1.01.083
• Добавена е нова справка Получени и издадени документи, меню Справки→Партньори;
• Добавена е възможност за прехвърляне на шаблони от текущата база данни при създаване на нова база;
• Добавени са допълнителни колони в модул Редакция на контировки, меню Редакция→Администриране:
• Сума;
• Партньор.
• Добавена е опция за промяна на потребител и парола на локален SQL сървър при инсталация или актуализация на програмата.
* По време на инсталация се избира бутон Разширени – секция Информация за потребител и се включва отметка за Нов потребител.
• Добавена е функция за бързо въвеждане на номер на документ към следните справки:
• Хронологичен регистър;
• Аналитичен регистър;
• Движение по партньор.
* Пример: при изписване на 1*565, автоматично се допълват нулите до достигане максималния разряд на номера - 1000000565;
• Добавена е възможност за генериране на потребителска справка по месеци, меню Справки→Мениджър потребителски справки. Действието може да се изпълни само за справки, които са във формат една колона данни, една колона стойност;
• Добавена е възможност при генериране на потребителска справка да се визуализират данни за количество или валутна стойност. При създаването на ред от потребителската справка е добавена възможност за включване на:
• Детайли за количество;
• Детайли за валутна сума.
* При активиране на едната от настройките, другата става неактивна;
*При активиране някоя от двете настройки се игнорират стойностите на стандартните сметки във формулата и се взимат валутните или материалните стойности (в зависимост от включената настройка). 
• Добавена е възможност за операции с валутни/материални детайли в дебит и кредит при импорт на операции от MS Excel;
• Добавена е опция за автоматично използване на номератора за Протоколи по ЗДДС при импорт на операции от XML и онлайн сървисите на Microinvest;
• Направена е оптимизация в бързодействието на програмата при работа със следните модули:
• Редакция на контиране, меню Редакция;
• Редакция на контировки, меню Редакция→Администриране;
• отваряне на модул Моята фирма, Редакция→Администриране;
• при търсене на сметка по име при отваряне на Сметкоплан в прозорец Контиране;
• Направена е оптимизация при импорт на банкови извлечения от Българо-Американска Кредитна Банка (БАКБ) на файл с разширение *.XML и зареждане на шаблони за банков импорт;
• Направена е оптимизация на съобщение при натискане на бутон Проверка на данните в справка Отчети и баланс, меню Справки;
• Направена е оптимизация при експорт на справка Главна книга със сложена отметка Наименование на сметки на чужд език към MS Excel, меню Справки.
1.01.082
• Добавена е възможност за импорт на банкови извлечения от следните банки:
• Българо-Американска Кредитна Банка (БАКБ);
• Айкарт АД/MyPOS;
• Общинска банка;
• Търговска банка Д.
• Добавен е списък с шаблони за разпознаване при импорт на банкови извлечения, меню Операции→Банкови извлечения→Шаблони за банков импорт от следните банки:
• Българо-Американска Кредитна Банка (БАКБ);
• Айкарт АД/MyPOS;
• Общинска банка;
• Търговска банка Д.
• Добавена е нова настройка Обединяване при импорт в меню Операции→Банкови извлечения→Импорт на банкови извлечения. Използва се обединяване на редове, спрямо съответен тип:
• Обединяване по дата;
• Обединяване за месец;
• Обединяване на всички.
* Обединяването на редове от файла за импорт с разпознат шаблон изисква задължително активиране на настройката в меню Операции→Банкови извлечения→Шаблони за банкови импорт. За активиране на настройката в шаблон съдържащ сметка обвързана с партньори е необходимо настройка Партньор да се активира и да се посочи конкретен контрагент.
• Добавено е ново поле Протоколи по ЗДДС и други, с номенклатура за избор в секция Филтър в меню Редакция→Редакция на контиране;
• Добавена е нова функция Експорт на протоколи по ЗДДС в меню Редакция→Редакция на контиране→Помощен панел→Бързи команди;
* Функцията се активира с маркиране на операция/операции от списъка с контировки, обвързани с Протокол по чл. 117 от ЗДДС и с възможност за печат.
• Добавена е възможност за импорт на операции обвързани с протоколи по ЗДДС чрез MS Excel;
• Направена е оптимизация при извършване на проверка в справка Отчети и баланс→Проверка на данните при наличие на отрицателни суми, меню Справки→Отчети и баланс;
• Добавен е нов бутон Редакция на формули в секция Параметри, меню Справки→Отчети и баланс. Бутонът извежда модул Редакция на отчети и баланс, в който могат да бъдат отразени съответни промени;
• Направена е визуална оптимизация в секция Параметри, меню Справки→Отчети и баланс;
• Добавени са нови настройки в меню Други→Настройки→Основни настройки→Обвързване на документи:
• Обвързване на документ в прозорец Бързо контиране;
• Обвързване на документ в прозорец Импорт на банкови извлечения;
* Двете настройки са активни по подразбиране.
• Направена е визуална оптимизация в секция Параметри, меню Справки→Каса→Касова наличност и вземания;
• Направена е оптимизация в справка Касова наличност и вземания, свързана с проверка на стойностите за посочения период, меню Справки→Каса→Касова наличност и вземания;
• Направена е оптимизация в модул Импорт на банкови извлечения, при активиране на настройка Преглед на данните на файла:
• На втори екран се запазва визуализацията на заглавните колони от файла, независимо от позицията на скрола;
• Добавена е възможност за копиране на текст.
• Добавена е възможност за импорт на банкови извлечения във формат *. csv от Тексим Банк;
• Добавен е нов платежен документ – Вносна бележка за плащане към бюджета, меню Операции→Платежни документи;
• Направена е оптимизация при импорт на банкови извлечения от отдалечено работно място;
• Направена е оптимизация в справка Оборотна ведомост, поле Партньор в секция Параметри, при избор на име на партньор, съдържащо се в наименованието на друг партньор.

Изменения в Microinvest Делта Pro,
версия 1.01.082 (рев. 1 от 14.03.2024г.)

• Направена е оптимизация в модул Импорт на банкови извлечения, меню Операции→Банкови извлечения за следните банки:
• Българо-Американска Кредитна Банка (БАКБ) - промяна в разпознаване на структурата на файл за импорт;
• Търговска банка Д - оптимизация при импорт на банкови извлечения;
• Общинска банка - промяна в указанията за изтегляне на файл за импорт на банкови извлечения;
• Направена е оптимизация при проверка на счетоводна година, в прозореца със заредени данни за импорт, в модул Импорт на банкови извлечения, меню Операции→Банкови извлечения→Импорт на банкови извлечения;
• Направена е оптимизация в съдържанието на шаблон, тип Получаване на ПОС терминал и Плащане на ПОС терминал, меню Операции→Банкови извлечения→Шаблони за банков импорт;
• Направена е оптимизация във филтър – прецизиране на фокуса при търсене, в модул Импорт на банкови извлечения, трети екран при извикване на прозорец Шаблони;
• Направена е оптимизация при търсене за избран период в меню Редакция→Реакция на контиране, при включена настройка Оптимизация на големи бази;
• Направена е оптимизация при търсене за избран период, меню Редакция→Администриране→Редакция на контировки, при включена настройка Оптимизация на големи бази;
• Направена е оптимизация при запис на файл в MS Excel на ДДС дневници, декларация и VIES, тип Разширени ДДС дневници, меню Справки→ДДС дневници, декларация и VIES→поле Тип на справката;
• Направена е промяна в следните бланкови платежни документи, меню Операции→Платежни документи:
• Платежно нареждане за кредитен превод;
• Платежно нареждане за директен дебит;
• Вносна бележка.
• Направена е оптимизация при импорт на данни от MS Excel на операции обвързани с Туристически услуги/Стоки втора употреба;
• Направена е оптимизация във формули на Отчети и баланс, меню Редакция→Администриране→Редакция на отчети и баланс:
• Добавен е ред Авансово разпределяне на текущата печалба, Баланс→група от формули Пасив, с възможност за отразяване на потребителска формула;
* Формулата ще намира отражение в справка Отчети и баланс, тип на справката По формат на НСИ→Баланс→ред с код 05601 Авансово разпределена текуща печалба.
• Направена е оптимизация при импорт от файл с разширение XML на операции обвързани с протокол по чл. 117 от ЗДДС.
1.01.081
Във връзка с публикувани изменения в ЗДДС изм. и доп. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г., относно наличните парични средства в касите, размерът на вземанията от собственици физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол и подотчетни лица в Microinvest Делта Pro са извършени следните промени:

• Добавена е нова справка Касова наличност и вземания, меню Справки→Каса. Справката предоставя данни за сумата на наличните парични средства в касите, размерът на вземанията от собственици физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол и подотчетни лица;
• Добавен е нов отчет Касова наличност и вземания с формули за редакция, меню Редакция→Администриране→Редакция на отчети и баланс или меню Справки→Каса→Касова наличност и вземания, бутон Редакция на формули;
• Добавено е наименование на файл при експорт във всички формати на справка Касова наличност и вземания, меню Справки→Каса;
• Добавена е проверка за надхвърляне на определения праг от 50000 лв. за сумата на касовата наличност и вземания;
* Проверката се извършва при отваряне на фирма и се отнася за съответното тримесечие. При достигане на определения праг програмата извежда предупредително съобщение.
• Добавена е нова функционалност за автоматично обвързване на документи при импорт на банкови извлечения, меню Операции→Банкови извлечения→Импорт на банкови извлечения;
• По номер;
• По сума.
* Добавени са ключови думи, след които във файла системата ще очаква да присъства номер/а на документ/и. При активиране, автоматичното обвързване се извършва за текущата страница, която се обработва и при обработка на всяка следваща страница е необходимо да се активира отново. При обвързване по номер и по сума с приоритет е обвързването по номер.
• Възможност за добавяне на условие за филтър към потребителска формула при създаване на Потребителски справки, меню Справки→Мениджър потребителски справки;
• Добавена е информация за Последно осчетоводяване, меню Операции→Банкови извлечения→Импорт на банкови извлечения;
• Добавена е индикация за обвързани документи при импорт на банкови извлечения, меню Операции→Банкови извлечения→Импорт на банкови извлечения;
• Направена е промяна в структура на файл за импорт на банкови извлечения от Paysera, меню Операции→Банкови извлечения→Импорт на банкови извлечения;
• Разширен е списъкът с документи, които могат да бъдат импортирани през онлайн системата на Microinvest, меню Онлайн услуги→Обмен на данни→Импорт на операции:
• Протокол или друг документ;
• Протокол по ЗДДС.
• Направена е оптимизация в бланка Платежно нареждане за плащане от/към бюджета, меню Операции→Платежни документи;
• Направена е оптимизация при извеждане на данни в справка Проверка за дублирани и липсващи документи при наличие на документи за доставка на хляб и брашно, меню Справки→ Проверка за дублирани и липсващи документи;
• Направена е оптимизация при извеждане на съобщение за въведено Кредитно известие с положителен знак, меню Операции→Контиране;
• Направена е оптимизация при извеждане на инструкция за изтегляне на файл за импорт на банково извлечение, меню Операции→Банкови извлечения→Импорт на банкови извлечения;
• Направена е оптимизация при синхронизиране на индивидуален сметкоплан между Microinvest Делта Pro и Sendera.
1.01.080
• Добавена е нова функционалност за обвързване на документ към следните модули:
• Контиране, меню Операции, поле Обвързване;
• Бързо контиране, меню Операции, колона В-ка;
• Импорт на банкови извлечения, меню Операции>Банкови извлечения, колона В-ка;
* Функцията се активира след попълване на сметка в Дебит или Кредит, която поддържа работа с партньори и избор на партньор. В прозорец Контиране се визуализира поле Обвързване и с бутон F4 или двоен клик се зарежда прозорец за избор на документ/и за обвързване. В прозорец Бързо контиране и прозорец Импорт на банкови извлечения в колона В-ка се визуализира бутон, от който се заражда прозорец за избор на документ/и за обвързване.
• Добавена е нова настройка Обвързване на документ в прозорец Контиране, меню Други>Настройки, таб Основни настройки.
* При включена настройка, след избор на партньор, в прозорец Контиране се визуализира поле Обвързване.
• Добавена е нова настройка Автоматично зареждане на прозорец Обвързване на документ, меню Други>Настройки, таб Основни настройки.
* При включена настройка, след избор на партньор в прозорец Контиране, автоматично се отваря прозорец Обвързване на документ.
• Добавени са нови банки към списъка с банки за Импорт на банкови извлечения на сметки в лева и във валута:
• Интернешънъл Асет Банк;
• Тексим Банк;
• Добавени са указания за изтегляне на файл за импорт на банкови извлечения за следните банки:
• Интернешънъл Асет Банк;
• Тексим Банк;
• Добавени са предефинирани шаблони за импорт на банкови извлечения за новите банки;
• Добавена е възможност за извеждане на движение на повече от една сметка при използване на онлайн услугите за Наличност и движение по сметка, меню Онлайн услуги;
• Добавен е нов бутон за копиране на линк за потвърждение след добавяне на нова банкова сметка в прозорец Наличност и движение по сметка, меню Онлайн услуги;
• Разширена е извежданата информация при експорт MS Excel за Наличност и движение по сметка, меню Онлайн услуги. Добавена е нова колона Собствен IBAN;
• Добавено е ново съобщение за вече съществуваща банкова сметка при опит за повторно добавяне в прозорец Наличност и движение по сметка, меню Онлайн услуги;
• Добавенa е функция за експорт на индивидуален сметкоплан към Онлайн услугите на Microinvest за автоматично синхронизиране със Sendera. Сметкоплана се експортира автоматично при следните действия:
• Отваряне на фирма – при стартиране на програмата или смяна на фирма
• Вписване в системата за Онлайн услуги, меню Онлайн услуги>Профил
• Редакция или добавяне на нова сметка, меню Операции>Сметкоплан и начални салда>Индивидуален сметкоплан;
• Добавена е функция за бързо въвеждане на номер на документ към следните модули:
• Контиране, меню Операции;
• Бързо контиране, меню Операции;
• Разплащания, меню Операции;
• Разсрочване на приходи/разходи, меню Операции;
• Начални салда, меню Операции>Сметкоплан и начални салда;
• Импорт на банкови извлечения, меню Операции>Банкови извлечения;
• Закриване на документи, меню Операции>Автоматични операции;
• Редакция на контиране, меню Редакция;
• Редакция на контировки, меню Редакция>Администриране;
• Хронологичен регистър, меню Справки;
• Задължения/вземания по партньори, меню Справки>Партньори;
• Разплащания и обвързани документи, меню Справки>Партньори;
• Доставки, меню Справки>Стоково-материални запаси;
• Продажби, меню Справки>Стоково-материални запаси;
• Движение на стоки, меню Справки>Стоково-материални запаси;
• Касов ордер, меню Справки>Каса;
* При използване на символ „*“ в полето за номер на документ, автоматично номера се допълва с нули до достигане на десет символа.
Пример: При попълване на 1*123, автоматично се генерира номер 1000000123.
1.01.079
• Направена е промяна в Отчети и баланс по формат на НСИ, меню Справки→Отчети и баланс:
• Добавен е нов ред с код 02150 – Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС);
• Добавен е нов ред с код 02250 – Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС);
• Добавен е нов ред с код 02354 – Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС);
• Добавен е нов ред с код 05601 – Авансово разпределена текуща печалба;
• Добавен е нов ред с код 07900 – Задължения по договори за оперативен лизинг;
• Добавен е нов ред с код 07901 – До 1 година;
• Добавен е нов ред с код 07902 – Над 1 година.
• Добавена е нова справка Протоколи по чл. 117 от ЗДДС, меню Справки→Протоколи по чл. 117 от ЗДДС;
• Добавени са нови банки към списъка с банки за Импорт на банкови извлечения на сметки в лева и във валута:
• Инвестбанк;
• ТБ Алианц България;
• Paysera
• Добавени са указания за изтегляне на файл за импорт на банкови извлечения за следните банки:
• Инвестбанк;
• ТБ Алианц България;
• Paysera
• Добавени са предефинирани шаблони за импорт на банкови извлечения за новите банки;
• Добавен е бутон за изтегляне на снимка с указания за изтегляне на файл за импорт на банкови извлечения, меню Операции→Банкови извлечения→Импорт на банкови извлечения;
• Добавен е филтър по име и сметка в прозореца за избор на шаблон при Импорт на банкови извлечения, меню Операции→Банкови извлечения;
• Добавен е алгоритъм за автоматично разпознаване на банкови сметки на Paysera;
• Добавена е нова функционалност за Редакция на контиране в таб Обработка на резултата към следните справки:
• Хронологичен регистър, меню Справки;
• Аналитичен регистър, меню Справки;
• Задължения/Вземания по партньори – ниво Контиране, меню Справки→Партньори;
• Доставки, меню Справки→Стоково-материални запаси;
• Продажби, меню Справки→Стоково-материални запаси.
* При въвеждане на номер на контиране в поле „Редакция на контиране“, таб Обработка на резултата и натискане на бутон Отвори, функцията дава възможност за редакция на избраната контировка.
• Добавени са сумарни редове в модул Бързо контиране, меню Операции за следните колони:
• Сума;
• ДДС Дт;
• ДДС Кт.
• Добавена е нова функционалност за разсрочване на приходи/разходи с възможност за разсрочване Пропорционално по дни;
• Добавен е нов тип на документ „Застрахователна полица“ в модул Разсрочване на приходи/разходи, меню Операции→Разсрочване на приходи/разходи;
• Направена е оптимизация при импорт на банкови извлечения от Пощенска банка във валута;
• Направена е оптимизация при импорт на банкови извлечения във валута и наличие на валутни сметки в двете посоки (Дебит и Кредит);
• Направена е промяна в указанията за изтегляне на файл за импорт на банкови извлечения за KBC Банк България (Райфайзен Банк);
• Направена е оптимизация при извеждане на справка Аналитичен регистър при наличието на контировки, в които е използвана една и съща сметка на няколко реда;
• Направена е оптимизация при запазване на контировка като шаблон – При запис като шаблон се запазва състоянието на опцията за „Автоматично разплащане“;
• Направена е оптимизация при Проверка на документи с файл от НАП, меню Справки→Проверка за дублирани и липсващи документи – Проверката игнорира символ „кавички“ пред IBAN на контрагента във файла то НАП при наличието на такива;
• Направена е оптимизация при печат на контировка, меню Редакция→Редакция на контиране:
• Добавено е заглавие „Мемориален ордер“;
• Добавен е допълнителен реквизит – подпис.
• Направена оптимизация при експорт на справка Главна книга в MS Excel, меню Справки→Главна книга
• Направена е оптимизация в модул Наличност и движение по сметка, меню Онлайн услуги;
1.01.078
• Актуализиран е минималният праг за задължителна регистрация по ЗДДС от 50 000 на 100 000 лева в сила от 01.01.2023г. Проверката се извършва при стартиране на програмата и в меню Редакция→Администриране→Моята фирма;
• Добавено е ново поле Актуално салдо при експорт в Excel на справка Аналитичен регистър, меню Справки;
* Полето показва увеличението/намалението на салдото по избраната сметка, след всяка операция.
• Добавени са две нови колони Партньор и Номер на документ в прозорец Редакция на контиране. И по двете колони е възможно сортиране чрез клик на мишката върху името на колоната;
• Добавена е възможност за визуализация на съдържанието на счетоводната операция в модул Разплащане→секция Контировки, чрез позициониране на курсора на мишката върху конкретен ред;
• Добавена е опция за отваряне на прозорец за редакция на контировка или начално салдо в модул Разплащане→секция Контировки, чрез избор с десен бутон на мишката;
• Направена е оптимизация в модул Разсрочване на приходи/разходи, свързана с изчисляване на периода за разсрочване на приходи/разходи:
• Нова функционалност за разсрочване на приходи/разходи с възможност за избор на период От дата, До дата;
• Възможност за избор на партньор към разсрочване на приходи/разходи;
• Автоматично възстановяване на заявка за осчетоводяване в меню→Операции Заявки за осчетоводяване→Разсрочване, след изтриване на операцията в модул Редакция на контиране;
• Направена е промяна в логиката за отключване на функция Разсрочване на приход/разход в секция Бързи команди на Помощен панел при осчетоводяване на документ в модул Контиране;
* Освен при въвеждане на сметка в Дт или Кт с категория Нефинансови разходи за бъдещи периоди, Финансови разходи за бъдещи периоди, Нефинансови приходи за бъдещи периоди или Финансови приходи за бъдещи периоди и при въвеждане на сметки 651, 652, 751 и 752, както и при въвеждане на тяхна подсметка.
• Добавена е възможност за импорт и експорт на операции с вид на стоката Хляб/Брашно от XML файл;
• Оптимизиран е записа на шаблон, към който има график за изпълнение, добавена е забрана, когато сумите в Дебит и Кредит не са равни;
• Добавена е възможност за автоматично възстановяване на шаблон на контировка по график в меню Операции→График с шаблони за осчетоводяване след изтриване на операцията в модул Редакция на контиране;
• Направена е оптимизация в модул Бързо контиране при включена опция Месец за експорт – извежда месеца, избран в датата на приложението;
• Добавен е Протокол за бракуване на Дълготрайни активи в меню Операции→Дълготрайни активи→секция Бързи команди на Помощен панел;
• Разширени са възможностите за филтриране на справка Движение по партньор, като е добавен параметър за Посока с опция само Задължения/вземания или Плащания;
• Добавена е нов тип справка Действия по потребители – По документ, панел Параметри, обработка и информация→поле Тип справка;
• Направена е оптимизация в модул Мениджър на потребителски справки в следните направления:
• Извършена е промяна в прозореца за добавяне/редакция на елемент от Потребителски формули;
• Създадена е възможност за визуализация на информацията за съдържанието на формулата, чрез позициониране на курсора на мишката върху нея;
• Добавена е функционалност за филтриране по Сметка в прозорец Потребителски формули;
• Добавени са функции в секция Бързи команди на Помощен панел, активни за модул Потребителски формули – Добавяне, Редакция, Изтриване, Отказ;
• Извършена е оптимизация при изтриване на счетоводна година в меню Редакция→ Счетоводна година;
• Добавено е съобщение при изпращане на заявка за присъединяване към фирма в Онлайн услуги;
• Добавени са, по подразбиране наименования на английски език за всички държави в колона Наименование на чужд език, меню Редакция→Държави;
• Добавена е формула за Авансово възстановен данък при импорт от Microinvest ТРЗ и ЛС Pro. Промяната е във връзка с опцията за авансово ползване на данъчното облекчение за деца в сила от 01.01.2023г.;
• Направена е промяна на наименованието на Райфайзен банк, ново Кей Би Си Банк България ЕАД.
1.01.077
• Добавена е възможност за избор на код на вида стока – брашно или хляб в прозорец Протоколи по ЗДДС и др. при придобиването им от доставчик в страната;
Пример за oсчетоводяване на документ за доставка и избор на вида стока:
Прозорец контиране:
Тип Документ: Фактура, ДИ, КИ
Тип операция: Покупка
Операция по ЗДДС: избира се съответната операция по ЗДДС
Дт ска: 304
Кт ска: 401
Прозорец Протоколи по ЗДДС и други:
Тип на операцията: Доставка/Внос на хляб и брашно в страната
Вид на стоката/услугата: Доставка, внос или ВОП на хляб/брашно
Тип на документа: Фактура
Номер на документа: автоматично изведен номер на документа от прозорец Контиране
Стойност на ДДС: 0.00
• Направена е оптимизация в Дневник Покупки, свързана с отразяване на код на стоката 07- хляб и 08 – брашно в колона 8а - Вид на стоката/услугата при придобиването и от доставчик в страната;
• Добавена е нова функция за Копиране на шаблон в секция Бързи команди на Помощен панел, меню Операции → Банкови извлечение → Шаблони за банков импорт;
• Добавена е нова настройка Собствени сметки, свързана с модул Банкови извлечения. Използва се в следните модули:
• Меню Операции → Банкови извлечение → Шаблони за банков импорт;
• Меню Операции → Банкови извлечение → Импорт на банкови извлечения.
• Добавена е нова настройка Изключване на трансфер между собствени сметки преди импорт в модул Импорт на банкови извлечения. При активна настройка всички редове от файла с разпознат шаблон, с включена настройка Собствени сметки ще бъдат изключени при изпълнение на функцията;
• Добавени са нови полета в модул Импорт на банкови извлечения:
• Поле Номер на банково извлечение – по подразбиране неактивно поле с посочен месец на БИ, с възможност за редакция. Въведеният ръчно номер намира отражение в поле номер на документ в прозорец Контиране;
• Поле Дата на осчетоводяване от, поле Основание, поле Забележка – полетата са с възможност за избор от падащо меню с наименование на колони от файла за импорт. Посоченият избор ще бъде използван при импорт на данните;
• Добавени са съобщения в секция Помощен панел, свързани с полета Дата на осчетоводяване от, Основание и Забележка;
• Добавени са нови функции в секция Бързи команди на Помощен панел, свързани в модул Импорт на Банкови извлечения – Добавяне на ред и Копиране и поставяне в нов.
• Направена е оптимизация при импорт на банкови извлечения на сметки във валута – БГ лева, свързана с наличие на валутна сметка във файла с данни.
* При наличие на Валутна сметка в Дт или Кт е добавена възможност за въвеждане на валутна сума. Ако на реда освен банковата сметка в лева присъства и счетоводна сметка, която е дефинирана като валутна, с двоен клик или F4 в полето за сума се извежда допълнителен прозорец с полета за:
- сумата в лева – извежда посочената стойност от файла
- курс и валутна сума – полетата са свързани помежду си, като извеждат автоматично стойност, спрямо въведената стойност в тях.
• Добавена е възможност за Импорт на банково извлечение на валутна сметка за следните банки:
• Уникредит Булбанк;
• Банка ДСК;
• Обединена Българска Банка (ОББ);
• Първа Инвестиционна Банка
• Прокредит Банк;
• Райфайзен Банк;
• Юробанк България АД (Пощенска банка);
• Добавена е цветова индикация при импорт на банково извлечение и липсваща сума в Дт или Кт на валутна сметка;
• Направена е оптимизация в Онлайн услуги → Наличност и движение по сметки;
• Добавена е възможност за експорт на наличност и движение по сметки в MS Excel.
1.01.076
Във връзка с публикувани изменения в ЗДДС изм. и доп. ДВ. бр.58 от 23 Юли 2022г. и ППЗДДС изм. и доп. ДВ. бр.59 от 26 Юли 2022г., относно Доставка, внос и вътреобщностно придобиване на хляб и брашно, както и предоставяне на компенсации за горива по чл. 112 от ЗИД на ЗДБРБ за 2022 г. в Microinvest Делта Pro са извършени ключови промени в модул Контиране, Протоколи по ЗДДС и др., бланките и файловете на Дневници и Декларация по ЗДДС.

