерфейс в модул Разплащания;
• Оптимизиран е мениджмънта на паметта при работа със средни и големи бази данни;
• Оптимизация на справка Оборотна Ведомост;
• Оптимизация на модул Сметкоплан при големи номенклатури;
• Оптимизация на изчисляване на кредитен оборот към група 70;
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Оборотна ведомост";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Хронологичен регистър";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Оборотна ведомост";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Аналитичен регистър";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Главна книга";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Партньори";
• Оптимизация на печатните форми на дневниците и ЗДДС и ДДС декларацията;
• Оптимизация на печатните форми на Баланс, ОПР, ОСК и ОПП;
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Доставки на СМЗ";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Продажби на СМЗ";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Стойност за изписване при продажба";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Средно претеглена цена";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Годишни амортизационни квоти";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Инвентарна книга";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Счетоводен амортизационен план";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Данъчен амортизационен план";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Активи по категории";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Дублирани и липсващи фактури";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Касова книга";
• Коригирано е несъответствие с информация за суми в модул Изписване на СМЗ;
• Коригирано е несъответствие с категория на сметка в модул Разплащания;
• Коригирано е несъответствие в справка Партньори;
• Коригирано е несъответствие при автоматично обновяване на валутен курс в модул Разплащания;
• Коригирано е несъответствие при контиране на валутна срещу валутна сметка;
• Коригирани са всички справки за СМЗ, така че количествата на стоките в тях да се визуализират до трети знак след десетичната точка;
• Коригирани са количество и цена в модул Доставка/Продажба на СМЗ да се визуализират до трети знак след десетичната запетая;
1.01.034
• Добавен е модул за проверка на ДДС номер, ЕИК, ЕГН и IBAN;
• Добавена е възможност за обединяване на две и повече контировки в един ред на дневниците по ЗДДС;
• Добавен е филтър в Шаблони;
• Добавена възможност за прехвърляне на правата за достъп при прехвърляне на потребителите в нова база;
• Добавена е колона за доставна стойност в Изписване на СМЗ;
• Направени са подобрения в Доставка/Продажба на СМЗ;
• Коригиран е проблем с извеждане на Оборотна ведомост за фирми, нерегистрирани по ЗДДС;
• Направени са корекции в справка Партньори;
1.01.033
• Добавен е модул Права за достъп на потребителите;
• Добавен е модул Доставка/продажба на стоково-материални запаси;
• Добавен е модул Приключване на ДДС сметки;
• Добавен е модул Приключване на приходни и разходни сметки;
• Добавено е копиране на аналитичности в модул Сметкоплан;
• Добавени справки за липсващи и дублирани документи;
• Добавена е оборотна ведомост по партньори;
• Добавена опция за отчитане датата на експорт в справките Хронологичен регистър, Аналитичен регистър, Оборотна ведомост и Главна книга;
• Оптимизация на модул Начални салда по партньори;
• Оптимизация на модул Разплащания;
• Оптимизация на модул Приключване на счетоводна година;
• Оптимизиция на модул Контиране;
• Оптимизиция на модул Редакция на контиране;
• Оптимизиция на всички справки за експорт към Excel;
• Коригирано несъответствие при запис на полета Забележка и Основание в модул Контиране;
• Коригиранo е несъответствие в справка Партньори, за да се отчита правилно покриването на няколко контирания с едно контиране за разплащане;
• Кориграно е несъответствие с многократно излизане на прозореца за запис при експорт на справка (при едновременно отворени няколко справки);
• Допълнителни подобрения в стабилността, сигурността и бързодействието;
1.01.032
• Изготвени са промени в дневниците и декларацията по ЗДДС в синхрон с измененията в нормативната уредба, влезли в сила от 01.02.2011 г;
• Добавена е възможност за отписване на дълготрайни активи;
• Добавена е възможност за избор на сметка за продажба на услуги в модул Импорт на операции;
• Добавена е възможност за автоматично закриване на документите за покупка/продажба и плащане в модул Импорт на операции;
• Добавен е модул Импорт на операции, сметки и партньори от Microsoft Excel;
• Оптимизирано е бързодействието на модул Разплащане;
• Оптимизиран модул Контиране при въвеждане на повече стоки/материали;
• Оптимизиран модул Контиране при бързо въвеждане от клавиатурата;
• Коригирани несъответствия в модул Импорт на операции;
• Коригирано несъответствие при изтриване на сметки с нулеви начални салда и без операции към тях;
• Коригирани несъответствия при приключване на счетоводна година;
• Допълнителни подобрения в стабилността, сигурността и бързодействието;
1.01.031
• Добавено е възможност за сортиране по азбучен ред в справка Партньори и са оптимизирани празни области, при нива документ или контиране;