• Направена е актуализация на бланките и файловете на Дневници и Декларация по ЗДДС, във връзка с изменения в ППЗДДС, публикувани в ДВ бр.59 от 26.07.2022г.;
• Добавени са нови типове документи:
• Протокол за начисляване на изискуемия ДДС за доставките на гориво, за които са предоставени компенсации с абревиатура ПЗДДСГ;
• Отчет за извършените продажби при предоставени компенсации за горива с абревиатура ОИППГ;
• Отчет за извършените продажби на хляб с абревиатура ОИПХ;
• Отчет за извършените продажби на брашно с абревиатура ОИПБ;
Новите документи намират отражение в следните модули:
• меню Други→Настройки→Документи→секция Списък с документи;
• меню Други→Настройки→Документи→секция Номерация на документи;
• модул Контиране→поле Тип на документа;
• Добавена е логика за автоматично разпознаване на типа сделка Продажба в прозорец Контиране, спрямо избрания документ Протокол за начисляване на изискуемия ДДС за доставките на гориво, за които са предоставени компенсации (ПЗДДСГ), Отчет за извършените продажби при предоставени компенсации за горива (ОИППГ), Отчет за извършените продажби на хляб (ОИПХ) и Отчет за извършените продажби на брашно (ОИПБ) в поле тип на документа;
• Направена е оптимизация в прозорец Протоколи по ЗДДС и др. в следните направления:
• Добавени са нови операции в поле Тип на операцията:
• ВОП – хляб и брашно;
• Доставка/Внос на хляб и брашно в страната;
• Добавени са нови операции в поле Вид на стоката/операцията:
• Доставка, внос или ВОП на хляб;
• Доставка, внос или ВОП на брашно;
Операциите намират отражение в ДДС дневниците, колона 8а с код 07 - Доставка, внос или ВОП на хляб и код 08 - Доставка, внос или ВОП на брашно.
• Добавено е съобщение в поле Основание – съобщението се извежда спрямо избрана операция ВОП – хляб и брашно. Намира отражение в колона 8 – Вид на стоката/услугата в ДДС Дневници – Покупки и Продажби;
• Добавено е съобщение при редакция на контиране, към което е използвана функция Протоколи по ЗДДС и др., при ВОП – хляб и брашно и Доставка/Внос на хляб и брашно в страната;
• Направена е оптимизация при добавяне на IBAN от чуждестранна банка към партньор, меню Редакция→Партньори, секция Банкови сметки;
• Разширена е извежданата информация в MS Excel за справка Просрочени задължения, като е добавена колона за Втора забележка;
• Направена е оптимизация при Сортиране по подразбиране в следните справки:
• Хронологичен регистър - Дата на контиране;
• Аналитичен регистър - Дата на контиране;
• Задължения/вземания по партньори - Дата на документ;
• Движение по партньори - Дата на документ.
1.01.075
• Изграден е нов модул Импорт на банкови извлечения, за импорт на файлове и превръщането им в счетоводни записи за следните банки:
• Уникредит Булбанк;
• Банка ДСК;
• Обединена Българска Банка (ОББ);
• Първа Инвестиционна Банка
• Прокредит Банк;
• Райфайзен Банк;
• Юробанк България АД (Пощенска банка);
• Добавено е ново меню в Операции → Банкови извлечения. Съдържа две подменюта:
• Импорт на банкови извлечения;
• Шаблони за банков импорт;
• Добавена е нова клавишна комбинация Alt + F1 – извежда модул Импорт на банкови извлечения;
• Направена е визуална и функционална промяна в секция Банкови сметки в меню Редакция→Администриране→Моята фирма:
• Поле IBAN;
• Поле Сметка;
• Създадена е логика за обвързване на IBAN и счетоводна сметка през модул Моята фирма или чрез модул Индивидуален сметкоплан;
• Добавено е ново поле IBAN към сметка в основни данни за сметка, модул Индивидуален сметкоплан;
• Добавена е възможност за добавяне на произволна счетоводна сметка към списъка с банкови сметки - IBAN към сметка;
• Създаден е екран с шаблони за счетоводни операции свързани с банкови извлечения и условия за прилагането им;
• Предефиниране на шаблоните за най-често срещаните операции в банковите извлечения за всяка една от банките;
• Административна част с възможност за настройка на шаблони и условия за разпознаване;
• Добавена е валидация за коректност на шаблон;
• Добавена е опция за приоритет на условие за разпознаване на шаблон от 1 до 10 - 1 най-висок приоритет, 10 най-нисък;
• Добавена е възможност за избор на конкретен Партньор в данните на шаблона;
• Автоматично създаване на Служебен партньор(ПОС терминал), за шаблони обвързани с получаване или плащане чрез ПОС терминал;
• Добавени са всички банкови сметки за плащане на осигуровки, данъци и мита в условията на шаблоните с цел разпознаване на бюджетни плащания;
• Добавена е опция за възстановяване на първоначалното състояние на условието за всеки шаблон;
• Добавена е логика за разпознаване на файлове в Excel формат;
• Добавена логика за разпознаване на период спрямо дати във файла;
• Добавена е валидация за коректност на счетоводната година спрямо данните във файла;
• Създаден е екран за преглед на импортирани данни с възможност за корекция на шаблоните и техните условия;
• Добавена е логика за хронологично възходящо подреждане на данните след импорт на файл;
• Създаден е екран за генериране на автоматични счетоводни операции с възможност за избор и редакция на шаблон и свободни счетоводни записи;
• Добавена е логика за разпознаване на посоката на счетоводния запис спрямо движението в банковите файлове;
• Добавена е логика за проверка при прилагане на шаблон спрямо посоката (Дт или Кт) за всеки ред от банковото извлечение;
• Добавена е логика за разпознаване на Партньор по IBAN или Име в базата данни за всяка банка;
• Добавени са валидации за съществуващи сметки спрямо шаблони;
• Добавена е валидация за наличие на Партньор при редове, в които има сметки обвързани с партньори;
• Добавено е автоматично разпределение на данните по страници;
• Добавена е опция за избор на брой редове на страница от 50 до 300 за подготвени счетоводни записи;
• Добавени са сумарни редове по страници за проверка на обороти и крайни салда;
• Добавена е опция за автоматично добавяне на IBAN към детайлите на Партньор след избор на партньор от базата данни;
• Добавена е нова опция/подразделение за онлайн обмен с Microinvest Склад Pro и Microinvest Utility Център - в модул Онлайн услуги→Обмен на данни→Импорт на операции;
• Автоматична актуализация на всички редове с IBAN, добавен към партньор;
• Оптимизация на стабилността при работа с модул Бързо контиране;
• Оптимизация на подредбата на информацията в справка Аналитичен регистър - тип материален;
• Оптимизация на справка Задължения/Вземания по партньори, ниво Документ при наличие на начални салда с еднакви документи, номера и суми.
1.01.074
• Добавена е възможност за избор на Месец за експорт в модул Бързо контиране. При включване на функцията, всички операции в прозореца ще бъдат отразени в дневниците по ЗДДС на избрания месец, меню Операции → Бързо контиране;
• Добавена е възможност за автоматична преоценка на всички валутни сметки, меню Операции → Автоматични операции → Преоценка → Таб Валутни сметки;
• Добавен е нов модул за Потребителски справки, меню Справки → Мениджър на потребителките справки:
• Възможност са създаване на справка във формат една колона данни, една колона за сума;
• Възможност са създаване на справка във формат две колони данни, две колони за сума;
• Възможност за свободно наименование на справка;
• Възможност за свободно създаване на наименование на колони за данни;
• Добавен е модул за създаване на формули на база начални салда, крайни салда, обороти, кореспонденция на сметки, съществуващи формули от ГФО и фиксирани стойности;
• Възможност за добавяне на потребителска формула и използването й в неограничен брой справки;
• Добавени са математически и логически функции – събиране, изваждане, умножение, деление, по-голямо, по-малко, равно, ако, то, и също, или, иначе, само положителни стойности;
• Добавена е нова функция за автоматично генериране на протокол за въвеждане в експлоатация на дълготраен актив по чл. 58 от ЗКПО, меню Операции → Дълготрайни активи. Опцията се активира:
• С десен бутон върху избран дълготраен актив;
• В секция Бързи команди на Помощния панел;
• Добавен е нов експорт в MS Excel за справка Движение по партньор, меню Справки → Партньори;
• Добавен е нов експорт в MS Excel за справка Разплащания и обвързани документи, меню Справки → Партньори;
• Разширена е извежданата информация в MS Excel за справка Оборотна ведомост по партньори, като е добавена колона за ЕИК/ДДС Номер;
• Добавен е сумарен ред при приключването на приходи и разходи, за избраните сметки, меню Операции → Автоматични операции → Приключване на приходни и разходни сметки;
• Добавена е нова функция за автоматично извеждане на валутен фиксинг/курс към дата за всички сметки, избрани в прозореца за осчетоводяване с клавишна комбинация Ctrl +F12 в меню Операции → Контиране;
• Оптимизиран е експортът в Excel на съкратената форма на отчетите в хиляди лева Справки → Отчети и баланс → Експорт на съкратени отчети → В хиляди лева;
• Актуализиран е методът за регистрация и връзка в модула за движение и наличност на банкови сметки, меню Онлайн услуги → Наличност и движение на сметка;
• Добавена е защита за достъп и копиране на данни при възстановяване на архив на фирма с достъп до Онлайн услугите на Microinvest.
1.01.073
• Добавена е възможност за преоценка на валута за сметки обвързани с партньори. Меню Операции→Автоматични операции→Преоценка→Таб Валутни сметки обвързани с партньори;
• Променен е визуалния изглед на таб Валутни сметки в меню Операции→Автоматични операции→Преоценка;
• Добавена е нова опция за избор Услуга от трета страна към прозорец Протоколи по ЗДДС, поле Тип операция в модул Контиране;
• Направена е оптимизация в прозорец Разплащания, меню Операции. В полето за сметка Кредит / Дебит са изключени всички сметки с поставена отметка Сметката не се ползва в детайлни данни за сметката в Индивидуален сметкоплан;
• В меню Справки е добавено обобщаващо подменю Партньори за всички справки, свързани с партньори;
• Добавена е нова справка Просрочени задължения в меню Справки→Партньори. Справката представлява автоматично подготвено писмо за изпращане на контрагенти с просрочени задължения;
• Разширена е извежданата информация в MS Excel за справка Хронологичен регистър, като са добавени колони за:
• ЕИК;
• ДДС Номер;
• Държава;
• Операция по ЗДДС;
• Добавено е кратко наименование на справка Партньори при експорт в MS Excel;
• Разширена е извежданата информация в MS Excel за справка Партньори, като са добавени колони за:
• ДДС Номер;
• Държава;
• IBAN;
• Дата на създаване;
• Добавена е опция за автоматично попълване на държава при търсене на фирма по ЕИК и ДДС номер в прозореца за създаване/редакция на Партньор;
• Добавено е ново основно меню Онлайн услуги;
• Добавено е ново подменю Профил, което съдържа:
• Секция за Вписване \ Вход в онлайн услугите на Microinvest;
• Секция за регистрация \ създаване на потребител за ползване на онлайн услугите на Microinvest;
• Опция за добавяне на текущо отворената фирма към онлайн профила;
• Опция за заявка за присъединяване към фирма чрез друг основен профил, вече създаден в онлайн услугите на Microinvest;
• Опция за покана за присъединяване към текущата фирма и профил чрез имейл на друг регистриран потребител;
• Секция с информация за вече присъединени потребители със съответния им статус;
• Опция за потвърждаване и изтриване на потребител;
• Информационен панел за достъп до онлайн услугите на Miroinvest;
• Опция за регистриране на фирма в системата за open banking - опцията е видима само за потребители с абонамент;
• Преместено е меню Обмен на данни с прилежащите му подменюта от меню Операции в меню Онлайн услуги;
• Добавено е ново подменю Наличност и движение по сметка в меню Онлайн услуги;
• Добавена е възможност за присъединяване на банкова сметка (IBAN) към текуща фирма и профил от онлайн услугите;
• Добавена е възможност за извеждане на справка за движение на банкови сметки по вече присъединени сметки;
• Добавени са филтри към онлайн движението на банките в реално време;
• Добавено е ново подменю Настройки в меню Онлайн услуги. Тук са преместени всички настройки от секция Настройки→Онлайн услуги;
• Добавена е нова настройка Автоматично обвързване на разплащания след импорт в меню Онлайн услуги→Настройки. При включена настройка след импорт на документи, през онлайн услугите на Microinvest, автоматично ще се обвържат всички документи по избрания критерий:
• По документ;
• Сума;
• Втора забележка.
• Добавена е нова настройка Автоматично обвързване на разплащания при импорт на XML файл в меню Операции→Импорт на операции→Импорт от XML;
• Разширен е импорта и експорта в XML формат за документ Протокол по ЗДДС - включва информация за Описание на доставка, Основание, Забележка и тип Операция по ЗДДС. При Доставка по чл. 163а от ЗДДС се добавя информация и за Вид на стоката;
• Добавено е кратко наименование на справка съкратени отчети при експорт в MS Excel;
• Оптимизиран е импорта на начални салда по партньори от MS Excel, при документи различни от тип Ф-ра, ДИ и КИ;
• Визуална промяна при печат на всички платежни документи в меню Операции→Платежни документи;
• Премахнато е подменю Новини от НАП RSS от меню Други - услугата вече не се предлага от НАП.
1.01.072
Във връзка с промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г., в сила от 01.07.2021г., с които се въвеждат нови правила относно разширяване на обхвата Обслужването на едно гише (One-Stop Shop/OSS), във версия 1.01.072 са направени следните промени:

· Направена е промяна в импорт на операции от текстов файл в Microinvest Делта Pro. Добавени са следните типове операции:
· 12 - Продажба на стоки по OSS;
· 13 - Продажба на услуги по OSS;
При този тип операции, стойността на ДДС (колона 16) се отнася в сметката описана в поле ДДС продажби по OSS в прозореца за импорт от текстов файл, меню Операции→Импорт на операции→Импорт от текстов файл;
• Добавено е ново поле „ДДС продажби OSS“ в прозореца за импорт от текстов файл, меню Операции→Импорт на операции→Импорт от текстов файл;
• Добавена е нова сметка „453/4 - ДДС продажби извън страната“ в шаблона за Търговски сметкоплан, меню Операции→Сметкоплан и начални салда→Избор на сметкоплан;
• Добавена е нова категория „Начислен данък за продажбите извън страната“ към списъка с категории за сметки;

    Важни моменти при осчетоводяване на продажби направени в режим OSS:

• Документите издадени в режим OSS, не трябва да се отразяват в месечните справки-декларации, дневниците по ЗДДС и съответно не трябва да присъстват в експортните файлове към НАП! За целта при осчетоводяване на такъв документ през прозорец Контиране в поле Тип на сделка е необходимо да бъде избрана опция Неопределена;
• При отразяване на сума на ДДС към друга държава членка на ЕС, не трябва да се използва стандартната сметка за ДДС Продажби - 453/2.
• За суми на ДДС начислени в режим OSS е препоръчително да се използва сметка 453/4 - ДДС продажби извън страната. Ако се използва друга сметка, то е необходимо в съответната сметка да бъде избрана категория - Начислен данък за продажбите извън страната.

    Пример за осчетоводяване на фактура в режим OSS
• Тип на документ - Фактура, Дебитно или Кредитно известие
• Тип на сделка - Неопределена
• Сметка дебит - 411 Клиенти
• Сметка кредит - 703 Приходи от продажба на услуги
• Сметка кредит - 453/4 ДДС продажби извън страната

• Добавено е име на фирма в справка Изписване, при изписване на СМЗ от модула за стоково-материални запаси, меню Операции→Стоково-материални запаси→Изписване на СМЗ;
• Добавена е възможност за импорт на валутни операции от Sendera (платформата за онлайн услуги на Microinvest);
• Направена е оптимизация при избор на повече от една сметка за приключване в прозореца за Приключване на разходни и приходни сметки, меню Операции→Автоматични операции→Приключване на разходни и приходни сметки.
1.01.071
• Добавена е нова функционалност за автоматично създаване на сторно операции, меню Редакция→Редакция на контиране:
• При маркиране на контировка и избор с десен бутон на мишката се отваря контекстно меню с възможност за избор на операция Сторно или при избор на функцията от Помощен панел→Бързи команди;
• След направения избор автоматично се създава същата операция с обратен знак. В поле Основание се записва Сторно операция;
• Добавени са предупредителни съобщения при създаване на сторно запис с възможност за преглед и редакция на сторно операцията;
• При избор за сторниране на операция с тип на сделката Покупка/Продажба, както и операция, към която има осчетоводен протокол по ЗДДС, автоматично се отваря прозорец Контиране с попълнени данни за сторно операция.
• В инсталационния пакет на Microinvest Делта Pro е добавена инсталация на MSSQL Server 2014 Express. При първоначална инсталация на програмата и избран тип на инсталацията „Microinvest Делта Pro – централно работно място“ се инсталира MSSQL Server 2014 Express;
* При системи, които вече имат инсталиран MSSQL сървър, няма да настъпи никаква промяна. Инсталаторът Не прави ъпгрейд/обновяване на сървъра, остава съществуващия до момента;
• Добавен е нов прозорец Информация. Прозорецът се появява при стартиране на Microinvest Делта Pro:
• При избор на бутон ОК, информационният панел се затваря и новината се отчита като прочетена;
• При избор на бутон Отказ информационният панел се затваря, но новината се отчита като непрочетена и при следващо стартиране на програмата тя ще се зареди отново в прозореца.
• Добавена е нова версия на компонент XLS gen, използван при експорт на справки в MS Excel;
• Добавен е филтър Импорт от, меню Операции→Онлайн услуги→Импорт на операции;
• Направена е оптимизация в справки Хронологичен регистър и Аналитичен регистър, тип на справката Материална, при извеждане на операции, в които се използва една и съща материална сметка повече от веднъж;
• Направена е оптимизация при автоматично попълване на поле Град и поле Адрес в прозорец Партньори при използване на функция за търсене по ЕИК;
• Направена е оптимизация при избор на сметка в прозорец Контиране, меню Операции→Контиране;
• Направена е оптимизация във формули на Отчети и баланс, меню Редакция→Администриране→Редакция на отчети и баланс:
• Отчет за приходите и разходите, Разходи, т 5. Други разходи, в т.ч ;
• Отчет за приходите и разходите, Приходи, т. 4. Други приходи, в т.ч;
• Отчет за паричните потоци, Плащания, т. 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти;
• Баланс, Актив, Общо за група I, т. 4. Други вземания, в т.ч.;
• Направена е оптимизация при експорт към MS Excel на справка ДДС дневници, декларация и VIES, меню Справки→ДДС дневници, декларация и VIES;
• Направена е оптимизация при позициониране на маркера след извършена редакция в меню Редакция→Редакция на контиране;
1.01.070
• Направена е оптимизация в модул ДДС дневници, декларация и VIES, меню Справки. Добавена е нова справка Разширени ДДС Дневници, панел Параметри, обработка, поле Тип на справката. С експорт на справката в MS Excel са изведени допълнителни данни за номер на контиране, дата на контиране, забележка и втора забележка;
• Направена е оптимизация при попълване на колона 8а – Вид на стоката в ДДС Дневници за доставки по чл. 163а от ЗДДС. Меню Справки → ДДС дневници, декларация и VIES;
• Добавена е нова логика – възстановяване на заявки за осчетоводяване на месечните амортизации на ДА, след физическо изтриване на осчетоводяванията от списъка с контировки. Новите заявки могат да бъдат проследени и осчетоводени, чрез меню Операции → Заявки за осчетоводяване;
• Направена е оптимизация в модул Дълготрайни активи, меню Операции след физическо изтриване и повторно осчетоводяване на амортизациии за актив. В данните за актива се отразяват следните промени:
• Поле Начислени амортизации – сумата се преизчислява, спрямо сумата на контировката/ките;
• В детайлни данни за САП, бутон Подробно – извеждане на информация за месеците, за които липсват записи в списъка с контировки;
• Направена е оптимизация във формула в Отчет за приходите и разходите, Приходи, т. 4. Други приходи в т.ч., - приходи от финансирания, меню Редакция → Администриране → Редакция на отчети и баланс;
• Добавено е ново поле Сметка за разход, в прозорец Протоколи по ЗДДС и др. Полето е активно за следните операции: ВОП, Услуга от ЕО и Доставка по чл. 163а от ЗДДС и избрана операция по ДДС - Получени доставки по чл. 82 и без право на ДК;
• Добавено е съобщение при липсваща сметка в поле Сметка за разход, в прозорец Протоколи по ЗДДС и др.;
• Направена е оптимизация при импорт на данни от XML файл. Добавена е проверка за IBAN към съществуващ партньор при импорт на операции;
• Направена е оптимизация при импорт данни от Excel файл. Добавена е проверка за IBAN към съществуващ партньор при импорт на операции;
• Добавено е нова колона IBAN в Sheet Операции във файл model.xls, C:\Program Files (x86)\Microinvest\Delta Pro\ExternalData;
• Направена е визуална промяна в меню Помощ и лентата с бързи бутони. Модул Microinvest Общност е премахнат;
• Добавена е нова настройка Визуализиране на дата и час в справки, меню Други→Настройки→Основни настройки;
• Добавена е възможност за извеждане на дата и час в справки. Визуализацията се изпълнява при включена настройка Визуализиране на дата и час в справки, меню Други→Настройки→Основни настройки;


1.01.069
• Добавена е нова справка Проверка на документи с файл от НАП, меню Справки→Проверка за дублирани и липсващи документи→Проверка на документи с файл от НАП. Справката извежда данни след извършена проверка за съответствие на въведените документи (Ф-ра, ДИ, КИ) в базата данни със Справка за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица за определен период, предварително генерирана от портала за електронни услуги на НАП;
• Добавен е нов таб Онлайн услуги, меню Други→Настройки. Таб Онлайн услуги включва следните секции за настройка:
• секция Данни за вписване в Sendera – онлайн услуги на Microinvest – включва данни за Е-mail и парола;
• секция Настройка на собствен SMTP Server - включва данни за Е-mail, Парола и Шаблон на подпис. При неуспешно вписване се отключват допълнителни полета за SMTP Хост, STMP Порт и Потребителско име;
• секция Парола за преглед – при включена настройка Използване на парола за преглед се отключват полета за Парола и Повтори парола;
• Добавена е нова функционалност за изпращане на справки по E-mail в таб Обработка на резултати в следните справки:
• меню Справки→Оборотна ведомост;
• меню Справки→Хронологичен регистър;
• меню Справки→Аналитичен регистър;
• меню Справки→Главна книга;
• меню Справки→Задължения/вземания по партньори;
• меню Справки→Движение по партньор;
• меню Справки→Разплащания и обвързани документи;
• меню Справки→Потвърдително писмо за задължения/вземания;
• меню Справки→ДДС дневници, декларация и VIES;
• меню Справки→Отчети и баланс;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Доставка;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Продажба;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Движение на стоки;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Стойност за изписване при продажба;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Средно претеглена стойност и изписване;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Инвентаризационен опис;
• меню Справки→Дълготрайни активи→Месечни амортизационни квоти;
• меню Справки→Дълготрайни активи→Инвентарна книга;
• меню Справки→Дълготрайни активи→Амортизационен план;
• меню Справки→Дълготрайни активи→Активи по категории;
• меню Справки→Дълготрайни активи→Инвентаризационен опис на ДМА;
• меню Справки→Проверка за дублирани и липсващи документи→Проверка за дублирани и липсващи документи;
• меню Справки→Проверка за дублирани и липсващи документи→Проверка на документи с файл от НАП;
• меню Справки→Индивидуален сметкоплан;
• меню Справки→Каса→Касова книга;
• меню Справки→Каса→Касов ордер;
• меню Справки→Действия по потребители;
• Направена е визуална и функционална оптимизация в секция Обработка на резултата, панел Параметри и обработка:
• Визуална оптимизация – добавени са бутони за експорт на справки в Word, Excel и PDF формат;
• Функциoнална оптимизация – добавен е нов бутон Изпращане по Е-mail. Отключва секция Изпращане по E-mail с данни за получател, тема и име на файла, подпис на писмото.
• Поле Тема – автоматично попълнено. Съдържа името на справката и периода, за който е изведена. Полето е с възможност за редакция;
• Поле Файл – съдържа името на файла. Полето е с възможност за редакция;
• Поле Текст – извежда въведеното съдържание в поле Шаблон на подпис, секция Онлайн услуги, меню Други→Настройки. Полето е с възможност за редакция;
• Добавени са съобщения в секция Помощен панел, свързани със следните функционалности:
• Проверка на документи с файл от НАП;
• Изпращане на справки по E-mail;
• Добавено е ново поле E-mail в меню Редакция→Администриране→Моята фирма. Използва се при изпращане на справки по E-mail, секция Обработка на резултата.
• Направена е оптимизация в извеждане на отчетната стойност в картон на актив, създаден автоматично, след осчетоводяване на фактурата за придобиване;
• Направена е визуална оптимизация в ДДС Дневници при отразяване на доставка по чл. 167а.
1.01.068
• Добавена е справка Разплащания и обвързани документи, меню Справки→Разплащания и обвързани документи. Справката може да бъде изведена също през модул Разплащания;
• Добавена е клавишна комбинация Alt + R за извеждане на справка Разплащания и обвързани документи;
• Добавена е нова справка Движение по партньор, меню Справки→Движение по партньор. Справката предоставя данни за счетоводните записвания в хронологична последователност за определен партньор и обвързаната с него сметка, с добавени начални и крайни салда;
• Добавени са допълнителни колони при експорт на справка Движение по партньор в MS Excel: Основание, Забележка, Втора забележка, Дата на контиране и Номер на контиране;
• Добавено е съобщение със забранителен характер при липсващи параметри в полета Сметка и Партньор, панел Параметри и обработка в справка Движение по партньор;
• Направена оптимизация при въвеждане на данни в следните модули:
• модул Бързо контиране, меню Операции;
• модул Доставка на СМЗ, меню Операции→Стоково-материални запаси;
• модул Продажба на СМЗ, меню Операции→Стоково-материални запаси;
• въвеждане на начални салда по партньори, меню Операции→Сметкоплан и начални салда→Начални салда;
• Направена е оптимизация при отразяване на операции с една съща сметка на няколко реда в следните справки:
• меню Справки→Хронологичен регистър, тип Материална;
• меню Справки→Аналитичен регистър, тип Материална;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Доставка;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Продажба;
• меню Справки→Стоково-материални запаси→Движение на стоки;
• Направена е оптимизация във визуализация и избор на дата от календар.
1.01.067
Във връзка с промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), изм. и доп. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020г., в сила от 01.07.2020г. относно намаляване на ставката за данък добавена стойност от 20% на 9 % за книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени във версия 1.01.067 са направени ключови промени.
За инсталация на версията е необходим код за актуализация.
Относно очаквани скорошни промени в ЗДДС и ППЗДДС, всички допълнително подготвяни версии в тази насока ще бъдат безплатни за потребителите преминали към вер. 1.01.067 от 02.08.2020г.

• Направена е оптимизация в модул Контиране:
• Добавена е възможност за въвеждане на една и съща сметка, повече от веднъж в Дебит или Кредит на операцията, с цел отразяване на различен режим по ДДС към еднакви сметки;
• Добавена е възможност за въвеждане на повече от една сметка за ДДС при осчетоводяване на документ с два различни режима и ставка по ЗДДС, меню Операции→Контиране;
Функцията Различен режим по ДДС от секция Бързи команди на Помощен панел се активира при изпълнени едновременно следните условия:
• В поле Тип на сделка е избран режим Покупка или Продажба;
• В Дебит или Кредит има повече от един ред за данъчна основа (всички сметки различни от 453/1 или 453/2);
• Курсорът е позициониран в един от редовете с данъчна основа.
• Добавена е проверка и условие за въвеждане на повече от една сметка за ДДС – за да се добави повече от една сметка 453/1 или 453/2 в Дебит или Кредит на операцията е необходимо да са изпълнени следните условия:
• В поле Тип на сделка е избран режим Покупка или Продажба;
• В Дебит или Кредит има поне два реда с различен режим по ДДС.
*Важно условие за коректното отразяване на операцията с две различни ставки (9% и 20%) в дневниците по ЗДДС, е към всяка данъчна основа с различен режим да има и ДДС сметка настроена в същия режим по ДДС.
• Направена е промяна в структура на *xml файл при експорт и импорт на операции с различни режими по ЗДДС:
• меню Операции→Импорт на операции→Импорт от XML;
• меню Операции→Експорт на операции→Експорт от XML;
• Направена е оптимизация в номенклатурата за тип документ и модел на файл за импорт на операции, при различни режими по ДДС от MS Excel, C:\Program Files\Microinvest\Delta Pro\ExternalData \Model.xls.
• Направена е оптимизация при импорт на операции от MS Excel, при наличие на редове с различни режими по ДДС, меню Операции→Импорт на операции→Импорт от Excel.
1.01.066
Във връзка с публикувани изменения в ЗДДС изм. и доп. ДВ. бр.96 от 06 Декември 2019г. и ППЗДДС изм. и доп. ДВ. бр.25 от 20 Март 2020г., относно режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС в Microinvest Делта Pro са извършени ключови промени в модул Контиране, Протоколи по ЗДДС и др., бланките и файловете на Дневници и Декларация по ЗДДС.

• Направена е актуализация на бланките и файловете на Дневници и Декларация по ЗДДС, във връзка с изменения в ППЗДДС, публикувани в ДВ бр.25 от 25.03.2020г.;
• Направена е оптимизация в бързодействие при генериране на ДДС Дневници, декларация и Vies за големи бази данни;
• Добавени са нови типове документи:
• Регистър изпращане ЕС – стоки до поискване с абревиатура РСИЕС;
• Регистър получаване ЕС – стоки до поискване с абревиатура РСПЕС;
Новите документи намират отражение в следните модули:
• меню Други→Настройки→Документи→секция Списък с документи;
• меню Други→Настройки→Документи→секция Номерация на документи – след избор в частта с Избрани документи от секция Документи;
• модул Контиране→поле Тип на документа;
• Добавена е логика за извеждане на поле Партньор в прозорец Контиране при избрани документи: Регистър изпращане ЕС – стоки до поискване (РСИЕС) и Регистър получаване ЕС – стоки до поискване (РСПЕС). Задължителни условия: тип на документа и номер на документа;
• Добавена е логика за автоматично разпознаване на типа сделка Покупка или Продажба в прозорец Контиране, спрямо избрания документ Регистър изпращане ЕС – стоки до поискване (РСИЕС) и Регистър получаване ЕС – стоки до поискване (РСПЕС) в поле тип на документа;
• Добавено е съобщение в секция Съобщения в Помощен панел при несъответствие между типа сделка и избран документ Регистър изпращане ЕС – стоки до поискване (РСИЕС) и Регистър получаване ЕС – стоки до поискване (РСПЕС) в прозорец Контиране;
• Добавени са нови кодове за операция в поле Vies в модул Контиране, за документ Регистър изпращане ЕС – стоки до поискване (РСИЕС). Кодът на операцията за Vies се попълва автоматично, спрямо избран код на операцията в Прозорец протоколи по ЗДДС и др. за документ РСИЕС;
• Добавена е възможност за автоматично осчетоводяване на Режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС. При избран в прозорец Контиране документ Регистър изпращане ЕС – стоки до поискване (РСИЕС) и Регистър получаване ЕС – стоки до поискване (РСПЕС), номер на документ, тип на сделка, партньор, в панел Бързи команди се активира опция Протоколи по ЗДДС и др. Функцията позволява избор на код на операцията в режим складиране на стоки и въвеждане на основание, в съответствие с избрания код;
• Добавени са нови операции в поле Vies в модул Контиране:
• код 1 – Изпращане на стоки под режим складиране;
• код 2 – Връщане на стоки под режим складиране;
• код 3 – Замяна на получател по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС;
Полето се попълва автоматично при осчетоводяване на документ Регистър изпращане ЕС – стоки до поискване (РСИЕС) и избран код на операция в прозорец Протоколи по ЗДДС и др.;
• Направена е оптимизация в прозорец Протоколи по ЗДДС и др. в следните направления:
• Добавена е нова операция в поле Тип на операцията: Режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;
• Направена е промяна в името на поле Вид на стоката, ново Вид на стоката/операцията;
• Добавени са кодове на операциите при Режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС в поле Вид на стоката/операцията:
• Код 41 – изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;
• Код 43 – замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС;
• Код 46 – корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41;
• Код 48 – връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС;
• Код 51 – пристигане на стоки на територията на страната под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;
• Код 53 – замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а от ЗДДС;
• Код 54 – брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС
• Код 58 – прекратяване на договора по режим складиране на стоки на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;
Номенклатура за избор на код на операцията е изведена спрямо избран документ РСИЕС и РСПЕС в прозорец Контиране;
• Добавено е съобщение в поле Основание – съобщението се извежда спрямо избран код на операцията в режим складиране на стоки до поискване. Намира отражение в колона 8 – Вид на стоката/услугата в ДДС Дневници – Покупки и Продажби;
• Добавено е ново поле Операция по ДДС – извежда списък за избор на следните операции:
• Получени доставки ВОП, с право на ПДК;
• Получени доставки по чл. 82, и без право на ДК;
• Получени доставки ВОП, с право на ЧДК;
Избраният тип операция извежда логика за отразяване на Протокола по ЗДДС в Дневник Покупки и Дневник Продажби при осчетоводяване на ВОП, Услуга от ЕО и Доставка по чл. 163а от КТ;
• Добавена е нова логика за поле Месец за експорт – извежда данни, спрямо посочен месец и година във Vies Декларация, секция Г. Прехвърляне на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от ЗДДС, настъпила промяна по чл. 15а, ал. 4 и 5 от ЗДДС или корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, в раздел "Г" на предходна декларация;
• Добавено е съобщение при редакция на контиране, към което е използвана функция Протоколи по ЗДДС и др., при Режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС.
1.01.065
• Добавен е печат на Протокол по чл. 117 от ЗДДС при самоначисляване на ДДС за доставки по чл. 163а от ЗДДС, след запис на функция Протоколи по ЗДДС др., секция Бързи команди в Помощен панел;
• Добавена е възможност за корекция на съдържанието в поле Основание в прозорец Протоколи по ЗДДС и др. за доставка по чл.163а от ЗДДС;
• Добавена е нова настройка Параграф в прозорец Контиране в меню Други→Настройки→Основни настройки. Настройката ще бъде автоматично включена при избран тип сметкоплан Бюджетен сметкоплан, меню Операции→Сметкоплан и начални салда→Индивидуален сметкоплан;
• Добавено е ново поле в прозореца за контиране Параграф. Полето се визуализира при активна настройка Параграф в прозорец Контиране, меню Други→Настройки→Основни настройки;
• Добавен е Параграф в поле за избор „Редакция на“ в модул Основания и забележки, меню Редакция→Администриране. Новата опция ще бъде извеждана при активна настройка Параграф в прозорец Контиране в меню Други→Настройки→Основни настройки;
• Добавена е нова колона Параграф в справка Хронологичен регистър (експорт в MS Excel);
• Направена е цялостна оптимизация в модул Дълготрайни активи, функция Отписване на актив с операция, Подобрение на ДА и Промяна на дълготраен актив по МСС, и Справки за ДА:
• Модул Дълготрайни активи, меню Операции, при създаване и редакция на актив – добавени са нови полета и са преименувани стари:
• Отчетна стойност - ново поле;
• Неамортизируема стойност – ново поле;
• Амортизируема стойност – редактирано наименование на старо поле Отчетна стойност.
• Функция Отписване на актив – оптимизация при отписване на актив с операция;
• Подобрение на ДА – промяна в логика за извеждане на стойност в поле Отчетна стойност;
• Промяна на дълготраен актив по МСС – промяна в логика за извеждане на стойност в поле Отчетна стойност;
• Меню Справки→Дълготрайни активи:
• Инвентарна книга – промяна в логиката за извеждане на стойност в колона Отчетна стойност;
• Амортизационен план (САП и ДАП) – промяна в наименование на колона Първоначална стойност, ново име Амортизируема стойност. При експорт на справката в MS Excel са добавени нови колони: Отчетна стойност, Неамортизируема стойност и Балансова стойност –показва резултата от Отчетна стойност - Начислени амортизации към дата;
• Активи по категории - активи с избрана категория Земи, гори са изключени от справката.
• Направена е визуална оптимизация във VIES - Декларация, А. Данни за регистрираното лице, Идентификационен номер по ДДС;
• Направена е оптимизация в закръгленията на стойност в клетка 50 – ДДС за внасяне, при наличие на стойност в клетка 33 – Коефициент по чл.73, ал. 5 от ЗДДС от Справка – Декларация по ЗДДС в експортен файл DEKL.TXT по формат на НАП;
• Направена е оптимизация във формула за отчитане на оборота за регистрация на нерегистрирани по ЗДДС фирми. Стойността на оборота се извежда в меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Основни данни без отметка на следните опции:
• Фирмата е регистрирана по ЗДДС;
• Фирмата не подлежи на регистрация по ЗДДС.
• Направена е оптимизация в справка Активи по категория, меню Справки→Дълготрайни активи. Активи с избрана категория Земи, гори са изключени от справката;
• Добавена е проверка за наличие на подсметки към посочените в Дебит и Кредит сметки в модул Разсрочване на приходи и разходи;
• Добавена е проверка за наличие на подсметки към посочените сметки в модул Дълготрайни активи за следните полета:
• поле Сметка актив;
• поле Амортизация в сметка;
• поле Разход за амортизация в сметка.
• Направена е оптимизация във визуализация на сметки в списъка за избор от Индивидуален сметкоплан. Ако към определена синтетична сметка са създадени аналитични подсметки, на които е включена отметка Сметката не се използва основната, тя няма да бъде извеждана при избор;
• Направена е оптимизация при запис на операция по ДДС в експортен файл тип *.xml за документ Протокол по ЗДДС , Доставка по чл. 163а от ЗДДС;
• Направена е оптимизация във формули на Отчет за собствения капитал (ОСК), меню Редакция→Администриране→Редакция на отчети баланс, редове:
• Ред 5. Изменение за сметка на собствениците в т.ч.;
• Ред 9. Последващи оценки на активи и пасиви.
1.01.064
Във връзка с публикувани изменения в ЗДДС изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г. и ППЗДДС изм. и доп. ДВ. бр.3 от 08 Януари 2019г. относно внос по Приложение №3 от ЗДДС в сила от 01.07.2019г. в Microinvest Делта Pro са извършени ключови промени в модул Контиране, Протоколи по ЗДДС и др., бланките и файловете на Дневници и Декларация по ЗДДС.