• Добавена е възможност за сортиране на списъка с партньорите по име, булстат и адрес в модул Партньори;
• Добавена е възможност за сортиране на списъците по произволна колона в модул Разплащане и Редакция на контиране;
• Добавена е възможност за въвеждане на няколко партньори със служебен (999999999999999) или празен ЕИК;
• Добавена е възможност за избор на сметки за импорт при импорт на операции;
• Оптимизирано прихващане на грешки при импорт на операции;
• Коригиран е код на документ тип "Протокол за ВОП" във файловете за експорт на НАП от 00 на 09;
• Коригиран е проблем при автоматично изчисляване на ДДС при импорт на операции;
• Коригиран е проблем при изчисление на средно-претеглена цена в модул Контиране - изчисляват се и началните салда;
• Допълнителни подобрения в стабилността, сигурността и бързодействието;
1.01.030
• Добавен е механизъм за опресняване в реално време на групите за партньори при отворени повече от един прозорец
• Добавен е механизъм за опресняване в реално време на данните за партньори при отворени повече от един прозорец
• Добавен е среден курс в справка Валутен аналитичен регистър
• Добавен е филтър по сметка (група сметки) в оборотна ведомост
• Добавен филтър по име и булстат на партньорите в модул Разплащания
• Добавена автоматична номерация за документ Протокол за ВОП и за инвентарен номер на дълготрайни активи
• Добавена възможност за запомняне на директорията за експорт на файловете с ДДС дневниците
• Добавена възможност за избор на сметка за кореспонденция в модул Преоценка
• Добавена възможност за създаване на протокол за ВОП в режим на редакция
• Добавена е клавишна комбинация за навигация между Дебит/Кредит и полетата за данни (Ctrl+Up)
• Добавена е колона за име на сметката в справка главна книга
• Добавена е оптимизация на навигацията след запис в модул Контиране
• Добавена е сметка за прихващане на задължения с вземания в модул Разплащания
• Добавени полета за основание и забележка в модул Преоценка
• Добавени са бързи клавиши за създаване на нов партньор и превключване на режима на редакция в модул Партньори
• Добавени са полета за дата на контиране, тип и номер на документ в справка партньори, ниво контиране
• Добавени са сумарни редове на справки доставки и продажби на СМЗ
• Оптимизация на бързодействието в модула за партньори при работа с много голяма номенклатура
• Оптимизация на модул Партньори и опресняване в реално време на данните
• Оптимизация на скоростта на зареждане на справки хронологичен регистър, аналитичен регистър, оборотна ведомост и главна книга
• Оптимизиран е модул Стоково-материални запаси
• Оптимизиран модул Импорт на операции
• Оптимизиран модул Импорт от Делта
• Оптимизиран модул Приключване на счетоводна година
• Оптимизиран модул Разплащания - след импорт от Делта е добавена възможност за разплащане на съществуващите документи
• Оптимизиран модул Сметкоплан
• Оптимизиран филтър по сметка в справка аналитичен регистър - работи и за група сметки и за подсметки
• Оптимизирана е функцията за изчисляване на средно-претеглена цена
• Оптимизирана навигация при преминаване с редакция между отделните контировки
• Оптимизирано зареждане на основания и забележки в модул Контиране
• Оптимизирано зареждане на шаблони за контиране
• Отстранен е проблем в модул Разплащания след избор на съществуващо плащане
• Отстранен е проблем в начални салда по партньори
• Отстранен е проблем в справка продажби на СМЗ - полето сума се изчислява правилно
• Отстранен е проблем при изтриване и повторно добавяне на партньор с един и същ ЕИК
• Отстранен е проблем при изтриване на група за партньори
• Отстранен е проблем при копиране на данните от счетоводна в данъчна амортизация в модула за дълготрайни активи
• Отстранен е проблем с редакция на амортизация на дълготраен актив при избран потребителски план
• Отстранен е проблем с редакция на амортизация на дълготраен актив при избрана отметка за синхронизиране на данъчната и счетоводната амортизации
1.01.029
• Добавен модул за импорт на операции от текстов файл .TXT по стандарта на Microinvest Делта;
• Добавен е бутон Отказ в секция "Допълнителна обработка" на справките, който прекъсва генерирането на справка;
• Подобрен импорт от Microinvest Делта;
• Подобрено бързодействие на модул Разплащания и модул Партньори;
• Коригиран е проблем в експортните файлове за ДДС при име на партньор над 50 символа или основание над 30 символа както и при ВОП;
• Коригиран е проблем при смяна на паролата на потребител;
• Коригиран е проблем в справка Доставка/Продажба на СМЗ;
• Допълнителни подобрения в стабилността, сигурността и бързодействието;
1.01.028
• Подобрен импорт от Microinvest Делта;
• Подобрения в редакция на контиране;
• Промяна в шаблоните за избор на сметкоплан;
• Добавяне на възможност за инсталацията и работа с потребителски профили;
• Оптимизация в номерация на документите;
• Оптимизиране на регистрацията с хардуерен ключ;
• Оптимизация на дълготрайните активи;
• Оптимизация на бързодействието при голям брой основания и забележки в контиране;
• Отстраняване на проблеми в редакция на контиране при движение между отделните контировки;
• Отстраняване на проблеми в 64 битовата инсталация на SQL Server;
• Отстраняване на проблеми в експорт на VIES декларация и в справка за VIES декларация;
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X