• Направена е актуализация на бланките и файловете на Дневници и Декларация по ЗДДС в сила от 01.07.2019г., във връзка с изменения в ППЗДДС, публикувани в ДВ бр.3 от 08.01.2019г.;
• Добавена е възможност за автоматично осчетоводяване на Доставка по чл. 167а от ЗДДС: при избор в прозорец Контиране на документ Митническа декларация(МД), тип на сделка - неопределена и Партньор, в панел Бързи команди се активира опция Протоколи по ЗДДС и др. Функцията позволява автоматично отразяване на документ МД и Протокол по ЗДДС в Справка-декларация и Дневници по ЗДДС, съгласно нормативната уредба;
• Направена е промяна в логика за извеждане на поле Партньор в прозорец Контиране при избран документ Митническа Декларация (МД). Задължителни реквизити : тип на документа, псоочена сметка в Дт и Кт с категория Разчети с митници (сметка 457);
• Напарвена е оптимизация в прозорец Протоколи по ЗДДС и др. в следните направления:
• Добавена е нова операция в поле Тип на операцията: Доставка по чл. 167а от ЗДДС;
• Добавен е нов вид стока в поле Вид на стоката: Внос на стоки по приложение 3 от ЗДДС;
• Добавено е ново поле Основание – автоматично попълнено, спрямо посоченият тип операция и документ Протокол по ЗДДС в прозореца. Полето е отключено за редакция. Намира отражение в колона 8 – Вид на стоката/услугата в ДДС Дневниците и печат на Протокол по ЗДДС при ВОП и Услуги от ЕО.
• Добавено е ново поле Описание на доставката – намира отражение при печат на Протокол по ЗДДС , реализиран за ВОП и Услуга от ЕО. При въведено съдържание в полето при печат стандартното Към фактура №0000000000 ще бъде автоматично презаместено;
• Добавена е цветова индикация на поле ДДС стойност и съобщение/подказка при различна стойност на ДДС от 20%, след промяна на данъчната основа в модул Контиране;
• Добавена е възможност за преизчисляване на сума в поле ДДС стойност с клавиш F8 след промяна на данъчната основа в модул Контиране;
• Добавено е съобщение при запис на данните в прозореца при липсващо съдържание в поле Основание. с
• Направена е промяна в съдържанието на извежданото съобщение при редакция на контиране, към което е изпозлвана функция Протоколи по ЗДДС и др. , спрямо типа операция: ВОП, Услуга от ЕО, Туристическа услуга/Стоки втора употреба, Доставка по чл. 163а от ЗДДС, Доставка по чл. 167а от ЗДДС ;
• Направена е оптимизация в справка Оборотна ведомост, тип Материална, меню Справки в следните насоки:
• Преподреждане на колоните;
• Добавена е нова колона Eд.цена в Начално салдо, Oборот и Крайно салдо при експорт на справката в MS Excel;
• Направена е оптимизация при Импорт на данни от MS Excel, меню Операции→Импорт на данни→Импорт на данни:
• При импорт на партньори с ДДС номер, автоматично отбелязване на отметка Партньорът е регистриран по ЗДДС в секция Основни данни за фирмата, меню Редакция→Партньори;
• Добавени са две нови колони в модела за импорт model.xls, sheet Операции и sheet Настройка операции: ЕИК и ДДС номер;
• Добавени са две нови опции при импорт на операции - ЕИК и ДДС номер;
• Добавен е нов тип документ Командировъчeн докумен (Кмд.Док), меню Други→Настройки→Документи→секция Списък с документи.;
• Добавена е възможност за извеждане на поле Партньор в модул Контиране при избран тип документ Протокол по ЗДДС и сметка за ДДС в Дт или Кт;
• Добавени са Общ брой и Обща Отчетна стойност на Дълготрайните активи, меню Операции→Дълготрайните активи.

1.01.063
• Направена е актуализация в Отчети и Баланс по НСИ, в съответствие с публикувана промяна на формулярите в ДВ бр.5 от 15.01.2019г.;
• Добавени са съкратен Баланс и ОПР за микропредприятия на английски език, меню Справки→Отчети и баланс;
• Направена е промяна в наименование при избор на тип справка в Амортизационен план → тип Преоценка по МСС, меню Справки → Дълготрайни активи;
• Добавено е предупредително съобщение при осчетоводяване на документ: Кредитно известие (КИ) и Кредитно известие-Касова отчетност с положителни стойности в следните модули:
• меню Операции→ Контиране;
• меню Операции→ Бързо контиране;
• секция Съобщения в Помощен панел.
• Направена е оптимизация в модул Промяна на дълготраен актив по МСС→ таб Преоценка по МСС, във връзка със Земи, гори;
• Направена е оптимизация в справка Инвентарна книга, меню Справки→ Инвентарна книга в следните направления:
• извеждане на активи в справката спрямо дата на придобиване;
• при експорт в MS Excel в колона Дата на отписване – изключване на напълно амортизирани, но неотписани активи;
• Реализирано е автоматично прехвърляне на съдържанието на полета Основание и Забележка при използване на функция Автоматично приключване на сметки, при включена активна секция Приключване на сметки от гр.60, меню Други→ Настройки→ Основни;
• Направена е оптимизация в модул Начални салда, извеждане на детайлни данни за салда по документи на валутен партньор - левова равнстойност, без валута, вследствие на извършена преоценка, меню Операции→ Сметкоплан и начални салда→ Индивидуален сметкоплан;
• Направена е оптимизация в търсене по сума в поле Филтър в модул Редакция на контиране→ меню Редакция;
• Направена е оптимизация при запис на архив на база данни на защитен облачен сървър, меню файл→ Архивиране на фирма.
1.01.062
• Добавена е нова web услуга за извличане на валутен фиксинг. Сървисът осъществява връзка с Българска Народна Банка (БНБ);
• Добавена е възможност за печат на справка Разплащания в модул Изтриване на връзки, меню Операции→Разплащания→бутон Изтриване на връзки→функция Печат в секция Бързи команди на помощен панел. Изведеният документ за печат съдържа информация за документите за задължения/вземания и свързаните към тях документи за плащания;
• Направена е оптимизация в модул Разплащания, меню Операции. При избрана сметка с категория Подотчетни лица в поле Дебит/Кредит автоматично ще бъде изведен документ за плащане РКО/ПКО в поле Платежен доумент;
• Добавен е нов модул Държави в меню Редакция;
·Напарвена е оптимизация в модул Партньори, меню Редакция в следните направления:
• Промяна в наименование на таб Данни на английски език, нов Данни на чужд език в секция Адреси;
• Добавено е ново поле Държава в Данни за партньора, меню Редакция→Партньори→Адреси, с включена номенклатура за избор в таб Данни на български език. В таб Данни на чужд език полето се попълва автоматично при въведено име в поле Име на чудж език в модул Държави, меню Редакция;
• Добавена е настройка Партньора не се използва.
· Добавена е нова опция с чекбокс Фирмата не подлежи на регистарция по ЗДДС в Основни даннн на фирмата, меню Редакция→Администриране→Моята фирма;
· Добавено е ново поле Държава в меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Адреси, с включена номенклатура за избор в таб Данни на български език. В таб Данни на чужд език полето се попълва автоматично при въведено име в поле Име на чудж език в модул Държави, меню Редакция;
· Добавен е нов бутон Главна книга в лентата с бързи бутони в програмата;
• Включена е проверка за дължина на номер на документ в модул Контиране, спрямо заложеният разряд в меню Други→Настройки→Номерация на документи. При превишаване на заложеният разряд се извежда съобщение в секция Помощен панел;
• Добавена е нова опция за избор с чекбокс Без нулеви салда в справка Инвентаризационен опис, Стоково-материални запаси;
• Направена е оптимизация в съдържанието на полета Основания и Забележка. Заложен е алгоритъм за автоматично изтриване на повтарящи се наименования;
• Добавена е проверка за несъществуващ файл при импорт на данни от MS Excel, меню Операции→Импорт на операции→Импорт от Excel;
• Направена е оптимизация при архивиране и възстановяване на фирма, в чието име присъстват специфични символи, наприм. тире „-“;
• Добавено е съобщение за успешно приключване на операцията за импорт на данни от *. TXT файл, меню Операции→Импорт на операции→Импорт от текстов файл;
• Напарвена е оптимизация в съдържанието на съобщение при запис на грешка при импорт на данни от *. XML файл, меню Операции→Импорт на операции→Импорт от XML;
• Добавена е нова колона Втора забележка в следните справки:
• Аналитичен регистър;
• Хронологичен регистър→Експорт в МS Excel.
• Направена е оптимизация при експорт в MS Excel на справки Хронологичен регистър и Аналитичен регистър.При експорт на справките в MS Excel при наличие на повече от 65 000 реда, при достигане на максималния брой редове информацията ще бъде прехвърлена в следващ лист (sheet) на екселския файл.
• Добавен е допълнителен бутон Филтриране в модул Закриване на документи за автоматично обвързване на документите за задължения/вземания и документите за съществуващи плащания, меню Операции→Автоматични операции. Бутонът се визуализира при включена настройка Оптимизация за големи бази в меню Други→Настройки→Основни настройки;
• Добавено е ново поле Втора забележка в секция Данни за редакция на контировки в меню Редакция→Администриране→Редакция на контировки;
• Направена е визуална оптимизация в модул Основни настройки, меню Други→Настройки;
• Направена е оптимизация в модул Дълготрайни активи в следните направления:
• Възможност за консервиране на ДА само от САП или ДАП;
• Оптимизация в начина на извеждане на стойности в подробен план на актива;
• Направена е оптимизация в справка Активи по категории при наличие на буквен символ в инвентарен номер на актив;
• Добавена е проверка за наличие на подсметки към посочената в поле Сметка за приход или Сметка за разход, при избор на функция Отписване на актив чрез Продажба и чрез Бракуване/Липси, меню Операции→Дълготрайни активи→секция Бързи команди на помощен панел→Отписване на ДА;
• Направена е оптимизация при попълване на стойности по клетки в Справка Декларация за ДДС при наличие на стойност в клетка 33 – Коеф.по кл.33;
• Направена е оптимизация в модул Стоково-материални запаси→Изписване в следните направления:
• Добавена е цветова индикация в поле До дата при избран отчетен период различен от текущата счетоводна година, визуализирана в системнта лента на програмата.;
• Добавено е съобщение със забранителен характер в секция Съобщения на Помощен панел.
1.01.061
• Добавен е нов модул Промяна на дълготраен актив по МСС в меню Операции→Дълготрайни активи;
Стартиране:
- чрез маркиране на актив от списъка с ДА, за който ще бъде извършвана промяна и избор с десен бутон на мишката;
- чрез маркиране на актив от списъка с ДА, за който ще бъде извършвана промяна и избор на функция от секция Бързи команди в Помощен панел;
Модулът предоставя възможност за автоматично извършване на преоценка или подобрение по Международните счетоводни стандарти:
• таб Преоценка по МСС:
Предоставя информация за месец, с последно начислена амортизация.
Преоценка на ДА ще бъде извършена от месеца, следващ пoсоченият в секцията.
Данни за въвеждане:
• Поле преоценъчна стойност – извежда остатъчната стойност на актива, на база, на която ще бъде извършена преоценката. Полето е отключено за корекция, като има функция и на калкулатор.
• поле Операция за преоценка – Без опeрaция или По цена на придобиване:
- Без опeрaция - не създава счетоводна операция;
- По цена на придобиване - създава счетоводна операция:
1. При обезценка на ДА (отрицателна преоценка) –
Дата на осчетоводяване и дата на документ - последно число на месеца на последните амортизации за актива.
Дт – сметка с категория Загуби/разходи/ от обезценка
Кт - посочената сметка в поле Сметка за преоценки
Сума– стойността на преоценка
2. При положителна преоценка – автоматично извършване на проверка за натрупана отрицателна преоценка за актива:
2.1. При наличие на натрупана отрицателна преоценка , стойността, на която е по-голяма от текущата , то:
Дт - вписаната сметка в полето Сметка за преоценки:
Кт - сметка с категория Приходи от възстановени загуби от обезценка
Сума – стойността на преоценката от текущата преоценка
2.2. При наличие на натрупана отрицателна преоценка , стойността, на която е по-малка от текущата , операция няма да бъде създадена.
2.3. При липса на натрупана отрицателна преоценка за актива операция няма да бъде създадена.
За т.2.2. и 2.3 ще бъде изведено съобщение със забранителен характер - Въведената стойност на преоценката на ДА превишава първоначалната му отчетна стойност.
• поле Сметка за преоценки – активно поле при избрана операция за преоценка По цена на придобиване, сметки с категория Загуби/разходи/ от обезценка и Приходи от възстановени загуби от обезценка;
Промени в картона на ДА след извършване на преоценка:
• Добавя стойността на преоценката в полето за текуща година;
• Преизчислява общата преоценка с натрупване до настоящият момент;
• Автоматично редактира амортизационният план на актива. Стойността на месечните амортизационни квоти до каря на остатъчният период се преизичсляват на база новата балансова стойност.
• Таб Подобрение по МСС:
Предоставя информация за месец, с последно начислена амортизация. Подобрението на ДА ще бъде извършено от месеца, следващ пoсоченият в секцията
Данни за въвеждане:
• Поле стойност на подобрение – извежда първоначалната отчетна стойност на актива. Полето е отключено за корекция, където следва да бъде въведенa стойността на подобрението.
Промени в картона на ДА след извършване на преоценка:
• Добавя новата отчетна стойност – цена на придобиване + отразено подобрение;
• Автоматично редактира амортизационният план на актива. Стойността на месечните амортизационни квоти се преизчисляват на база новата балансова стойност, без да бъде променян полезният срок на годност.
• Добавена е нова справка Амортизационен план с преоценка в меню Справки→Дълготрайни активи→Амортизационен план→тип Преоценка;
Колона Балансова стойност в справката извежда стойност изчислена „=„ Отчетна стойност - Натрупана амортизация + Преоценка с натрупване ( при посочена дата на извеждане от употреба, стойността ще бъде 0);
• Добавени са нови категории на сметки за избор, меню Операции→Сметкоплан и начални салда→Индивидуален сметкоплан→поле Категория на сметка:
- Категория Загуби/разходи/ от обезценка;
- Категория Приходи от възстановени загуби от обезценка;
• Направена е оптимизация в справка Счетоводен амортизационен план (САП) при избран филтър Местоположение, панел Параметри и обработка→секция Параметри;
• Направена е оптимизация в извеждане на стойност в колона Балансова стойност в справка Инвентарна книга в MS Excel, меню Справки→Дълготрайни активи. При наличие на отписан актив, визуализираната стойност ще бъде „0“.
• Направена е оптимизация в контрола за печат на Протокол по ЗДДС при осчетоводяване на доставка на стоки и услуги от стрaни членки от ЕО, функция Протоколи по ЗДДС и др., секция Бързи команди в Помощен панел. Съобщението за печат се извежда при избран тип на сделка Неопределена в прозорец Контиране и избран тип на операция - ВОП или Услуга от ЕО;
• Направена е оптимизация в справка Инвентаризационен опис, меню Справки→Стоково-материални запаси;
• Добавена е проверка за активен абонамент за актуализация на Microinvest Делта Pro, в съответствие с новата ценова политика и условия за поддръжка на ПП Microinvest от 01.07.2018г.
1.01.060
Във връзка с изискванията, заложени в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейският парламент в Microinvest Делта Pro е включен модул за проверка за съвместимост с GDPR и справка за извършени действия в базата данни.

• Добавен е нов модул Проверка за съответствие с GDPR в меню Други;
Модулът предоставя възможност за проверка за основни настройки в системата и базата данни за защитеност на ниво достъп от неупълномощени/вписани в системата и базата данни лица. Проверката е реализирана в следните направления:
• Потребители в базата данни на Microinvest Делта Pro – възможност за дефиниране на потребители с прилежащи пароли и права за извършване на определени действия в програмата, меню Редакция→ Администриране→Потребители.
* Детайлна информация за работа с модула може да бъде намерена в Ръководство за работа с продукта на www.microinvest.net →Поддръжка→Документация;
• Създадени потребители – извършва се проверка за наличие на поне двама потребители, дефинирани с поне две имена;
• Надеждност на въведените пароли по потребители в базата данни: мин. шест на брой знака и изпълнени поне три от следните критерия: малка буква, главна буква, цифра, специален знак;
• Надеждност на въведените пароли по потребители в MS SQL Server – наличие на парола, отговаряща на изискванията за „сила“ на паролата на Microsoft;
• Потребители в операционната система: въведени поне двама различни потребители Администратор и други, с прилежащи надеждни пароли, определени права на достъп за извършване на конкретни действия в операционната система, както и наличие на активна анти-вирусна програма.
• Въведени са предупредителни съобщения в секция Съобщения на Помощен панел за надеждност при дефиниране на потребители и пароли в меню Редакция→ Администриране→Потребители.
• Добавена е нова справка Действия по потребители, меню Справки – предоставя информация за извършените действия: добавяне, изтриване, редактиране, експорт на ниво потребител в базата данни и вписване в системата.
• Добавени са позиции Управител и Главен счетоводител на последна страница на следните справки:
• Хронологичен регистър;
• Аналитиен регистър;
• Оборотна ведомост;
• Главна книга.
1.01.059
• Добавена е възможност за изготвяне на съкратени отчети – Баланс и ОПР в Excel за микропредприятия, спрямо изискванията на СС1 от НСФОМСП, меню Справки → Отчети и баланс → бутон Експорт на съкратени отчети. При експорт на отчетите може да се използва отметка В хиляди лева.
*Според чл. 29, ал. 4 от Закона за Счетоводството – годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите.
    Микропредприятията са тези, които към 31 декември на отчетния период не надвишават най-малко два от следните показатели:
1. Балансова стойност на активите – 700 000 лв.
2. Нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.
3. Средна численост на персонала 10 души.
Срокът за публикуване на ГФО е 30.06 в годината следваща отчетния период!
• Направена е оптимизация при извеждане на адрес на фирмата - автоматично попълване на населено място - гр./с. в Баланс и Отчети, меню Справки → Отчети и баланс;
• Добавен е нов платежен документ – Нареждане за масово плащане, меню Операции → Платежни документи;
• Добавена е възможност за импорт на операции с потребителски създадени валути от *.xml файл;
• Направена е промяна в съдържанието на уведомително съобщение при импорт на операции от *.xml файл, съдържащ потребителски създадени валути, но липсващи в списъка в меню Редакция → Валути;
• Направена е оптимизация във формула при проверка на стойности за съответствие на ред Общи резерви по Баланс със същите в справка Отчет за собствения капитал, бутон Проверка на данните в меню Справки → Отчети и баланс;
• Направена е визуална оптимизация във формула на Отчет за собствения капитал, група от формули Други резерви, ред 11. Салдо към края на отчетни период, меню Редакция → Администриране → Редакция на отчети и баланс;
• Направена е оптимизация при извеждане на документи в модул Изтриване на връзки, спрямо посочени или липсващи параметри в секция Филтър, меню Операции → Разплащания → бутон Изтриване на връзки;
• Направена е оптимизация при изпълнение на справка Амортизационен план – счетоводен и данъчен, меню Справки → Дълготрайни активи. При посочена дата в поле Към дата, в справката не се визулизират активи с дата на въвеждане в експлоатация след посочената в полето.
1.01.058
• Добавена е възможност за филтриране по повече от един партньор в следните справки:
• Аналитичен регистър;
• Хронологичен регистър;
• Оборотна ведомост, тип на справката Стандартна и По партньори;
• Задължения/вземания по партньори.
* Филтрирането се извършва, след като при отваряне на прозорец Партньори, с бутон F4 или с двукратен клик в полето за Партньор се маркират няколко контрагента.
• Добавена е нова функция за филтриране и обединяване при запис на всички документи за задължения и вземания от меню Операции→Автоматични операции →Закриване на документи, отговарящи на следните условия:
• В двете операции да има един и същ партньор;
• Партньорът да се намира в две противоположни посоки, спрямо дебит и кредит;
• Поле Втора забележка да съвпада и при двете операции.
• Добавени са нови настройки в меню Други →Настройки →Основни настройки:
• Изчисляване на текущо салдо в прозорец контиране – по подразбиране настройката е Активна;
* При активна настройка, при позициониране на курсора на ред в дебит или кредит от долната част на прозореца за Контиране, програмата изчислява текущо салдо за сметката/подсметката на реда спрямо датата на контиране. Ако има и партньор към сметката, салдото се изчислява и за партньора. При изключена отметка в прозорец Контиране програмата няма да изчислява текущото салдо.
• Оптимизация за големи бази – при активна настройка се извежда допълнителен бутон Филтриране в следните модули:
• Меню Операции → Редакция на контиране, секция Филтър. Списъкът с контировки се извежда след въвеждане на конкретни параметри в полета от секция Филтър и натискане на бутон Филтриране;
• Меню Редакция → Администриране → Редакция на контировки, секция Филтър. Списъкът с контировки се извежда след въвеждане на конкретни параметри в полета от секция Филтър и натискане на бутон Филтриране;
• Меню Операции → Разплащания, бутон Изтриване на връзки, секция Филтър. Списъкът с обвързаните документи се появява след натискане на бутон Филтриране.
• Добавена е възможност за импорт на Втора забележка при импорт на операции от MS Excel, меню Операции→Импорт на операции →Импорт от Excel;
• Направена е актуализация на файл/модел за импорт на данни от MS Excel в Microinvest Делта Pro - добавена е колона Втора забележка в sheet Операции;
• Добавена е разширена справка Задължения/вземания по партньори, ниво на справката Документ в MS Excel. При експорт в MS Excel се попълват три допълнителни колони:
• колона Контиране;
• колона Основание;
• колона Забележка.
• Добавено е предупредително съобщение при изтриване на сметка от меню Операции →Сметкоплан и начални салда → Индивидуален сметкоплан, за сметка, която участва в модул Разсрочване на приходи и разходи меню Операции → Разсрочване на приходи и разходи;
• Добавена е нова колона Амортизации към предходна година в разширена справка Месечни амортизационни квоти в MS Excel;
• Добавена е нова колона Амортизации към предходна година в разширена справка Амортизационен план при екпорт в MS Excel;
• Добавен е бърз бутон за достъп до Microinvest общност;
• Направена е оптимизация в модул Бързо контиране;
• Направена е оптимизация в справка Активи по категория ниво на справката Актив – активите се подреждат по инвентарен номер;
• Направена е оптимизация в справка Данъчен амортизационен план при експорт в MS Excel, за отписани активи;
• Направена е оптимизация в справка Отчети и баланс при включена отметка Попълване на данни от същия период на предходната година;
• Направена е опитмизация при печат на следните справки:
• Инвентарна книга;
• Активи по категории;
• Потвърдително писмо за задължения/вземания;
• Справка – Декларация за ДДС.
• Коригирана е печатна грешка в наименование на колона 10 в Дневник Покупки от меню Справки→ДДС дневници,декларация и VIES .
• Направена е промяна в пояснителен текст на Потвърдително писмо за задължния/вземания по партньори, съгласно Закон за счетоводството обн. в ДВ бр. 95 от 8 декември 2015 г.;
• Направена е оптимизация във функция Изравняване в прозорец Контиране;
• Направена е оптимизация във визуализация на полета Основание, Забележка и Втора забележка – подреждат се по последно въведени;
• Направена е оптимизация на контролите при въвеждане на дублиращи се документи - извежда се предупредително съобщение при повторно въвеждане на един и същ номер документ, от един контрагент при документи тип Фактура, Дебитно известие, Кредитно известие;
• Добавено е съобщение с потвърдителен характер при натискане на бутон Изход от програмата.
1.01.057
• Добавена е функция за автоматично приключване на сметки от група 60 в прозорец Контиране;
• Добавени са две нови настройки в меню Други→Настройки→Основни настройки:
• Автоматично приключване в прозорец Контиране – при включена настройка след запис на контировка, в чиято дебитна част е налична сметка от гр.60 - на екран се извежда нов прозорец, с попълнени следните данни:
• Дата на осчетоводяване – съответства с дата от основната контировка;
• Тип документ - Мемориален ордер (МО);
• Номер на документ - според заложената номерация, в меню Други→Настройки→Номерация на документи;
• Дата на документ- съответства на датата на осчетоводяване от основната контировка;
• Основание - Приключване на група 60;
• Забележка – свободно поле за изписване на забележка;
• Тип на сделка - Неопределена.
• Отделна контировка за всяка сметка от гр.60 - При наличие на повече от една сметка в Дт от гр.60 на основната контировка, ще бъдат изведени толкова нови прозорци Контиране, колкото са вписаните в дебитната част сметки от гр.60.
• Добавена е нова опция за извеждане на сметки без обороти, но със салда в справка Главна книга със салда - опцията се активира от секция Параметри, панел Параметри и обработка, при избран Тип справка - Със салда;
• Добавена е подсказка (tooltip) за съдържание на основни данни в счетоводна операция в прозорец Редакция на контиране - след позициониране върху произволна контировка се визуализират следните допълнителни данни - Дата и номер на документ, Тип на документ, Партньор и Сметки в Дт и Кт със стойности съответните им стойности.
• Добавена е настройка за включване на ново поле - Втора забележка в прозореца за Контиране от меню Други→Настройки→Основни настройки.
• Добавен е филтър по Втора забележка в следните справки:
• Оборотна ведомост,
• Хронологичен регистър,
• Аналитичен регистър и
• Задължения/вземания по партньори.
• Направена е оптимизация при Запис в прозорец Контиране
- при избран режим автоматичен запис на данните за разплащане е добавена е проверка за съответствие на сметка, обвързана с партньор;
• Направена е оптимизация при редакция на контиране с обвързани документи в модул Редакция на контиране. Добавена е проверка за съответствие на сметка в обвързаните документи:
- при открито съответствие на сметки след запис на извършените промени връзката между обвързаните документи не се изтрива;
- при липсващо съответствие на сметки след запис на извършените промени връзката между обвързаните документи се изтрива;
• Направена е оптимизация при импорт на данни от MS Excel
– стойности с формат > 00 след десетичния разделител, при операции с обвързани документи: контиране и разплащане;
• Добавено е съобщение при създаване на нова фирма с избрана опция Прехвърляне на сметкоплан. Съобщението извежда информация за наличие на валутна сметка в Индивидуален сметкоплан с валута, различна от стандартно заложените в меню Редакция→Валути.
• Направена е оптимизация в справка Дублирани и липсващи документи – изключени са документи от счетоводни операции с избран Тип на сделката: Неопределена;
• Направена е оптимизация при експорт и импорт на данни от XML файл в следните направления:
• импорт на документ Протокол за ВОП с отрицателна стойност;
• импорт на операции, в чиято Дт и Кт част присъства сметка с един и същи номер;
• Импорт на операции с валутни сметки, различни от стандартно заложените в меню Редакция→Валути;
• Добавен е нов атрибут за втората забележка;
• Направена е оптимизация в модул Архивиране/възстановяване на фирма, меню Файл. В поле Директория за архивиране се извежда последно посочената папка за архивиране/възстановяване;
• Направена е оптимизация в модул Дълготрайни активи при избор на сметка от Индивидуален сметкоплан.
1.01.056
• Добавен е нов документ съгласно Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изм. и доп. ДВ. бр.24 от 21 Март 2017г. - Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителни банки (ПХрС). Новият документ ще намери отражение в следните направления:
    - ДДС дневници, Декларация и VIES, Дневник Продажби→колона Документ, абревиатура ПХрС, меню Справки;
    - експортен файл PRODAGBI.txt с код 95;     
    - Модул Настройки, меню Други Настройки→таб Документи→секции:
        - Списък документи
        - Избрани документи
    - Модули за осчетоводяване на документи:
    - Модул Контиране →поле Тип на документа- наименование на документ от номенклатура за избор: Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки;
        - Модул Бързо контиране → поле Тип на документа - наименование на документа от номенклатура за избор: ПХрС ;
    - Модули за редакция на данни в контиране в секция Филтър→поле Тип на документа:
        - Mодул Редакция на контиране, меню Редакция;
        - Mодул Редакция на контировки , меню Редакция→Администриране.
    - В Справки→поле Тип документ, секция Параметри, панел Параметри и обработка:
    - справка Хронологичен регистър;
    - справка Задължения/вземания по партньори, ниво на справка:
-Документ;
-Контиране;
    - справки Стоково-материални запаси:
        - Доставки;
         - Продажби;
         - Движение на стоки;        
• Добавена е нова справка Главна книга със салда в меню Справки→ Главна книга. За избор на справка Главна книга със салда е добавено ново поле тип на справка в панел Параметри, панел параметри и обработка.
• Направена е оптимизация във визуализация на сметки в справка Главна книга, тип Стандартна, ниво на справка - синтетично.
• Реализирано е автоматично създаване на архив на база данни при:
    - конверсия на база след актуализация;
    - възстановяване на архив на база данни, създаден на предходна версия.
Конверсия на базата данни се извършава при отваряне на база, която е с по-ниска версия от текущата версия на програмата.
1.01.055
• Добавена е нова функционалност - бързо избиране на Контировка по номер в меню Редакция→Редакция на контиране.
Маркира се произволна операция от списъка и се набира точен номер на    контиране.
• Добавена e нова функционалност в модул Дълготрайни активи, меню Операции - за масова промяна на годишна амортизационна норма в счетоводен амортизационен план (САП).
От меню Операции>Дълготрайни активи се маркират повече от един дълготрайни     актива (използват се функционални бутони Shift или Ctrl от клавиатурата). Функцията може да се достъпи с десен бутон на мишката от Редакция на общи данни или от Секция Бързи команди в Помощен панел.
• Добавена е нова функционалност в меню Редакция→Администриране→Моята фирма, секция Банкови сметки.
При избирането на Банка от падащия списък, автоматично се попълва и прилежащия BIC, и при въведен IBAN автоматично се попълва наименованието на банката и прилежащия BIC.
• Направена е оптимизация в прозорец Контиране при използване на клавишната комбинациа Shift+Tab (преместване на фокуса поле назад).
• Оптимизирана е структурата на XML спецификацията в програмата, като е добавена възможност за импорт и експорт на операции с повече от един режим по ЗДДС.
• Добавена е възможност за търсене по ДДС номер във филтъра в прозорец Партньори.
• Добавена е нова функционалност - Без задбалансови сметки в справка Оборотна ведомост→ тип Стандартна.
При включване на отметка Без задбалансови сметки, оборотната ведомост стандартна визуализира всички сметки без тези от раздел 9.
• Направена е оптимизация в меню Справки→ Стоково-материални запаси и Дълготрайни активи→оптимизиран е филтъра за работа по частично търсене.
• Направена е оптимизация при изписването словом на четирицифрена сума в меню Операции→Платежни документи.
• Направена е оптимизация при Печат на протокол по ЗДДС да се отваря след прозорец Контиране.
• Направена е оптимизация в меню Операции→Разсрочване на приходи/разходи – добавена е забрана за въвеждане на материални и валутни сметки.
• Направена е оптимизация в Съобщението при възстановяване на фирма, в меню Файл→Възстановяване на фирма.
• Направена е оптимизация в Съобщението при отваряне на повредена база.
• Направена е оптимизация при сортирането в меню Операции→ДМА
• Направена е оптимизация на Различен режим по ДДС, при редакция на контировка.
• Направена е оптимизация при по-дълго наименование на ДА и име на МОЛ, при експорт и Печат на протокол за промяна на МОЛ.
• Добавена е възможност за скрол, за потребители с ниска разделителна способност, в секция Параметри на следните справки:
• Оборотна ведомост;
• Аналитичен регистър;
• Стоково-материални запаси:
• Доставки;
• Продажби;
• Движение на стоки;
• Инвентаризационен опис.
• Дълготрайни активи:
• Инвентаризационен опис ДМА;
• Каса:
• Касов ордер.
• Направена е оптимизация при по-дълго наименование на стоки, в меню Справки→ Стоково-материални запаси.
• Направена е оптимизация при промяна на % в данъчен амортизационен план (ДАП).
• Направена е оптимизация в полетата Основание и Забележка при контиране.
• Добавена е нова функционалност - възможност за създаване на екселски документи при използване на модул Експорт към външни системи, в меню Редакция→Администриране→Експорт към външни системи.
• Направена е оптимизация в Справки при експорт към Excel, при включена отметка на Наименование на сметки на чужд език.
• Направена е оптимизация при търсене по Операция по ДДС, в меню Справки→Хронологичен регистър→секция Параметри.
• Направена е оптимизация на съобщението за съществуващи файлове, при изпълнение на справка ДДС дневници, декларация и VIES.
• Направена е оптимизация при експорт към Excel на справка Месечни амортизационни квоти на активи, които са отписани преди да бъдат напълно амортизирани.
• Направена е оптимизация на закръгленията при изчисляването на левова равностойност на валутните задължения и вземания в поле Сума на прозореца за Разплащане.
• Направена е оптимизация на категориите на сметките в индивидуалния сметкоплан.
1.01.054
• Добавена е нова функционалност – наименование на сметки на чужд език в следните справки:
• Оборотна ведомост → тип Стандартна, Валутна, Материална, По периоди;
• Главна книга;
• Стоково-материални запаси:
• Доставки;
• Продажби;
• Стойност при изписване на продажба;
• Средно претеглена стойност при изписване;
• Инвентаризационен опис.
За коректно извеждане на наименованието на сметките в справките е необходимо да бъде попълнено поле Описание на чужд език в меню Операции→Сметкоплан и начални салда→Индивидуален сметкоплан→Редакция на сметка и поставена отметка на
Наименование на сметки на чужд език панел Параметри и обработка→секция Параметри след избор на справка.
• Добавена е възможност за маркиране/размаркиране на всички документи, в меню Операции→Разплащания.
• Добавена е нова функционалност - копиране на адрес с различно предназначение в меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Адреси;
• Направена е оптимизация в поле Филтър по име в Индивидуален сметкоплан, меню Операции→Сметкоплан и начална салда;
• Добавена е възможност за експорт на платежни нареждания в:
• MS Word;
• PDF;
• Добавена е възможност за импорт/експорт чрез .XML формат на файл при наличие на документи с различен режим по ДДС;
• Направена е оптимизация в меню Справки ДДС дневници, декларация и VIES→Параметри – поле Коеф. по кл. 33 запазва вписаният коефициент.
• Направена е оптимизация в дефиниране на правата на потребителите, меню Редакция→Потребители→Права.
1.01.053
• Добавен е нов модул за създаване на план за разсрочване на приходи/разходи за бъдещи периоди,
Стартиране:
- меню Операции→Разсрочване на приходи/разходи;
- Помощен панел→Бързи команди→Разсрочване на приходи/разходи - функцията се активира при избор на сметка с категория Финансови приходи/разходи за бъдещи периоди и Нефинансови приходи/разходи за бъдещи периоди в прозорец Контиране;
• Добавена е възможност за автоматично осчетоводяване на записаните разсрочвания, меню Операции → Заявки за осчетоводяване;
• Добавено е ново поле в модул Заявки за осчетоводяване, меню Операции. Възможност за избор за автоматично осчетоводяване на дълготрайни активи или разсрочване;
• Добавена е възможност за печат на Протокол по ЗДДС, когато към основната операцията има отразен Протокол за ВОП или Услуга от ЕО, секция Бързи команди→ Помощен панел→Протоколи по ЗДДС и др.При запис на основният документ се извежда съобщение, възможност за печат.
• Добавена е нова справка Инвентаризационен опис на Дълготрайни Активи, меню Справки→Дълготрайни активи,
- добавени са съобщения в секция Съобщения на Помощен панел, спрямо активното поле в секция Параметри→Параметри и обработка;
- добавена е информация за съдържанието на справка Инвентаризационен опис на ДА, секция Информация→ Параметри и обработка;
• Добавено е ново поле сериен номер в картоните на дълготрайните активи, меню Операции→Дълготрайни активи;
• Добавени са нови колони в справка Амортизационен план , експорт в MS Еxcel
- Актив в сметка;
- Амортизация в сметка;
- Разход за амортизация в сметка;
- Сериен номер;
• Добавени са нови колони в справка Инвентарна книга, експорт в MS Excel:
- Сериен номер;
- Дата на отписване;
- Начислени амортизации;
- Балансова стойност;
• Добавено е предупредително съобщение в прозорец Контиране при Запис, когато в поле месец за експорт е посочен по-стар период от датата на документа;
• Направена е оптимизация на справка Отчет на приходи и разходи;
• Направена е оптимизация на справка Баланс на английски език, експорт в MS Excel;
• Направена е оптимизация във функционалността на поле Филтър в Индивидуален сметкоплан;
• Направена е оптимизация в бързината на работа с голяма аналитичност в Индивидуален сметкоплан;
• Направено е подобрение при промяна на МОЛ в прозорец Промяна на общи данни на ДА, при избран дълготраен актив с категория Земи/Гори;
• Направена е оптимизация при изписване на суми с избор на десетичен разделител точка/запетая:
- Операции→Редакция на контиране – филтър;
- Операции→СМЗ→Доставка на СМЗ;
- Операции→СМЗ→Продажба на СМЗ;
1.01.052
• Добавена e нова функционалност за масова редакция на Дълготрайни активи:
• промяна на Материално отговорно лице (МОЛ);
• промяна на годишна амортизационна норма в данъчен амортизационен план (ДАП).
От меню Операции → Дълготрайни активи се маркират един или повече реда в списъка и се избира функция Промяна на общи данни на ДА от падащия списък с десен бутон на мишката или от секция Бързи команди на Помощен панел. В списъка работят стандартните функции за маркиране – Ctrl или Shift;
• Добавени са нови справки в модул Дълготрайни активи, при масова редакция:
• Протокол за промяна на МОЛ;
• Протокол за промяна на годишна амортизационна норма в ДАП.
• Добавени са нови полета във филтъра в меню Операции → Дълготрайни активи:
• Възможност за търсене по описание/забележка;
• Възможност за търсене по сметка за актив, сметка за амортизация, сметка за разход за амортизация;
• Възможност за филтриране по категория по ЗКПО.
• Добавен е бутон Изчистване в меню Операции → Дълготрайни активи – изчиства параметрите заложени от потребителя във филтъра на прозореца;
• Направена е оптимизация в полета Дата на отписване от САП и Дата на отписване от ДАП в прозорец Отписване на актив, меню Операции → Дълготрайни активи;
• Добавена е разширена справка Месечни амортизационни квоти в меню Справки → Дълготрайни активи → Експорт в MS Excel:
• Добавена е колона Отчетна стойност;
• Добавена е колона Балансова стойност;
• Направена е оптимизация в справка Активи по категории, ниво на справката Актив – добавен е инвентарен номер;
• Добавено е поле за търсене по забележка в следните справки:
• Амортизационен план;
• Инвентарна книга.
• Направена е оптимизация в секция Параметри, обработка на справка Оборотна ведомост:
• При тип на справката - Стандартна е отключено поле за избор на партньор;
• При вписване на номер на сметка във филтър в заглавието се визуализира номер и име на сметката, за която е генерирана справката;
• Направена е оптимизация в модул Бързо контиране спрямо заложена настройка в меню Други → Настройки → Основни: Разплащане на задължения/вземания с документ тип Фактура:
• Активна - в контировката, отразяваща плащането на тип и номер на документ ще бъдат посочени типа и номера на основния документ, който се разплаща;
• Неактивна - в контировката, отразяваща плащането на тип и номер на документ ще бъдат посочени РКО или ПКО, с номер спрямо автоматичната номерация за документи.
• Направена е промяна в наименованията на сметки в Сметкоплан на Бюджетните Организации (СБО) ДДС № 05/14.04.2015г.;
• Направена е оптимизация при импорт на операции с материални сметки от XML формат;
• Отстранена е неточност в работа на филтър по сметка в прозорец Разплащания.
1.01.051
• Добавена е възможност за съхранение и възстановяване на архив на бази данни върху и от защитен облачен сървър, меню Файл→Архивиране на фирма / меню Файл→Възстановяване на фирма. Функцията е налична само, когато фирмите се намират на локалния компютър;
*Услугата е предплатена на абонаментен принцип с периодично действие. Минималният срок за предоставяне на услугата е шест месеца.
• Добавена е разширена справка Амортизационен план в меню Справки→Дълготрайни активи→експорт в MS Excel;
• Добавена е проверка за наличие на сметки Начислен данък за покупките и Начислен данък за продажбите в Индивидуален сметкоплан при използване на автоматична функция за осчетоводяване на Вътреобщностни придобивания;
• Направена е оптимизация във възможността за придвижване в полета с клавиш Enter в модул Контиране след включена отметка „Автоматичен запис на данните за разплащане“‘;
• Направена е визуална оптимизация във формата на валутни и материални сметки, при избор на функция Запис и Печат на контиране, секция Бързи команди на Помощен панел;
• Направена е оптимизация във формули в раздел В. в модул Редакция на отчети и баланс, меню Редакция→Администриране→Редакция на отчети и баланс.
1.01.049
• Направена е промяна в Дневници и Справка-декларация по ЗДДС, съгласно промяна в ППЗДДС обн. в ДВ бр.8 от 29 Януари 2016 г. във връзка с влязъл в сила данък "уикенд";
• Направена е промяна на номенклатура Операция по ДДС в меню Контиране, съгласно промяна в ППЗДДС обн. в ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016 г.;
• Направена е актуализация на начина на закръгляване на коефициент по чл. 73 от ЗДДС, във връзка с изм. в ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г., меню Операции → Автоматични операции → ДДС → Коефициент по чл. 73 от ЗДДС;
• Направена е актуализация на Отчети и баланс по формат на НСС, генерирани за периоди след 01.01.2016 г., съгласно публикувани бланки, обн. ДВ бр.3 от 12 Януари 2016 г. - меню Справки → Отчети и баланс;
• Добавена е възможност за разпечатване на прозорец Контиране с изнесена команда в Помощен панел на меню Операции → Контиране и меню Редакция → Редакция на контиране;
• Добавена е възможност за разпечатване на Картон на дълготраен актив, посредством команда в Помощен панел на меню Операции → Дълготрайни активи;
• Направена е промяна в изглед и функционалност на меню Редакция → Счетоводна година:
• Добавена е възможност за заключване на конкретни месеци в избрана счетоводна година. Заключените периоди са защитени от редакция, изтриване или въвеждане на нови операции;
• Направено е ясно разграничаване между функциите Избор и Приключване на счетоводна година, с пояснение, че избор служи за преминаване от един в друг отчетен период, а приключване - за пренасяне на крайните салда на един период за начални на следващия;
• Олекотен е визуалният стил на функция за изтриване на счетоводни години от базата данни;
• Направена е функционална промяна на прозорец за въвеждане на Начални салда по партньори:
• Добавено е поле за филтър по име, част от име или ЕИК в списъка на партньорите с въведено начално салдо;
• Добавена е възможност за посочване на общо, синтетично салдо по партньор, без въвеждане на детайлни данни по документи;
• Обособени са полета за ясно посочване на посоката дебит или кредит на всеки документ, съставящ началното салдо по контрагента;
• Добавена е възможност за лесна редакция на документи, касаещи конкретен партньор от списъка с всички салда;
• Добавена е възможност за създаване на йерархична структура Местоположение към дълготрайните активи. При въвеждане на нов ДА или редакция, може да бъде посочено и неговото физическо местоположение в предприятието - меню Операции → Дълготрайни активи;
• Добавена е колона Местоположение в справка Инвентарна книга;
• Добавена е възможност за филтриране на дълготрайните активи по поле Местоположение в Справки → Дълготрайни активи;
• Добавена е възможност за търсене на сметка за разплащане по ключов израз от името й в меню Операции → Разплащане. Функционалността може да бъде използвана за бързо избиране на подотчетно лице за разплащане на документи със салда;
• Добавена е възможност за бързо търсене на сметка по ключов израз от името й в меню Операции → Контиране;
• Добавена е функционалност за съставяне на файл с информация за месечни задължения към бюджета, за подаване към електронно банкиране на ОББ АД - меню Операции → Платежни документи → Платежно нареждане/Вносна бележка → Автоматично генериране;
• Добавена е възможност за филтриране на създадените платежни документи по критерии дата и час на създаване - меню Операции → Платежни документи → Платежно нареждане/Вносна бележка → Автоматично генериране;
• Добавена е възможност за филтриране на оборотна ведомост с търсене по ключов израз от име на сметка и възможност за Търсене на всички нива от сметкоплана, с включване на едноименна отметка в меню Справки → Оборотна ведомост → Филтър;
• Добавена е проверка и възможност за избор за изтриване на връзката между осчетоводените отчисления и разнесения счетоводен амортизационен план, в меню Операции → Дълготрайни активи → Редакция на актив;
• Добавена е възможност за запазване на странични файлове в директорията за запис на ДДС дневници, декларация и VIES, меню Справки → ДДС дневници, декларация и VIES;
• Направено е подобрение в периода при извеждане на справка Потвърдително писмо, меню Справки → Потвърдително писмо;
1.01.048
⦁    Направена е актуализация на Отчети и баланс по формат на НСИ, съгласно публикувани бланки в сила от 01.01.2015г. - меню Справки → Отчети и баланс - По формат на НСИ;
⦁    Добавена е възможност за създаване и възстановяване на архиви на базите данни. Меню Файл → Архивиране / Файл → Възстановяване може да бъде използвано само, когато фирмите се намират на локалния компютър;
⦁    Добавена е функционалност за автоматично стартиране на Microsoft SQL Server при неактивност на услугата със старт на програмата Microinvest Делта Pro;
⦁    Добавена е функционалност за автоматично добавяне на TCP IP port 1433 в защитната стена на Microsoft при инсталиране на програмата като самостоятелно работно място (тип сървър);
⦁    Направени са подобрения в модул Партньори, меню Редакция → Партньори:
⦁    Добавена е възможност бутон Търсене да извежда данни по попълнено едно от полета Име, ЕИК и ДДС номер;
⦁    Добавена е клавишна комбинация Ctrl+S за избор на бутон Търсене;
⦁    Добавено е поле за въвеждане на e-mail на Партньор;
⦁    Добавен е бутон за автоматично попълване на код 999999999999999 (15 "9"-ки) в поле ДДС номер;
⦁    Премахнато е съобщение за непопълнен МОЛ при запис на данни за партньор;
⦁    Добавена е функционалност за автоматична главна буква при ръчно въвеждане в имената на МОЛ;
⦁    Добавена е функционалност за изписване на сметка без разделител за подсметка (наклонена черта "/") в поле Филтър, меню Операции → Сметкоплан и начални салда → Индивидуален сметкоплан;
⦁    Добавена е възможност за скриване на сметка от Индивидуален сметкоплан чрез включване на настройка Сметката не се ползва в меню Операции → Сметкоплан и начални салда → Индивидуален сметкоплан - режим Редакция на сметка. При избор на сметката в Контиране, тя няма да присъства в сметкоплана;
⦁    Добавена е забрана за копиране на сметки с категория за СМЗ чрез функция Drag & Drop в модул Индивидуален сметкоплан, меню Операции → Сметкоплан и начални салда → Индивидуален сметкоплан;
⦁    Добавена е възможност за избор на един СМЗ на няколко реда в модул Доставка и Продажба на СМЗ, меню Операции → Стоково-материални запаси;
⦁    Добавено е подобрение при приключване на счетоводна година (меню Редакция → Счетоводна година) - при сметки с категория Начислен данък за покупките и Начислен данък за продажбите, крайното им салдо за операции с попълнено поле Месец за експорт в следваща счетоводна година се прехвърля като обороти за посочения период;
⦁    Добавено е подобрение в модул Преоценка - при непопълнено поле Сметка, последното се оцветява в червено, меню Операции → Автоматични операции → Преоценка;
⦁    Добавена е възможност за изчистване на данни в модул Разплащания, меню Операции → Разплащания - панел Бързи команди / бутон Изчистване;
⦁    Добавена е възможност за настройка на права за Изтриване на контировки, функцията се намира в меню Редакция → Администриране → Потребители, категория Редакция на контиране;
⦁    Добавена е функционалност за изписване на сметка без разделител за подсметка (наклонена черта "/") във всички полета за Филтър по Сметка, меню Справки;
⦁    Добавена е възможност за експорт в Excel на Отчети и баланс на английски език, меню Справки → Отчети и баланс → секция Обработка на резултата;
⦁    Добавено е предупредително съобщение за налични данни за VIES декларация след изпълнение на справка ДДС дневници, декларация и VIES, меню Справки → ДДС дневници, декларация и VIES;
⦁    Добавена е възможност за изключване на сметки при изпълнение на справка Хронологичен регистър - полета Без сметки в дебита и Без сметки в кредита могат да се попълват с няколко различни сметки, разделени със символ запетая ",", меню Справки → Хронологичен регистър;
⦁    Добавена е възможност за сортиране по различни критерии в справка Амортизационен план, меню Справки → Дълготрайни активи;
⦁    Добавен е пояснителен текст в секция Информация на справка Касова книга и справка Хронологичен регистър, меню Справки;
⦁    Добавено е подобрение в периода при извеждане на справка Потвърдително писмо, меню Справки → Потвърдително писмо;
⦁    Добавена е визуална оптимизация при изпълнение и печат на справки Разходен касов ордер и Приходен касов ордер, меню Справки → Каса → Касов ордер;
⦁    Добавена е оптимизация в справки Касова книга и Касов ордер при визуализиране на поле Сметки и поле ЕИК, меню Справки → Каса;
⦁    Направена е корекция в имената на прозорците на справка Индивидуален сметкоплан и справка Партньори, меню Справки;
⦁    Добавена е визуална оптимизация за Bold форматиране на сумарен ред Общо за справка Хронологичен регистър и справка Касова книга, меню Справки;
⦁    Добавено е подобрение при филтър Към дата на справка Счетоводен амортизационен план, меню Справки → Дълготрайни активи → Амортизационен план;
⦁    Добавена е оптимизация при приключване на счетоводна година за задължително затваряне на всички активни прозорци, меню Редакция → Счетоводна година;
⦁    Направено е подобрение във визуализацията на поле Дебит или Кредит за сметка за разплащане при включен режим Разплащане на задължения / вземания с документ тип Фактура, меню Операции → Разплащания;
⦁    Оптимизирана е операция за разплащане от сметка във валута на левово задължение/вземане в модул Разплащания, меню Операции → Разплащания;
⦁    Направено е подобрение при маркиране на обща настройка за избор на всички Сметки в модул Приключване на разходни и приходни сметки, меню Операции → Автоматични операции и модул Редакция на контировки, меню Редакция → Администриране;
⦁    Направена е оптимизация при въвеждане на подобрение на актив с различна Отчетна стойност за Счетоводна амортизация и Данъчна амортизация, меню Операции → Дълготрайни активи;
⦁    Направена е оптимизация при разплащане на сторно операция с отрицателен знак, меню Операции → Разплащания;
⦁    Направена е оптимизация на текстови полета при експорт в Excel на справка Отчети и баланс при експорт в Excel, меню Справки → Отчети и баланс → секция Обработка на резултата;
⦁    Направено е подобрение в поле Дата на документ при автоматична операция за приключване на ДДС сметки, меню Операции → Автоматични операции → ДДС → Приключване на ДДС.
1.01.047
⦁    Добавена е нова справка Валутна касова книга - меню Справки → Каса → Касова книга, тип Валутна;
⦁    Добавени са нови документи Приходен касов ордер за валута и Разходен касов ордер за валута - меню Справки → Каса → Касов ордер, тип Валута;
⦁    Добавена е функционалност за създаване на картон на дълготраен актив с различна отчетна стойност в Счетоводен и Данъчен амортизационен план - меню Операции → Дълготрайни активи;
⦁    Добавена е възможност за избор на месец за експорт в прозорец Протоколи по ЗДДС и други, меню Операции → Контиране, секция Бързи команди в Помощен панел, относно включване на Протокола по ЗДДС в Дневник покупки;
⦁    Добавена е възможност за масова редакция на контировки на поле Месец за експорт - меню Редакция → Администриране → Редакция на контировки;
⦁    Добавена е възможност за вписване на Забележка за автоматично генерирани операции от меню Операции → Контиране, секция Бързи команди в Помощен панел - Протоколи по ЗДДС и други;
⦁    Добавен е филтър за търсене на фирма в меню Файл → Избор на фирма;
⦁    Добавена е функционалност за промяна на датата с клавиши "+" и "-" във всички полета за Дата;
⦁    Добавена е рамка за фокус при преминаване в полета в меню Операции → Контиране и в меню Операции → Разплащания;
⦁    Добавена функционалност Копиране на нов ред от последния, бутони за Нов ред и Изтриване на ред в секция Бързи команди, меню Операции → Бързо контиране;
⦁    Оптимизирана е сортировката на сметките за разплащане в меню Операции → Разплащания и в меню Операции → Бързо контиране;
⦁    Добавенa e възможност за визуализиране в допълнително поле (tooltip) при маркиране върху номер на документ в меню Операции → Разплащания;
⦁    Оптимизирана е навигацията с клавиатура при преминаване с клавиши Tab и Enter в меню Операции → Разплащания;
⦁    Добавена е възможност за стартиране на прозорец Дефиниране на СМЗ с двоен клик в меню Операции → Стоково - материални запаси → Доставка / Продажба на СМЗ;
⦁    Добавена е функционалност за директно стартиране на меню Избор на сметкоплан след визуализиране на съобщение "Не е избран тип сметкоплан!" в меню Операции → Индивидуален сметкоплан;
⦁    Добавено е ограничение за вписване на начално салдо по документ без номер и от тип Неопределен в меню Операции → Сметкоплан и начални салда → Начални салда;
⦁    Добавена е функционалност за изчистване на поле Основание до следващо стартиране на прозореца в меню Операции → Импорт на операции → Импорт от текстов файл;
⦁    Добавена е възможност за импорт на документи тип Касова отчетност от XML-файл в меню Операции → Импорт на операции → Импорт от XML;
⦁    Оптимизирана е подредбата на Бързи команди в меню Редакция → Редакция на контиране;
⦁    Обединени са менюта Приходен касов ордер и Разходен касов ордер в Касов ордер, меню Справки → Каса;
⦁    Добавена е функционалност за неактивна номерация за документи Фактура, Дебитно известие, Кредитно известие и т.н. при създаване на нова фирма, меню Други → Настройки → Номерация на документи;
⦁    Оптимизирана е справка Хронологичен регистър тип Материална и тип Валутна да извежда резултат за конкретно въведена сметка в поле Дебит или в поле Кредит, меню Справки → Хронологичен регистър;
⦁    Оптимизиран е заложения по подразбиране период при стартиране на справка ДДС дневници, Декларация и VIES да бъде предходния месец от системната дата на компютъра - меню Справки → ДДС дневници, Декларация и VIES;
⦁    Оптимизирана е справка Индивидуален сметкоплан да се извежда към дата - датата на приложението - меню Справки → Индивидуален сметкоплан;
⦁    Добавено е поле за филтър по сметка в меню Справки → Индивидуален сметкоплан;
⦁    Оптимизирана е подредбата на колоните в справки Доставки и Продажби на СМЗ, меню Справки → Стоково-материални запаси;
⦁    Оптимизирана е сортировката по име на сметка на справка Стойност за изписване при продажба - меню Справки → Стоково-материални запаси;
⦁    Оптимизирана е справка Амортизационен план при въведен филтър по Име на актив - меню Справки → Дълготрайни активи;
⦁    Оптимизирана е справка Проверка на дублирани и липсващи документи при включен документ Протокол по ЗДДС - меню Справки → Проверка на дублирани и липсващи документи;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Оборотна ведомост, тип Валутна - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Оборотна ведомост, тип Материална - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Оборотна ведомост, тип По партньори - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Хронологичен регистър, тип Валутна - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Хронологичен регистър, тип Материална - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Аналитичен регистър, тип Валутна - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Аналитичен регистър, тип Материална - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Задължения/вземания по партньори на ниво Партньор - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Задължения/вземания по партньори на ниво Документ - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Движение на стоки - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е експортът в Excel на справка Средно претеглена стойност и изписване - секция Обработка на резултата;
⦁    Оптимизиран е печатът на справка ДДС Декларация, експортирана в Excel - меню Справки → ДДС дневници, декларация и VIES;
⦁    Направена е оптимизация в шрифта на справка Баланс, екпортирана в Excel - меню Справки → Отчети и баланс;
⦁    Направена е оптимизация в изчисленията на функция Средно претеглена стойност - меню Операции → Контиране, Бързи команди;
⦁    Оптимизирана е редакцията на номер на документ при въвеждане на Начални салда по партньор - меню Операции → Индивидуален сметкоплан;
⦁    Добавено е съобщение за ограничение на експорт на многоредови операции от изписване към XML-файл - меню Операции → Експорт на операции → Експорт към XML;
⦁    Направена е оптимизация в изчистването на полета в прозорец Експорт към XML - меню Операции → Експорт на операции → Експорт към XML;
⦁    Оптимизирана е проверката за наличие на партньори при импорт от текстов файл да се извършва в последователност ЕИК, VAT, Име - меню Операции → Импорт на операции → Импорт от текстов файл;
⦁    Направена е оптимизация във формулите на справка Отчет за приходите и разходите, тип По формат на НСИ - меню Справки → Отчети и баланс;
⦁    Коригиран е експортът на текстови файлове за ДДС дневници, Декларация и VIES, при наличие на подсметки от второ аналитично ниво към сметка 453 - меню Справки → ДДС дневници, декларация и VIES;
⦁    Оптимизирано е въвеждането на потребителски права за модул Платежни документи - меню Редакция → Администриране → Потребители;
⦁    Направена е оптимизация в извеждането на резултати в меню Проверка на ДДС номер, ЕИК, ДДС, IBAN - меню Други;
1.01.046
⦁    Добавен е нов модул за създаване и печат на Платежни документи – меню Операции → Платежни документи;
⦁    Добавена е възможност за стартиране на функция Разпределяне на допълнителни разходи - меню Редакция → Редакция на контиране, чрез маркиране на ред от списъка и избор с десен бутон на мишката;
⦁    Добавено е съобщение за задължителен избор на тип сметкоплан преди импорт на база от Microinvest Делта - меню Редакция → Администриране → Импорт от Microinvest Делта;
⦁    Добавени са нови видове документи - Акцизен документ и Квитанция – меню Други → Настройки → Документи → Списък с документи;
⦁    Добавено е ново поле Предназначение на адрес в меню Редакция → Администриране → Моята фирма → Адреси;
⦁    Добавени са формули за попълване на Съставител и Ръководител в Отчети и баланс в MS Еxcel - меню Справки → Отчети и баланс;
⦁    Добавено е съобщение за успешно приключване на сметките, след завършване на операцията, в модул Автоматично приключване на сметки - меню Операции → Автоматични операции;
⦁    Добавена е възможност за придвижване със скрол в модул Приключване на разходни и приходни сметки - меню Операции → Автоматични операции;
⦁    Направена е оптимизация в модул Разплащания:
⦁    премахнато е автомативното попълване на период в поле филтър От дата / До дата;
⦁    избраният период в поле филтър От дата / До дата се запазва при преминаването от един към друг партньор;
⦁    оптимизирана е дължината на колони за Номер и Дата;
⦁    Направена е оптимизация при работа с модул Бързо контиране, при промяна номер на документ – меню Операции;
⦁    Направена е оптимизация при работа с модул Индивидуален сметкоплан – меню Операции → Сметкоплан и Начални салда:
⦁    оптимизация на полета Сметка за доставка и Сметки за реализация при създаване на материални сметки с категория Продажба други СМЗ при категория на основна сметка Сметката не е специализирана;
⦁    оптимизация в търсене на сметка, при въведен филтър;
⦁    добавена е възможност за избор на сметка в Контиране, при вписване на нейното наименование;
⦁    Направена е оптимизация на съобщенията в секция Съобщения на Помощен панел;
⦁    Направена е оптимизация в модул Импорт от ДДС дневници - меню Операции → Импорт на операции;
⦁    Направена е оптимизация при работа с модул Стоково-материални запаси → Изписване в меню Операции - синхронизирана е подредбата при визуализиране на СМЗ за изписване със справка Изписване;
⦁    Направена е оптимизация в справка Активи по категории, меню Справки → Дълготрайни активи;
⦁    Направена е оптимизация при попълване на филтър Номер на документ в меню Справки - дължината на номера е обвързана с разряда на номерацията в Номерация на документи - меню Други → Настройки;
⦁    Направена е оптимизация в модул Преоценка, меню Операции → Автоматични операции, свързана с въвеждане на курс в поле Ново състояние;
⦁    Направена е оптимизация във формулите за създаване на Отчет за приходите и разходите;
⦁    Направена е оптимизация във формулите за създаване на Отчет за собствения капитал;
⦁    Направена оптимизация във формули при Проверка на данните в Отчети и баланс.
1.01.045
•    Направена е актуализация на Справка-декларация и дневници по ЗДДС, съгласно изменения в Закон за данък върху добавената стойност, обн. в ДВ бр. 1 от 03.01.2014 г. и Правилник за прилагане на закон за данък върху добавената стойност, обн. в ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г.
•    В бланките на Дневници по ЗДДС е добавена нова колона - 8а;
•    Изменена е структурата на файловете Pokupki.txt и Prodajbi.txt;
•    Добавена е възможност за осчетоводяване на документи в режим Касова отчетност: в прозорец Контиране са добавени документи Фактура - КО, Дебитно известие - КО, Кредитно известие - КО, Протокол при плащане - КО, Протокол за данъчен кредит - КО. От меню Други → Настройки → Документи могат да се добавят Протокол за изискуем данък - за регистрирано лице по КО и Протокол за изискуем данък - за нерегистрирано лице по КО, при необходимост от ползването им за целите на режима. В Справка-декларация и дневници по ЗДДС и в структурата на файловете е отразена промяната при ползването на посочените документи;
•    Добавена е възможност за автоматично осчетоводяване на Доставка по чл. 163а от ЗДДС: при избор в прозорец Контиране на документ Фактура, Номер на документ, операция за Покупка / Продажба и Партньор, в панел Бързи команди се активира опция Протоколи по ЗДДС и др. Функцията позволява автоматично отразяване на документ Фактура или Протокол по ЗДДС в Справка-декларация и Дневници по ЗДДС, съгласно нормативната уредба;
•    Направена е актуализация в бланковите форми на Отчети по НСИ, съгласно заповед № РД 07-431/14.12.2013 г. на изпълнителния директор на НАП - меню Справки → Отчети и баланси;
•    Направена е възможност за експорт на Отчети и баланс, с автоматично преизчисление на формулите и проверка за коректност на данните - меню Справки → Отчети и баланс → Обработка на резултата;
•    Добавени са документи Разплащателен чек и Акредитив в меню Други → Настройки → Документи. Новите документи могат да бъдат избрани в меню Разплащане при избор на сметка 509 за закриване на задължения / вземания;
•    Добавена е възможност за търсене по произволна част от Инвентарен номер в справки Месечни амортизационни квоти и Амортизационен план - меню Справки → Дълготрайни активи;
•    Направена е оптимизация в наименованията на командите в прозорец Контиране, панел Бързи команди;
•    Направена е оптимизация в съобщенията в прозорец Контиране, Помощен панел;
•    Направена е оптимизация в наименованието на сметка Разплащателна сметка в левa, меню Операции → Сметкоплан и Начални салда → Индивидуален сметкоплан;
•    Направена е оптимизация в съобщенията в меню Редакция → Администриране → Основания и забележки;
•    Направена е визуална оптимизация в меню Операции → Импорт на операции → Импорт от XML;
•    Направена е визуална оптимизация и промяна на съобщенията в меню Операции → Импорт на операции → Импорт от Excel;
•    Направена е оптимизация на справка Аналитичен регистър, тип Валутен - меню Справки → Аналитичен регистър;
•    Направена е оптимизация в справка Инвентарна книга (меню Справки → Дълготрайни активи), при амортизирани активи;
•    Направена е оптимизация във формулите на справка Отчет за приходи и разходи - меню Справки → Отчети и баланси;
•    Направена е оптимизация във функция Ново контиране от избраното при избор на операция, към която има прикрепен Протокол за ВОП или Услуга от ЕО - меню Редакция → Редакция на контировки;
•    Направена е оптимизация на съобщенията при импорт от Microinvest Делта, меню Редация → Администриране → Импорт от Microinvest Делта;
1.01.044
⦁ Добавен е нов модул за импорт на ДДС дневници от текстов файл в Операции → Импорт на операции → Импорт от ДДС дневници. Импортират се счетоводни операции от Дневник Покупки, Дневник Продажби и се създава VIES декларация. Не се импортират операции за вътреобщностно придобиване (ВОП);
⦁ Добавена е нова справка Партньори, която съдържа наименование, ДДС номер, ЕИК, адрес, МОЛ и други данни за въведените в базата клиенти/доставчици. Справката се създава от бутон Печат (Бързи команди в меню Редакция → Партньори);
⦁ Добавен е нов режим Включване на редове с нулеви салда и обороти в справка Оборотна ведомост. При активиране се извеждат данни за всички сметки от Индивидуален сметкоплан, включително такива без движение и салда;
⦁ Добавен е нов филтър в модул Разплащания. Списъкът с Документи за задължения и вземания / Документи за съществуващи плащания може да се филтрира по номер на документ, салдо и дата;
⦁ Добавена е нова функционалност при осчетоводяване на надплатен документ в модул Разплащания. Създават се две контировки – една за закриване на разчета по конкретен документ и втора с избрания платежен документ и остатъка от сумата. Последната се добавя в списъка с Документи за съществуващи плащания. Функцията не може да се използва при настройка за разплащане с избран платежен документ – Фактура;
⦁ Добавена е нова функционалност в модул Разплащания. При избор на документ за задължение / вземане, което е възникнало във валута, автоматично се активира режим Във валута;
⦁ Добавена в нова функционалност в Настройки на сървър за автоматична проверка на системните пароли на Microinvest за връзка със SQL server;
⦁ Добавено е поле Описание на английски на сметките в Индивидуален сметкоплан. Въведеното наименование на английски език за сметките може да се проследи в справка Индивидуален сметкоплан;
⦁ Добавена е възможност за вписване на отрицателни кореспонденции в меню Операции → Сметкоплан и начални салда → Начални кореспонденции;
⦁ Направена е оптимизация във всички справки:
⦁ За бързодействие на справките при голям обем операции е променена платформата им за работа - SAP Crystal Reports;
⦁ За преминаване между страници в справките се използват клавишни бутони Page Up и Page Down;
⦁ За премиване към първа страница от справка се използва бутон Home, за последна - End;
⦁ Унифицирано е поведението на бутон Изчистване във Филтър;
⦁ Поле Филтър от секция Обработка на резултата е преместено в горната част на Параметри. Предоставена е възможност за търсене на информация по избран критерий, ключова дума и стойност;
⦁ Актуализирана е секция Информация в Параметри и обработка;
⦁ Направена е оптимизация в модул Импорт от ТРЗ Pro:
⦁ Добавено е поле Дата на осчетоводяване;
⦁ Променени са текстовете при автоматично попълване на полета Основание и Забележка.
⦁ Направена е оптимизация при работа в модул График на шаблони за осчетоводяване;
⦁ Направена е оптимизация при проверка на Оборот за регистрация по ЗДДС. Към дебитния оборот по сметка 411 е добавен и кредитният оборот на сметка 412 Клиенти по аванси - меню Редакция → Администриране → Моята фирма;
⦁ Направена е оптимизация във формулите за създаване на Отчет за паричния поток - меню Редакция → Администриране → Редакция на отчети и баланси;
⦁ В справка Отчети и баланс е преместен фукционалният бутон Проверка на данните в секция Параметри и обработка;
⦁ Направена е оптимизация при търсене на сметки в Индивидуален сметкоплан. В поле Филтър се изписва част или име на сметка, а в добавеното поле Сметка – номер;
⦁ Направена е оптимизация при работа с бутон Обновяване на фиксинга от Интернет в модул Разплащания;
⦁ Направена е оптимизация при създаване на материални сметки в Индивидуален сметкоплан. Сметки 302, 303, 304, 701 и 702 се създават по подразбиране с категория: Сметката не е специализирана;
⦁ Направена оптимизация при използване на команда Разпределение на допълнителни разходи върху операции за ВОП;
⦁ Направена е оптимизация в справка Инвентарна книга, при извеждане на поле Дата на отписване за активи със категория Земи, гори;
⦁ Направена е оптимизация в подредба на операциите при импорт на бази от данни от Microinvest Делта;
⦁ Направена е оптимизация при замяна на една сметка с друга в модул Редакция на контировки - меню Редакция → Администриране → Редакция на контировки;
⦁ Направена е оптимизация при визуализиране на прозорец Запис на шаблон, при работа с OS Windows XP.
1.01.043
• Направена е актуализация на бланките и файловете на Дневници и Декларация по ЗДДС в сила от 01.03.2013г., във връзка с изменения в ППЗДДС, публикувани в ДВ бр. 20 от 28.02.2013г.;
• Добавен е нов модул График с шаблони за осчетоводяване. Създадена е възможност към всеки шаблон да се добави периодичност за осчетоводяване;
• Добавена е нова функционалност за автоматично Разплащане на възникнал разчет по Фактура, Дебитно известие, Кредитно известие, Протокол, с операция с еднакъв по тип и номер документ (Ф-ра с Ф-ра, ДИ с ДИ и т.н.). Настройката се активира от меню Други -> Настройки -> Основни настройки, Разплащания на задължения/вземания с документи тип Фактура, а функцията е достъпна в прозорците Контиране и Разплащания;
• Добавена е нова категория Други парични средства в индивидуалния сметкоплан. Сметките с тази категорията могат да се избират при разплащане на документи в модулите Контиране и Разплащане. Категорията може да бъде прикачена към повече от една сметка.
• Добавена е опция „Всички” във филтър Тип на документа в меню Редакция -> Редакция на контиране;
• Направена е оптимизация при създаване на текстови файлове за ДДС дневници, декларация и VIES. При повторното им генериране се презаписва цялата папка с файлове за съответния период в избраната директория;
• Напрaвена е оптимизация в модул Преподреждане на документи (меню Редакция -> Администриране -> Преподреждане на документи);
• Добавена е клавишна комбинация ALT+V за стартиране на меню Проверка за ДДС номер, ЕИК, ЕГН и IBAN;
• Напрaвена е оптимизация в меню Други -> Настройки -> Основни настройки за визуализиране на всички полета при малки екрани;
• Оптимизирани са съобщенията в Помощен панел на модул Разплащания;
• Оптимизирано е въвеждането на начални салда по сметки от тип Материални в индивидуалният сметкоплан;
• Оптимизирано е поле Дата на документ в Контиране, когато е избрана автоматична операция Протокол за ВОП и други;
• Оптимизирана е секция Параметри в модул Справки. Всички номера на документи се форматират според избраната настройка на съответния документ;
• Оптимизирано е изчисляването на крайно салдо в справки Аналитичен регистър и Оборотна ведомост, тип Материална, при наличие на операции от вида материална срещу материална сметка в едно и също подниво;
• Оптимизиран е панел Параметри на справка Аналитичен регистър. При зададен филтър „Партньор” е задължително посочване и на сметка, за да се визуализира справката;
• Променено е наименованието на справка Потвърдително писмо на Потвърдително писмо за задължения/вземания;
• Оптимизиран е филтърът на справка Потвърдително писмо за задължения/вземания. Поле „Минимална сума” филтрира за равни или по-големи от посочената стойност;
• Оптимизирано е поле „Тип справка” в панел Параметри на справка ДДС Дневници, Декларация и VIES;
• Променено е наименованието на настройката за визуализиране на ръчно въведени данни от предходен период в меню Справки -> Отчети и баланс;
• Направена е оптимизация при маркиране на данни от минал период в меню Справки -> Отчети и баланс. Активира се или ръчно въведени данни от предходен период, или данни от същия период на предходната година;
• Оптимизирани са множество формули в годишните отчети. За да се актуализират, е необходимо да се използва функцията „Възстанови всички” в меню Редакция -> Администриране -> Редакция на отчети и баланси, за всяка отделна фирма;
• Подобрена е визуализацията на Справка за нетекущи (дълготрайни) активи;
• Подобрена е визуализацията на отчети и баланс по формат на НСИ. ЕИК на фирмата е изнесен в отделна клетка;
• Променена е подредбата на категориите в справка Активи по категории;
• Оптимизирана е справка Амортизационен план. Обхваща всички активи спрямо Дата на въвеждане в експлоатация;
• Оптимизирани са полетата Име на актив и Инвентарен номер в секция Параметри на справки за Дълготрайни активи. При избор (бутон F4 или двоен клик) се визуализира списък с дълготрайни активи;
• Оптимизиран е зададения период в секция Параметри в справка Проверка за дублирани и липсващи документи;
• Оптимизирана е подредбата на подсметки в справка Индивидуален сметкоплан;
• Оптимизиран е модулът за настройка на Номерация на документи. При деактивиране на поредица и запис, поредицата се запазва в списъка.1.01.042
• Добавяне на възможност за заключване на счетоводна година. От меню Редакция-> Счетоводна година се използва бутон Заключване/отключване на счетоводна година;
• Добавена е нова справка Изписване на стоково-материални запаси. Справката се визуализира на екран след използване на автоматичната функция за изписване от меню Операции-> Стоково-материални запаси -> Изписване на СМЗ;
• Добавена е нова справка Движение на стоки. Справката предоставя информация за доставени и реализирани количества на стоки и материали;
• Добавен е модул Microinvest общност за взаимопомощ и дискусии между клиентите, които използват продукти Microinvest ТРЗ и ЛС Prо, Microinvest Делта Pro и Microinvest Invoice Pro;
• Добавена е функция за сортиране на данни в справка Партньори. Възможностите за сортиране са обвързани с избраното ниво на справка;
• Добавена е възможност за генериране на справка Индивидуален сметкоплан по ниво на справка- синтетична или на аналитично ниво;
• Добавен е сумарен ред в справка Стойност за изписване на продажба;
• Добавено e съобщение за номер на контиране в модул разплащане при работа по мрежа. Функцията трябва да се активира от меню Други-> Настройки-> Основни настройки;
• Добавен е период на изписване в текста на поле „Забележка“ при използване на автоматична операция Изписване на СМЗ;
• Добавени са клавишни комбинации за директно позициониране в Дебит (Ctrl+Left) и Кредит (Ctrl+Right) в прозорец Контиране;
• Добавено е предупредително съобщение при наличие на еднакви сметки в Дебит и Кредит в прозорец Контиране;
• Направена е оптимизация на модул Подреждане по дата/Подреждане по номер на контиране като е добавена възможност за преподреждане на контировки, РКО, ПКО и МО по номер и дата. Модулът е преименуван на Преподреждане на документи;
• Направена е оптимизация при визуализация на сметки за разплащане при активиране на Автоматичен запис на данните за разплащане в прозорец Контиране;
• Направена е оптимизация на навигацията между страниците във всички справки. След генериране на справка се използват клавиши: PageUp - предишна страница, PageDown - следваща страница, Home - първа страница, End - последна страница;
• Направена е оптимизация при импорт/експорт от XML при сложни операции с отрицателни стойости;
• Направена е оптимизация при закръгляне на валутни разлики в модул Преоценка;
• Направена е оптимизация при търсене на сметка в прозорец Индивидуален сметкоплан;
• Направена е оптимизация при автоматичното допълване на номера на документи, според настройката от меню Други;
• Направена е оптимизация при изчисляване на средно-претеглена цена в прозорец Контиране;
• Направена е оптимизация в справка Оборотна ведомост, тип на справка: По периоди;
• Направена е оптимизация в бързодействието на прозорец Редакция на контиране;
• Коригиран е проблем в справка Главна Книга, включване на начални салда като обороти
1.01.041
• Добавен е нов модул за Автоматично приключване на сметки в меню Операции ->Автоматични операции. При посочване на характер на сметката (Активна или Пасивна),в Индивидуален сметкоплан, се активира поле за вписване на сметка за приключване;
• Добавена е нова функционалност за разпределение на Транспортни и други допълнителни разходи в Бързи команди на прозорец Редакция на контиране;
• Добавена е колона Месец за експорт в справка Хронологичен регистър;
• Добавена е колона Забележка в справка Аналитичен регистър и възможност за филтриране по нея в Обработка на резултата;
• Добавена е проверка за дублирани документи в модул Бързо контиране;
• Добавен е модул за редакция, изтриване и скриване на описания и забележки, в меню Редакция->Администриране->Основания и забележки;
• Добавена е колона Дата на документ в справка Дублирани документи;
• Добавена е настройка за извеждане на номер на контиране при работа в мрежа или по интернет;
• Оптимизирана е функцията за изключване на автоматична номерация на документите в прозорец Контиране и Бързо Контиране;
• Оптимизиран е импортът на Партньори от текстов файл, MS Excel и XML, като е добавено изключение за партньори с попълнен ЕИК и ДДС номер „999999999999999“ (петнадесет деветки);
• Добавена е проверка за дублирани документи в прозореца за контиране при операции с тип на сделка Неопределена;
• Оптимизирана е работата на прозорец Редакция на контиране, коригиран е проблем с отваряне на контировки от предходни счетоводни години;
• Оптимизирана е функцията за визуализация на салдо към дата на осчетоводяване в прозорец Контиране;
• Оптимизирана е работата с номерация на документи в модул Бързо контиране;
• Оптимизирана е работата на справка Проверка за дублирани и липсващи документи – проверката е обвързана с настройката на програмата за регистрация по ЗДДС;
• Оптимизирана е работата на модул Закриване на документи в меню Операции->Автоматични операции;
• Оптимизирани са закръглнията след трети знак, при изчисляване на средно-претеглена цена в прозорец Контиране;
• Коригиран е проблем със записване на валутни операции при контиране с повече от една кореспондиращи сметки;
1.01.040
• Добавeни са шест нови визуални стила на програмата – меню Други->Настройки;
• Добавен е нов модул за визуализация на RSS новини от електронния сайт на Националната агенция за приходите – меню Други-> Новини от НАП (RSS);
• Добавена е възможност за филтриране на данните по критерии от № документ/до № документ в справки „Приходен касов ордер“ и „Разходен касов ордер“;
• Добавена е възможмост за филтриране на информацията в модул „Редакция на контиране“ – От сума /До сума;
• Добавена е информация за номер и наименование на сметка в заглавието на справка „Аналитичен регистър“;
• Добавен е филтър в справка „Потвърдително писмо“ - минимална сума на непокрити задължения/вземания по партньори;
• Добавенa е нов тип справка – валутна в „Потвърдително писмо“;
• Добавена е възможност за избор на страници при печат на справки (бутон в Бързи команди);
• Добавена е възможност за изтриване на ред в начални салда по документи, с избор на десен бутон на мишката;
• Добавена е възможност за импорт на контировки от MS Excel, в които участват материални и валутни сметки;
• Добавена е възможност за разпечатване на списък с използваните в програмата кратки клавиши (бутон в Бързи команди в меню Други->Клавишни комбинации);
• Добавена е нова настройка в меню Други-> Настройки-> Основни- Затваряне при редакция на контиране;
• Добавена е нова функционалност в модул Импорт от ТРЗ Pro – автоматично дефиниране на сметки в индивидуален сметкоплан при избрана опция „Импорт на възнагражденията по детайли“;
• Добавена е нова функция в модул „Разплащания“ - в колона Контиране се визуализира история на документа и сумарен ред;
• Добавена е нова функция в прозорец „Контиране“ – стартиране на прозорец за Доставка/ Продажба на СМЗ(Alt+D/Alt+P);
• Добавена е проверка в прозорец „Дълготрайни активи“. Проверява се равенството между амортизации в Амортизационен план и салдо на сметки 241 и 242;
• Добавена е функция за Копиране на ред (Бързо контиране)- Alt+C;
• Добавена е функция за Поставяне на копиран ред (Бързо контиране) - Alt+V;
• Добавена е функция за автоматично въвеждане на сметки за ДДС Покупки/Продажби – Shift+F1/ Shift+F2;
• Добавени са нови клавишни комбинации за работа в менютата, които могат да се проследят в меню Други->Клавишни комбинации;
• Добавени са полета за подпис в справки “Дневник покупки“ и „Дневник продажби“;
• Добавени са полета за вписане на наименование, адрес и др. на английски език в модул „Моята фирма“ - секции „Данни“ и „Адреси“. Използват се при създаване на Отчети и Баланс на английски език;
• Добавено е поле „Преоценъчен резерв“ в модул „Дълготрайни активи“. Стойността му се визуализира с справка „Инвентарна книга“;
• Добавено е поле тип справка в „ДДС дневници, декларация и VIES“, с възможност за избор: всички, ДДС декларация, Дневник покупки и Дневник продажби;
• Добавено е поле тип справка в „Дублирани и липсващи документи“, с възможност за избор: всички, дублирани и липсващи;
• Добавена е възможност за избор на сметка за автоматично разплащане в модул "Бързо контиране";
• Направена е корекция на формула в „Справка за ДА“ ;
• Направена е корекция на формула в справка „Баланс“;
• Направена е оптимизация в сортирането на справка „Оборотна ведомост по периоди“;
• Направена е оптимизация в меню Операции-> Експорт на операции-> Експорт към XML;
• Направена е оптимизация в модул „Приключване на разходни и приходни сметки“ ;
• Направена е оптимизация в параметри на справка „Хронологичен регистър“;
• Направена е оптимизация на проверката за дублирани фактури в справка "Проверка за дублирани и липсващи документи";
• Направена е оптимизация на филтър "Сметка" в справка „Касова книга“;
• Направена е оптимизация при визуализиране на вътрешната номерация на документите в прозорец „Контиране“;
• Направена е оптимизация при избор на период в меню Операции-> Импорт на операции-> Импорт от ТРЗ Pro;
• Направена е оптимизация при импорт на данни от текстов файл: Редакция-> Импорт на операции-> Импорт от текстов файл;
• Направена е оптимизация при сортиране на документи в справка "Партньори";
• Направена е оптимизация при сортиране на счетоводни записи в прозорец „Редакция на контиране“;
• Направена е оптимизация при сортиране по сметка в справки Доставка/Продажба на СМЗ;

1.01.039
• Направена е актуализация на прозорец Контиране, Справка декларация и Дневници по ЗДДС, съгласно изменения в ППЗДДС, публикувани в ДВ бр. 15/21.02.2012г. и в сила от 01.06.2012 г.;
• Добавен е модул за обмен на данни между Делта Pro и ТРЗ и ЛС Pro, за автоматично осчетоводяване на изчислените заплати - меню Операции;
• Добавена е нова функционалност в прозорец Контиране – в команда “Протокол за ВОП и други” са въведени операции:
    - Услуга от ЕО – за автоматично осчетоводяване на протокол по чл. 117 за получена      услуга от доставчик установен в Европейската Общност (ЕО);
    - Туристическа услуга/стоки втора употреба – използва се при доставка на Обща          туристическа услуга и Стоки втора употреба при специален ред на облагане по          ЗДДС. При избор на операцията основният документ ще се отрази с нулеви          стойности в колони 9-25 на дневник Продажби;
• Добавен е модул за универсален експорт/импорт на счетоводни данни в/от XML формат – може да се използва за offline трансфер на операции между отделни бази от данни – меню Операции->Експорт на операции/Импорт на операции;
• Добавен е модул за универсален експорт/импорт на счетоводни данни в/от XML формат – може да се използва за offline трансфер на операции между отделни бази от данни – меню Операции->Експорт на операции/Импорт на операции;
• Добавен е модул „Кратки клавиши“, който съдържа информация за всички активни клавишни комбинации за стартиране и работа в прозорците. Предоставя възможност и за въвеждане на потребителски комбинации – меню Други->Клавишни комбинации;
• Добавeн е нов, тъмен визуален стил на програмата – меню Други->Настройки;
• Добавена е „Справка за Нетекущите (дълготрайни) активи“ – меню Справки->Отчети и Баланс;
• Добавена е справка „Потвърдително писмо“ за инвентаризация на непокритите задължения/вземания по партньори;
• Добавена е справка "Оборотна ведомост по периоди" – меню Справки->Оборотна ведомост ->„Тип на справката – По периоди“;
• Добавена е колона с информация за мерна единица в справките за Стоково-материални запаси;
• Добавена е възможност за избор на принтер за разпечатване на справки в програмата;
• Добавена е възможност за избор на последователно продължаване или преустановяване на номерацията на първичните документи за всяка счетоводна година;
• Добавена е команда „Проверка за въведени ДА“, в помощен панел на меню Операции->Дълготрайни активи, за проверка на равенство между отчетната стойност на въведените Дълготрайни активи и салдата по сметките от гр. 20 и гр. 21.;
• Добавено е поле „Контиране номер“ в модул „Разплащане“- показва номера на всяко контиране, което ще се създаде автоматично при плащане на задължение/вземане – в меню Операции->Разплащане;
• Добавена е възможност за редакция на наименование на сметките, участващи в операции;
• Добавен е бутон за бързо изтриване на всички документи в „Начални салда“ по партньори. Клавишна комбинация Ctrl+Del изтрива само маркирания документ;
• Добавена е забрана за редакция на полета "Описание" и "Код" на Стоково-материалните запаси в Сметкоплан, за сметки участвали в операции;
• Направена е оптимизация в модул Разплащане – в списъка с партньори се визуализират само тези с непокрити задължения/вземания; подобрена е бързината на работа на модула;
• Направена е оптимизация на поле „номер на документ“ в меню Операции->Разплащане - запазва се последно вписаният номер на Банково извлечение, при рестартиране на модула полето се изчиства;
• Направена е оптимизация в Индивидуален сметкоплан – предупреждение при изтриване на сметка, към която се отчитат контрагенти; възможност за смяна на категория на сметка за отчитане на СМЗ, която не е използвана в операции;
• Направена е оптимизация в модул Разплащане – поле дата възприема системната дата на програмата;
• Добавено е съобщение за избор за изтриване на връзки между документи за задължения/вземания и плащанията по тях, при редакция на контировки – в меню Редакция->Редакция на контиране;
• Направена е оптимизация на указателните съобщения в Помощен панел на меню Операции->Стоково-материални запаси;
• Направена е оптимизация в Операции->Стоково-материални запаси – сортиране списъка на СМЗ по Код на стоката;
• Направена е оптимизация в модул „Приключване на разходни и приходни сметки“ – активиране на бутон "Автоматично разпределение" при избор на повече от една сметка за приключване, подредба на сметките в списъка по възходящ номер;
• Направена е оптимизация в модул „Редакция на отчети и баланс“ – добавена е възможност за изтриване на формула;
• Направена е оптимизация в начина на работа филтъра на в справка Партньори;
• Направена е оптимизация в модул „Автоматично закриване на документи“ – при наличие на повече документи с една и съща сума те се закриват при съвпадение по дата;
• Направена е оптимизация в бързината на работа на справка „Оборотна ведомост“;
• Направено оптимизация в модул „Доставка/Продажба на СМЗ“ – двете операции са поместени в отделни менюта – Операции->Стоково-материални запаси;
• Коригиран е проблем с попълване на поле „Данък за внасяне по кл. 50 внесен ефективно“ при включена отметка „Автоматично попълване на кл. 71“ в справка „ДДС дневници и декларация“;
• Отстранена е грешка при преподреждане на контировки по номер, непосредствено след осъществен Импорт от Microinvest Делта;
• Отстранен е проблем в модул „Преоценка“ при избор на сметка с категория различна от „Сметката не е специализирана“;
1.01.038
• Коригиран е форматът на ДДС файловете за експорт на данни към НАП, съгласно изменения в ППЗДДС, в сила от 01.03.2012 г., ДВ 15/21.02.2012 г.;
• Добавена е проверка за коректност и зависимости при попълнени справки "Отчети и баланс";
• Добавен е филтър за ДДС операции в справка "Хронологичен регистър";
• Добавена е възможност за въвеждане на данни от минал период в справки "Отчети и баланс";
• Добавена е възможност за изтриване на ВОП – при редактиране на операцията, към която е издаден;
• Добавена е възможност за филтриране на данни по номер на документ в справка "Касова книга" – в секция Обработка на резултата;
• Добавен е бърз бутон F8 за автоматично изчисляване на ДДС в прозорец Контиране;
• Добавена е опция за автоматично попълване на кл. 71 в справка "ДДС Декларация";
• Добавени са филтри за период и вид документ в справка "Дублирани и липсващи документи";
• Коригиран е проблем при редакция на документи с еднакви номера;
• Коригирано е опресняването на данни в прозорец "Контиране", поле Месец за експорт;
• Коригирани са стандартните формули на годишните отчети, актуализацията се извършва през меню Редакция, Администриране, Редакция на отчети и баланс, бутон „Възстановяване на всички“;
• Коригирано е основание за ДДС при продажба на услуги;
• Оптимизиран е модул за редакция на отчети;
• Оптимизиран е импорта на СМЗ от MS Excel;
• Оптимизиран е модул "Автоматично закриване на документи" с включена отметка по сума;
• Оптимизиран е прозореца за редакция на дълготрайни активи;
• Оптимизиран е филтъра в модули "Редакция на контиране" и "Редакция на контировки";
• Оптимизирана е номерацията на контировки, с възможност за заключване по потребител;
• Оптимизирана е подредбата на документите в справка "Касова книга";
• Оптимизирана е подредбата на поданалитичности в справка "Оборотна ведомост";
• Оптимизирана е работата с прозорец "Разплащания";
• Оптимизирана е справка "Партньори" на всички нива;
• Оптимизирано търсене на партньори с VAT номер от ЕС;
1.01.037
• Добавен е възможност за избор на партньор в прозорец "Контиране", при осчетоводяване на митническа декларация. За целта трябва да е избран документ митническа декларация, да присъства сметка Разчети с митници - 457 и да има сметка за ДДС Покупки - 453/1;
• Добавен е модул за бързо многоредово контиране - меню Операции-Бързо контиране;
• Добавен е модул за изчисляване и осчетоводяване на на коефицент по чл. 73 от ЗДДС - меню Операции, Автоматични операции, ДДС-Коефицинт по чл. 73 от ЗДДС;
• Добавен е модул за масова редакция на контировки. Може да се използва за промяна сметка, партньор, дата, документ или друга информация в избрани контировки - меню Редакция, Администриране, Редакция на контировки;
• Добавен е филтър по падеж на задължения/вземания в справка "Партньори";
• Добавена е бърза клавишна комбинация (бутон F9) за избор на "Запис" във всички менюта и операции;
• Добавена е възможност за автоматично въвеждане на данни в амортизационен план, при осчетоводяване на фактура за заприхождаване на Дълготраен актив;
• Добавена е възможност за автоматично разпределяне на салда при приключване на Разходни и Приходни сметки, на база оборота по гр. 70 в модул "Приключване на разходни и приходни сметки"
• Добавена е възможност за допълнително филтриране по документ в справка Аналитичен регистър;
• Добавена е възможност за избор на валутни и материални сметки в модул "Начални кореспонденции";
• Добавена е възможност за извеждане на РКО и ПКО без наличие на партньор в операцията;
• Добавена е забрана за изтриване на сметки от тип "Материална", от меню Сметкоплан;
• Добавена е клавишна комбинация за запис на създаден шаблон в прозорец "Контиране" (F5);
• Добавена е команда за изтриване на ред със счетоводни сметки в "Помощен панел" на меню "Контиране";
• Добавена е команда за създаване на нова кореспонденция, в "Помощен панел" на меню "Начални кореспонденции";
• Добавена е настройка за визуализиране на поле за прикачване на файл, към контиране;
• Добавена е настройка за визуализиране на прикачени документи в меню Редакция, Редакция на контиране
• Добавена е настройка за избор на най-често използвана операция по ДДС за покупки;
• Добавена е настройка за избор на най-често използвана операция по ДДС за продажби;
• Добавена е настройка за път до папка за създаване файловете за ДДС - меню Други, Настройки, Основни;
• Добавена е настройка за формат на визуализация на валутен курс - меню Други, Настройки, Основни;
• Добавена е настройка за формат на визуализация на количеството за СМЗ - меню Други, Настройки, Основни;
• Добавена е настройка за формат на визуализацията на единична цена за СМЗ - меню Други, Настройки, Основни;
• Добавена е опция за прикачване на файлове към контиране;
• Добавена е сумарна секция в справка Касова Книга;
• Добавена е функционалност за автоматично зареждане на Коеф. по кл. 33 от ЗДДС, в справка "ДДС дневници, декларация и VIES" ;
• Добавена е функционалност за автоматично изписване на главна буква, при въвеждане на собствени имена в определените за това менюта;
• Добавена е функционалност за автоматично създаване на ново контиране на база на избрано в Помощен панел меню Редакция, Редакция на контиране;
• Добавена е функционалност за временно копиране/поставяне на данни за контиране, съответно чрез бутони F1/F3 - меню Контиране
• Добавена е функционалност за въвеждане на нови първични документи и организиране на подредбата им в падащите списъци на програмата - меню Други, Настройка, Документи;
• Добавена е функционалност за деактивиране на автоматична номерация на първичните документи - меню Други, Настройки, Номерация;
• Добавена е функционалност за Прихващане по сума в модул "Закриване на документи"
• Добавена е функционалност за създаване на подсметки за отчитане на СМЗ в количествено и стойностно изражение от Индивидуалния Сметкоплан;
• Добавено е меню със системна информация относно програмата, брой на контирировките, брой на валутните сметки, брой на ДМА и др. - Редакция, Администриране, Моята фирма - таб Информация;
• Добавено е поле за избор на сметка от тип "Каса в лева", за автоматично разплащане в брой в модул "Контиране";
• Довавени са категории за сметки от тип "Материална" и "Партньор", които могат да се използват за повече от една счетоводна сметка: "Други СМЗ", Продажба други СМЗ", "Други кредитори", "Други дебитори" - в меню Операции-Сметкоплан и начални салда-Индивидуален сметкоплан;
• Коригиран е проблем в модул "Дефиниране на СМЗ", при изтриване на СМЗ автоматично да се изтриват и сметките за доставка и реализация от индивидуалния сметкоплан;
• Коригиран е проблем в справка "Счетоводен амортизационен план" при подобрение на актив.
• Коригиран е проблем при зареждане на модулите "Приключване на разходни и приходни сметки", "Приключване на ДДС", "Изписване на СМЗ"
• Коригиран е проблем при изчисляване на общи суми в Касова книга;
• Коригиран е проблем при отваряне на прозорци в програмата свързан с визуализацията и Microsoft Net Framework 4.0.
• Коригиран е проблем при промяна на група, към която принадлежи контрагент, в модул "Партньори";
• Коригиран е проблем при частично разплащане на валутни задължения през модул Разплащания;
• Коригиран е проблем с автоматичната номерация на документ "Протокол за ВОП";
• Коригиран е проблем с избор на период "По избор" в модул "Приключване на разходни и приходни сметки";
• Коригиран е проблем с опресняването на данни в меню Настройки, Бази данни;
• Коригиран е проблем с подреждането на документи с еднаква дата в справката за ДДС Дневници, Декларация и VIES;
• Коригирани са формули в сумарните редове на ОПР и ОПП;
• Оптимизиана е бързината на работа при бази от данни с огромен брой осчетоводявания и голямо натоварване;
• Оптимизиран е модул "Разплащания", при отваряне фокусът се позиционира върху поле "Филтър";
• Оптимизирана е визуализацията и бързодействието на справка "Оборотна ведомост" на нива 1, 2, 3, 4, 5;
• Оптимизирана е работата на справка "Оборотна ведомост", тип Валутна;
• Оптимизирани са изчисленията на средна цена в справка "Средно претеглена стойност и изписване";
• Оптимизирано е бързодействието на справка Партньори;
• Оптимизирано е бързодействието при повторно приключване на счетоводна година;
• Оптимизирано е зареждането на прозорец Настройки при фирма с много контирания;
• Оптимизирано е меню Редакция, Администриране, добавено е меню "Подреждане на контировки";
• Оптимизирано е първоначалното зареждане на данни в модул "Приключване на разходни и приходни сметки";
1.01.036
• Добавен е филтър по код във всички справки за СМЗ;
• Добавен е нов модул Начални кореспонденции;
• Добавена е функционалност за Подреждане по номер;
• Добавена е функционалност за Подреждане по дата;
• Добавена е функционалност за въвеждане на начални салда по материални сметки;
• Добавени са филтри по код в модулите Дефиниране на СМЗ и Доставка/Продажба на СМЗ;
• Подобрения в модула за амортизации;
• Подобрен интерфейс в модул Доставка/Продажба на СМЗ;
• Подобрен интерфейс в модул Разплащания;
• Оптимизиран е мениджмънта на паметта при работа със средни и големи бази данни;
• Оптимизация на справка Оборотна Ведомост;
• Оптимизация на модул Сметкоплан при големи номенклатури;
• Оптимизация на изчисляване на кредитен оборот към група 70;
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Оборотна ведомост";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Хронологичен регистър";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Оборотна ведомост";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Аналитичен регистър";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Главна книга";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Партньори";
• Оптимизация на печатните форми на дневниците и ЗДДС и ДДС декларацията;
• Оптимизация на печатните форми на Баланс, ОПР, ОСК и ОПП;
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Доставки на СМЗ";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Продажби на СМЗ";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Стойност за изписване при продажба";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Средно претеглена цена";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Годишни амортизационни квоти";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Инвентарна книга";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Счетоводен амортизационен план";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Данъчен амортизационен план";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Активи по категории";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Дублирани и липсващи фактури";
• Оптимизация на печатнaтa формa на справка "Касова книга";
• Коригирано е несъответствие с информация за суми в модул Изписване на СМЗ;
• Коригирано е несъответствие с категория на сметка в модул Разплащания;
• Коригирано е несъответствие в справка Партньори;
• Коригирано е несъответствие при автоматично обновяване на валутен курс в модул Разплащания;
• Коригирано е несъответствие при контиране на валутна срещу валутна сметка;
• Коригирани са всички справки за СМЗ, така че количествата на стоките в тях да се визуализират до трети знак след десетичната точка;
• Коригирани са количество и цена в модул Доставка/Продажба на СМЗ да се визуализират до трети знак след десетичната запетая;
1.01.034
• Добавен е модул за проверка на ДДС номер, ЕИК, ЕГН и IBAN;
• Добавена е възможност за обединяване на две и повече контировки в един ред на дневниците по ЗДДС;
• Добавен е филтър в Шаблони;
• Добавена възможност за прехвърляне на правата за достъп при прехвърляне на потребителите в нова база;
• Добавена е колона за доставна стойност в Изписване на СМЗ;
• Направени са подобрения в Доставка/Продажба на СМЗ;
• Коригиран е проблем с извеждане на Оборотна ведомост за фирми, нерегистрирани по ЗДДС;
• Направени са корекции в справка Партньори;
1.01.033
• Добавен е модул Права за достъп на потребителите;
• Добавен е модул Доставка/продажба на стоково-материални запаси;
• Добавен е модул Приключване на ДДС сметки;
• Добавен е модул Приключване на приходни и разходни сметки;
• Добавено е копиране на аналитичности в модул Сметкоплан;
• Добавени справки за липсващи и дублирани документи;
• Добавена е оборотна ведомост по партньори;
• Добавена опция за отчитане датата на експорт в справките Хронологичен регистър, Аналитичен регистър, Оборотна ведомост и Главна книга;
• Оптимизация на модул Начални салда по партньори;
• Оптимизация на модул Разплащания;
• Оптимизация на модул Приключване на счетоводна година;
• Оптимизиция на модул Контиране;
• Оптимизиция на модул Редакция на контиране;
• Оптимизиция на всички справки за експорт към Excel;
• Коригирано несъответствие при запис на полета Забележка и Основание в модул Контиране;
• Коригиранo е несъответствие в справка Партньори, за да се отчита правилно покриването на няколко контирания с едно контиране за разплащане;
• Кориграно е несъответствие с многократно излизане на прозореца за запис при експорт на справка (при едновременно отворени няколко справки);
• Допълнителни подобрения в стабилността, сигурността и бързодействието;
1.01.032
• Изготвени са промени в дневниците и декларацията по ЗДДС в синхрон с измененията в нормативната уредба, влезли в сила от 01.02.2011 г;
• Добавена е възможност за отписване на дълготрайни активи;
• Добавена е възможност за избор на сметка за продажба на услуги в модул Импорт на операции;
• Добавена е възможност за автоматично закриване на документите за покупка/продажба и плащане в модул Импорт на операции;
• Добавен е модул Импорт на операции, сметки и партньори от Microsoft Excel;
• Оптимизирано е бързодействието на модул Разплащане;
• Оптимизиран модул Контиране при въвеждане на повече стоки/материали;
• Оптимизиран модул Контиране при бързо въвеждане от клавиатурата;
• Коригирани несъответствия в модул Импорт на операции;
• Коригирано несъответствие при изтриване на сметки с нулеви начални салда и без операции към тях;
• Коригирани несъответствия при приключване на счетоводна година;
• Допълнителни подобрения в стабилността, сигурността и бързодействието;
1.01.031
• Добавено е възможност за сортиране по азбучен ред в справка Партньори и са оптимизирани празни области, при нива документ или контиране;
• Добавена е възможност за сортиране на списъка с партньорите по име, булстат и адрес в модул Партньори;
• Добавена е възможност за сортиране на списъците по произволна колона в модул Разплащане и Редакция на контиране;
• Добавена е възможност за въвеждане на няколко партньори със служебен (999999999999999) или празен ЕИК;
• Добавена е възможност за избор на сметки за импорт при импорт на операции;
• Оптимизирано прихващане на грешки при импорт на операции;
• Коригиран е код на документ тип "Протокол за ВОП" във файловете за експорт на НАП от 00 на 09;
• Коригиран е проблем при автоматично изчисляване на ДДС при импорт на операции;
• Коригиран е проблем при изчисление на средно-претеглена цена в модул Контиране - изчисляват се и началните салда;
• Допълнителни подобрения в стабилността, сигурността и бързодействието;
1.01.030
• Добавен е механизъм за опресняване в реално време на групите за партньори при отворени повече от един прозорец
• Добавен е механизъм за опресняване в реално време на данните за партньори при отворени повече от един прозорец
• Добавен е среден курс в справка Валутен аналитичен регистър
• Добавен е филтър по сметка (група сметки) в оборотна ведомост
• Добавен филтър по име и булстат на партньорите в модул Разплащания
• Добавена автоматична номерация за документ Протокол за ВОП и за инвентарен номер на дълготрайни активи
• Добавена възможност за запомняне на директорията за експорт на файловете с ДДС дневниците
• Добавена възможност за избор на сметка за кореспонденция в модул Преоценка
• Добавена възможност за създаване на протокол за ВОП в режим на редакция
• Добавена е клавишна комбинация за навигация между Дебит/Кредит и полетата за данни (Ctrl+Up)
• Добавена е колона за име на сметката в справка главна книга
• Добавена е оптимизация на навигацията след запис в модул Контиране
• Добавена е сметка за прихващане на задължения с вземания в модул Разплащания
• Добавени полета за основание и забележка в модул Преоценка
• Добавени са бързи клавиши за създаване на нов партньор и превключване на режима на редакция в модул Партньори
• Добавени са полета за дата на контиране, тип и номер на документ в справка партньори, ниво контиране
• Добавени са сумарни редове на справки доставки и продажби на СМЗ
• Оптимизация на бързодействието в модула за партньори при работа с много голяма номенклатура
• Оптимизация на модул Партньори и опресняване в реално време на данните
• Оптимизация на скоростта на зареждане на справки хронологичен регистър, аналитичен регистър, оборотна ведомост и главна книга
• Оптимизиран е модул Стоково-материални запаси
• Оптимизиран модул Импорт на операции
• Оптимизиран модул Импорт от Делта
• Оптимизиран модул Приключване на счетоводна година
• Оптимизиран модул Разплащания - след импорт от Делта е добавена възможност за разплащане на съществуващите документи
• Оптимизиран модул Сметкоплан
• Оптимизиран филтър по сметка в справка аналитичен регистър - работи и за група сметки и за подсметки
• Оптимизирана е функцията за изчисляване на средно-претеглена цена
• Оптимизирана навигация при преминаване с редакция между отделните контировки
• Оптимизирано зареждане на основания и забележки в модул Контиране
• Оптимизирано зареждане на шаблони за контиране
• Отстранен е проблем в модул Разплащания след избор на съществуващо плащане
• Отстранен е проблем в начални салда по партньори
• Отстранен е проблем в справка продажби на СМЗ - полето сума се изчислява правилно
• Отстранен е проблем при изтриване и повторно добавяне на партньор с един и същ ЕИК
• Отстранен е проблем при изтриване на група за партньори
• Отстранен е проблем при копиране на данните от счетоводна в данъчна амортизация в модула за дълготрайни активи
• Отстранен е проблем с редакция на амортизация на дълготраен актив при избран потребителски план
• Отстранен е проблем с редакция на амортизация на дълготраен актив при избрана отметка за синхронизиране на данъчната и счетоводната амортизации
1.01.029
• Добавен модул за импорт на операции от текстов файл .TXT по стандарта на Microinvest Делта;
• Добавен е бутон Отказ в секция "Допълнителна обработка" на справките, който прекъсва генерирането на справка;
• Подобрен импорт от Microinvest Делта;
• Подобрено бързодействие на модул Разплащания и модул Партньори;
• Коригиран е проблем в експортните файлове за ДДС при име на партньор над 50 символа или основание над 30 символа както и при ВОП;
• Коригиран е проблем при смяна на паролата на потребител;
• Коригиран е проблем в справка Доставка/Продажба на СМЗ;
• Допълнителни подобрения в стабилността, сигурността и бързодействието;
1.01.028
• Подобрен импорт от Microinvest Делта;
• Подобрения в редакция на контиране;
• Промяна в шаблоните за избор на сметкоплан;
• Добавяне на възможност за инсталацията и работа с потребителски профили;
• Оптимизация в номерация на документите;
• Оптимизиране на регистрацията с хардуерен ключ;
• Оптимизация на дълготрайните активи;
• Оптимизация на бързодействието при голям брой основания и забележки в контиране;
• Отстраняване на проблеми в редакция на контиране при движение между отделните контировки;
• Отстраняване на проблеми в 64 битовата инсталация на SQL Server;
• Отстраняване на проблеми в експорт на VIES декларация и в справка за VIES декларация;
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X